Tropski rastlinjak

Jože Bavcon, Klemen Eler, Andrej Šušek, Helleborus in Slovenia

Text in Slovenian and English 

ISBN: 978-961-6822-15-2

Number of pages: 210

Size: 16,6 x 23,6 cm

PRICE: 25 €

 

Jože Bavcon, Klemen Eler, Andrej Šušek, Helleborus in SloveniaJože Bavcon, Klemen Eler, Andrej Šušek, Helleborus in Slovenia

Jože Bavcon, Klemen Eler, Andrej Šušek, Helleborus in SloveniaJože Bavcon, Klemen Eler, Andrej Šušek, Helleborus in Slovenia

Jože Bavcon, Klemen Eler, Andrej Šušek, Helleborus in Slovenia 

 

KAZALO | CONTENT
7   Uvod | Introduction
 
9   Jože Bavcon, Klemen Eler, Andrej Šušek
     Taksonomska umestitev rodu
     Taxonomic Classification of the Genus
 
23  Jože Bavcon
      Raznolikost telohov v Sloveniji
      Hellebore Diversity in Slovenia
 
24  Raznolikost telohov v Sloveniji 25  Hellebore Diversity in Slovenia
26  Kratka zgodovina teloha 27  A Brief History of Hellebore
28  Zgodovinski pregled telohov na območju današnje Slovenije 29  Historical Survey of Hellebores in the Territory of Present-Day Slovenia
38  Opisi v Sloveniji rastočih vrst 39  Description of the Species Growing in Slovenia
38  Helleborus niger L. 39  Helleborus niger L.
40  Helleborus odorus Waldst. & Kit. 41  Helleborus odorus Waldst. & Kit.
40  H. dumetorum Waldst & Kit. 41  H. dumetorum Waldst & Kit.
42  Helleborus atrorubens Waldst. & Kit. 41  Helleborus atrorubens Waldst. & Kit.
42  H. multifidus Vis. subsp. istriacus (Schiffner) Merxm. & Podl. 43  H. multifidus Vis. subsp. istriacus (Schiffner) Merxm. & Podl.
46  Citologija 47  Cytology
46  Etnologija 47  Ethnology
46  Strupenost rastline 47  Toxicity of Hellebore
48  Zakaj telohi lahko cvetijo tako zgodaj 49  Why Hellebores Can Bloom so Early
48  Telohi njihove prilagoditve in habitati 49  Hellebores, Their Adaptations and Habitats
56  Cvetenje 57  Blooming
58  Sejančki v naravi 59  Seedlings in Nature
58  Gojitev 59  Cultivation
64  Škodljivci 65  Pests
64  Raznolikost posameznih vrst v Sloveniji 65  Diversity of Single Species in Slovenia
64  Zgodovinski pregled opažene raznolikosti črnega teloha 65  Historical Survey of Diversity Observed in Christmas Rose
68  Helleborus niger, njegova raznolikost v novejšem času 69  Helleborus niger, Its Diversity in Recent Times
80  Dišeči teloh Helleborus odorus - raznolikost 81  Fragrant Hellebore Helleborus odorus - Diversity
86  Dišeči teloh (H. odorus) ekologija 87  Ecology of Fragrant Hellebore (H. odorus)
88  Hostni teloh (H. dumetorum) raznolikost 89  Diversity of H. dumetorum
92  Hostni teloh (H. dumetorum) ekologija 93  Ecology of H. dumetorum
94  Temnoškrlatni teloh (Helleborus atrorubens) raznolikost 95  Diversity of Helleborus atrorubens
98  Temnoškrlatni teloh (H. atrorubens) ekologija 99  Ecology of H. atrorubens
98  Istrski teloh (H. multifidus subsp. istriacus), raznolikost 99  Diversity of H. multifidus subsp. istriacus
104 Istrski teloh (H. multifidus subsp. istriacus)- ekologija 105 Ecology of H. multifidus subsp. istriacus
104 Telohi in njihovi habitati v Sloveniji 105 Hellebores and Their Habitats in Slovenia
108 Križanci 109 Hybrids
114 Literatura 114 Literature
 
119 Klemen Eler
       Pomen pritličnih listov pri determinaciji vrst telohov
       Significance of basal leaves in determining hellebore species
 
120 Uvod 121 Introduction
120 Material in Metode 121 Material And Methods
126 Rezultati 127 Results
126 Rezultati preliminarnih določitev 127 Results of Preliminary Determinations
126 Rezultati eksploratorne analize podatkov (EDA) 127 Results of Exploratory Data Analysis (EDA)
128 Rezultati hierarhičnega klastriranja 129 Results of Hierarchical Clustering
128 Rezultati analize glavnih komponent 129 Results of Principal Component Analysis
130 Rezultati diskriminantne analize 131 Results of Discriminant Analysis
132 Porazdelitve vrednosti znakov pri ugotovljenih vrstah 133 Distribution of Trait Values in Determined Species
134 Evalvacija znakov 135 Evaluation of Traits
136 Opisi ugotovljenih taksonov 139 Descriptions of Established Taxa
140 Določevalni ključ 141 Determination Key
142 Sklepi 143 Conclusions
143 Literatura 143 Literature
 
145 Andrej Šušek
       Črni teloh – Raznolikost v Sloveniji
       Helleborus niger - diversity in Slovenia
 
146 Morfologija 147 Morphology
148 Rast 149 Growth
148 Cvetenje in oprašitev 151 Flowering and Pollination
150 Opraševalci črnega teloha v naravnih populacijah v Sloveniji 151 Pollinators of Helleborus niger in Slovenian Naturally Occurring Populations
156 Analiza fenotipske raznolikosti črnega teloha v naravnih populacijah 157 Analysis of Phenotypic Diversity of H. niger in Natural Populations
158 Opis kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti 159 Description of Qualitative and Quantitative Traits
164 Fenotipska raznolikost med populacijami in znotraj njih 165 Phenotypic Variation among and within Populations
168 Razmerja med analiziranimi lastnostmi 169 Relationships among Traits Analysed
170 Hierarhična klasterska analiza 171 Hierarchical Cluster Analysis
170 Razprava 171 Discussion
172 Uporabnost rezultatov 173 Perspectives
174 Morfološki deskriptorji črnega teloha 175 Morphological Descriptors of Christmas rose
182 Appendix 1:
       Distribucija kvantitativnih zveznih in diskretnih lastnosti
182 Dodatek 1:
       Distribution of Quantitative Continuous and Discrete Traits
184 Appendix 2:
       Fenotipska variabilnost med populacijami in znotraj njih
184 Dodatek 2:
       Phenotypic Variation among and within Populations
185 Appendix 3:
       Korelacijski koeficienti znotraj populacij
185 Dodatek 3:
       Correlation Coefficients within the Populations
188 Appendix 4:
       Diskriminantna analiza
189 Dodatek 4:
       Discriminant Analysis
194 Literatura 194 Literature
 
197 Razširjenost telohov v Sloveniji
       Distribution of hellebore species in Slovenia
 
201 Stvarno kazalo | Index
 

INSTITUTION WITH THE TRADITION AND KNOW-HOW, EVER SINCE 1810!

BOTANIC GARDEN CELEBRATES - BIODIVERSITY GUARDIAN FOR 213 YEARS!