Tropski rastlinjak

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože, ČARNI, Andraž. Plant species turnover on forest gaps after natural disturbances in the Dinaric fir beech forests (Omphalodo-Fagetum sylvaticae). Diversity. 2022, vol. 14, iss. 3, 17 str. ISSN 1424-2818. https://www.mdpi.com/1424-2818/14/3/209, DOI: 10.3390/d14030209. [COBISS.SI-ID 100764163]
2. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože, OSTERC, Gregor. Physiological response of local populations of species Cyclamen purpurascens Mill. to forest gaps. Applied ecology and environmental research : international scientific journal. 2019, vol. 17, no. 5, str. 11489-11508, ilustr. ISSN 1785-0037. DOI: 10.15666/aeer/1705_1148911508. [COBISS.SI-ID 9325689]
3. OSTERC, Gregor, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, ŠTAMPAR, Franci, KIPROVSKI, Biljana, RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Characterization of various color parameters (anthocyanins and flavonols) of leaves and flowers in different autochthonous genotypes of Cyclamen purpurascens. Journal of the American Society for Horticultural Science. [Print ed.]. 2018, vol. 143, no. 2, str. 118-129. ISSN 0003-1062. DOI: 10.21273/JASHS04320-17. [COBISS.SI-ID 8947321]
4. OSTERC, Gregor, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, ŠTAMPAR, Franci, RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Impact of specific environmental characteristics of the site of origin (shady, sunny) on anthocyanin and flavonol contents of replanted plants at common cyclamen (Cyclamen purpurascens Mill.). Acta physilogiae plantarum. 2017, vol. 39, iss. 2, str. 1-10. ISSN 0137-5881. DOI: 10.1007/s11738-017-2355-3. [COBISS.SI-ID 8626553]
5. HAVINGA, Reinout, KOOL, Anneleen, ACHILLE, Frédéric, BAVCON, Jože, BERG, Christian, BONOMI, Costantino, BURKART, Michael, DE MEYERE, Dirk, 'T HART, Joke, HAVSTRÖM, Mats, KESSLER, Paul, KNICKMANN, Barbara, KÖSTER, Nils, MARTINEZ, Rémy, OSTGAARD, Havard, RAVNJAK, Blanka, SCHEEN, Anne-Cathrine, SMITH, Pamela, SMITH, Paul, SOCHER, Stephanie A., VANGE, Vibekke. The Index seminum : seeds of change for seed exchange. Taxon : journal of The International Association for Plant Taxonomy. [Print. ed.]. 2016, vol. 65, no. 2, str. 333-336. ISSN 0040-0262. http://dx.doi.org/10.12705/652.9, DOI: 10.12705/652.9. [COBISS.SI-ID 3912015]
6. BAVCON, Jože. White Purple broom (Chamaecytisus purpureus Scop.) = Rdeči reličnik (Chamaecytisus purpureus Scop.). Folia biologica et geologica. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 56, št. 3, str. 17-23. ISSN 1855-7996. [COBISS.SI-ID 39780397]
7. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Seed banks as a partnership for global plant conservation = Semenske banke kot oblika partnerstva za globalno varovanje rastlinskih vrst. Acta biologica slovenica : ABS. [Tiskana izd.]. 2014, vol. 57, št. 1, str. 3-13, ilustr. ISSN 1408-3671. [COBISS.SI-ID 31582681]
8. OSTERC, Gregor, CUNJA, Vlasta, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, SCHMITZER, Valentina, ŠTAMPAR, Franci, BAVCON, Jože. Foliage identification of different autochtonous common cyclamen genotypes (Cyclamen purpurascens Mill.) using various biochemical parameters. Scientia horticulturae. [Print ed.]. 2014, vol. 173, str. 37-44. ISSN 0304-4238. [COBISS.SI-ID 7956089]
9. BAVCON, Jože. Conservation in the University botanic garden Ljubljana. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 2008, letn. 17, str. 3-6. ISSN 1230-3291. [COBISS.SI-ID 25756633]
10. BAVCON, Jože. Snowdrop (Galanthus nivalis L.) and its phenotypic diversity in Slovenia = Fenotipska raznolikost malega zvončka (Galanthus nivalis L.) v Sloveniji. Acta biologica slovenica : ABS. [Tiskana izd.]. 2007, vol. 50, št. 1, str. 53-58. ISSN 1408-3671. [COBISS.SI-ID 1866319]
11. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka, LESAR, Helena. Lectures and workshops as a source of instruction and education on the world of plants. Scripta Botanica Belgica. 2004, letn. 29, str. 25-27. ISSN 0779-2387. [COBISS.SI-ID 18480601]
12. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. A dry meadow as a live seed bank and an object of research. Scripta Botanica Belgica. 2004, letn. 29, str. 131-134. ISSN 0779-2387. [COBISS.SI-ID 18480857]
13. BAVCON, Jože, DRUŠKOVIČ, Blanka, GOGALA, Nada. Effects of UV-B radiation on growth and mitotic activity in the norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) = Vpliv UV-B sevanja na rast in mitotsko aktivnost pri smreki (Picea abies (L.) Karst.). Acta biologica slovenica : ABS. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 42, št. 2, str. 9-16. ISSN 1408-3671. [COBISS.SI-ID 10578649]
14. BAVCON, Jože, GOGALA, Nada, GABERŠČIK, Alenka. Influence of UV-B radiation on Norway spruce seedlings (Picea abies (L.) Karst.) = Vpliv UV-B sevanja na sejanke smreke (Picea abies (L.) Karst.). Radiology and oncology. [Print ed.]. 1998, let. 32, št. 1, str. 83-87. ISSN 1318-2099. [COBISS.SI-ID 7680217]
15. BAVCON, Jože, GOGALA, Nada. The influence of UV-B irradiation on the mitotic activity in Picea abies (L.) Karst. Phyton : annales rei botanicae. 1996, 36, št. 3 suppl, str. 47-50. ISSN 0079-2047. [COBISS.SI-ID 888399]
16. BAVCON, Jože, GABERŠČIK, Alenka, BATIČ, Franc. Influence of UV-B radiation on photosynthetic activity and chlorophyll fluorescence kinetics in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) seedlings. Trees. 1996, let. 10, str. 172-176. ISSN 0931-1890. [COBISS.SI-ID 103385]
17. BAVCON, Jože, GABERŠČIK, Alenka, GOGALA, Nada. Influence of low temperatures and UV-B radiation on chlorophyll flourescence kinetic in Picea abies (L.) Karst. Acta pharmaceutica. 1995, št. 2, suppl. 1, str. 359-362. ISSN 1330-0075. [COBISS.SI-ID 27097]
18. BAVCON, Jože, DRUŠKOVIČ, Blanka, PAPEŠ, Dražena. Germination of seeds and cytogenetic analysis of the spruce in differently polluted areas of Slovenia. Phyton : annales rei botanicae. 1994, let. 33, št. 2, str. 267-277. ISSN 0079-2047. [COBISS.SI-ID 158425]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

19. OSTERC, Gregor, RAVNJAK, Blanka, HUDINA, Metka, BAVCON, Jože. Genotype diversity assessment of common snowdrop (Galanthus nivalis L.) based on chlorophyll and carotenoids partitioning among different plant organs. European journal of horticultural science. 2021, vol. 86, no. 3, str. 252-259, ilustr. ISSN 1611-4426. DOI: 10.17660/eJHS.2021/86.3.4. [COBISS.SI-ID 64929539]
20. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Botanični vrt kot izvor šolskih vrtov = The botanical garden as the origins of the school garden. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2015, letn. 24 = 48, št. 3, str. 285-296, ilustr. ISSN 1318-6728. [COBISS.SI-ID 284106496]
21. BAVCON, Jože. Botanični vrt Univerze v Ljubljani - 200 let = University botanic gardens Ljubljana - 200 years. Acta biologica slovenica : ABS. [Tiskana izd.]. 2010, vol. 53, no. 1, str. 3-34. ISSN 1408-3671. [COBISS.SI-ID 2298703]
22. GERM, Mateja, GABERŠČIK, Alenka, TROŠT SEDEJ, Tadeja, MAZEJ, Zdenka, BAVCON, Jože. The effects of UV-B radiation on aquatic and terrestrial primary producers. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 13, št. 2, str. 281-288, graf. prik. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 674003]
23. BAVCON, Jože. The Ljubljana botanical garden - biodiversity of plants = Ljubljanski botanični vrt - biodiverziteta rastlinskega sveta. Acta biologica slovenica : ABS. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 43, št. 3, str. 33-39. ISSN 1408-3671. [COBISS.SI-ID 825167]

 

1.04 Strokovni članek

24. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Zvončki, cvetlice z novimi presenečenji. Moj mali svet. mar. 2022, letn. 54, str. 10-13, ilustr. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 112441603]
25. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka, PRAPROTNIK, Nada. Kongres svete alianse, priložnost za srečanje pomembnih botanikov : dvesto let. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 24. apr. 2021, št. [16], fotogr., portreti. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 63140867]
26. RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf), BAVCON, Jože (avtor, fotograf), PRAPROTNIK, Nada. Senožeti - naravni pisani vrtovi. Domači kraji : zbornik Občine Dobrova - Polhov Gradec in okoliških krajev. 2021, letn. 5, št. 5, str. 28-43, ilustr. ISSN 2385-9768. [COBISS.SI-ID 61184515]
27. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Kojca in njeno rastlinstvo. Idrijski razgledi. 2021, 66, [št.] 2, str. 99-106, ilustr. ISSN 0019-1523. [COBISS.SI-ID 91256835]
28. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Pisani cvetoči travniki : rajski vrtovi pred domačim pragom. Zelena dežela : glasilo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. jun. 2021, št. 166, str. 11, ilustr. ISSN 1581-9027. [COBISS.SI-ID 67163395]
29. RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf), BAVCON, Jože. Avtohtone medovite rastline. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije. maj 2019, letn. 121, št. 5, str. 140-141, ilustr. ISSN 0350-4697. [COBISS.SI-ID 5088847]
30. BAVCON, Jože. Naše rastline. V: FILIPIČ, Hanzi (ur.), HREN, Karl (ur.). Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu : za navadno leto 2015. Celovec: Mohorjeva družba, 2014. Str. 115-119, ilustr. Koledar ... Mohorjeve družbe, 2015. ISBN 978-3-7086-0826-6. ISSN 1024-1493. [COBISS.SI-ID 31807193]
31. BAVCON, Jože. Rastline iz Botaničnega vrta Ljubljana = Flora from the Ljubljana Botanical gardens = Pflanzen aus dem Botanischen Garten in Ljubljana. Bilten : poštne znamke. [Tiskana izd.]. 2012, št. 90, str. 8-11, ilustr. ISSN 1854-2891. [COBISS.SI-ID 30429401]
32. BAVCON, Jože. Galanthus Gala : največja razstava zvončkov na svetu. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2012, letn. 11, št. 4, str. 42-45, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 30038233]
33. BAVCON, Jože. Žafrani v Sloveniji. Flos. 2011, letn. 1, št. 1, str. 12, ilustr. ISSN 2232-5212. [COBISS.SI-ID 29752537]
34. BAVCON, Jože. Očarljivo cvetenje še pred olistanjem. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. feb. 2011, letn. 17, str. 6-7. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 29143769]
35. BAVCON, Jože. Rastline so lahko tudi droge. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. jul. 2011, letn. 17, str. 6-7, ilustr. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 30421465]
36. BAVCON, Jože. Kako prezimimo občutljive rastline. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. okt., nov. 2011, letn. 17, str. 6-8. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 29143257]
37. BAVCON, Jože. Orjaški lokvanj. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. avg. 2011, letn. 21, str. 14-15, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 29141977]
38. BAVCON, Jože, BOŽIČ, Gregor, KUTNAR, Lado, KOŠIČEK, Boštjan. Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov : maklen, trokrpi javor in tatarski javor : Acer campestre, Acer monspessulanum, Acer tataricum : Slovenija. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo, Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 69, št. 9, str. [417-424], ilustr. ISSN 0017-2723, ISSN 1855-8496. [COBISS.SI-ID 3258022]
39. BAVCON, Jože. Kaj je novega v Botaničnem vrtu v Ljubljani?. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. sep. 2011, letn. 10, št. 9, str. 28-31, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 29145049]
40. BAVCON, Jože. Vrt mnogih generacij : 200 let Ljubljanskega botaničnega vrta. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 18, št. 7, str. 43-44, ilustr. ISSN 1318-069X. [COBISS.SI-ID 27764441]
41. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Nimajo jih vsi v takem izobilju : dober dan, pomlad. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 18, št. 10, str. 102-105, ilustr. ISSN 1318-069X. [COBISS.SI-ID 27764185]
42. BAVCON, Jože. April prinese prebujenje : botanični vrt praznuje. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 18, št. 13, str. 45-47, ilustr. ISSN 1318-069X. [COBISS.SI-ID 27763929]
43. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Maj v kraljestvu cvetov : botanični vrt praznuje. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 18, št. 17, str. 79-81, ilustr. ISSN 1318-069X. [COBISS.SI-ID 27760601]
44. BAVCON, Jože. Junija v znamenju travniških lepotic: botanični vrt praznuje. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 18, št. 22, str. 48-49, ilustr. ISSN 1318-069X. [COBISS.SI-ID 27763673]
45. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Julij, mesec slavja : Botanični vrt praznuje. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 18, št. 26, str. 54-55, ilustr. ISSN 1318-069X. [COBISS.SI-ID 27868633]
46. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Lepotice visokega poletja : botanični vrt praznuje - avgusta vas pričakuje. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 18, št. 31, str. 39-40, ilustr. ISSN 1318-069X. [COBISS.SI-ID 27764953]
47. BAVCON, Jože. Septembra modrina prinaša jesen : botanični vrt praznuje. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 18, št. 34, str. 53, ilustr. ISSN 1318-069X. [COBISS.SI-ID 27765209]
48. BAVCON, Jože. Sončnice za užitek in sanjarjenje. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 16, št. 157, str. 20-21, ilustr. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 27765977]
49. BAVCON, Jože. Mokra poletja škodijo cvetovom. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 16, št. 160, str. 4-5, ilustr. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 27460057]
50. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Zakladi pred domačim pragom : senožeti, dragoceni vrt za vsakogar. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 17, št. 26, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-069X. [COBISS.SI-ID 27764697]
51. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Cvetje v jeseni : ciklame. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. avg. 2009, letn. 17, št. 32, str. 35-38, ilustr. ISSN 1318-069X. [COBISS.SI-ID 26653657]
52. BAVCON, Jože. Vse o sredozemskih rastlinah v loncih, ki potrebujejo posebno nego. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. jul. 2009, letn. 15, št. 149, str. 10-12, ilustr. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 26653401]
53. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Stari botanični vrt v Jeni. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. apr. 2009, letn. 12, št. 4, str. 77-79, ilustr. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 26652377]
54. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Wakehurst Place v jesenski podobi. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. okt. 2009, letn. 12, št. 10, str. 71-73, ilustr. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 26653145]
55. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Botanični vrt v Zagrebu. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. nov. 2009, letn. 12, št. 11, str. 71-73, ilustr. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 26652889]
56. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Botanični vrt v Barceloni. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. dec. 2009, letn. 12, št. 12, str. 69-71, ilustr. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 26652633]
57. BAVCON, Jože. Mit, da čebulnice sadimo le jeseni, ne velja!. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. feb. 2008, letn. 14, št. 2, str. 4-5, ilustr. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 24178905]
58. BAVCON, Jože. Skalnjak tudi na okenski polici. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 14, št. 136, str. 8. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 24895705]
59. BAVCON, Jože. [Vse o] ... okrasnih zdravilnih rastlinah. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 14, št. 140, str. 9-11. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 24895193]
60. BAVCON, Jože. Parazitske cvetnice. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 14, št. 141, str. 13. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 24894937]
61. BAVCON, Jože. Z bukvijo v vrtu popestrimo letne čase. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. nov. 2008, letn. 14, št. 142, str. 4-5. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 25039577]
62. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Novozelandsko božično drevo. Moj mali svet. feb. 2008, letn. 40, št. 2, str. 22-23, ilustr. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 24174041]
63. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Kaliandra. Moj mali svet. 2008, letn. 40, št. 4, str. 18-19, ilustr. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 24173785]
64. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Zvezdasti jasmin. Moj mali svet. 2008, letn. 40, št. 5, str. 22-23, ilustr. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 24894681]
65. BAVCON, Jože. Vrt v Padovi : prvi botanični vrt nove dobe. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. jan.-feb. 2008, letn. 11, št. 1-2, str. 125-128, ilustr. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 24174553]
66. BAVCON, Jože. Vrt v Padovi: prvi botanični vrt nove dobe. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 11, št. 1-2, str. 125-128. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 24893401]
67. BAVCON, Jože. Bogastvo velikega vrta v Berlinu. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. mar. 2008, letn. 11, št. 3, str. 82-84, ilustr. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 24174297]
68. BAVCON, Jože. Bogastvo velikega vrta v Berlinu. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 11, št. 3, str. 82-84. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 24893657]
69. BAVCON, Jože. Lepa stara Chelsa. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 11, št. 4, str. 78-80, ilustr. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 24893913]
70. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Glasnevin - vrt v Dublinu. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 11, št. 5, str. 80-83, ilustr. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 24894169]
71. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Dunajski botanični vrt. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 11, št. 6, str. 80-82, ilustr. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 24894425]
72. BAVCON, Jože. Genij iz Upsale : pred 300 leti se je rodil Carl Linné. Delo. [Tiskana izd.]. 13. sep. 2007, leto 49, št. 211, str. 20, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 235376128]
73. BAVCON, Jože. [Vse o] --- praktičnih rešitvah za zeleni kotiček. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. maj 2007, letn. 13, št. 127, str. 9-11, ilustr. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 23567321]
74. BAVCON, Jože. [Vse o] --- vodnih motivih v vrtu. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. jun. 2007, letn. 13, št. 128, str. 9-11, ilustr. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 23566553]
75. BAVCON, Jože. [Vse o] --- varovanju rastlin pred vročino. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. jul. 2007, letn. 13, št. 129, str. 9-11, ilustr. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 23567065]
76. BAVCON, Jože. Poliški šopek. Idrijski razgledi. 2007, letn. 52, št. 1, str. 72-74. ISSN 0019-1523. [COBISS.SI-ID 23566297]
77. DAKSKOBLER, Igor, BAVCON, Jože. Seznam popisanih praprotnic in semenk v okolici Polic na Cerkljanskem. Idrijski razgledi. 2007, letn. 52, št. 1, str. 122-139, ilustr. ISSN 0019-1523. [COBISS.SI-ID 26879789]
78. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Zakaj ne koprive, pa čeprav mrtve?. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2007, letn. 6, št. 5, str. 71, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 23561177]
79. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Ko zacveti lan, se nebo spusti na zemljo. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2007, letn. 6, št. 6, str. 48-49, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 23559641]
80. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Zaobljena bodičavost. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2007, letn. 6, št. 9, str. 50-51, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 23558617]
81. BAVCON, Jože. Guava. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 10, št. 11, str. 93-95, ilustr. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 23555801]
82. BAVCON, Jože. Citrusi. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. dec. 2007, letn. 10, št. 12, str. 92-95, ilustr. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 24175065]
83. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. 80 years of Alpinum "Juliana" = 80 let alpinuma Juliana. Index seminum anno ... collectorum. 2006, str. 1-40. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 22843097]
84. BAVCON, Jože. Strupen lepotec. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 9, št. 10, str. 94-95. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 22383321]
85. BAVCON, Jože. Kjer se meja med kopnim in morjem zabriše. Delo. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 47, št. 124. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 20179417]
86. BAVCON, Jože. Vi sprašujete - strokovnjaki odgovarjajo. Moj mali svet. 2005, letn. 37, št. 12, str. 23. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 20169689]
87. BAVCON, Jože. Konzorcij botaničnih vrtov Evropski[!] unije v razširjeni sestavi. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. maj 2005, letn. 67, št. 9/10, str. 454, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 24083501]
88. BAVCON, Jože. Dediščina, raziskovanje, izobraževanje : današnja vloga botaničnih vrtov. Delo. [Tiskana izd.]. 23. sep. 2004, leto 46, št. 223, str. 18, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 216158208]
89. BAVCON, Jože. Drevo iz dobe dinozavrov : volemija v Evropi. Delo. [Tiskana izd.]. 2. dec. 2004, leto 46, št. 280, str. 19, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 217269504]
90. BAVCON, Jože. Kijasti lisičjak in uadla. Idrijski razgledi. 2004, letn. 19, št. 1, str. 120. ISSN 0019-1523. [COBISS.SI-ID 18485209]
91. BAVCON, Jože. Renovation of the Ljubljana botanical garden. IFPRA bulletin. 2004, sept. ISSN 1012-7720. [COBISS.SI-ID 20173785]
92. BAVCON, Jože. Kot dodatna soba s pogledom v nebo in na morje. Nedelo. 16. maja 2004, letn. 9, št. 20, str. 22-23. ISSN 1318-7023. [COBISS.SI-ID 18235097]
93. BAVCON, Jože. Z alpskimi botaničnimi vrtovi v Primorskih Alpah. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. jan. 2004, letn. 66, št. 5, str. 220-221, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 21935917]
94. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. januar 2004, letn. 3, št. 1, str. 48. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 17436633]
95. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2004, letn. 3, št. 8, str. 68. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18483673]
96. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2004, letn. 3, št. 10, str. 68. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18482905]
97. BAVCON, Jože. Legoland : po svetu. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 7, št. 7/8, str. 97-105. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 18235353]
98. MARINČEK, Alenka, BAVCON, Jože. Optimističen, a odgovoren pogled na svet : projekt Eden. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 2. jun. 2003, leto 45, št. 125, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 124630528]
99. BAVCON, Jože, SUŠNIK, Stane. Eranthis hyemalis (L.) Salisb. Hladnikia. [Tiskana izd.]. december 2003, št. 15-16, str. 93-94. ISSN 1318-2293. [COBISS.SI-ID 18041561]
100. BAVCON, Jože. Symphoricarpus albus (L.) blake. Hladnikia. [Tiskana izd.]. 2003, št. 15-16, str. 99. ISSN 1318-2293. [COBISS.SI-ID 18137817]
101. BAVCON, Jože (rubrikator). Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. februar 2003, letn. 2, št. 1-2, str. 48. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16258521]
102. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja : Že dve leti ... Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 3, str. 64-65. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16186329]
103. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 4, str. 82-83. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16348889]
104. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 5, str. 58-59. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16187865]
105. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 8, str. 49-50. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16789209]
106. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Črničevje : (črnika, črni hrast). Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo. 2003, letn. 11, št. 6, str. 22-23. ISSN 1318-2579. [COBISS.SI-ID 15968729]
107. BAVCON, Jože. Domači posebneži med navadnimi zvončki. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo. februar-marec 2003, letn. 12, št. 1, str. 14-17. ISSN 1318-2579. [COBISS.SI-ID 16177881]
108. BAVCON, Jože. Lepljivec. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo. februar-marec 2003, letn. 12, št. 1, str. 18-19. ISSN 1318-2579. [COBISS.SI-ID 16178137]
109. BAVCON, Jože. Zelenika. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo. 2003, letn. 12, št. 2, str. 20-21. ISSN 1318-2579. [COBISS.SI-ID 16182489]
110. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Feijoa. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo. 2003, letn. 12, št. 3, str. 24-25, ilustr. ISSN 1318-2579. [COBISS.SI-ID 16477401]
111. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Projekt Eden. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo. 2003, letn. 12, št. 3, str. 48-50, ilustr. ISSN 1318-2579. [COBISS.SI-ID 16477657]
112. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Rujevina. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo. 2003, letn. 12, št. 4, str. 16-7, ilustr. ISSN 1318-2579. [COBISS.SI-ID 16808665]
113. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Oljka. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo. 2003, letn. 12, št. 5, str. 16-17, ilustr. ISSN 1318-2579. [COBISS.SI-ID 16808153]
114. BAVCON, Jože. The Ljubljana botanical garden and its role in the conservation of plants. IFPRA bulletin. 2002, str. 10. ISSN 1012-7720. http://www.ifpra.org. [COBISS.SI-ID 15996121]
115. BAVCON, Jože, BUDNA, Sonja, CENČIČ, Drago, DAKSKOBLER, Igor, DAKSKOBLER, Ljudmila, LESAR, Helena, MARINČEK, Alenka, PODOBNIK, Andrej, ŠEN, Jasna, WRABER, Tone. Semina e plantis spontaneis in loco natali anno 2000, 2001 et 2002 lecta. Index seminum anno ... collectorum. 2002, str. 19-26. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 15964377]
116. BAVCON, Jože, SUŠNIK, Stane. Jarica v Kozjanskem parku. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. mar. 2002, letn. 64, št. 7, str. 330-331, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 19738413]
117. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2002, letn. 1, št. 11, str. 48. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 15965145]
118. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Nepravi lovor. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo. februar-marec 2002, letn. 11, št. 1, str. 14. ISSN 1318-2579. [COBISS.SI-ID 14959577]
119. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Lovor. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo. april-maj 2002, letn. 11, št. 2, str. 18. ISSN 1318-2579. [COBISS.SI-ID 14959833]
120. BAVCON, Jože. Oleander. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo. junij-julij 2002, letn. 11, št. 3, str. 16-17. ISSN 1318-2579. [COBISS.SI-ID 15025625]
121. BAVCON, Jože. Mirta - lepa in dišeča. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo. 2002, letn. 11, št. 5, str. 20-21. ISSN 1318-2579. [COBISS.SI-ID 15488985]
122. BAVCON, Jože. Bugenvileja. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo. avgust-september 2002, letn. 11, št. 5, str. 22-23, ilustr. ISSN 1318-2579. [COBISS.SI-ID 15474905]
123. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. Začutite umetnost narave. Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. 15. julija 2002, letn. 44, št. 160, str. 12-13. ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 14961625]
124. BAVCON, Jože. Ena izmed poti za varovanje in ohranjanje rastlinskih vrst : odprli so milenijsko semensko banko. Delo. [Tiskana izd.]. 3. jan. 2001, leto 43, št. 1, str. 20, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 110810624]
125. DAKSKOBLER, Igor, BAVCON, Jože, ČUŠIN, Boško, KOŠIR, Petra, VREŠ, Branko. Notulae ad floram Sloveniae. 45, Scopolia carniolica Jacq. Hladnikia. [Tiskana izd.]. 2001, št. 11, str. 31-38. ISSN 1318-2293. [COBISS.SI-ID 18804781]
126. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Spreminjavka. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo. 2001, letn. 10, št. 4, str. 12. ISSN 1318-2579. [COBISS.SI-ID 14075865]
127. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Wakehurst place v jesenski podobi. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo. 2001, letn. 10, št. 5, str. 46-48. ISSN 1318-2579. [COBISS.SI-ID 14076377]
128. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Jagodičnica. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo. 2001, letn. 10, št. 6, str. 12. ISSN 1318-2579. [COBISS.SI-ID 14075609]
129. BAVCON, Jože. Botanični vrt Univerze v Ljubljani : spomenik oblikovane narave. Herbika : revija o pridelavi, predelavi in uporabi zdravilnih rastlin. julij/avgust 2000, str. 32-35. ISSN 1580-3627. [COBISS.SI-ID 12505817]
130. BAVCON, Jože. Varuhi domovinske flore. Herbika : revija o pridelavi, predelavi in uporabi zdravilnih rastlin. 2000, str. 36-38. ISSN 1580-3627. [COBISS.SI-ID 12504537]
131. BAVCON, Jože. Rastlina in človek. Idrijski razgledi. 2000, letn. 45, št. 2, str. 16-18. ISSN 0019-1523. [COBISS.SI-ID 12688345]
132. BAVCON, Jože. Botanični vrtovi pomembno prispevajo k ohranjanju biološke raznovrstnosti : preteklost, sedanjost in prihodnost Botaničnega vrta v Ljubljani. Delo. [Tiskana izd.]. 19.V.1999, letn. 41, št. 113, str. 13. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 1175357]
133. DAKSKOBLER, Igor, BAVCON, Jože, ČUŠIN, Boško, DAKSKOBLER, Ljudmila, MAYER, Ernest, PAPEŽ, Jože, ROBIČ, Dušan, ZADRAVEC, Bojan. Nova nahajališča = New localities. Aconitum angustifolium. Asperula taurina. Cotoneaster integerrimus. Epipogium aphyllum. Epipactis palustris. Galeobdolon flavidum. Hordelymus europaeus. Melica picta. Nepeta pannonica. Pinus mugo. Pulmonaria australis. Pulmonaria striaca. Scrophularia scopolii. Senecio pseudocrispus. Seseli gouanii. Stemmacantha rhapontica. Taxus baccata. Trifolium noricum. Trifolium ochroleucon. Veratrum nigrum. Vicia oroboides. Hladnikia. [Tiskana izd.]. 1998, št. 10, str. 60-65. ISSN 1318-2293. [COBISS.SI-ID 10036269]
134. BAVCON, Jože. Rastlina meseca novembra : tisa - človekova spremljevalka = The plant of the month in November : the yew (Taxus baccata). Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. november 1998, letn. 61, št. 3, str. 137-139, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 8230105]
135. BAVCON, Jože. Ljubljanski botanični vrt: pogled v prihodnost. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. jan. 1997, letn. 59, št. 5, str. 226-228, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 10627373]
136. BAVCON, Jože. Botanični vrt v februarju. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. feb. 1996, letn. 59, št. 6, str. 278-279, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 10693677]
137. BAVCON, Jože. Na prehodu iz zime v pomlad : Ljubljanski botanični vrt = [The Ljubljana botanical garden in March]. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. marec 1997, let. 59, št. 7, str. 324-326. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 8188121]
138. BAVCON, Jože. Cvetoči april v ljubljanskem botaničnem vrtu = [The Ljubljana botanical garden in April]. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. april 1997, let. 59, št. 8, str. 382-384. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 8106969]
139. BAVCON, Jože. Junij v Botaničnem vrtu = [The Ljubljana botanical garden in June]. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. 1997, letn. 59, št. 9-10, str. 468-470. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 8112857]
140. BAVCON, Jože. Maj in junij v Botaničnem vrtu. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. 1997, let. 59, št. 9/10, str. 468-470, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 7024345]
141. BAVCON, Jože. Ljubljanski botanični vrt v septembru. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. sep. 1996, letn. 59, št. 1, str. 38-40. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 10542381]
142. BAVCON, Jože. Ljubljanski botanični vrt v oktobru = The Ljubljana botanical garden in October. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. okt. 1996, let. 59, št. 2, str. 81-83, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 8125401]
143. BAVCON, Jože. Ljubljanski botanični vrt v novembru. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. nov. 1996, letn. 59, št. 3, str. 131-133, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 10554157]
144. BAVCON, Jože. Kratka zgodovina ljubljanskega Botaničnega vrta. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. dec. 1996, 59, št. 4, str. 179-181, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 80139776]
145. BAVCON, Jože. Bodiki. Idrijski razgledi. 37, št. 1/2 (1992), str. 93-94. ilustr. ISSN 0019-1523. [COBISS.SI-ID 35386368]
146. BAVCON, Jože. Nova nahajališča kranjskega jegliča. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. maj-jun. 1987, letn. 49, št. 9-10, str. 373-374, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 11360045]

 

1.05 Poljudni članek

147. BAVCON, Jože. Botanični vrt Univerze v Ljubljani. Acta biologica slovenica : ABS. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 63, št. 1, str. 116-118. ISSN 1408-3671. [COBISS.SI-ID 28666627]
148. PRIJATELJ, Maja, RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Džungla na Ižanski cesti: od ananasa do monstere : Botanični vrt Univerze v Ljubljani. Delo. [Tiskana izd.]. 11. avg. 2020, leto 62, št. 184, str. 17, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 24847363]
149. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Zaklad pred domačim pragom. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 13. jun. 2020, str. 26-28, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 31091971]
150. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Mož, ki je pred dvesto leti izmeril, da sečnja gozdov dviguje temperaturo. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 12. okt. 2019, str. 22-23, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 5306191]
151. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Kloček (Staphylea pinnata) - odganjalec zlih duhov. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. apr. 2019, letn. 5, str. 46-48, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 5088335]
152. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Rumeni dren - za zdravje in prvi pomladni užitek. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. mar. 2019, letn. 5, str. 48-50, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 5088591]
153. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Glavinci - modrina, ki se poslavlja s travnikov. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. jul.-avg. 2019, letn. 5, str. 50-51, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 31564035]
154. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Metuljasti cvetovi za sončne kotičke : ranjaki. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. jun. 2019, letn. 5, str. 50-51, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 5303631]
155. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Zlata ʺkronaʺ na vrtu : grmičasta šmarna detelja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. maj 2019, letn. 5, str. 50-51, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 5295183]
156. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Nežna lepotička, ki zasije, ko druge odcvetijo. Rože & vrt, Zeleni raj : slovenski nasveti za slovenske vrtove v najbolj priljubljeni reviji. sep. 2019, str. 50-51, ilustr. ISSN 2670-6490. [COBISS.SI-ID 5303887]
157. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Ožepek : zdravilna modrina na jesenskih pobočjih. Rože & vrt, Zeleni raj : slovenski nasveti za slovenske vrtove v najbolj priljubljeni reviji. okt. 2019, str. 52-53, ilustr. ISSN 2670-6490. [COBISS.SI-ID 5304399]
158. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Pomladna modrina. Delo. [Tiskana izd.]. 20. apr. 2018, leto 60, št. 91, str. 19. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 4760655]
159. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Nekdaj hrana za sužnje, zdaj v vsakem domu. Delo. [Tiskana izd.]. 4. jan. 2018, str. 18. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 4612687]
160. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Trsni sladkor je bil najprej zdravilo. Delo. [Tiskana izd.]. 19. jan. 2018, str. 23. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 4612943]
161. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Raste že 208 let. Enigma : mesečnik. jul. 2018, letn. 5, št. 33, str. 8, ilustr. ISSN 2463-8145. [COBISS.SI-ID 4771407]
162. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Franc de Paula Hladnik. Enigma : mesečnik. jul. 2018, letn. 5, št. 33, str. 14, ilustr. ISSN 2463-8145. [COBISS.SI-ID 4771663]
163. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Raznolikost rastlinstva v vrtu. Enigma : mesečnik. jul. 2018, letn. 5, št. 33, str. 33, ilustr. ISSN 2463-8145. [COBISS.SI-ID 4771919]
164. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Varovanje rastlinskih vrst. Enigma : mesečnik. jul. 2018, letn. 5, št. 33, str. 38, ilustr. ISSN 2463-8145. [COBISS.SI-ID 4772175]
165. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. V družbi najboljših. Enigma : mesečnik. jul. 2018, letn. 5, št. 33, str. 50, ilustr. ISSN 2463-8145. [COBISS.SI-ID 4772431]
166. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Navadni jetrnik ni vselej čisto navaden. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. apr. 2018, letn. 4, str. 42-43, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 4759631]
167. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Trajna lepota listov jelenovega jezika. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. feb. 2018, letn. 4, str. 42-43, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 4619599]
168. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Kobulnice - množica drobnih zvezdic. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. jul.-avg. 2018, letn. 4, str. 44-45, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 4759887]
169. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Jesenček, pomladni okras kraških gmajn. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. jun. 2018, letn. 4, str. 44-45, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 4760143]
170. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Kako so pljučniki dobili ime?. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. maj 2018, letn. 4, str. 44-45, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 4759375]
171. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Jesenski luki. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. nov. 2018, letn. 4, str. 48-49, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 4923983]
172. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Šetraj. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. sep. 2018, letn. 4, str. 48-49, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 4923471]
173. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Rastlinski zajčki. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. okt. 2018, letn. 4, str. 50-51, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 4924239]
174. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Lobodika. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. dec. 2018, letn. 4, str. 52-53, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 4923727]
175. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Dišeča magnolija. Delo.si. [Spletna izd.]. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-diseca-magnolija.html. [COBISS.SI-ID 4538959]
176. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Kabinet čudes : ribji repi na palmi?. Delo.si. [Spletna izd.]. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/znanost/kabinet-cudes-ribji-repi-na-palmi.html. [COBISS.SI-ID 4538447]
177. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Kabinet čudes : sladka trava. Delo.si. [Spletna izd.]. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-sladka-trava.html. [COBISS.SI-ID 4586575]
178. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Mavrica barv. Delo.si. [Spletna izd.]. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-mavrica-barv.html. [COBISS.SI-ID 4539215]
179. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Pomaranča, ki ni pomaranča. Delo.si. [Spletna izd.]. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-pomaranca-ki-ni-pomaranca.html. [COBISS.SI-ID 4539727]
180. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Strupeni ali ne ---?. Delo.si. [Spletna izd.]. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-strupeni-ali-ne.html. [COBISS.SI-ID 4539471]
181. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Rdeče kot rdečilo za ustnice. Delo. [Tiskana izd.]. 6. mar. 2017, str. 13. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 4393295]
182. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Narava ne potrebuje sort, potrebuje jih človek. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. mar. 2017, letn. 3, str. 20-22, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 4392015]
183. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Volčič in tevje sta deželo Kranjsko ponesla v svet. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. maj 2017, letn. 3, str. 26-28, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 4391759]
184. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Perunike - vladarski simbol. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. jun. 2017, letn. 3, str. 36-38, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 4391503]
185. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Lilije - dišeče in elegantne. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. jul.-avg. 2017, letn. 3, str. 37-39, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 4391247]
186. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Ko zadišijo ciklame. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. sep. 2017, letn. 3, str. 38-40, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 4413263]
187. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Nebine ali astre - lepe v naravi in na vrtu. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. okt. 2017, letn. 3, str. 40-41, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 4558671]
188. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Brin - z gmajn na vrtove. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. dec. 2017, letn. 3, str. 41-43, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 4517199]
189. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Jesenska modrina sviščev. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. nov. 2017, letn. 3, str. 42-43, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 4517711]
190. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Kosmatinci, nežni puhavčki : kot mlada mucka, ki se postavlja in šopiri, takšni so kosmatinci, ki rinejo na plano. Delo.si. [Spletna izd.]. 5. 4. 2016, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-kosmatinci-nezni-puhavcki.html. [COBISS.SI-ID 32816089]
191. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Vonj po divjih lukih : ob besedi luk pomislimo na rastlino neprijetnega vonja, vendar so skoraj da nepogrešljivi v kuhi. Delo.si. [Spletna izd.]. 12. 8. 2016, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes_10.html. [COBISS.SI-ID 32816857]
192. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Granatno jabolko : ko lep cvet da sočen plod in se potem razpoči, se porodi ideja o smrtonosnem orožju. Vse in še več ponuja granatno jabolko. Delo.si. [Spletna izd.]. 20. 5. 2016, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-granatno-jabolko.html. [COBISS.SI-ID 32816345]
193. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Zvonček, cingeljček, dremavka : v svetu zbirateljsko strast do zvončkov imenujejo že kar "galantomanija". Delo.si. [Spletna izd.]. 26. 2. 2016, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-zvoncek-cingeljcek-dremavka.html. [COBISS.SI-ID 32815833]
194. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Poletje, ujeto v šipkovem cvetu : več o bodičastem naznanilcu poletja in predhodniku vrtnice, ljudem najbolj znanem v obliki čaja ali marmelade. Delo.si. [Spletna izd.]. 28. 6. 2016, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-poletje-ujeto-v-sipkovem-cvetu.html. [COBISS.SI-ID 32816601]
195. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Starodavna opojna začimba : cimetovec so zaradi omamne dišave poimenovali dišeči les. Delo.si. [Spletna izd.]. 2. 1. 2015, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-starodavna-opojna-zacimba.html. [COBISS.SI-ID 32814041]
196. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Ko se lepota razpira : med majsko zelenino se tako v naravi kot na številnih domačih vrtovih bohotijo veliki cvetovi potonik, ki v svoj objem vabijo mimoidočega in številne opraševalce ---. Delo.si. [Spletna izd.]. 5. 5. 2015, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-ko-se-lepota-razpira.html. [COBISS.SI-ID 32814553]
197. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Ko zadišijo citrusi : ko je Aleksander Veliki osvajal vzhod in prispel do Indije, je tam našel tudi zanimive sadeže - citruse. Delo.si. [Spletna izd.]. 11. 9. 2015, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-ko-zadisijo-citrusi.html. [COBISS.SI-ID 32815321]
198. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Kraj, kjer so vrtnice doma. Delo.si. [Spletna izd.]. 12. okt. 2015. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/prosti-cas/potovanja/kraj-kjer-so-vrtnice-doma.html. [COBISS.SI-ID 5272655]
199. BAVCON, Jože. Sredozemke, omamne in bleščave lepotice : s prihodom poletja zažarijo bleščeče barve sredozemskih rastlin. Delo.si. [Spletna izd.]. 19. 6. 2015, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-sredozemke-omamne-in-blescave-lepotice.html. [COBISS.SI-ID 32814809]
200. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Svet banan : nekdaj hrana za sužnje so dandanes prav priljubljen sadež v vsakem domu. Delo.si. [Spletna izd.]. 20. 10. 2015, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-svet-banan.html. [COBISS.SI-ID 32815577]
201. BAVCON, Jože. Prihaja pomlad : pisane preproge spomladanskih cvetic kar vabijo, da si človek vzame vsaj malo časa za občudovanje prebujajočega življenja ---. Delo.si. [Spletna izd.]. 27. 3. 2015, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-prihaja-pomlad.html. [COBISS.SI-ID 32814297]
202. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Tropska osvežitev v poletju : pasijonka (Passiflora) - njeni sočni sladko-kisli plodovi so v tropskih predelih nepogrešljiv vir osvežilnih napitkov. Delo.si. [Spletna izd.]. 28. 7. 2015, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-tropska-osvezitev-v-poletju.html. [COBISS.SI-ID 32815065]
203. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Zasaditev hruške v spomin na prof. dr. Darinko Soban. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. mar. 2015, letn. 77, [št.] 7, str. 324-326, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 57809762]
204. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Pijača bogov : kakavovec je rastlina, ki je že v času Majev s svojimi plodovi dražila okušalne brbončice. Delo.si. [Spletna izd.]. 18. 11. 2014, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-pijaca-bogov.html. [COBISS.SI-ID 32813785]
205. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Čar Sredozemlja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. jul.-avg. 2014, letn. 8, št. 7/8, str. [20-21], ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 31649497]
206. BAVCON, Jože. 200th anniversary of the Ljubljana Botanic garden. A perfect rendezvous : pr!. [2012], str. 4, ilustr. [COBISS.SI-ID 29759705]
207. BAVCON, Jože. Senožeti : zakladi pred domačim pragom. Mohorjev koledar ... 2011, str. 70-75, ilustr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 28061145]
208. BAVCON, Jože. 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani = 200th Anniversary of the Botanical Garden in Ljubljana = 200 Jahre Botanischer Garten in Ljubljana. Bilten : poštne znamke. [Tiskana izd.]. 2010, št. 81, str. 28-29. ISSN 1854-2891. [COBISS.SI-ID 27941593]
209. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Čas nežnih vijoličastih preprog : Botanični vrt praznuje. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 18, št. 40, str. 52-53, ilustr. ISSN 1318-069X. [COBISS.SI-ID 28060889]
210. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Kot ognjeni zublji : Botanični vrt praznuje. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 18, št. 43, str. 52-53, ilustr. ISSN 1318-069X. [COBISS.SI-ID 28059865]
211. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Da rastlino spoznamo, jo moramo videti, potipati in poduhati : Botanični vrt praznuje. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 18, št. 47, str. 54-56, ilustr. ISSN 1318-069X. [COBISS.SI-ID 28060377]
212. BAVCON, Jože. Palme so lepe in nezahtevne rastline. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 16, št. 159, str. 6-7, ilustr. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 27760089]
213. BAVCON, Jože. 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. maj 2010, letn. 20, str. 32-35, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 27815897]
214. BAVCON, Jože (intervjuvanec). V senci Marmontove lipe: Ljubljanski botanični vrt, častitljivi 200-letnik. Idrijske novice. 30. april 2010, št. 226, str. 6. ISSN 1580-7061. [COBISS.SI-ID 27928793]
215. BAVCON, Jože. Vrhunski ortoped in ljubitelj vrtnic : slovensko odlikovanje za prof. dr. Gianfranca Fineschija. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 29. okt. 2009, letn. 51, št. 251, str. 23, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 26742233]
216. BAVCON, Jože. Vrt domovinske flore - botanični vrt. Le monde diplomatique : v slovenščini. 2009, letn. 5, št. 45, str. [37]. ISSN 1854-3197. [COBISS.SI-ID 27930329]
217. BAVCON, Jože (intervjuvanec). En velik korak za tropski rastlinjak : botanični vrt: Univerza v Ljubljani je za gradnjo tropskega rastlinjaka izbrala Lesnino Inženiring. Žurnal24 : Ljubljana. [Tiskana izd.]. 30. okt. 2009, št. 185, str. 5. ISSN 1855-0940. [COBISS.SI-ID 26762201]
218. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Kompost nas pričakuje. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. jan. 2008, letn. 7, št. 1, str. 26. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24166361]
219. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Zimski počitek. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. jan. 2008, letn. 7, št. 1, str. 26. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24166105]
220. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Mojstri za vse. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. jan. 2008, letn. 7, št. 1, str. 27. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24167129]
221. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). S katalogom v roki. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. jan. 2008, letn. 7, št. 1, str. 27. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24166617]
222. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Topla greda. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. jan. 2008, letn. 7, št. 1, str. 27. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24166873]
223. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Rastline na toplem. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. jan. 2008, letn. 7, št. 1, str. 28. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24167385]
224. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Sobne lončnice. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. jan. 2008, letn. 7, št. 1, str. 28. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24167641]
225. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Privoščimo trajnicam počitek. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. jan. 2008, letn. 7, št. 1, str. 29. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24167897]
226. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Pripravimo toplo gredo. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 9. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24163545]
227. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Balkonsko cvetje pozimi. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 28. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24162521]
228. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Prebujanje rastlin v prezimovališčih. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 28. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24163033]
229. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Skrb za oleandre in limonovce. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 28. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24163289]
230. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Začnimo delati. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 29. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24163801]
231. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Pripravimo etikete in preglejmo zaloge semen. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 30. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24164057]
232. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Uredimo špalirje ter poskrbimo za maline in robide. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 30. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24164313]
233. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Vzgojimo koščičasto sadje po lastni izbiri. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 31. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24164569]
234. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Marca je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 30. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24171481]
235. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Kako z žago pri drevesih?. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 32. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24171993]
236. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Ko je zemlja suha in topla, se lotimo gredic. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 32. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24171737]
237. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Tudi jedilni pribor je lahko vrtno orodje. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 32. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24172249]
238. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Katere grme obrežemo zdaj in katere pozneje?. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 33. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24172505]
239. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Rez sadnih dreves. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 33. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24172761]
240. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Čiščenje in obrezovanje čebrovk. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 34. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24173273]
241. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Dodajanje prsti k čebulnicam. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 34. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24173529]
242. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Umetnost obrezovanja špalirjev. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 34. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24173017]
243. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Aprila je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 50. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24168665]
244. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Končno na svojem prostoru. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 50. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24168921]
245. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Še vedno previdno z balkonskim cvetjem. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 50. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24169177]
246. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Zelenjavni vrt. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 50. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24169433]
247. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Cvetje za eno samo poletje. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 51. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24170713]
248. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Grmovnice - nekatere cvetijo, druge šele sadimo. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 51. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24169945]
249. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Okrasni vrt je prebujen. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 51. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24170201]
250. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Zaščita naj bo vedno pri roki. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 51. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24170457]
251. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Rododendroni in azaleje. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 52. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24170969]
252. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Trata ponovno zeleni. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 53. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24171225]
253. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Ljubljanski botanični vrt. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 60-64. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24168153]
254. BAVCON, Jože. Maja je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2008, letn. 7, št. 5, str. 30-36. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24890585]
255. BAVCON, Jože. Junija je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2008, letn. 7, št. 6, str. 38-44. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24891353]
256. BAVCON, Jože. Julij. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2008, letn. 7, št. 7, str. 30-36. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24891865]
257. BAVCON, Jože. Avgust. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2008, letn. 7, št. 8, str. 30-36. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24892121]
258. BAVCON, Jože. Že res, da je september ... Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2008, letn. 7, št. 9, str. 30-34. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24892889]
259. BAVCON, Jože. Oktober je lahko najbarvitejši mesec ... Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2008, letn. 7, št. 10, str. 48-51. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24893145]
260. BAVCON, Jože. Vrt in posluh, denar in turizem. Delo FT : gospodarsko-finančna priloga. 30. jul. 2007, št. 59, str. 32. ISSN 1854-5483. [COBISS.SI-ID 23635929]
261. BAVCON, Jože. Edinstveni cvetoči raj za ljubitelje narave : botanični utrinki s Sardinije. Delo. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 49, št. 111, str. 16. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 22871257]
262. BAVCON, Jože. Privabimo metulje v vrt!. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. apr. 2007, letn. 13, št. 126, str. 4-5. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 22868953]
263. BAVCON, Jože. Novosti med trajnicami. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. maj 2007, letn. 13, št. 127, str. 8-11. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 22868697]
264. BAVCON, Jože. 2 x sto alpskih rastlin na Slovenskem. Moj mali svet. jan. 2007, letn. 39, št. 1, str. 18-19. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 22869977]
265. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Zgodba, stara skoraj 200 let. Moj mali svet. maj 2007, letn. 39, št. 5, str. 47. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 22869721]
266. BAVCON, Jože. Januarja je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2007, letn. 6, št. 1, str. 28-30. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22871513]
267. BAVCON, Jože. Februarja je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2007, letn. 6, št. 2, str. 29-31. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22871769]
268. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Srobot. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2007, letn. 6, št. 2, str. 50. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22872025]
269. BAVCON, Jože. Marca je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2007, letn. 6, št. 3, str. 27-30. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22872281]
270. BAVCON, Jože. Aprila je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2007, letn. 6, št. 4, str. 55-59. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22872537]
271. BAVCON, Jože. Kdor ve, ta zna : maja je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2007, letn. 6, št. 5, str. 39-44, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 23560665]
272. BAVCON, Jože. Kdor ve, ta zna. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2007, letn. 6, št. 6, str. 28-32, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 23559385]
273. BAVCON, Jože. Kdro ve, ta zna : avgusta je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2007, letn. 6, št. 8, str. 30-31, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 23559129]
274. BAVCON, Jože. Kdor ve, ta zna. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2007, letn. 6, št. 9, str. 26-31, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 23558105]
275. BAVCON, Jože. Kdor ve, ta zna. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2007, letn. 6, št. 10, str. 48-50, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 23557593]
276. BAVCON, Jože. Kdor ve, ta zna. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2007, letn. 6, št. 11, str. 28-32, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 23556313]
277. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Rastline, ki bivajo z nami. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. dec. 2007, letn. 6, št. 12, str. 29. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24165081]
278. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Shrambe za rastline. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. dec. 2007, letn. 6, št. 12, str. 29. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24164825]
279. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). December na vrtu. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. dec. 2007, letn. 6, št. 12, str. 30. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24165337]
280. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Plodovi za okras. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. dec. 2007, letn. 6, št. 12, str. 31. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24165849]
281. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Še pogled v shrambo. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. dec. 2007, letn. 6, št. 12, str. 31. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24165593]
282. BAVCON, Jože. Zdrsi na bananinem olupku. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. jan. 2007, letn. 10, št. 1, str. 95-97. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 22868441]
283. BAVCON, Jože. Ko zadišijo klinčki. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. feb. 2007, letn. 10, št. 2, str. 102-103. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 22867417]
284. BAVCON, Jože. Ananas - storž. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. mar. 2007, letn. 10, št. 3, str. 100-101. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 22870489]
285. BAVCON, Jože. Avokado - zeleni plod. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. apr. 2007, letn. 10, št. 4, str. 95-96. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 22868185]
286. BAVCON, Jože. Plutovec. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. maj 2007, letn. 10, št. 5, str. 95-96. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 22867673]
287. BAVCON, Jože. Medinila - pacifiška lepotica. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 10, št. 6, str. 96-97, ilustr. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 23565785]
288. BAVCON, Jože. Razvajeni davitelj. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 10, št. 7-8, str. 143-144, ilustr. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 23565273]
289. BAVCON, Jože. Solandra - zlata čašica. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 10, št. 9, str. 95-96, ilustr. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 23564761]
290. BAVCON, Jože. Mandevila - južnoameriška lepotica. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 10, št. 10, str. 90-91, ilustr. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 23564505]
291. BAVCON, Jože. Vsa sredozemlja sveta ujeta v botaničnem vrtu = All the Mediterraneans of the world captured in a botanical garden. Adria : Adria Airways in-flight magazine. junij-julij 2006, str. 48-49. ISSN 1318-0789. [COBISS.SI-ID 22457305]
292. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Volemija, za katero je veljalo, da je izumrla že pred milijoni let, zdaj tudi v Ljubljani : rastlina iz dobe dinozavrov : Wollemia nobilis je botanično odkritje 20. stoletja : leta 1994 so jo po naključju našli v Avstraliji : evropska glavna mesta, ki jim je uspelo pridobiti rastlino, so vedno redka. Delo. [Tiskana izd.]. 29. sep. 2006, leto 48, št. 226, str. 15, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 17372471]
293. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Botaničnega vrta ne vidijo, trosijo pa cvetke o prirodoslovju : za ureditev novega botaničnega vrta država ne da denarja. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 27. junija 2006, letn. 56, št. 172, str. 10. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 22489561]
294. BAVCON, Jože. Rastline čakajo na pomladansko svetlobo. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 12, št. 114, str. 12. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 22043609]
295. BAVCON, Jože. Rastline, ki najbolje plezajo. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 12, št. 115, str. 4-5. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 22397657]
296. BAVCON, Jože. Domačnost in izginotje gorenjskega nageljna. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 12, št. 117, str. 22. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 22397401]
297. BAVCON, Jože. Vse o --- sredozemskih rastlinah. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 12, št. 119, str. 10-12. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 22397913]
298. BAVCON, Jože. Vse o --- mediteranskih lepoticah. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 12, št. 120, str. 10-12. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 22397145]
299. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Volemija. Moj mali svet. 2006, letn. 38, št. 12, str. 26-27. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 22396889]
300. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Trden kot dren. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2006, letn. 5, št. 3, str. 58. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22384089]
301. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Beli oblaki črnega trna. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2006, letn. 5, št. 4, str. 72. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22385113]
302. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Perunike. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2006, letn. 5, št. 5, str. 48. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22389465]
303. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Čmerika. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2006, letn. 5, št. 6, str. 48. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22385881]
304. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Kdo oblači vrbe?. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2006, letn. 5, št. 7, str. 42-43. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22388953]
305. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Tam, kjer murke cveto. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2006, letn. 5, št. 7, str. 50. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22388697]
306. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Planika, očnica - roža mogočna. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2006, letn. 5, št. 8, str. 48. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22386393]
307. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Bele zaplate smetlike. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2006, letn. 5, št. 10, str. 75. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22388185]
308. BAVCON, Jože. Sibirska cedra ali kedr sibirski po rusko. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2006, letn. 5, št. 11, str. 14-15. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22389977]
309. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Brogovita. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2006, letn. 5, št. 11, str. 48. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22389721]
310. BAVCON, Jože. Decembra je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2006, letn. 5, št. 12, str. 28. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22044633]
311. BAVCON, Jože. Čilensko ognjeno drevo. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 8, št. 7-8, str. 130-131. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 22391001]
312. BAVCON, Jože. Ko zadiši vanilija. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 9, št. 1, str. 94-95. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 22396377]
313. BAVCON, Jože. Sladkosti lotosa. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 9, št. 1, str. 100-101. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 22395609]
314. BAVCON, Jože. Plavajoči papirjevec. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 9, št. 2, str. 88. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 22396121]
315. BAVCON, Jože. Viktorija je kriva. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 9, št. 3, str. 94-95. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 22395865]
316. BAVCON, Jože. Afriška lepotica. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 9, št. 5, str. 92-93. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 22395353]
317. BAVCON, Jože. Božanska hrana - Theobroma. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 9, št. 6, str. 90-91. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 22395097]
318. BAVCON, Jože. Karminasti čilenski lampijončki. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 9, št. 9, str. 90-91. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 22390745]
319. BAVCON, Jože. Bauhinija. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 9, št. 11, str. 96-97. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 22043865]
320. BAVCON, Jože. Papaja. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 9, št. 12, str. 94-95. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 22396633]
321. BAVCON, Jože. Zapeljivi čari sredozemskega rastlinja. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 11, št. 109, str. 6-7. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 20152025]
322. BAVCON, Jože. Tropski raj v domačem vrtu. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 11, št. 110, str. 22-23. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 20103385]
323. BAVCON, Jože. Cerkljansko idrijski svet. Idrijski razgledi. 2005, letn. 50, št. 2, str. 26-28. ISSN 0019-1523. [COBISS.SI-ID 20889561]
324. BAVCON, Jože. Vrtnice v javnem zelenju. Moj mali svet. 2005, letn. 37, str. 7. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 20169177]
325. BAVCON, Jože. 200 letnica rojstva Andreja Fleischmanna. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. jan. 2005, letn. 67, št. 5, str. 226-227, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 23505709]
326. BAVCON, Jože. Januarja je čas za. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2005, letn. 4, št. 1, str. 22. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 20891353]
327. BAVCON, Jože. Ni ga čez brinovec!. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2005, letn. 4, št. 1, str. 41. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 20891609]
328. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Zvonček - nenavadnosti navadne cvetlice. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2005, letn. 4, št. 2, str. 37. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 20169945]
329. BAVCON, Jože. Marca je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2005, letn. 4, št. 3, str. 28-29. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 20890841]
330. BAVCON, Jože. Veliki zvonček ali kronica. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2005, letn. 4, št. 3, str. 56-57. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 20891097]
331. BAVCON, Jože. Kako jim rečemo pri nas. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2005, letn. 4, št. 3, str. 10. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 20890585]
332. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Velikan med rastlinami - navadni repuh. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2005, letn. 4, št. 4, str. 80-81. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 20177369]
333. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Ko zelenino zamenja belina. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2005, letn. 4, št. 5, str. 74. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 20174041]
334. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Drobni zvončki visokogorske pomladi. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2005, letn. 4, št. 6, str. 64. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 20166105]
335. BAVCON, Jože. Scopolijev vrt v Idriji. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2005, letn. 4, št. 7, str. 27. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 20889817]
336. BAVCON, Jože. Julija je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2005, letn. 4, št. 7, str. 28. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 20890073]
337. BAVCON, Jože. "Kaktusi" na vodi. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2005, letn. 4, št. 7, str. 48. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 20890329]
338. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Navadna krvanka. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2005, letn. 4, št. 8, str. 51. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 20178137]
339. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Griva brez konja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2005, letn. 4, št. 9, str. 51. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 20180697]
340. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Jesenski podlesek : ena rastlina, dve podobi. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2005, letn. 4, št. 10, str. 61. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 20180441]
341. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Mokovec - od kod mu ime?. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2005, letn. 4, št. 11, str. 43. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 20178393]
342. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Asparagusi in beluši. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2005, letn. 4, št. 12, str. 47. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 20177625]
343. BAVCON, Jože. Cvetovi so kot metlice. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 8, št. 1, str. 100. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 20179929]
344. BAVCON, Jože. Proteje. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 8, št. 2, str. 94. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 20174297]
345. BAVCON, Jože. Grevileje. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 8, št. 3, str. 90-91. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 20159961]
346. BAVCON, Jože. Callistemon "Captain Cook". Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 8, št. 4, str. 95-96. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 20179673]
347. BAVCON, Jože. Helikonije. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 8, št. 5, str. 99. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 20180185]
348. BAVCON, Jože. Koralnik. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 8, št. 6, str. 99. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 20891865]
349. BAVCON, Jože. Sredozemski plevel. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 8, št. 7/8, str. 139-140. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 20174553]
350. BAVCON, Jože. Drevesasti paradižnik. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 8, št. 9, str. 98. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 20153305]
351. BAVCON, Jože. Ko zadiši kava. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 8, št. 10, str. 100-101. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 20160473]
352. BAVCON, Jože. Popenjavi poprovec. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 8, št. 11, str. 98. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 20178905]
353. BAVCON, Jože. Zakaj mreže botaničnih vrtov. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. feb. 2004, letn. 66, št. 6, str. 276-277, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 22077485]
354. BAVCON, Jože. Januarja je čas za ___. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. januar 2004, letn. 3, št. 1, str. 26. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 17435353]
355. BAVCON, Jože. Zeleni repki lisičjakovk. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. januar 2004, letn. 3, št. 1, str. 50-51. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 17435609]
356. BAVCON, Jože. Februarja je čas za. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. februar 2004, letn. 3, št. 2, str. 26. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 17435865]
357. BAVCON, Jože. Kako z zimzelenimi rastlinami?. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. februar 2004, letn. 3, št. 2, str. 48. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 17436121]
358. BAVCON, Jože. Žafrani obarvajo pomlad. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. februar 2004, letn. 3, št. 2, str. 50. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 17436377]
359. BAVCON, Jože. Avgusta je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2004, letn. 3, št. 8, str. 22-23. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18483161]
360. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Porezen. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2004, letn. 3, št. 8, str. 31. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18483417]
361. BAVCON, Jože. Septembra je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2004, letn. 3, št. 9, str. 26-27. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18483929]
362. BAVCON, Jože. Jeseni delo, spomladi užitek. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2004, letn. 3, št. 9, str. 28. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18484185]
363. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Peca. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2004, letn. 3, št. 9, str. 39. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18484441]
364. BAVCON, Jože. Bode, pa bode, ta bodeča neža. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2004, letn. 3, št. 9, str. 48. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18484697]
365. BAVCON, Jože. Oktobra je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2004, letn. 3, št. 10, str. 24-26. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18482393]
366. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Mehkoba resav. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2004, letn. 3, št. 10, str. 67. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18482649]
367. BAVCON, Jože. Novembra je čas za ___ : prezimovanje se lahko začne. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. november 2004, letn. 3, št. 11, str. 26-32. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18738393]
368. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Ruj je vedno lep. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. november 2004, letn. 3, št. 11, str. 50. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18738649]
369. BAVCON, Jože. Rastlina - medijska zvezda!. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. december 2004, letn. 3, št. 12, str. 8. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18737369]
370. BAVCON, Jože. Decembra je čas za ___. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. december 2004, letn. 3, št. 12, str. 22-23. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18737625]
371. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Ko ozeleni črnika. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. december 2004, letn. 3, št. 12, str. 40. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18737881]
372. BAVCON, Jože. Ko balast oživi. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 7, št. 9, str. 98. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 18481625]
373. BAVCON, Jože. Cikasi niso palme. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 7, št. 10, str. 96. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 18722009]
374. BAVCON, Jože. Aravkarije. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. november 2004, letn. 7, št. 11, str. 102. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 18713049]
375. BAVCON, Jože. Rastlina iz dobe dinozavrov. Svet & ljudje. [Tiskana izd.]. december 2004, letn. 7, št. 12, str. 98. ISSN 1408-7952. [COBISS.SI-ID 18722265]
376. BAVCON, Jože. Rajski vrt : največja rastlinjaka na svetu. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 13, št. 8, str. 38-41, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 16818649]
377. BAVCON, Jože. Slovenski farmacevti v naravoslovju : zbornik referatov s simpozija ob 200-letnici rojstva Henrika Freyerja (1802-1866) v Mariboru 14. 6. 2002. Idrijski razgledi. 2003, letn. 48, št. 1, str. 156-159. ISSN 0019-1523. [COBISS.SI-ID 16789721]
378. BAVCON, Jože. Sonceljubi zlati koren. Moj mali svet. 2003, letn. 35, št. 2, str. 34. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 16182745]
379. BAVCON, Jože. Resasti sviščevec cveti jeseni. Moj mali svet. 2003, letn. 35, št. 11, str. 16, ilustr. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 16808409]
380. BAVCON, Jože. Odkritje plošče Henriku Freyerju ob dvestoletnici njegovega rojstva. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. jan. 2003, letn. 65, št. 5, str. 234-235, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 20653869]
381. BAVCON, Jože. Februarja je čas za:. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. februar 2003, letn. 2, št. 1/2, str. 27. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16162265]
382. BAVCON, Jože. Jarica : rumena družica zvončkov. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. februar 2003, letn. 2, št. 1/2, str. 51. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16162777]
383. BAVCON, Jože. Pelargonije in fuksije. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. februar 2003, letn. 2, št. 1/2, str. 31-32. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16162521]
384. BAVCON, Jože. Z oprašitvijo do semen rastlin. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. februar 2003, letn. 2, št. 1/2, str. 26. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16162009]
385. BAVCON, Jože. Zvončki. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. februar 2003, letn. 2, št. 1/2, str. 10-11. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16161753]
386. BAVCON, Jože. James Bond v rajskem vrtu. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 3, str. 10-11. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16185561]
387. BAVCON, Jože. Rastline in pustni čas. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 3, str. 11. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16185817]
388. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Obnovljena parka v Izoli. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 3, str. 28. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16186073]
389. BAVCON, Jože. Marca je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 3, str. 31. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16185305]
390. BAVCON, Jože. Zgodnja solata. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 3, str. 33. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16184793]
391. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Zeleno cvetje - ki to ni!. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 3, str. 67. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16185049]
392. BAVCON, Jože. Brez prsti ni nič. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 4, str. 52-53. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16347865]
393. BAVCON, Jože. Aprila je čas za:. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 4, str. 32. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16347609]
394. BAVCON, Jože. Trata. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 4, str. 63. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16348121]
395. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Kako vzgojimo asparagus?. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 4, str. 64. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16348377]
396. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Zob, ki ne grize. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 4, str. 91. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16348633]
397. BAVCON, Jože. Maja je čas za. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 5, str. 30. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16187097]
398. BAVCON, Jože. Travne preproge. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 5, str. 32. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16186585]
399. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), SUŠNIK, Stane (fotograf). Konopnice in penuše : okras senčnih gozdov. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 5, str. 67, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16188377]
400. BAVCON, Jože. Junija je čas za. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. junij 2003, letn. 2, št. 6, str. 28. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16485081]
401. BAVCON, Jože. Kako z lilijami. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. junij 2003, letn. 2, št. 6, str. 30-31. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18240217]
402. BAVCON, Jože. Cvetoči travniki. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. junij 2003, letn. 2, št. 6, str. 57. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18240473]
403. BAVCON, Jože. Zapeljive lilije. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. junij 2003, letn. 2, št. 6, str. 58. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16485337]
404. BAVCON, Jože. Julija je čas za:. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 7, str. 28-29, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16822233]
405. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Kamnokreči. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 7, str. 52, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16821977]
406. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Lučniki - prinašalci svetlobe. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 8, ?, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16809689]
407. BAVCON, Jože. Avgusta je čas za. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 8, str. 26. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16808921]
408. BAVCON, Jože. Od vejice do grma. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 8, str. 30. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16811737]
409. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Vzgoja lučnikov. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 8, str. 30, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16809177]
410. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Čaven. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 8, str. 40, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16809433]
411. BAVCON, Jože. Septembra je čas za:. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 9, str. 28-29, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16812249]
412. BAVCON, Jože. Nova trata. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 9, str. 30. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16790233]
413. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Udomačene nebine. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 9, str. 37. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16790489]
414. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Nebine - bi, ne bi?. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 9, str. 52, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16812761]
415. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 9, str. 58, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16813529]
416. BAVCON, Jože. Oktobra je čas za:. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 10, str. 28-29. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16820953]
417. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Zasavska Sveta gora. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 10, str. 17, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16820697]
418. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Jesenski zaspanci - svišči. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 10, str. 62, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16821209]
419. BAVCON, Jože. Mraz je tu ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 10, str. 62. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16789977]
420. BAVCON, Jože. Novembra je čas:. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 11, str. 28-29. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16818905]
421. BAVCON, Jože. Trdoleske : rdeče ogrinjalo trdega lesa. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 11, str. 56-57, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16819673]
422. BAVCON, Jože. Davitelj rastlin. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 11, str. 35. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16820185]
423. BAVCON, Jože. Trdoleska iz semena. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 11, str. 35. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16819161]
424. BAVCON, Jože. Žive ograje. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2003, letn. 2, št. 11, str. 36. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 16819417]
425. BAVCON, Jože. Decembra je čas za ___. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. december 2003, letn. 2, št. 12, str. 36-37. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 17431513]
426. BAVCON, Jože. Fleischmannov rebrinec. Moj mali svet. avgust 2002, letn. 34, str. 36-37. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 14956249]
427. BAVCON, Jože. Rebrinčevolistna hladnikija. Moj mali svet. julij 2002, letn. 34, str. 36. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 14957273]
428. BAVCON, Jože. Juvanov netresek. Moj mali svet. september 2002, letn. 34, str. 37. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 14957529]
429. BAVCON, Jože. Endemiti. Moj mali svet. april 2002, letn. 34, str. 38. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 14957017]
430. BAVCON, Jože. Kranjski jeglič. Moj mali svet. maj 2002, letn. 34, str. 40. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 14955993]
431. BAVCON, Jože. Kojniška in bohinjska perunika. Moj mali svet. junij 2002, letn. 34, str. 44-45. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 14956761]
432. BAVCON, Jože. Pljučniki. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. marec 2002, letn. 1, št. 2, str. 59. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 14958041]
433. BAVCON, Jože. Orlice : cvetlice z ostrogami. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. april 2002, letn. 1, št. 3, str. 67. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 14958297]
434. BAVCON, Jože. Muslinasto cvetje krvomočnic. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. maj 2002, letn. 1, št. 4, str. 59. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 14959065]
435. BAVCON, Jože. Beli dežnički kobulnic. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. junij 2002, letn. 1, št. 5, str. 59. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 14959321]
436. BAVCON, Jože. Skoraj pozabljeni netreski. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. julij 2002, letn. 1, št. 6, str. 59. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 14957785]
437. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Šetraj. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. avgust 2002, letn. 1, št. 7, str. 51. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 14958809]
438. BAVCON, Jože. Gojenje ciklam. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2002, letn. 1, št. 8, str. 34. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 15477209]
439. BAVCON, Jože, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf). Ciklame : dišeča skromnost. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2002, letn. 1, št. 8, str. 59. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 15477465]
440. BAVCON, Jože. Plamenke prasketajo. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2002, letn. 1, št. 9, str. 34. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 15476697]
441. BAVCON, Jože. Jelenov jezik. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2002, letn. 1, št. 9, str. 59. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 15476953]
442. BAVCON, Jože. Bodika : zimski okras vrta. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2002, letn. 1, št. 10, str. 50-51. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 15476185]
443. BAVCON, Jože. Oleandre lahko obrežemo jeseni. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2002, letn. 1, št. 10, str. 30. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 15477721]
444. BAVCON, Jože. Barbarine vejice cvetijo za praznike. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2002, letn. 1, št. 10, str. 31. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 15477977]
445. BAVCON, Jože. Rumenenje listov in množenje bodike. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2002, letn. 1, št. 10, str. 37. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 15478233]
446. BAVCON, Jože. Metle iz različnega rastlinja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2002, letn. 1, št. 10, str. 40. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 15475929]
447. BAVCON, Jože. Omela - večni krog življenja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2002, letn. 1, št. 10, str. 57. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 15476441]
448. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Lobodiki - bodeči neznanki. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2002, letn. 1, št. 11, str. 50, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 15965401]
449. BAVCON, Jože. Narcise da in ne?. Idrijski razgledi. 2001, letn. 46, št. 1, str. 94-95. ISSN 0019-1523. [COBISS.SI-ID 14078425]
450. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Butarice s Kanarskih otokov. Moj mali svet. april 2001, letn. 33, št. 4, str. 46. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 824911]
451. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Las Palmas in Gran Canaria. Moj mali svet. 2001, letn. 33, št. 9, str. 46-47. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 14077913]
452. BAVCON, Jože. Botanični vrt v Ljubljani - 190-letnik. Moj mali svet. oktober 2000, letn. 32, str. 80-81. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 12501209]
453. BAVCON, Jože. Plamenke. Moj mali svet. november 1998, letn. 30, str. 6-7. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 8230361]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

454. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Botanic gardens - promoters of ecotourism. V: ZSIGMOND, Vince (ur.). Proceedings of the 3rd Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens, 9-11 October, 2017, Budapest, Hungary : Botanic Gardens - delivering public goods and supporting society. 3rd Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens, 9 -11 October, 2017, Budapest, Hungary. Budapest: Hungarian Association of Arboreta and Botanic Gardens, 2019. Str. 28-35. ISBN 978-615-00-5416-2. http://eastcentgard.mabotkertek.hu/pdf/ECG_final_proof_20190606.pdf. [COBISS.SI-ID 67181315]
455. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože, BABIČ, Veronika. Roof garden - Biology classroom. V: ZSIGMOND, Vince (ur.). Proceedings of the 3rd Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens, 9-11 October, 2017, Budapest, Hungary : Botanic Gardens - delivering public goods and supporting society. 3rd Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens, 9 -11 October, 2017, Budapest, Hungary. Budapest: Hungarian Association of Arboreta and Botanic Gardens, 2019. Str. 56-61. ISBN 978-615-00-5416-2. http://eastcentgard.mabotkertek.hu/pdf/ECG_final_proof_20190606.pdf. [COBISS.SI-ID 5169487]
456. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Some traditional plant uses in Slovenia. V: LARPIN, Denis (ur.). Proceedings of the EuroGard VII Congress : European botanic gardens in the decade on biodiversity challenges and responsabilities in the count-down towards 2020. EuroGard VII Congress, Paris, July 6-10, 2015. [S. l.: s. n., 2018]. Str. 109-118, ilustr. https://www.bgci.org/files/EUConsortium/EuroGard%20vii/EuroGardVII.pdf. [COBISS.SI-ID 4762191]
457. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Urban hobby gardening and botanic gardens. V: LARPIN, Denis (ur.). Proceedings of the EuroGard VII Congress : European botanic gardens in the decade on biodiversity challenges and responsabilities in the count-down towards 2020. EuroGard VII Congress, Paris, July 6-10, 2015. [S. l.: s. n., 2018]. Str. 385-393, ilustr. https://www.bgci.org/files/EUConsortium/EuroGard%20vii/EuroGardVII.pdf. [COBISS.SI-ID 4762447]
458. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Botanic gardens integration into city green policy. V: SHARROCK, Suzanne (ur.), RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Autochthonous plants in the urban environment. Slovenian second meeting of European Botanic Gardens Consortium with symposium, Ljubljana from 25. 5. to 29. 5. 2016. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens, Department of Biology, Biotehnical Faculty, 2017. Str. 15-28, ilustr. ISBN 978-961-6822-46-6. [COBISS.SI-ID 4561231]
459. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Green walls as a natural display window. V: SHARROCK, Suzanne (ur.), RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Autochthonous plants in the urban environment. Slovenian second meeting of European Botanic Gardens Consortium with symposium, Ljubljana from 25. 5. to 29. 5. 2016. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens, Department of Biology, Biotehnical Faculty, 2017. Str. 88-99, ilustr. ISBN 978-961-6822-46-6. [COBISS.SI-ID 4561487]
460. BAVCON, Jože, PRAPROTNIK, Nada, RAVNJAK, Blanka. Franc Hladnik und seine Zusammenarbeit mit Nicolaus Thomas Host. V: SEIDL, Johannes (ur.). Deutsche und österreichische Forschungsreisen auf den Balkan und nach Nahost. Aachen: Shaker, 2017. Str. 323-344. Europäische Wissenschaftsbeziehungen, Bd. 13. ISBN 978-3-8440-5012-7, ISBN 3-8440-5012-4. ISSN 1868-6125. [COBISS.SI-ID 4300623]
461. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Diversity among wild roses (Rosa L.) in Slovenia. V: MASTNAK, Matjaž (ur.), SCHMITZER, Valentina (ur.), BAVCON, Jože. Zbornik recenziranih prispevkov = Proceedings. 1. izd. Volčji Potok: Arboretum, 2017. Str. 162-178, ilustr. ISBN 978-961-91566-5-0. [COBISS.SI-ID 4392271]
462. PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože, VRHOVŠEK, Danijel. Pollen grain deformation assay on Galanthus for variability assessment and environmental biomonitoring. V: MLADENOVIĆ DRINIĆ, Snežana (ur.), ANĐELKOVIĆ, Violeta. Book of papers. Belgrade: Serbian Genetic Society, 2014. Str. 135-140. ISBN 978-86-87109-11-7. [COBISS.SI-ID 3307343]
463. BAVCON, Jože. Helleborus diversity in Slovenia. V: KRIGAS, Nikos (ur.). European botanic gardens in a changing world : insights into Eurogard VI. Thessaloniki: Balkan Botanic Garden of Kroussia, Hellenic Agriculture Organisation-Demeter: Botanic Gardens Conservation International, 2014. Str. 53-62. [COBISS.SI-ID 3412303]
464. BAVCON, Jože. Crocus reticulatus and its hybrids in Slovenia. V: SANTANA ORTEGA, Ana T. (ur.). Book of abstracts : COST action FA1101 - main questions and foreseen solutions in the frame of Saffronomics research. WG2 Interim Meeting on Phytochemistry and Metabolics and WG2/WG4 Looking for Synergy and Dissemination Capacity Building (Athens, May 24-26, 2012), WG1 Interim Meeting on Genetics, Genomics & Transcriptomics and WG2/WG3/WG4 Looking for Synergy and Dissemination Capacity Building (Toledo, June 21-22, 2012), EU Seminar on Saffronomics in Conjuction with the First Management Committee Meeting and Working Groups Meetings (Cuenca, November 7-9, 2012). [S. l.]: COST Office, 2012. Str. 203-220, ilustr. ISBN 978-84-616-0964-2, ISBN 84-616-0964-6. [COBISS.SI-ID 30424281]
465. BAVCON, Jože. Seed exchange on the basis of Index seminum. V: SCHULMAN, Leif (ur.), KOTZE, Johan (ur.), LEHVÄVIRTA, Susanna (ur.). EuroGard V : botanic gardens in the age of climate change : supplementary proceedings. [Helsinki]: Botanic Garden of the University of Helsinki, [2012]. Str. 8-14. Ulmus, 14. ISBN 978-952-10-7738-8, ISBN 978-952-10-7739-5. ISSN 0782-3851. http://www.luomus.fi/eurogardv/eurogardV_supplementary_proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 2557007]
466. BAVCON, Jože. University Botanic gardens Ljubljana-200 years od dedicated conservation and presentation of biodiversity. V: BAVCON, Jože (ur.). Botanic gardens and biodiversity. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. Str. 123-146. ISBN 978-961-6822-06-0. [COBISS.SI-ID 2353231]
467. BAVCON, Jože. Can natural plants make a horticultural surprise? Spring bulbs. V: OLDROYD, David (ur.). Conference proceedings : back to Eden : challenges for contemporary gardens : Katowice, Ustroń, Mikołów, 21st-23rd May 2011. Mikołów: Silesian botanical garden, 2011. Str. 137-155. ISBN 978-83-933846-1-7. [COBISS.SI-ID 2488399]
468. MARINČEK, Alenka, BAVCON, Jože. Carnivorous plants project. V: Nature of success: success for nature. BCGI's 6th international congress on education in botanic gardens, Sunday 10th - Thursday 14th September 2006, Oxford. Richmond, Surrey: Botanic gardens conservation international, 2006. Str. [1-2]. ISBN 1-905164-13-0. [COBISS.SI-ID 22492633]
469. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. How to remain in the public eye. V: Nature of success: success for nature. BCGI's 6th international congress on education in botanic gardens, Sunday 10th - Thursday 14th September 2006, Oxford. Richmond, Surrey: Botanic gardens conservation international, 2006. Str. [1-5]. ISBN 1-905164-13-0. [COBISS.SI-ID 22492377]
470. BAVCON, Jože. Conservation efforts in the Ljubljana University botanical garden. V: HOBSON, Christopher Michael (ur.). European botanic gardens : studies in conservation and education : papers from the EuroGard 2000 congress, [Marec 2000]. [Richmond: Botanic Gardens Conservation International Descanso House, 2003]. Str. 26-30. ISBN 0-9539141-4-3. [COBISS.SI-ID 16484825]
471. BAVCON, Jože. Botanical garden as a source of plant material. V: JAVORNIK, Branka (ur.), LUTHAR, Zlata (ur.). Proceedings of Genetika 2003. 3rd Congress of the Genetic Society of Slovenia with International Participation, Bled, May 31-June 4, 2003. Ljubljana: Genetic Society of Slovenia, 2003. Str. 212-214. ISBN 961-90534-3-5. [COBISS.SI-ID 16201177]
472. BAVCON, Jože. Conservation of some threatened and endemic plants of Slovenia. V: Botanikus kertek mint élö múzeumok : [publikáciok] = Botanical gardens as live museums : [publications]. Budapest: [s.n.], 1999. Str. 15-20. ISBN 963-463-308-0. [COBISS.SI-ID 10606041]
473. BAVCON, Jože. Educational work with young peoplein The Ljubljana university botanical garden. V: Botanikus kertek mint élö múzeumok : [publikáciok] = Botanical gardens as live museums : [publications]. Budapest: [s.n.], 1999. Str. 57-59. ISBN 963-463-308-0. [COBISS.SI-ID 887887]
474. BAVCON, Jože, DRUŠKOVIČ, Blanka, GOGALA, Nada. Effects of increased ultraviolet radiation on mitosis in Norway spruce (Picea abies). V: BORZAN, Želimir (ur.), SCHLAURBAUM, Scott E... (ur.). Cytogenetic studies of forest trees and shrub species : contributions by members of the IUFRO cytogenetics working party : proceedings of the first IUFRO cytogenetics working party S2.04-08 symposium September 8-11, 1993 Brijuni national park, Croatia. Zagreb: Šumarski fakultet sveučilišta, Hrvatske šume, 1997. Str. 203-209. ISBN 953-6253-15-1. [COBISS.SI-ID 7027929]
475. BAVCON, Jože, GOGALA, Nada, DRUŠKOVIČ, Blanka. The influence of UV-B irradiation on chromosome aberrations in Picea abies (L.) Karst. V: DOVČ, Peter (ur.), et al. Proceedings of the 1st Congress of the Genetics Society of Slovenia, 2-5 September 1997, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Genetics Society of Slovenia, 1997. Str. 51-52. ISBN 961-90534-0-0. [COBISS.SI-ID 7033561]
476. BAVCON, Jože, GOGALA, Nada. The influence of UV-B irradiation on the mitotic activity in Picea abies ( L.)Karst. V: KRAIGHER, Hojka (ur.), et al. Proceedings of the International Colloquium on Bioindication of Forest Site Pollution: Development of Methodology and Training (BIOFOSP), August 22-31 1995, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Slovenian Forestry Institute: Biotechnical Faculty, Agronomy Department, 1995. Str. 55-61. Tempus M-JEP 04667. [COBISS.SI-ID 27353]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

477. GABERŠČIK, Alenka, BAVCON, Jože, URBANC-BERČIČ, Olga, GERM, Mateja, MAZEJ, Zdenka. Detailed report of the individual partners. V: UVAQTER. [s.l.: Abisko Research Station, 1999]. [str. part b]. [COBISS.SI-ID 13120217]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

478. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Travniki, biodiverziteta, ki izginja = Livade, bioraznolikost koja nestaje = Meadows, a disappearing biodiversity. V: Zbornik povzetkov = Zbornik sažetaka = Book of abstracts. [S. l.: s. n., 2021]. Str. [27], fotogr. [COBISS.SI-ID 67630595]
479. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Pomen travnatih površin na Kočevskem. V: MORIC, Anja (ur.). Kulturna dediščina in krajina : ohranjanje, obnova, revitalizacija - možnosti in priložnosti : interdisciplinarni posvet : 5. Dnevi kočevarske kulture, Kulturni center Kočevje, 26. 9. 2019 : [program in povzetki]. 5. Dnevi kočevarske kulture, Kulturni center Kočevje, 26. 9. 2019. Kočevje: Zavod Putscherle, cop. 2019. Str. [20]. [COBISS.SI-ID 5294671]
480. PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. New advances in the use of PGD biomonitoring for Galanthus nivalis L. cytogenome diversity assessment. V: BAEBLER, Špela (ur.), et al. 7th Slovenian Symposium on Plant Biology with International Participation, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, September 17-18, 2018, Ljubljana, Slovenia. 1st electronic ed. Ljubljana: Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Forestry Institute, 2018. ISBN 978-961-6993-44-9. https://doi.org/10.20315/SilvaSlovenica.0009. [COBISS.SI-ID 34119385]
481. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. City trees and role of Botanic Gardens. V: ESPÍRITO-SANTO, M. Dalila (ur.). Book of abstracts. 8th EUROGARD Congress, Lisboa, May 7th-11th, 2018. [S. l.]: ISA Press/LEAF, [2018]. Str. 65-66. ISBN 978-972-8669-75-1. [COBISS.SI-ID 4767311]
482. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Garden of flowering carpet. V: ESPÍRITO-SANTO, M. Dalila (ur.). Book of abstracts. 8th EUROGARD Congress, Lisboa, May 7th-11th, 2018. [S. l.]: ISA Press/LEAF, [2018]. Str. 125. ISBN 978-972-8669-75-1. [COBISS.SI-ID 4767567]
483. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Botanic gardens - promotors of ecotourism. V: Botanic gardens - delivering public goods and supporting society : programme. 3rd Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens, 9 -11 October, 2017, Budapest, Hungary. [S. l.: s. n., 2017]. Str. [13-14]. [COBISS.SI-ID 4518223]
484. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože, ŠUŠTERŠIČ, Matej. An innovative approach to decreasing Japanese Knotweed, Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. V: Botanic gardens in society: visions for the future : book of abstracts. 6th Global Botanic Gardens Congress, 26-30 June 2017, Geneva. [S. l.: s. n., 2017]. Str. 39. http://www.bgci.org/files/6GBGC/Book%20of%20abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 4526671]
485. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka, PRAPROTNIK, Nada. Long-term Ex-Situ conservation of Fleischmann's Parsnip (Pastinaca sativa L. var. fleischmannii (Hladnik) Burnat). V: Botanic gardens in society: visions for the future : book of abstracts. 6th Global Botanic Gardens Congress, 26-30 June 2017, Geneva. [S. l.: s. n., 2017]. Str. 37. http://www.bgci.org/files/6GBGC/Book%20of%20abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 4526415]
486. BAVCON, Jože, PRAPROTNIK, Nada, RAVNJAK, Blanka. Franc Hladnik und seine Zusammenarbeit mit Nicolaus Thomas Host. V: Deutsch-Österreichische Forschungsreisen auf dem Balkan und nach Nahost : Programm & Abstracts. Europäische Wirtschaftsbeziehungen 13, 19.-21. Mai 2016, Wien. [S. l.: s. n., 2016]. Str. 16-17. [COBISS.SI-ID 3890511]
487. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. In-situ conservation of meadow plant species. V: REŠETNIK, Ivana (ur.). Knjiga sažetaka = Book of abstracts. 5. Hrvatski botanički simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, Primošten, Hrvatska, 22.-25. rujna 2016. Zagreb: Hrvatsko botaničko društvo, 2016. Str. 47. ISBN 978-953-8097-00-3. [COBISS.SI-ID 4053327]
488. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Plant colonization into natural gap oppenings in forest. V: REŠETNIK, Ivana (ur.). Knjiga sažetaka = Book of abstracts. 5. Hrvatski botanički simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, Primošten, Hrvatska, 22.-25. rujna 2016. Zagreb: Hrvatsko botaničko društvo, 2016. Str. 65. ISBN 978-953-8097-00-3. [COBISS.SI-ID 4053583]
489. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Population occurrence of white flowered varieties of some plant species in the submediterranean area of Slovenia. V: FIŠER, Živa (ur.), LUŽNIK, Martina (ur.). Book of abstracts. International workshop biodiversity in the Mediterranean basin Koper, 11 - 13 March 2015. Koper: University of Primorska Press, 2015. Str. 27. [COBISS.SI-ID 3401295]
490. SEHR, Eva M., MEIRA, Liliana, ARAPCESKA, Mila, HANSEL-HOHL, Karin, MITIĆ, Božena, BAVCON, Jože, FLUCH, Silvia. Investigations on genetic diversity of Crocus species from the Balkan Peninsula in view of genetic resources and domestication history of the saffron crocus. V: Food and agriculture COST action FA1101 : Saffronomics: omics technologies for crop improvement, traceability, determination of authenticity, adulteration and origin in saffron : book of abstracts. Final Conference On Saffronomics (Almagro, Spain, September 16-18, 2015) in conjunction with International day on saffron Research and Innovation. [S. l.: s. n., 2015]. Str. 69. [COBISS.SI-ID 4406607]
491. MITIĆ, Božena, ARAPCESKA, Mila, HALBRITTER, Heidemarie, JANKULOSKI, Živko, BAVCON, Jože, HRUŠEVAR, Dario, MIHELJ, Darko. Pollen morphology and its taxonomical implications - case studies of some alpine-dinaric taxa of the genus Crocus L. (Iridaceae). V: Food and agriculture COST action FA1101 : Saffronomics: omics technologies for crop improvement, traceability, determination of authenticity, adulteration and origin in saffron : book of abstracts. Final Conference On Saffronomics (Almagro, Spain, September 16-18, 2015) in conjunction with International day on saffron Research and Innovation. [S. l.: s. n., 2015]. Str. 57. [COBISS.SI-ID 4406351]
492. PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. PGD bioassay of deviating Galanthus nivalis variants applicable to environmental alterations. V: JAKŠE, Jernej (ur.), et al. Genetika 2015 : book of abstracts. 7th Congress of the Genetic Society of Slovenia and 7th Meeting of the Slovenian Society of Human Genetics, 20-23 September 2015, Rogaška Slatina, Slovenia. Ljubljana: Genetic Society of Slovenia: The Slovenian Society of Human Genetics, 2015. Str. 50. ISBN 978-961-93545-2-0. [COBISS.SI-ID 32397017]
493. PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Galanthus intraspecific diversity monitoring by pollen grain deformation assay. V: VASILJEVIĆ, Branka (ur.), MLADENOVIĆ DRINIĆ, Snežana (ur.). Book of abstracts. Belgrade: Serbian Genetic Society, 2014. Str. 139. ISBN 978-86-87109-10-0. [COBISS.SI-ID 31750105]
494. BAVCON, Jože. Crocus reticulatus x C. vernus subsp. albiflorus in Slovenia. V: Food and Agriculture COST action FA1101 ʹSaffronOmicsʹ 2014 annual conference, 2 & 3 October 2014, Wageningen, The Netherlands. [S. l.: s. n., 2014]. Str. 15. [COBISS.SI-ID 3295055]
495. MIHELJ, Darko, KOVAČIĆ, Sanja, SANDEV, Dubravka, BAVCON, Jože. Novi lokaliteti išaranoga šarana (Crocus reticulatus Steven ex Adams) u Sloveniji i Hrvatskoj. V: ALEGRO, Antun L. (ur.), BORŠIĆ, Igor (ur.). Knjiga sažetaka = Book of abstracts. 4. hrvatski botanički simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, 27.-29. rujna 2013, Split, Hrvatska = 4th Croatian Botanical Symposium with International Participation, September 27-29, 2013, Split, Croatia. [Split: Sveučilište: HBOD, 2013]. Str. 117. ISBN 978-953-99774-6-5. [COBISS.SI-ID 4393807]
496. PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Karyological differentiation of Galanthus nivalis L. cytotypes in Slovenian wetlands. V: POTOČNIK, Uroš (ur.). Genetika 2012 : book of abstracts = zbornik povzetkov. Ljubljana: Genetic Society of Slovenia, 2012. Str. 70. ISBN 978-961-90534-7-8. [COBISS.SI-ID 30148825]
497. BAVCON, Jože. Crocus in Slovenia and its intraspecific diversity. V: 4th Global Botanic Gardens Congress : Addressing global change: a new agenda for botanic gardens. Conference Programme and Book of Abstracts, 13th - 18th June 2010, Dublin. [Dublin: National Botanic Gardens of Ireland, 2010]. Str. 119. [COBISS.SI-ID 27790297]
498. BAVCON, Jože. Cyclamen fatrense & Soják tudi v Sloveniji = Cyclamen fatrense Halda & Soják also in Slovenia. V: JOGAN, Jernej (ur.), et al. Posebna številka ob Simpoziju Flora in vegetacija Slovenije 2008 : Ljubljana, Slovenija, 17. in 18. oktober 2008 : simpozij je posvečen 70-letnici dr. Toneta Wraberja in 10-letnici Botaničnega društva Slovenije. Ljubljana: Botanično društvo Ljubljana, 2008. Letn. 22, poseb. št., str. 32. Hladnikia, 22(2008) pos. št. ISSN 1318-2293. [COBISS.SI-ID 25052121]
499. BAVCON, Jože. Il Giardino botanico di Lubiana - piante alpine coltivate a bassa quota. V: 110ème Anniversaire du Jardin Botanique Alpin Chanousia, 12-13 Juillet 2007, La Thuile - Col du Petit-Saint-Bernard : L'importance de la coopération territoriale. La Thuile: [S.n.], 2007. Str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 23636697]
500. MARINČEK, Alenka, BAVCON, Jože. Recruiting biology students to work in the botanic garden. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 2007, letn. 16a, št. 35. ISSN 1230-3291. [COBISS.SI-ID 23629529]
501. BAVCON, Jože. Conservation in the University botanic garden Ljubljana. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 2007, letn. 16a, str. 20. ISSN 1230-3291. [COBISS.SI-ID 23629273]
502. MARINČEK, Alenka, BAVCON, Jože. How to remain in the public eye. V: Abstract of papers and workshops. BGCI's 6th international congress on Education in botanic gardens, 10th-14th September 2006, Oxford. Oxford: Botanic gardens conservation international: University of Oxford, 2006. Str. 34. [COBISS.SI-ID 22267353]
503. BAVCON, Jože. Leaf patterning in Cyclamen purpurascens in Slovenia. V: HANZELKA, Petr (ur.). EuroGard IV : botanic gardens and the 2010 challenge. Prague: Czech botanic gardens union, 2006. Str. 38. [COBISS.SI-ID 22493913]
504. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. Galanthus nivalis in Slovenia and observed anomalies. V: Abstracts : botanic gardens: a world of resources and heritage for humankind. 2004. [COBISS.SI-ID 18138585]
505. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. A dry meadow as a live seed bank and an object of research. Scripta Botanica Belgica. 2003, št. 27, str. 13. ISSN 0779-2387. [COBISS.SI-ID 16825817]
506. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka, LESAR, Helena. Lectures and workshops as a source of instruction and education on the world of plants. Scripta Botanica Belgica. 2003, št. 27, str. 69. ISSN 0779-2387. [COBISS.SI-ID 16825049]
507. GERM, Mateja, GABERŠČIK, Alenka, TROŠT-SEDEJ, Tadeja, BAVCON, Jože. An overview of UV-B research in primary producers. V: KALIGARIČ, Mitja (ur.), ŠKORNIK, Sonja (ur.). Izvlečki = Abstracts. Simpozij Flora in vegetacija v spreminjajočem se okolju, Maribor 14.-15. 11. 2002. Maribor: Pedagoška fakulteta; Ljubljana: Botanično društvo Slovenije, 2002. Str. 24. [COBISS.SI-ID 15492569]
508. MARINČEK, Alenka, BAVCON, Jože. Dry meadows - how to conserve them?. V: KALIGARIČ, Mitja (ur.), ŠKORNIK, Sonja (ur.). Izvlečki = Abstracts. Simpozij Flora in vegetacija v spreminjajočem se okolju, Maribor 14.-15. 11. 2002. Maribor: Pedagoška fakulteta; Ljubljana: Botanično društvo Slovenije, 2002. Str. 34. [COBISS.SI-ID 15492825]
509. BAVCON, Jože. Implementing action plants for botanic gardens in Europe : conservation in the Ljubljana University botanical garden. V: Eurogard 2000. [S.l.: s.n.], 2000. Str. 2-3. [COBISS.SI-ID 12225241]
510. BAVCON, Jože. Educational work in the Ljubljana University botanical garden. V: Programme & abstracts. [Birmingham: Birmingham Botanical Gardens and Glasshouses, 2000]. [COBISS.SI-ID 12223193]
511. BAVCON, Jože. 190 let delovanja Botaničnega vrta. V: JOGAN, Jernej (ur.). Zbornik izvlečkov referatov Simpozija Flora Slovenije 2000, 20. in 21. 10. 2000 v Ljubljani. Ljubljana: Botanično društvo Slovenije, 2000. Str. 12-13. [COBISS.SI-ID 12220377]
512. BAVCON, Jože. Biodiverziteta rastlinskega sveta. V: 80-letnica biologije na Univerzi v Ljubljani : zbornik povzetkov : Ljubljana, 1. oktober 1999. Ljubljana: Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, 1999. Str. 7. [COBISS.SI-ID 10176217]
513. BAVCON, Jože. Botanični vrt in varstvo rastlinskih vrst = Botanical garden and the protection of plants. V: JOGAN, Jernej (ur.). Zbornik izvlečkov referatov simpozija Flora in vegetacija Slovenije 1999, 26. in 27. 11. 1999 v Ljubljani. Ljubljana: Botanično društvo Slovenije, 1999. Str. 12-13. [COBISS.SI-ID 10582233]
514. BAVCON, Jože, DRUŠKOVIČ, Blanka, GOGALA, Nada. Effects of UV-B radiation on the Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in five years. V: Cytogenetic studies of forest trees and shrubs - review, present status, and outlook on the future; Graz, September 6-11, 1998. Graz: [Institut für Pflanzenphyisologie, 1998]. Str. 7. [COBISS.SI-ID 8229081]
515. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Gene bank of the Ljubljana University Botanical garden. Periodicum biologorum : an interdisciplinary international journal of the Societas Scientiarum Naturalium Croatica established 1885. 1998, let. 100, suppl. 1, str. 31. ISSN 0031-5362. [COBISS.SI-ID 7258841]
516. BAVCON, Jože, GOGALA, Nada, GABERŠČIK, Alenka. The influence of UV-B radiation on Norway spruce sedlings (Picea abies (L.) karst.). V: SERŠA, Gregor (ur.), MIKLAVČIČ, Damijan (ur.). Book of abstracts & programme. International Conference Life Sciences '97 & 2nd Slovenian-Croatian Meeting on Molecular Oncology Today, Gozd Martuljek, Slovenia, 16-19, October, 1997. Ljubljana: Institute of Oncology: Slovenian Biophysical Society, 1997. Str. 119. ISBN 961-6071-16-5. [COBISS.SI-ID 7044313]
517. DRUŠKOVIČ, Blanka, ŠOLAR, Mojca, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. A comparison of cytogenetically and visually observed damage to the Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in Slovenia. Mutation research. Section on environmental mutagenesis and related subjects. 1992, vol. 271, no. 2, str. 147. ISSN 0165-1161. [COBISS.SI-ID 28520665]
518. DRUŠKOVIČ, Blanka, ŠOLAR, Mojca, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. A comparison of cytogenetically and visually observed damage to the Norway spruce (Picea abies (L.) Karst) in Slovenia. V: Abstracts book. 21st Annual Meeting of EEMS on Environmental Mutagens - Carcinogens, Prague, August 25-31, 1991. [Prague: European Environmental Mutagen Society, 1991]. [p-6-7]. [COBISS.SI-ID 28498393]
519. DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. The damages of genetic material as a possible cause of forest decline. V: 18th IUFRO World Congress. Division 1, Forest environment and silviculture. [S. l.]: Yugoslav IUFRO World Congress Organizing Committee, [1986]. Str. 830. [COBISS.SI-ID 28497625]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

520. BAVCON, Jože. Botanički vrt Sveučilišta u Ljubljani. V: KOVAČIĆ, Sanja (ur.), STAMENKOVIĆ, Vanja (ur.). Simpozij Botanički vrtovi i arboretumi Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 30 svibnja 2011 : [knjižica sažetaka]. Zagreb: Sekcija botaničkih vrtova i arboretuma, Hrvatskog botaničkog društva, 2011. Str. 14-15. ISBN 978-953-99774-4-1. [COBISS.SI-ID 29170137]
521. BAVCON, Jože. Kratek pregled 200-letne zgodovine Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. V: PERENIČ, Irena (ur.). Evolucija človeka in biodiverziteta v teoriji in praksi. Zbornik povzetkov 8. kongresa, Ljubljana, 24. - 25.9.2010. Ljubljana: Društvo učiteljev biologije Slovenije, 2010. Str. 11. [COBISS.SI-ID 28074969]
522. BAVCON, Jože. Franc Hladnik, ustanovitelj in prvi vodja Botaničnega vrta v Ljubljani. V: Strokovni posvet o botaniku in pedagogu Francu Hladniku (1773-1844), 8. oktobra 2010, Razstavišče Nikolaja Pirnata na gradu Gewerkenegg v Idriji : [povzetki predavanj]. [Idrija: Muzejsko društvo Idrija, 2010]. Ni pag. [2 str.]. [COBISS.SI-ID 28057049]
523. BAVCON, Jože. Avtohtone rastline v javnih nasadih. V: Rastline v urbanem okolju : zbornik izvlečkov : Ljubljana, 16. februar 2007. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2007. Str. 15-17. [COBISS.SI-ID 22791385]
524. BAVCON, Jože. Vpliv reje drobnice proti zaraščanju travnatih površin. V: Povzetek predavanj ob petem dnevu drobnice : Cerkno 31. 8. 2001. [Cerkno: Društvo rejcev drobnice Idrija Cerkno, 2001]. Str. 1-2. [COBISS.SI-ID 14110937]
525. BAVCON, Jože. Drevesa in vrtovi so tudi del rudarskega mesta. V: Rudarsko mesto nekoč in danes : 500 let Antonijevega rova, Idrija 20.6.2000. Idrija: Rudnik živega srebra: Mestni muzej, 2000. Str. 14. [COBISS.SI-ID 12225753]
526. BAVCON, Jože. Botanični vrt in njegov pomen. V: ŠUHEL, Peter (ur.). Znanje za razvoj slovenske družbe : "Delavnica 97", Ljubljana, 19. junij 1997 : (pisni prispevki). 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 1997. Str. 95-96. ISBN 961-6210-17-3. [COBISS.SI-ID 6776793]
527. PARADIŽ, Jasna, DRUŠKOVIČ, Blanka, BAVCON, Jože. Cytogenetic evaluation of plant material = Citogenetsko ovrednotenje rastlinskega materiala. V: CANKI, Nina (ur.). Izvlečki = Abstracts. Tretji kongres genetikov Jugoslavije z mednarodno udeležbo = Third Congress of Yugoslav Geneticists with international participation, Ljubljana, Yugoslavia, May 31 - June 4, 1987, Medicinska fakulteta. [S. l.: Zveza društev genetikov Jugoslavije; Ljubljana: Društvo genetikov Slovenije, 1987. [32]. [COBISS.SI-ID 28520153]
528. BAVCON, Jože, DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna. Damage of genetic material and known and unknown pollutants = Poškodbe genetskega materiala ter poznani in nepoznani onesnaževalci. V: CANKI, Nina (ur.). Izvlečki = Abstracts. Tretji kongres genetikov Jugoslavije z mednarodno udeležbo = Third Congress of Yugoslav Geneticists with international participation, Ljubljana, Yugoslavia, May 31 - June 4, 1987, Medicinska fakulteta. [S. l.: Zveza društev genetikov Jugoslavije; Ljubljana: Društvo genetikov Slovenije, 1987. [21]. [COBISS.SI-ID 28519385]
529. DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože, ŠOLAR, Mojca. Map of burdened plant genetic material caused by genotoxic pollutants in Slovenia = Karta obremenjenosti rastlinskega genetskega materiala z genotoksičnimi polutanti v Sloveniji. V: CANKI, Nina (ur.). Izvlečki = Abstracts. Tretji kongres genetikov Jugoslavije z mednarodno udeležbo = Third Congress of Yugoslav Geneticists with international participation, Ljubljana, Yugoslavia, May 31 - June 4, 1987, Medicinska fakulteta. [S. l.: Zveza društev genetikov Jugoslavije; Ljubljana: Društvo genetikov Slovenije, 1987. [26]. [COBISS.SI-ID 28519897]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

530. BAVCON, Jože, PRAPROTNIK, Nada, RAVNJAK, Blanka. 210 years of Ex-situ conservation. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). 210 years of ex-situ conservation. Elektronska izd. Ljubljana: Botanični vrt, Biotehniška fakulteta UL, 2021. Str. 5-89, ilustr. ISBN 978-961-6822-72-5. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/210-years-of-ex-situ-conservation.pdf. [COBISS.SI-ID 67895299]
531. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Čebele in rastline = Bees and plants. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). Čebele in rastline = Bees and plants. Elektronska izd. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL, 2020. Str. 7-144, ilustr. ISBN 978-961-6822-60-2. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/bees-and-plants.pdf. [COBISS.SI-ID 67874051]
532. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka, MAKŠE, Janja, DAKSKOBLER, Igor. Globalna strategija ohranjanja rastlinskih vrst (točka 8). V: BAVCON, Jože (ur.). Globalna strategija ohranjanja rastlinskih vrst : (točka 8) = Global strategy for plant conservation : (target 8). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2018. Str. 4-72, ilustr. ISBN 978-961-6822-54-1. [COBISS.SI-ID 4966479]
533. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Travniki - zelene površine ali pisani vrtovi? = Meadows - green surfaces or colorful gardens?. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). Travniki - zelene površine ali pisani vrtovi? = Meadows - green surfaces or colorful gardens?. E version. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2016. Str. 3-98, ilustr. ISBN 978-961-6822-37-4. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/meadows-green-surfaces-or-colourful-gardens.pdf. [COBISS.SI-ID 3967311]
534. BAVCON, Jože, DAKSKOBLER, Igor, DAKSKOBLER, Ljudmila, DOLINAR, Branko, MAKŠE, Janja, RAVNJAK, Blanka. Semina e plantis spontaneis in loco natali annis 2015 et 2014 lecta. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). Travniki - zelene površine ali pisani vrtovi? = Meadows - green surfaces or colorful gardens?. E version. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2016. Str. [119-131]. ISBN 978-961-6822-37-4. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/meadows-green-surfaces-or-colourful-gardens.pdf. [COBISS.SI-ID 3968079]
535. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Index seminum annis 2013 et 2012 collectorum. V: BAVCON, Jože (ur.). Seeds collecting for in situ and ex situ conservation purpose. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2014. ISBN 978-961-6822-20-6. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/seeds-collecting-for-in-situ-and-ex-situ-purpose.pdf. [COBISS.SI-ID 3113295]
536. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Seed collecting for in situ and ex situ conservation purpose. V: BAVCON, Jože (ur.). Seeds collecting for in situ and ex situ conservation purpose. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2014. ISBN 978-961-6822-20-6. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/seeds-collecting-for-in-situ-and-ex-situ-purpose.pdf. [COBISS.SI-ID 3113039]
537. BAVCON, Jože, DAKSKOBLER, Igor, DAKSKOBLER, Ljudmila, DOLINAR, Branko, MAKŠE, Janja, RAVNJAK, Blanka. Semina e plantis spontaneis in loco natali annis 2013 et 2012 lecta. V: BAVCON, Jože (ur.). Seeds collecting for in situ and ex situ conservation purpose. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2014. ISBN 978-961-6822-20-6. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/seeds-collecting-for-in-situ-and-ex-situ-purpose.pdf. [COBISS.SI-ID 3113551]
538. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Index seminum annis 2012 et 2011 collectorum. V: BAVCON, Jože (ur.). Nabiranje semen v sušnem letu 2012 = Seeds collecting in the dry year 2012. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-6822-16-9. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/seeds-collecting-in-the-dry-year-2012.pdf. [COBISS.SI-ID 3114063]
539. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Nabiranje semen v sušnem letu 2012. V: BAVCON, Jože (ur.). Nabiranje semen v sušnem letu 2012 = Seeds collecting in the dry year 2012. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-6822-16-9. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/seeds-collecting-in-the-dry-year-2012.pdf. [COBISS.SI-ID 3113807]
540. BAVCON, Jože, DAKSKOBLER, Igor, DAKSKOBLER, Ljudmila, DOLINAR, Branko, MAKŠE, Janja. Semina e plantis spontaneis in loco natali annis 2012 et 2011 lecta. V: BAVCON, Jože (ur.). Nabiranje semen v sušnem letu 2012 = Seeds collecting in the dry year 2012. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2013. ISBN 978-961-6822-16-9. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/seeds-collecting-in-the-dry-year-2012.pdf. [COBISS.SI-ID 3114319]
541. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka, RAVNJAK, Blanka. Novi tropski rastlinjak = The new tropical greenhouse. V: BAVCON, Jože (ur.). Tropski rastlinjak v Ljubljani = The tropical greenhouse in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012. Str. 7-79. Index seminum. ISBN 978-961-6822-14-5. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 29662169]
542. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka, RAVNJAK, Blanka. 200 years of the University botanic gardens in Ljubljana. V: BAVCON, Jože (ur.). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. Str. 7-18. ISBN 978-961-6822-07-7. [COBISS.SI-ID 28117465]
543. BAVCON, Jože. Index seminum 2010. V: BAVCON, Jože (ur.). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. Str. 19-22. ISBN 978-961-6822-07-7. [COBISS.SI-ID 28117721]
544. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Index seminum annis 2010 et 2009 collectorum. V: BAVCON, Jože (ur.). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. Str. 23-43. ISBN 978-961-6822-07-7. [COBISS.SI-ID 28117977]
545. BAVCON, Jože, DAKSKOBLER, Igor, DAKSKOBLER, Ljudmila, DOLINAR, Branko, MARINČEK, Alenka, FIŠER, Stanislava, MAKŠE, Janja, SELIŠKAR, Andrej, VREŠ, Branko, RAVNJAK, Blanka. Semina e plantis spontaneis in loco natali annis 2010 et 2009 lecta. V: BAVCON, Jože (ur.). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. Str. 44-54. ISBN 978-961-6822-07-7. [COBISS.SI-ID 28118233]
546. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Seed collecting in the botanic garden and in nature over the last 15 years. V: BAVCON, Jože (ur.). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. Str. 55-59. ISBN 978-961-6822-07-7. [COBISS.SI-ID 28118489]
547. BAVCON, Jože. Franc Hladnik, founder of the Ljubljana Botanic garden. V: BAVCON, Jože (ur.). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. Str. 162-173. ISBN 978-961-6822-07-7. [COBISS.SI-ID 28118745]
548. BAVCON, Jože. 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years of Botanic gardens in Ljubljana = 200 ans du Jardin botanique de Ljubljana = I 200 anni dell'Orto botanico di Lubiana = 200 Jahre des Botanischen Gartens in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. Str. 6-37. ISBN 978-961-6822-02-2. [COBISS.SI-ID 2288463]
549. BAVCON, Jože. 200 let botaničnega vrta v Ljubljani = 200 Years of the Ljubljana Botanic Garden. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years - botanic gardens in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. Str. 7-71. Index seminum. ISBN 978-961-6822-00-8. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 26649305]
550. BAVCON, Jože. 200 years of the Ljubljana Botanic gardens. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years of Botanic gardens in Ljubljana = 200 ans du Jardin botanique de Ljubljana = I 200 anni dell'Orto botanico di Lubiana = 200 Jahre des Botanischen Gartens in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. Str. 73-103. ISBN 978-961-6822-02-2. [COBISS.SI-ID 2288719]
551. BAVCON, Jože. 200 ans du Jardin botanique de Ljubljana. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years of Botanic gardens in Ljubljana = 200 ans du Jardin botanique de Ljubljana = I 200 anni dell'Orto botanico di Lubiana = 200 Jahre des Botanischen Gartens in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. Str. 123-152. ISBN 978-961-6822-02-2. [COBISS.SI-ID 2288975]
552. BAVCON, Jože. Index seminum 2009 = Index seminum 2009. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years - botanic gardens in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. Str. 126-135. Index seminum. ISBN 978-961-6822-00-8. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 26650329]
553. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Index seminum annis 2009 et 2008 collectorum. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years - botanic gardens in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. Str. 136-163. Index seminum. ISBN 978-961-6822-00-8. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 26650585]
554. BAVCON, Jože. Pregled naročil = Survey of Orders. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years - botanic gardens in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. Str. 164-172. Index seminum. ISBN 978-961-6822-00-8. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 26650841]
555. BAVCON, Jože. I 200 anni dell'Orto Botanico di Lubiana. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years of Botanic gardens in Ljubljana = 200 ans du Jardin botanique de Ljubljana = I 200 anni dell'Orto botanico di Lubiana = 200 Jahre des Botanischen Gartens in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. Str. 167-194. ISBN 978-961-6822-02-2. [COBISS.SI-ID 2289231]
556. BAVCON, Jože. 200 Jahre des Botanischen Gartens in Ljubljana. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years of Botanic gardens in Ljubljana = 200 ans du Jardin botanique de Ljubljana = I 200 anni dell'Orto botanico di Lubiana = 200 Jahre des Botanischen Gartens in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. Str. 209-237. ISBN 978-961-6822-02-2. [COBISS.SI-ID 2289487]
557. BAVCON, Jože. 120 let nabiranja semen rastlin za Index Seminum = 120 years of seed harvesting for Index seminum. V: BAVCON, Jože (ur.). 120 let nabiranja semen rastlin za Index seminum = 120 years of seed harvesting for Index seminum : 120 let prvega natisa Index seminum = 120 years of the first printed Index seminum : Index seminum anno 2008 collectorum. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2009. Str. 5-34. Index seminum. ISBN 978-961-90262-6-7. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 25374681]
558. BAVCON, Jože. Index seminum 2008 = Index seminum 2008. V: BAVCON, Jože (ur.). 120 let nabiranja semen rastlin za Index seminum = 120 years of seed harvesting for Index seminum : 120 let prvega natisa Index seminum = 120 years of the first printed Index seminum : Index seminum anno 2008 collectorum. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2009. Str. 35-44, ilustr. Index seminum. ISBN 978-961-90262-6-7. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 25374937]
559. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Insex seminum annis 2008 et 2007 collectorum. V: BAVCON, Jože (ur.). 120 let nabiranja semen rastlin za Index seminum = 120 years of seed harvesting for Index seminum : 120 let prvega natisa Index seminum = 120 years of the first printed Index seminum : Index seminum anno 2008 collectorum. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2009. Str. 45-62. Index seminum. ISBN 978-961-90262-6-7. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 25375193]
560. BAVCON, Jože. Primerjava Index seminum 1888 z letom 2008 = Comparison between the Index seminum of 1888 and that of 2008. V: BAVCON, Jože (ur.). 120 let nabiranja semen rastlin za Index seminum = 120 years of seed harvesting for Index seminum : 120 let prvega natisa Index seminum = 120 years of the first printed Index seminum : Index seminum anno 2008 collectorum. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2009. Str. 77-86, ilustr. Index seminum. ISBN 978-961-90262-6-7. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 25375705]
561. BAVCON, Jože, CENČIČ, Drago, DAKSKOBLER, Ljudmila, DAKSKOBLER, Igor, DOLINAR, Brane, VONČINA, Anka, MAKŠE, Janja, SENICA, Marjan, PODOBNIK, Andrej, VREŠ, Branko. Semina e plantis spontaneis in loco natali annis 2008 et 2007 lecta. V: BAVCON, Jože (ur.). 120 let nabiranja semen rastlin za Index seminum = 120 years of seed harvesting for Index seminum : 120 let prvega natisa Index seminum = 120 years of the first printed Index seminum : Index seminum anno 2008 collectorum. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2009. Str. 63-76. Index seminum. ISBN 978-961-90262-6-7. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 25375449]
562. MARINČEK, Alenka, BAVCON, Jože. Recruitement of Biology Students for the Activities Provided to the General Public by the Botanic Garden Ljubljana. V: RYBCZYŃSKI, Jan Jarosĺaw (ur.), PUCHALSKI, Jerzy T. (ur.). Monographs of botanical gardens Vol. 1 (2007) : European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies. Warsaw: Botanic garden - Center for biological diversity conservation of the Polish academy of sciences, 2007. Str. 35-37. ISBN 978-83-89959-26-3. [COBISS.SI-ID 24890329]
563. BAVCON, Jože, DRUŠKOVIČ, Blanka, GOGALA, Nada. Five year effects of ultraviolet-B irradiation on Norway spruce Picea abies (L.) karts. seedlings. V: GUTTENBERGER, Helmut (ur.), et al. Cytogenetic Studies of Forest Trees and Shrubs : Review, Present Status, and Outlook on the Future. Zvolen, Slovakia: cop. Arbora Publishers, 2000. Str. 21-26. Forest genetics, Special issue. ISBN 80-967088-8-0. [COBISS.SI-ID 12564697]
564. BAVCON, Jože, DRUŠKOVIČ, Blanka, GOGALA, Nada. Five years effects of ultraviolet-B irradiation on Norway spruce Picea abies (L.) Karst. seedlings. V: GUTTENBERGER, Helmut (ur.), et al. Cytogenetic Studies of Forest Trees and Shrubs : Review, Present Status, and Outlook on the Future. Zvolen, Slovakia: cop. Arbora Publishers, 2000. Str. 21-26. Forest genetics, Special issue. ISBN 80-967088-8-0. [COBISS.SI-ID 24725293]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

565. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja, RAVNJAK, Blanka. Index seminum annis 2020 collectorum. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). 210 years of ex-situ conservation. Elektronska izd. Ljubljana: Botanični vrt, Biotehniška fakulteta UL, 2021. Str. 90-106, ilustr. ISBN 978-961-6822-72-5. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/210-years-of-ex-situ-conservation.pdf. [COBISS.SI-ID 67896579]
566. BAVCON, Jože, DAKSKOBLER, Igor, DAKSKOBLER, Ljudmila, MAKŠE, Janja, PODOBNIK, Andrej, RAVNJAK, Blanka. Semina e plantis spontaneis in loco natali annis 2020 et 2019 lecta. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). 210 years of ex-situ conservation. Elektronska izd. Ljubljana: Botanični vrt, Biotehniška fakulteta UL, 2021. Str. 107-127. ISBN 978-961-6822-72-5. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/210-years-of-ex-situ-conservation.pdf. [COBISS.SI-ID 67897603]
567. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja, RAVNJAK, Blanka. Index seminum annis 2019 et 2018 collectorum. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). Čebele in rastline = Bees and plants. Elektronska izd. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL, 2020. Str. 145-162. ISBN 978-961-6822-60-2. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/bees-and-plants.pdf. [COBISS.SI-ID 67879171]
568. BAVCON, Jože, DAKSKOBLER, Igor, DAKSKOBLER, Ljudmila, DOLINAR, Branko, MAKŠE, Janja, PODOBNIK, Andrej, RAVNJAK, Blanka. Semina e plantis spontaneis in loco natali annis 2019 et 2018 lecta. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). Čebele in rastline = Bees and plants. Elektronska izd. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL, 2020. Str. 163-176. ISBN 978-961-6822-60-2. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/bees-and-plants.pdf. [COBISS.SI-ID 67881987]
569. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. New snowdrop findings in Slovenia. V: BASSETT-SMITH, Camilla (ur.), et al. Daffodil : snowdrop and tulip yearbook 2020 : an annual for amateurs and specialists growing and showing daffodils, snowdrops and tulips in association with Royal Horticultural Society, London. London: Royal Horticultural Society, 2020. Str. 64-68, ilustr. ISBN 978-191-166-60-97. [COBISS.SI-ID 44972803]
570. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Index seminum annis 2015 et 2014 collectorum. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). Travniki - zelene površine ali pisani vrtovi? = Meadows - green surfaces or colorful gardens?. E version. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2016. Str. [99-100]. ISBN 978-961-6822-37-4. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/meadows-green-surfaces-or-colourful-gardens.pdf. [COBISS.SI-ID 3967567]
571. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja, RAVNJAK, Blanka. Index seminum annis 2015 et 2014 collectorum. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). Travniki - zelene površine ali pisani vrtovi? = Meadows - green surfaces or colorful gardens?. E version. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2016. Str. [101-118]. ISBN 978-961-6822-37-4. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/meadows-green-surfaces-or-colourful-gardens.pdf. [COBISS.SI-ID 3967823]
572. BAVCON, Jože. Franc Hladnik, ustanovitelj Botaničnega vrta v Ljubljani = Franc Hladnik, founder of the Ljubljana botanic garden. V: BAVCON, Jože (ur.), PRAPROTNIK, Nada (ur.). Franc Hladnik - ustanovitelj Botaničnega vrta v Ljubljani = Franc Hladnik - founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012. Str. 185-196, 373-385. ISBN 978-961-6822-13-8. [COBISS.SI-ID 29510617]
573. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Vremenske spremembe in rastline = Weather changes and plants. V: BAVCON, Jože (ur.). Tropski rastlinjak v Ljubljani = The tropical greenhouse in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012. Str. 80-125, ilustr. Index seminum. ISBN 978-961-6822-14-5. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 29662425]
574. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Index seminum annis 2011 et 2010 collectorum. V: BAVCON, Jože (ur.). Tropski rastlinjak v Ljubljani = The tropical greenhouse in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012. Str. 126-146. Index seminum. ISBN 978-961-6822-14-5. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 29662937]
575. BAVCON, Jože, DAKSKOBLER, Igor, DAKSKOBLER, Ljudmila, DOLINAR, Branko, MARINČEK, Alenka, FIŠER, Stanislava, MAKŠE, Janja, PODOBNIK, Andrej, SELIŠKAR, Andrej, VREŠ, Branko, RAVNJAK, Blanka, SURINA, Boštjan, TRNKOCZY, Amadej, VELIKONJA, Elvica. Semina e plantis spontaneis in loco natali annis 2011 et 2010 lecta. V: BAVCON, Jože (ur.). Tropski rastlinjak v Ljubljani = The tropical greenhouse in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012. Str. 147-156. Index seminum. ISBN 978-961-6822-14-5. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 29663193]
576. BAVCON, Jože. The common snowdrop in Slovenia. V: Daffodil : snowdrop and tulip yearbook 2011 : an annual for amateurs and specialists growing and showing daffodils, snowdrops and tulips in association with Royal horticultural society, London. London: Royal horticultural society, 2011. Str. 39-42. ISBN 978-1-907057-22-9. [COBISS.SI-ID 2494031]
577. BAVCON, Jože. Spominčice. V: KOVAČIČ, Nevenka. Reminiscence. Koper: Libris, 2011. Str. 12-13. ISBN 978-961-6618-29-8. [COBISS.SI-ID 29157593]
578. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Slovenia: Ljubljana university botanic garden. V: MONEM, Nadine Käthe (ur.), CRAIG, Blanche (ur.). Botanic gardens : a living history. London: Black dog publishing, 2007. Str. 192-193. ISBN 1-904772-72-2, ISBN 978-1-904772-72-2. [COBISS.SI-ID 23638489]
579. WRABER, Tone, SKOBERNE, Peter, SELIŠKAR, Andrej, VREŠ, Branko, BABIJ, Valerija, ČARNI, Andraž, ČUŠIN, Boško, DAKSKOBLER, Igor, SURINA, Boštjan, ŠILC, Urban, ZELNIK, Igor, ŽAGAR, Vinko, JOGAN, Jernej, KALIGARIČ, Mitja, BAVCON, Jože, et al. Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta). V: Odredba o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeče sezname. Ljubljana, 2002. Str. 5-20. [COBISS.SI-ID 26746157]
580. BAVCON, Jože. Globalizacija s premislekom. V: KOPRIVNIKAR, Vladimir (ur.), KOPRIVNIKAR, Vladimir. Mladinska raziskovalna dejavnost v Ljubljani 6. Ljubljana: Mestna občina, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost, 2001. Str. 63-67. [COBISS.SI-ID 14086105]
581. BAVCON, Jože. Rastline, vrt in mladi. V: KOPRIVNIKAR, Vladimir (ur.), LAVTAR, Roman. Mladinska raziskovalna dejavnost v Ljubljani. Ljubljana: Mestna občina, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost, 2000. Str. 74-78. [COBISS.SI-ID 825423]
582. BAVCON, Jože. Botanični vrt in mladi. V: KOPRIVNIKAR, Vladimir (ur.), et al. Mladinska raziskovalna dejavnost v Ljubljani 4. Ljubljana: Mestna občina, Mestna uprava, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost, 1999. Str. 38-41. [COBISS.SI-ID 10607833]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

583. BAVCON, Jože. Nada Praprotnik: Rastlinstvo na stezah ovčarja Marka : nove knjige / new books. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. sep. 2015, letn. 78, [št.] 1, str. 41-42, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 1559029]
584. BAVCON, Jože (recenzent). Alpski botanični vrt Juliana - 80 let delovanja : [recenzija filma]. Moj mali svet. mar. 2007, letn. 39, št. 3, str. 20. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 22870233]

 

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

585. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. European Consortium of Botanic Gardens in Ljubljana. V: SHARROCK, Suzanne (ur.), RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Autochthonous plants in the urban environment. Slovenian second meeting of European Botanic Gardens Consortium with symposium, Ljubljana from 25. 5. to 29. 5. 2016. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens, Department of Biology, Biotehnical Faculty, 2017. Str. 10-11. ISBN 978-961-6822-46-6. [COBISS.SI-ID 4561743]
586. BAVCON, Jože. European Botanic Gardens Consortium in Slovenia. V: BAVCON, Jože (ur.). Botanic gardens and biodiversity. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. Str. 7-8. ISBN 978-961-6822-06-0. [COBISS.SI-ID 28079321]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

587. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Senožeti - najlepši pisani naravni vrtovi : naravna raznolikost. Delo. [Tiskana izd.]. 17. jun. 2017, leto 59, št. 138, str. 5, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 4392783]
588. BAVCON, Jože. V naravi rastlin ne bi smeli nabirati v večjih količinah, posebej ne za prodajo!. Pomagaj si sam : posebna izdaja revije Jana. 29. maj 2017, št. 25, str. 16. ISSN 2232-3600. [COBISS.SI-ID 4390991]
589. BAVCON, Jože. Učbeniki naravoslovja. Delo. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 47, št. 55. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 20178649]
590. BAVCON, Jože. Pohitite, dražba za ljubljanski Botanični vrt se začenja!. Delo. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 46, št. 258. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 18915801]
591. BAVCON, Jože. Ponovno o nepristni Sloveniji. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 4. november 2002, letn. 44, št. 253. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 15475673]
592. BAVCON, Jože. Botanični vrt - ga država še sploh potrebuje. Sobotna priloga. 2001, letn. 43, št. jun 23, str. 31. ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 14108633]

 

1.22 Intervju

593. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Zeleni biser pod Golovcem, ki ga država 30 let finančno zanemarja, v svetovnem vrhu. Časzazemljo. 1 spletni vir. ISSN 2784-4676. https://www.caszazemljo.si/beseda-o-zemlji/botanicni-vrt.html. [COBISS.SI-ID 74945283]
594. BAVCON, Jože (intervjuvanec). V zvončku je skrita filozofija življenja. Delo. [Tiskana izd.]. 27. feb. 2021, leto 63, št. 47, str. 15, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 64683011]
595. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Japonske češnje v polnem razcvetu privabljajo poglede. Delo. [Tiskana izd.]. 1. apr. 2021, leto 63, št. 75, str. 22, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 64692739]
596. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Rastline so odlične terapevtke za čas pandemije. Delo. [Tiskana izd.]. 6. maj. 2021, leto 63, št. 102, str. 14, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 64711171]
597. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Prvi znanilci pomladi v polnem razcvetu. Delo. [Tiskana izd.]. 25. feb. 2021, leto 63, št. 145, str. 22, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 64714243]
598. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Kako bujno bodo japonske češnje cvetele tudi v prihodnjih letih?. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 1. apr. 2021. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042952331. [COBISS.SI-ID 85617155]
599. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Cvetovi bodo segali štiri metre visoko. Primorske novice. [Spletna izd.]. 8. 6. 2021, ilustr. ISSN 1580-4747. https://www.primorske.si/primorska/istra/cvetovi-bodo-segali-stiri-metre-visoko. [COBISS.SI-ID 85599235]
600. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Na pokopališčih raste strupena rastlina : strokovnjak: bodite previdni. SiOL.net. 10. 10. 2021. ISSN 1581-0658. https://siol.net/novice/slovenija/na-pokopaliscih-raste-strupena-rastlina-strokovnjak-bodite-previdni-562816. [COBISS.SI-ID 85628163]
601. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Zvonček ljubljana je dobil potomce. Slovenske novice. [Spletna izd.]. 9. 3. 2021, ilustr. ISSN 2232-5050. https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/zvoncek-ljubljana-je-dobil-potomce/. [COBISS.SI-ID 85588995]
602. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Botanični vrt Univerze v Ljubljani praznuje 211 let. STA znanost. 1 spletni vir, ilustr. ISSN 2536-1422. http://znanost.sta.si/2922358/botanicni-vrt-univerze-v-ljubljani-praznuje-211-let. [COBISS.SI-ID 74961923]
603. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Dva tisočaka za zvonček?. Zarja, Jana. 9. mar. 2021, št. 10, str. 32-33, fotogr. ISSN 2670-5575. [COBISS.SI-ID 64676099]
604. BAVCON, Jože, POTOČNIK, Vika, AHAČIČ, Kozma, LUKIČ-ZLOBEC, Štefanija. Znani Ljubljančani o dopustu v času koronavirusa. Ljubljana : glasilo Mestne občine Ljubljana. Jul. 2020, letn. 25, št. 6, str. 29. ISSN 1318-797X. [COBISS.SI-ID 44959235]
605. BAVCON, Jože. Rajski vrt. Ljubljana : glasilo Mestne občine Ljubljana. Okt. 2020, letn. 25, str. 34-35. ISSN 1318-797X. [COBISS.SI-ID 44954883]
606. BAVCON, Jože (intervjuvanec, fotograf). Samo košnjo malo opustite. Nedelja : cerkveni list krške škofije. Mar. 2020, str. 22-23, ilustr. ISSN 1024-1485. [COBISS.SI-ID 31133187]
607. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Na vsak slovenski vrt sodi malo solatke. Nedeljski dnevnik. 30. sep. 2020, letn. 59, št. 39, str. 16-17. ISSN 1318-0339. [COBISS.SI-ID 30989827]
608. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Steber slovenstva iz rastlin. Reporter : informativni tednik. [Tiskana izd.]. 22. jun. 2020, letn. 13, št. 25, str., ilustr. ISSN 1855-3699. [COBISS.SI-ID 31675907]
609. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Botanični vrt 210 let varuh biodiverzitete. Slovenska tiskovna agencija. 9. jul. 2020. ISSN 1854-214X. http://znanost.sta.si/2784534/botanicni-vrt-210-let-varuh-biodiverzitete. [COBISS.SI-ID 42491907]
610. STREET, Alan (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Navdušenje se spreminja v obsesijo, za zvonček bi odšteli tudi več kot tisoč evrov. SiOL.net. 19. feb. 2019. ISSN 1581-0658. https://siol.net/dom/vrt-in-okolica/navdusenje-se-spreminja-v-obsesijo-za-zvoncek-bi-odsteli-tudi-vec-kot-tisoc-evrov-video-490785. [COBISS.SI-ID 5041487]
611. BAVCON, Jože (intervjuvanec). S filozofijo bolje razumem rastline. Super 50 : življenje se je pravkar začelo. maj 2019, leto 7, št. 5, str. 14-15, ilustr. ISSN 2536-1600. [COBISS.SI-ID 5089103]
612. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Tudi drevesa životarijo. Delo.si. [Spletna izd.]. 18. okt. 2018, ilustr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/lokalno/ljubljana-in-okolica/tudi-drevesa-zivotarijo-103702.html. [COBISS.SI-ID 4878415]
613. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Čemaž ali podlesek: življenje ali smrt. Delo. [Tiskana izd.]. 10. apr. 2018, leto 60, št. 82, str. 18, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 4761167]
614. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka. Od enega do drugega urada bi potrebovali drevored. Delo. [Tiskana izd.]. 19. okt. 2018, leto 60, št. 242, str. 7, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 4922959]
615. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Botanični vrt : med misijami tudi varovanje rastlinskih vrst v obliki semenske banke. Liza : polna dobrih idej!. 2018, št. 26, str. 20, ilustr. ISSN 2536-2224. [COBISS.SI-ID 4750415]
616. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Zimsko cvetje nam je priklicalo pomlad. Nedelo. 24. mar. 2018, leto 24, št. 12, str. 22-23, fotogr. ISSN 1318-7023. [COBISS.SI-ID 4759119]
617. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Zgodbe iz Ljubljanskega botaničnega vrta. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. dec. 2018, letn. 17, št. 12, str. 39-45, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 4923215]
618. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Zvončki lahko dosegajo vrtoglave cene. SiOL.net. 2. mar. 2018. ISSN 1581-0658. https://siol.net/dom/vrt-in-okolica/zvoncki-lahko-dosegajo-vrtoglave-cene-video-461484. [COBISS.SI-ID 4918607]
619. BAVCON, Jože (intervjuvanec). V Ljubljani so zacvetele japonske češnje. SiOL.net. 14. apr. 2018. ISSN 1581-0658. https://siol.net/dom/vrt-in-okolica/cvetenje-japonskih-cesenj-v-ljubljani-foto-464935. [COBISS.SI-ID 4918351]
620. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Ne glede na mrzlo vreme v botaničnem vrtu cvetoči zvončki. Slovenska tiskovna agencija. 2. mar. 2018. ISSN 1854-214X. https://www.sta.si/2486942/ne-glede-na-mrzlo-vreme-v-botanicnem-vrtu-cvetoci-zvoncki. [COBISS.SI-ID 4918095]
621. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Ljubljanski botanični vrt med sedmimi najboljšimi na svetu. Slovenske novice. [Tiskana izd.]. 23. maj 2018, letn. 28, št. 136, str. 8, ilustr. ISSN 0354-1088. [COBISS.SI-ID 4761423]
622. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Moški klub malega zvončka. Večer. [Tiskana izd.]. 3. feb. 2018, leto 74, št. 28, str. 18-19. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 4613455]
623. BAVCON, Jože (intervjuvanec). V Botaničnem vrtu ne bodo smeli več zalivati rastlin?. 24ur.com. ISSN 1581-3711. http://www.24ur.com/novice/slovenija/v-botanicnem-vrtu-ne-bodo-smeli-vec-zalivati-rastlin.html. [COBISS.SI-ID 4535631]
624. BAVCON, Jože (intervjuvanec). V osrčju botaničnega vrta obdani z ljubeznijo in cvetjem. 24ur.com. ISSN 1581-3711. http://www.24ur.com/ekskluziv/ljubezen-po-domace/dr-joze-bavcon.html?bl=0. [COBISS.SI-ID 4535119]
625. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Leta 1851 so zvončki zacveteli že prvega januarja. Dnevnik online. [Spletna izd.]. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042762531/lokalno/ljubljana/leta-1851-so-zvoncki-zacveteli-ze-prvega-januarja. [COBISS.SI-ID 4536399]
626. BAVCON, Jože (intervjuvanec). We brought nature into the heart of the city. V: ŽIROVNIK, Karmen (ur.). Ljubljana. For you. : report of the European Green Capital 2016 project. Ljubljana: City, [2017]. Str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 4560207]
627. BAVCON, Jože (intervjuvanec). V središče mesta smo prinesli naravo. V: ŽIROVNIK, Karmen (ur.). Ljubljana. Zate. : poročilo projekta Zelena prestolnica Evrope 2016. Ljubljana: Mestna občina, [2017]. Str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 4405839]
628. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Zvončki so zakladi Slovenije : Ljubljana. V: HIENG, Primož. Nenavadni vodnik po nenavadni Sloveniji. Del 2, 100 novih idej za izlete in potepanja. 1. natis. Brezovica pri Ljubljani: Harlekin No. 1, 2017. Str. 132-134, ilustr. ISBN 978-961-6008-49-5. [COBISS.SI-ID 4612431]
629. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Sadike naj še ostanejo na toplem. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. mar. 2017, leto 19, št. 12, str. 30, ilustr. ISSN 1318-3028. [COBISS.SI-ID 4392527]
630. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Iglavci in ciprese ne sodijo med bloke. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 24. avg. 2017, leto 71, št. 195, str. 8. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 4559439]
631. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Botanični vrt se bo pritožil na odločbo inšpektorata za okolje in prostor. Radio Ognjišče. ISSN 1581-0712. http://radio.ognjisce.si/sl/193/slovenija/24817/. [COBISS.SI-ID 4536143]
632. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Vodja Botaničnega vrta o uporabi vode: Odločba je absurdna. SiOL.net. ISSN 1581-0658. https://siol.net/trendi/vrt/vodja-botanicnega-vrta-odlocba-ministrstva-za-okolje-je-absurdna-447151. [COBISS.SI-ID 4535887]
633. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Interview : talking plants. BGjournal. 2016, vol. 13, no. 2, str. 6. ISSN 1811-8712. [COBISS.SI-ID 3975503]
634. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Narava je večni laboratorij : doc. dr. Jože Bavcon, vodja Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Cerkljanske novice : časopis Občine Cerkno. jun. 2016, letn. 3, št. 8, str. 4-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 4052303]
635. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Zvončkom se ni treba ravnati po modi : albini v slovenski flori. Delo. [Tiskana izd.]. 2. mar. 2016, leto 58, št. 51, str. 21, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 4053071]
636. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Dobrodošli v ljubljanski džungli : 206 let Botaničnega vrta. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. jul. 2016, leto 18, št. 30, str. 14-17, ilustr. ISSN 1318-3028. [COBISS.SI-ID 4052815]
637. BAVCON, Jože (intervjuvanec, fotograf). Blažen med rožami : pogovor z Jožetom Bavconom, vodjem Botaničnega vrta. Vzajemna. apr. 2016, št. 4, str. 24-25, ilustr. ISSN 1580-4925. [COBISS.SI-ID 4052559]
638. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Rastline nič ne jokajo, nič ne rečejo, preprosto izginejo : dr. Jože Bavcon, vodja Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Idrijske novice. 7. jan. 2011, št. 244, str. 8, fotogr. ISSN 1580-7061. [COBISS.SI-ID 28069081]
639. BAVCON, Jože (intervjuvanec). V naravi se nič ne zgodi čez noč, razen katastrof : Jože Bavcon, vodja botaničnega vrta. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 30. april 2010, letn. 52, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 27928537]
640. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Zaklad pred našim pragom. Jana. 2010, letn. 38, št. 17, str. 17-18, ilustr. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 27822041]
641. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Botanični vrt - kulturna dediščina : direktor dr. Jože Bavcon ob 200-letnici ustanove. Ljubljana : glasilo Mestne občine Ljubljana. 2010, letn. 15, št. 5, str. 25-26, ilustr. ISSN 1318-797X. [COBISS.SI-ID 27821785]
642. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Eden najlepših botaničnih vrtov na svetu. Vzajemnost : glasilo ZPIZ in ZDUS. [Tiskana izd.]. 2010, št. 7-8, str. 118-119, ilustr. ISSN 1318-1300. [COBISS.SI-ID 27868889]
643. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Palme in bananovci na toplem : Botanični vrt : ob 200. obletnici odprtje novega tropskega rastlinjaka. Žurnal24 : Ljubljana. [Tiskana izd.]. 11. dec. 2010, št. 45, str. 8, fotogr. ISSN 1855-0940. [COBISS.SI-ID 28068569]
644. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Evropski kovanec za rojstni dan : Botanični vrt : zbirajo denar za obnovo in rastline. Žurnal24 : Ljubljana. [Tiskana izd.]. 14. maja 2010, št. 92, str. 6, fotogr. ISSN 1855-0940. [COBISS.SI-ID 28068057]
645. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Vse se začne pri semenu - in konča, če ga ni več : 120 let prvega natisa Index seminum in nabiranja semen zanj. Delo. [Tiskana izd.]. 19. mar. 2009, leto 51, št. 65, str. 20. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 245063936]
646. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Veliko zanimanje za majhno cvetlico : odlična prodaja knjižice o navadnem zvončku. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 26. mar. 2009, letn. 51, št. 71, str. 19, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 26744025]
647. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Po računalniku ni mogoče obrezovati dreves : petkov pogovor: Jože Bavcon, profesor biologije. Delo. [Tiskana izd.]. 5. jun. 2009, letn. 51, št. 128, str. 9, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 26743257]
648. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Grožnja z zaprtjem kot klic v sili : Jože Bavcon, vodja Botaničnega vrta. Dobro jutro : Ljubljana. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 8, št. 197, str. 18-19, ilustr. ISSN 1854-0988. [COBISS.SI-ID 26761689]
649. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Botanični vrt bo star dvesto let. Slovenske novice. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 19, št. 229, str. 16-17, ilustr. ISSN 0354-1088. [COBISS.SI-ID 27821529]
650. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Zdaj je vrt lepši, kot je v knjigi : Ljubljanski botanični vrt ima skoraj dvesto let in hudo proračunsko luknjo : intervju dr. Jože Bavcon, botanik. Dnevnik. [Tiskana izd.]. spr. 2008, letn. 58, št. 85, str. 24-25, ilustr. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 24184537]
651. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Sramota: Botanični vrt v Ljubljani pred zaprtjem. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 11. jun. 2008. ISSN 1581-372X. http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/sramota-botanicni-vrt-v-ljubljani-pred-zaprtjem/155500. [COBISS.SI-ID 27952089]
652. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Kljub katastrofalnim razmeram med sto najpoemembnejšimi na svetu: Botanični vrt Ljubljana. Nedelo. jun. 2008, letn. 14, št. 24, str. 18-19, ilustr. ISSN 1318-7023. [COBISS.SI-ID 26653913]
653. BAVCON, Jože (intervjuvanec). So letošnji zvončki odzvonili tudi botaničnemu vrtu v Ljubljani? : agonija dvestoletnika ob Ižanki. Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo, Delo. 2008, letn. 50, št. 71, str. 21. ISSN 1580-7584, ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 24177625]
654. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Vrt je pastorek štirih krušnih staršev. Dobro jutro : Ljubljana. [Tiskana izd.]. 5. maj 2007, letn. 6, št. 106, str. 10-11. ISSN 1854-0988. [COBISS.SI-ID 22871001]
655. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Luknje v botaničnem vrtu. Hopla. 4. maj 2007, str. 40-41. ISSN 1408-4937. [COBISS.SI-ID 22870745]
656. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Kjer rastline pripovedujejo svoje zgodbe : pogovor z dr. Jožetom Bavconom, vodjem Botaničnega vrta v Ljubljani. SRC info. 2007, št. 49, str. 42. [COBISS.SI-ID 23616729]
657. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Dr. Jože Bavcon - vodja ljubljanskega botaničnega vrta. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 9, št. 87, str. 24-25, ilustr. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 16480985]
658. BAVCON, Jože (intervjuvanec). V Botaničnem vrtu bi radi predstavili čim več domačih rastlin. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. julij 1999, 9, št. 7, str. 4-5, portret. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 1261117]
659. BAVCON, Jože (intervjuvanec), SUŠNIK, Stane (oseba, ki intervjuva). Vrt domovinske flore (13). Moj mali svet. 1996, let. 12, št. 28, str. 35. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 7270617]

 

1.25 Drugi sestavni deli

660. KOROŠEC, Maja, ŠUC, Lea (intervjuvanec), GABROVŠEK, Lea (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Rastline v terapevtskem vrtu URI Soča, ki pomagajo pacientom pri rehabilitaciji. 24ur.com. ISSN 1581-3711. https://www.24ur.com/novice/slovenija/rastilne-v-terpevtskem-vrtu-uri-soca-ki-pomagajo-pacientom-pri-rehabilitaciji.html. [COBISS.SI-ID 97000707]
661. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Botanični vrt Univerze v Ljubljani je praznoval 210-letnico delovanja. Hladnikia. [Tiskana izd.]. nov. 2020, [št.] 46, str. 100-104, ilustr. ISSN 1318-2293. [COBISS.SI-ID 48122371]
662. BAVCON, Jože, BATIČ, Franc. Dr. Milan Lovka (1946-2017). Hladnikia. [Tiskana izd.]. apr. 2018, [št.] 41, str. 105-108. ISSN 1318-2293. [COBISS.SI-ID 4789327]
663. DAKSKOBLER, Igor, BAVCON, Jože. Predlog za podelitev naziva častna članica Botaničnega društva Slovenije dr. Nadi Praprotnik. Hladnikia. [Tiskana izd.]. apr. 2018, [št.] 41, str. 111. ISSN 1318-2293. [COBISS.SI-ID 4718159]
664. PRAPROTNIK, Nada, BAVCON, Jože. Alfonz Paulin. Slovenska akademija znanosti in umetnosti. ISSN 2536-2364. http://www.sazu.si/clani/alfonz-paulin. [COBISS.SI-ID 4590671]
665. BAVCON, Jože. Cyclamen purpurascens in Slovenia. V: MATHEW, Brian (ur.). Genus Cyclamen : in science, cultivation, art and culture. Richmond: Royal Botanic Gardens, 2013. Str. 166-167. ISBN 978-1-84246-472-4. [COBISS.SI-ID 3049039]
666. BAVCON, Jože. Ko so ti knjige del življenja, potem ima vsaka knjiga svojo zgodbo. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. nov. 2013, letn. 76, [št.] 3, str. 130-133, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 31164377]
667. BAVCON, Jože. Izmenjava rastlin med botaničnimi vrtovi. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. nov. 2012, letn. 11, št. 11, str. 58, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 30421721]
668. BAVCON, Jože. Franc Hladnik ustanovitelj in prvi vodja Botaničnega vrta v Ljubljani. ABC. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 20, št. 9, str. 30-31. ISSN 1581-0518. [COBISS.SI-ID 30429145]
669. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Der Botanische Garten : Eine grüne Oase in Ljubljana - seit 200 Jahren = Botanični vrt : zelena oaza v Ljubljani - že 200 let. B&B Aktuell : mitarbeiterinfo. Sep. 2012, str.46, ilustr. [COBISS.SI-ID 30429657]
670. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Ne spreglejte. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 18, št. 31, str. 40, ilustr. ISSN 1318-069X. [COBISS.SI-ID 27765721]
671. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Ne spreglejte. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 18, št. 34, str. 54, ilustr. ISSN 1318-069X. [COBISS.SI-ID 27765465]
672. BAVCON, Jože. Vroče ideje. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. maj 2007, letn. 13, št. 127, str. 11. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 23568089]
673. BAVCON, Jože. Vroče ideje. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. jun. 2007, letn. 13, št. 128, str. 11. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 23567577]
674. BAVCON, Jože. Vroče ideje. Gaia : glasilo kluba Gaia. [Tiskana izd.]. jul. 2007, letn. 13, št. 129, str. 11. ISSN 1408-7774. [COBISS.SI-ID 23567833]
675. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2007, letn. 6, št. 5, str. 74-75. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 23563225]
676. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Skupno praznovanje tristoletnice rojstva Carla Linneja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2007, letn. 6, št. 8, str. 29, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 23558873]
677. BAVCON, Jože. Novo staro v Zagrebu. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2007, letn. 6, št. 10, str. 47, ilustr. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 23556825]
678. BAVCON, Jože. Januarja je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2006, letn. 5, št. 1, str. 28. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22383065]
679. BAVCON, Jože. Februarja je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2006, letn. 5, št. 2, str. 28-30. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22383577]
680. BAVCON, Jože. Marca je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2006, letn. 5, št. 3, str. 30-32. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22383833]
681. BAVCON, Jože. Aprila je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2006, letn. 5, št. 4, str. 30-31. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22384601]
682. BAVCON, Jože. Maja je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2006, letn. 5, št. 5, str. 30-32. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22389209]
683. BAVCON, Jože. Junija je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2006, letn. 5, št. 6, str. 26-28. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22385625]
684. BAVCON, Jože. Julija je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2006, letn. 5, št. 7, str. 26-27. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22388441]
685. BAVCON, Jože. Avgusta je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2006, letn. 5, št. 8, str. 28-29. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22386137]
686. BAVCON, Jože. Septembra je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2006, letn. 5, št. 9, str. 28-30. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22387161]
687. BAVCON, Jože. Kdor ve, ta zna. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2006, letn. 5, št. 10, str. 32. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 22387673]
688. BAVCON, Jože. Kdor ve ta zna : [februar je primeren čas...]. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. februar 2004, letn. 3, št. 2, str. 30. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 17436889]
689. BAVCON, Jože. Kdor ve ta zna : [februarja že lahko ...]. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. februar 2004, letn. 3, št. 2, str. 30. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 17437145]
690. BAVCON, Jože. Kdor ve ta zna : [vsi nestrpno pričakujemo ...]. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. februar 2004, letn. 3, št. 2, str. 31. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 17437401]
691. BAVCON, Jože. Aprila je čas za ___. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. april 2004, letn. 3, št. 4, str. 30-31. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18039513]
692. BAVCON, Jože. Trata v aprilu. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. april 2004, letn. 3, št. 4, str. 49. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18039769]
693. BAVCON, Jože. Enoletnice in dvoletnice - odločitev je vaša. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. april 2004, letn. 3, št. 4, str. 52. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18040025]
694. BAVCON, Jože. Kalužnice : za prgišče cekinov. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. april 2004, letn. 3, št. 4, str. 75. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18040281]
695. BAVCON, Jože. Maja je čas za ___. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. maj 2004, letn. 3, št. 5, str. 30-31. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18039257]
696. BAVCON, Jože. Hitra rast zahteva oporo. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. junij 2004, letn. 3, št. 6, str. 31. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18038745]
697. BAVCON, Jože. Rastlinska maškerada. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. junij 2004, letn. 3, št. 6, str. 59. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18039001]
698. BAVCON, Jože. Zbirka starih vrtnic v Novi Gorici. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2004, letn. 3, št. 7, str. 10-11. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18138841]
699. BAVCON, Jože. Julija je čas za ___. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. julij 2004, letn. 3, št. 7, str. 26-27. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18040537]
700. BAVCON, Jože. Doma vzgojeni mečki. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. julij 2004, letn. 3, št. 7, str. 29. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18040793]
701. BAVCON, Jože. Planinsko polje. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. julij 2004, letn. 3, št. 7, str. 39. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18041049]
702. BAVCON, Jože. Divje gladiole. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. julij 2004, letn. 3, št. 7, str. 49. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 18041305]
703. BAVCON, Jože. Jeseni ne hitimo preveč. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. 2002, letn. 1, št. 9, str. 28. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 15478489]
704. BAVCON, Jože. Prava mala univerza. V: KOKOŠAR, Romana (ur.). Prvih sto let : Gimnazija Jurija Vege Idrija. Idrija: Gimnazija Jurija Vege, 2001. Str. 105-106. [COBISS.SI-ID 14114521]
705. BAVCON, Jože. Zasaditev japonskih češenj. Vestnik. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 32, št. 1-2, str. 18. ISSN 0354-1517. [COBISS.SI-ID 14061529]
706. BAVCON, Jože. Enciklopedija zdravilnih rastlin. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. maj-jun. 1999, letn. 61, št. 9-10, str. 463-465. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 7670583]
707. KRAIGHER, Hojka, JURC, Maja, ČATER, Matjaž, JURC, Dušan, KALAN, Polona, KUTNAR, Lado, SIMONČIČ, Primož, URBANČIČ, Mihej, BOGATAJ, Nevenka, KRALJ, Anton, MUNDA, Alenka, SMOLEJ, Igor, RIBARIČ-LASNIK, Cvetka, AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar, LEVANIČ, Tom, TITOVŠEK, Janez, SINKOVIČ, Tomaž, DRUŠKOVIČ, Blanka, BAVCON, Jože, JAKŠA, Jošt, GRILL, Dieter, HANKE, David H., AGERER, Reinhard. Vpliv onesnaženega zraka in drugih stresnih dejavnikov na gozdno drevje in gozdne ekosisteme : podprojekt 2 : Ekolološke in fiziološke raziskave vplivov onesnaženega zraka in drugih stresnih dejavnikov na gozdno drevje in gozdne ekosisteme : 1487/8. Letno poročilo ... 1995, str. 23-28. ISSN 1580-3163. [COBISS.SI-ID 160422]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

708. BAVCON, Jože (avtor, urednik, fotograf), PRAPROTNIK, Nada, RAVNJAK, Blanka (avtor, urednik, fotograf). Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 210 let varuh biodiverzitete = The Univeristy Botanic Gardens Ljubljana, the guardians of biodiveristy for 210 years. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens Ljubljana, Biotehnical Faculty, 2021. 206 str., fotogr. ISBN 978-961-6822-76-3. [COBISS.SI-ID 68003331]
709. PRAPROTNIK, Nada, BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Botanik Alfonz Paulin (1853-1942) = Botanist Alfonz Paulin (1853-1942). Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta UL: = University Botanic Gardens Ljubljana, Biotechnical Faculty UL, 2021. 317 str., fotogr. ISBN 978-961-6822-81-7. [COBISS.SI-ID 86429955]
710. BAVCON, Jože (avtor, fotograf, urednik), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf, urednik), VREŠ, Branko (avtor, fotograf). Jegliči v Sloveniji - primule v Sloveniji = Primroses in Slovenia. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta UL: = University Botanic Gardens Ljubljana, Biotehnical Faculty UL, 2021. 207 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6822-83-1. [COBISS.SI-ID 90748931]
711. RAVNJAK, Blanka (avtor, urednik, fotograf), BAVCON, Jože (avtor, urednik, fotograf), GABROVŠEK, Lea (avtor, fotograf), ŠUC, Lea. Terapevtski vrt = Therapeutic garden. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens Ljubljana, Biotehnical Faculty, 2021. 189 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-82-4. [COBISS.SI-ID 87608835]
712. RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf, urednik), BAVCON, Jože (avtor, fotograf, urednik), BOŽIČ, Janko (avtor, fotograf, urednik). Avtohtone medovite rastline = Autochthonous melliferous plants. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens Ljubljana, Department of Biology, Biotechnical Faculty, 2020. 285 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-69-5. [COBISS.SI-ID 40632323]
713. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf, ilustrator), PRAPROTNIK, Nada. Senožeti, rovti - strme in pisane površine = Meadows - steep and colourful grasslands. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens Ljubljana, Department of Biology, Biotechnical Faculty, 2019. 235 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-59-6. [COBISS.SI-ID 303330304]
714. BAVCON, Jože (avtor, urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, urednik), PRAPROTNIK, Nada. Tradicionalna košnja ohranja rastlinsko biodiverziteto = Traditional mowing preserves plant biodiversity. Elektronska izd. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL, 2019. 145 str. ISBN 978-961-6822-57-2. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/traditional-mowing-preserves-plant-biodiversity.pdf. [COBISS.SI-ID 300429824]
715. PRAPROTNIK, Nada (avtor, fotograf), BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Narcise v Sloveniji : gorski narcis, bedenica ali ključavnica (Narcissus poeticus L. subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker) = Daffodils in Slovenia : poet's daffodil, poet's narcissus, nargis, pheasant's eye, findern flower or pinkster lily (Narcissus poeticus L. subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker). Ljubljana: University Botanic Gardens, Department of Biology, Biotehnical [!] Faculty, 2018. 213 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-53-4. [COBISS.SI-ID 297920512]
716. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf), VREŠ, Branko (avtor, fotograf). Raznolikost šipkov (Rosa L.) v Sloveniji = Wild roses diversity (Rosa L.) in Slovenia. Ljubljana: University Botanic Gardens, Department of Biology, Biote[c]hnical Faculty, 2018. 223 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6822-52-7. [COBISS.SI-ID 297697024]
717. BAVCON, Jože (avtor, fotograf, urednik), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf, urednik), BAVCON, David. Cvetne formule rastlinskih družin v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani = Floral formulas of plant families in the University Botanic Gardens Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani: = University Botanic Gardens Ljubljana, 2017. 501 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-40-4. [COBISS.SI-ID 288296704]
718. PRAPROTNIK, Nada (avtor, urednik), BAVCON, Jože (avtor, fotograf, urednik), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf, urednik). Fleischmannov rebrinec (Pastinaca sativa L. var. fleischmanni (Hladnik) Burnat) : dragocenost Botaničnega vrta in Ljubljane = Fleischmann's Parsnip (Pastinaca sativa L. var. fleischmanni (Hladnik) Burnat) : Botanic Garden's and Ljubljana's treasure. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2017. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-44-2. [COBISS.SI-ID 292496128]
719. ŠIFTAR, Aleksander, MALJEVAC, Tanja, SIMONETI, Maja, BAVCON, Jože, BAVCON, Jože (urednik). Mestno drevje. 2. izd. s popravki. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2017. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-41-1. [COBISS.SI-ID 289667584]
720. BAVCON, Jože (avtor, fotograf, urednik), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf, urednik), VREŠ, Branko (avtor, fotograf, urednik). Wild roses (Rosa L.) in Slovenia. Ljubljana: University Botanic Gardens, Department of Biology, Biotechnical Faculty, 2017. 109 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6822-43-5. [COBISS.SI-ID 290449152]
721. PRAPROTNIK, Nada (avtor, urednik), BAVCON, Jože (avtor, fotograf, urednik), RAVNJAK, Blanka (urednik). Andrej Fleischmann (1804-1867), vrtnar in vodja v Botaničnem vrtu v Ljubljani = Andrej Fleischmann (1804-1867), gardener and head of the Botanic Gardens in Ljubljana. V Ljubljani: Botanični vrt Univerze: = University Botanic Gardens, 2016. 455 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-39-8. [COBISS.SI-ID 287757824]
722. BAVCON, Jože (avtor, urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, urednik, fotograf), BAVCON, David (urednik, fotograf). Travniška kadulja (Salvia pratensis L.) v Sloveniji = Meadow clary (Salvia pratensis L.) in Slovenia. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2015. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-26-8. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/meadow-clary-salvia-pratensis-l-in-slovenia.pdf. [COBISS.SI-ID 278704896]
723. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Belo cvetoče različice v slovenski flori = White-flowered varieties in Slovenian flora. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2014. 349 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-23-7. [COBISS.SI-ID 276868352]
724. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Navadni mali zvončki (Galanthus nivalis L.) v Sloveniji = Common snowdrop (Galanthus nivalis L.) in Slovenia. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2014. 308 str., fotogr. ISBN 978-961-6822-24-4. [COBISS.SI-ID 276989440]
725. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Navadni mali zvonček (Galanthus nivalis L.) in njegova raznolikost v Sloveniji = Common snowdrop (Galanthus nivalis L.) and its diversity in Slovenia. 2. ponatis s popravki. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-90262-5-0. [COBISS.SI-ID 260029952]
726. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), ELER, Klemen (avtor, fotograf), ŠUŠEK, Andrej (avtor, fotograf, urednik). Telohi (Helleborus L.) v Sloveniji = Helleborus (Helleborus L.) in Slovenia. Ljubljana: Botanični vrt Univerze: = University Botanic Gardens, 2012. 205 str., ilustr., preglednice. ISBN 978-961-6822-15-2. [COBISS.SI-ID 264501760]
727. ŠIFTAR, Aleksander, MALJEVAC, Tanja, SIMONETI, Maja, BAVCON, Jože. Mestno drevje. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-11-4. [COBISS.SI-ID 258818304]
728. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Žafrani (Crocus L.) v Sloveniji = Crocus (Crocus L.) in Slovenia. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-04-6. [COBISS.SI-ID 253287680]
729. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Common cyclamen (Cyclamen purpurascens Mill.) and its diversity in Slovenia. Ljubljana: Botanic Gardens, Department of Biology, Biotechnical Faculty, 2009. 163 str., barvne fotogr. ISBN 978-961-90262-8-1. [COBISS.SI-ID 245522432]
730. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Navadna ciklama (Cyclamen purpurascens Mill.) in njena raznolikost v Sloveniji. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2009. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-90262-7-4. [COBISS.SI-ID 243998720]
731. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Navadni mali zvonček (Galanthus nivalis L.) in njegova raznolikost v Sloveniji = Common snowdrop (Galanthus nivalis L.) and its diversity in Slovenia. 1. ponatis s popravki. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2009. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-90262-5-0. [COBISS.SI-ID 243784960]
732. BAVCON, Jože. Navadni mali zvonček (Galanthus nivalis L.) in njegova raznolikost v Sloveniji = Common snowdrop (Galanthus nivalis L.) and its diversity in Slovenia. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2008. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-90262-5-0. [COBISS.SI-ID 237859584]

 

2.02 Strokovna monografija

733. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Zakladi zelene strehe : streha Kemijskega inštituta kot rastišče in varuhinja slovenskih avtohtonih rastlinskih vrst. 1. izd. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2022. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-6104-76-0. [COBISS.SI-ID 103725571]
734. BAVCON, Jože (avtor, fotograf, urednik), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf, urednik). Tropske rastline = Tropical plants. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens Ljubljana, Department of Biology, Biotechnical Faculty, 2020. 291 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-63-3. [COBISS.SI-ID 20919043]
735. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Rastlinstvo okolice "Franje" = The flora of "Franja" and its surrounding. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta: = University Botanic gardens Ljubljana, Department of Biology, Biotechnical Faculty, 2018. 167 str., fotogr. ISBN 978-961-6822-49-7. [COBISS.SI-ID 295886592]
736. ZANOŠKI, Natalija, TEKSTOR, Viktorija, BAVCON, Jože, BERNARD, Gregor, HUDOKLIN, Andrej, RAVNJAK, Blanka, SIMIČ, Mitja, ZELIČ, Živa (avtor, ilustrator), ŽITNIK, Denis. Dihaj z mano : mestno drevje v Novem mestu. Novo mesto: Est=etika, društvo za vzpodbujanje etike v prostoru, 2017. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-285-930-5. [COBISS.SI-ID 292375296]
737. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Turizem, 2016. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 286833920]
738. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Navadni mali zvončki (Galanthus nivalis L.) = Common snowdrops (Galanthus nivalis L.). 1. dopolnjena izd. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2016. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-31-2. [COBISS.SI-ID 283527936]
739. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Telohi (Helleborus L.) - raznolikost v Sloveniji = Hellebore (Helleborus L.) - diversity in Slovenia. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2016. 235 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-34-3. [COBISS.SI-ID 284070912]
740. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Žafrani (Crocus L.) - raznolikost v Sloveniji = Crocus (Crocus L.) - diversity in Slovenia. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2016. 177 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-35-0. [COBISS.SI-ID 284071168]
741. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Naše rastline. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2013. 256 str., fotogr. ISBN 978-3-7086-0744-3. [COBISS.SI-ID 266027008]
742. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Orto botanico di Lubiana. Lubiana: Ente per il turismo, 2013. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 270858752]
743. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Rastlinstvo okolice Franje. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2013. [18] str., ilustr. ISBN 978-961-6822-17-6. http://www.botanicni-vrt.si/ebooks/rastlinstvo-okolice-franje/. [COBISS.SI-ID 271244032]
744. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Botanični vrt Univerze v Ljubljani = University Botanic Gardens Ljubljana. Ljubljana: Kmečki glas, 2010. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-203-367-5. [COBISS.SI-ID 251430656]
745. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Navadni mali zvončki (Galanthus nivalis L.) = Common snowdrops (Galanthus nivalis L.). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. 214 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-01-5. [COBISS.SI-ID 250067968]
746. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Sredozemske in tropske rastline. Ljubljana: Kmečki glas, 2008. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-203-315-6. [COBISS.SI-ID 237527040]
747. BAVCON, Jože. Botanični vrt v Ljubljani = Ljubljana Botanical Garden. Ljubljana: Mestna občina, 2000. [16] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 1449056]
748. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Botanični vrt v Ljubljani : "Vrt domovinske flore" = Botanical garden in Ljubljana : "Native Flora Garden". Ljubljana: Kmečki glas, 2000. 111 str., ilustr. ISBN 961-203-200-9. [COBISS.SI-ID 108730112]
749. GABERŠČIK, Alenka, GERM, Mateja, URBANC-BERČIČ, Olga, BAVCON, Jože, BRANCELJ, Anton. Report of the 1st annual UVAQTER consortium meeting, 5/8 June 1998, Bohinj. Ljubljana: National Institute of Biology (NIB), 1998. [loč. pag.]. [COBISS.SI-ID 13131993]

 

2.05 Drugo učno gradivo

750. BAVCON, Jože, TOMŠIČ, Maja. Festival zvončkov 2021 : zbirka zvončkov. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (03 min, 14 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=uhjZAnHYEtg. [COBISS.SI-ID 83608579]
751. BAVCON, Jože, ŠEN, Jasna, MARINČEK, Alenka, LESAR, Alenka. Rastišča v odvisnosti od matične podlage in prsti : rastline in podlaga. Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, 2000. 4 str., priloge, ilustr. [COBISS.SI-ID 12516825]

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

752. COX, Freda, BAVCON, Jože (927, fotograf), et al. A gardener's guide to snowdrops. 2nd ed. Ramsbury: The Crowood Press, 2019. 302 str., ilustr. ISBN 978-1-78500-449-0. [COBISS.SI-ID 85063171]
753. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Botanični vrt Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Krokar, 1998. [64] str., ilustr. ISBN 961-6284-00-2. [COBISS.SI-ID 74163968]

 

2.08 Doktorska disertacija

754. BAVCON, Jože. Vpliv ultravijoličnega sevanja na smrekove presajenke (Picea abies (L.) Karst.) = Effects of UV-B radiation upon norway spruce seedlings (Picea abies (L.) Karst.). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 1996. 110 str. [COBISS.SI-ID 300623]

 

2.09 Magistrsko delo

755. BAVCON, Jože. Citogenetska istraživanja semenog materijala smreke (Picea abies L. Karst.) u polucijom opterećenim predjelima Slovenije : magistarski rad. Zagreb: [J. Bavcon], 1991. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 71503]

 

2.10 Specialistično delo

756. BAVCON, Jože. Botanični vrtovi v svetu, njihov pomen in stanje v Sloveniji : ekspertiza. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddele za biologijo, Botanični vrt, 2000. 15 f., priloge. [COBISS.SI-ID 12540121]

 

2.11 Diplomsko delo

757. BAVCON, Jože. Flora okolice "Franje" pri Cerknem : diplomska naloga. Ljubljana: [J. Bavcon], 1986. 71 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1352015]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

758. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka, BOŽIČ, Janko. Študija pelodne pestrosti ljubljanskega medu : končno poročilo. Ljubljana: [s. n.], 2020. 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 41084419]
759. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Končno poročilo strokovnega posveta ʺLjubljana - mesto zvončkovʺ. Ljubljana: [s. n.], 2017. 7 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4518991]
760. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Testiranje ustreznosti komposta podjetja Snaga, pri uporabi za sajenje rastlin : končno poročilo. Ljubljana: [s. n.], 2017. 7 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4394063]
761. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Vrt cvetočih preprog. Ljubljana: [s. n.], 2017. 5 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4559695]
762. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Arboristično mnenje o stanju Kettejevega drevoreda v Novem mestu : končno poročilo. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, 2016. 31 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4135247]
763. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Drevored Koprivovca na Straški cesti v Novem mestu : arboristično mnenje : končno poročilo. Ljubljana: [s. n.], 2016. 9 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4518735]
764. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Ureditev in vzdrževanje zbirke rastlin v osrednjem delu Botaničnega vrta : končno poročilo. Ljubljana: [s. n.], 2015. 12 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3664719]
765. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Urejanje mestnih zelenih površin : končno poročilo posveta. Ljubljana: [s. n.], 2015. 12 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3665999]
766. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka, MARINČEK, Alenka. Ohranimo suhi travnik v Ljubljani : zaključno poročilo. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 4. 9. 2014. Ni pag. [12 f.], 2 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 31647961]
767. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka, FIŠER, Stanislava. Problematika tujerodne invazivne rastlinske vrste orjaškega dežena (Heracleum mantegazzianum) v Botaničnem vrtu Ljubljana : končno poročilo. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 1. 9. 2014. Ni pag. [13 f.], ilustr., tabela. [COBISS.SI-ID 31648985]
768. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka (avtor, prevajalec). Seed collecting in Slovenia for Millenium seed bank : final report. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, dec. 2013. 8 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 31197145]
769. MALJEVAC, Tanja, SIMONETI, Maja, ŠIFTAR, Aleksander, BAVCON, Jože. Pravila za ravnanje z mestnim drevjem v Mestni občini Ljubljana : zaključno poročilo o raziskovalni nalogi. I. del, Načrtovanje in izvedba. II. del, Smernice in standardi za kvalitetno vzdrževanje. Ljubljana: [s.n.], 2010. zv. (114, 52 str.), graf. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 517353497]
770. BAVCON, Jože. Poročilo o nadomestnem močvirskem habitatu. V Ljubljani: [Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo], 2006. 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22086617]
771. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka, BARTOL, Miloš. Informiranje javnosti o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah. Ljubljana: Botanični vrt, 2005. 26 f. [COBISS.SI-ID 20101849]
772. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. Ohranimo rastlinski svet nižinskega suhega travnika : končno poročilo. Ljubljana: [Botanični vrt], 2004. 18 f. [COBISS.SI-ID 17433305]
773. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. Poročilo infrastrukturnega centra Botanični vrt za leto 2004. Ljubljana, 2004. [Loč. pag.]. [COBISS.SI-ID 18714585]
774. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka, LESAR, Helena. Determinacija in evidentiranje rastlin v botaničnem vrtu, vnos slovenskih avtohtonih vrst v botanični vrt, raziskave njihove gojitve na nadomestnih rastiščih in vzpostavitev semenske genske banke teh rastlin : (zaključno poročilo). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2003. 9 str. [COBISS.SI-ID 16791513]
775. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. Ohranimo rastlinski svet nižinskega suhega travnika : (drugo fazno poročilo). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2003. 5 str. [COBISS.SI-ID 16800473]
776. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. Ohranimo rastlinski svet nižinskega suhega travnika : (fazno poročilo). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2003. 3 str., pril. [COBISS.SI-ID 16800985]
777. REGVAR, Marjana, GOGALA, Nada, VODNIK, Dominik, GABROVŠEK, Karin, LIKAR, Matevž, BAVCON, Jože, KUGONIČ, Nives, GROS, Milena, VOGEL, Katarina, GOLOBINEK, Vanda. Biotehnološka uporaba arbuskularne mikorize : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta za leto 2000. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2000. 66 str. [COBISS.SI-ID 11972313]
778. REGVAR, Marjana, GOGALA, Nada, VODNIK, Dominik, BAVCON, Jože, SMODIŠ, Borut, FALNOGA, Ingrid, KOVAČ, Maja, RUŽIČ, Romana, GABROVŠEK, Karin, DEBELJAK, Nika, GROS, Milena, LIKAR, Matevž, GOLOBINEK, Vanda. Fiziološke raziskave mikorize : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta za leto 1999 = Physiology of mycorrhizae. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2000. 10 str., priloge. [COBISS.SI-ID 11535321]
779. BAVCON, Jože, DAKSKOBLER, Igor, SELJAK, Gabrijel, TERPIN, Rafael. Pregled botaničnih lokalitet občine Cerkno. Ljubljana, 2000. 31 f. [COBISS.SI-ID 12679129]
780. GOGALA, Nada, REGVAR, Marjana, GABROVŠEK, Karin, BAVCON, Jože, VODNIK, Dominik, MAJER, Dušica, BYRNE, Anthony Robert, SMODIČ, Borut, SVETEK, Jelka, KOVAČ, Maja, KUGONIČ, Nives, RUŽIČ, Romana. Fiziološke raziskave mikorize : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 1998. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 1999. 12 str. [COBISS.SI-ID 8817881]
781. BAVCON, Jože. Poročilo o ekskurzijah v okolico Ljubljane. [Ljubljana[: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 1999]. [10 str.]. [COBISS.SI-ID 10583513]
782. BAVCON, Jože. Gojitev nekaterih ogroženih rastlin Slovenije na nadomestnih rastiščih : zaključno poročilo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 1998. 9 str. [COBISS.SI-ID 8231129]
783. GOGALA, Nada, GABROVŠEK, Karin, BAVCON, Jože, REGVAR, Marjana, VODNIK, Dominik, MAJER, Dušica, BYRNE, Anthony Robert, SMODIŠ, Borut, SVETEK, Jelka, KOVAČ, Maja, KUGONIČ, Nives, RUŽIČ, Romana, 12 avtorjev. Letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 1997 : fiziološke raziskave mikorize. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 1998. 48 str. [COBISS.SI-ID 7131353]
784. GOGALA, Nada, GABROVŠEK, Karin, BAVCON, Jože, REGVAR, Marjana, VODNIK, Dominik, MAJER, Dušica, BYRNE, Anthony R., SMODIŠ, Borut, SVETEK, Jelka, KOVAČ, Maja, KUGONIČ, Nives, RUŽIČ, Romana. Fiziološke raziskave mikorize : letno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju temeljnega raziskovanja. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 1997. 71 str. [COBISS.SI-ID 7271385]
785. BAVCON, Jože. Gojitev rastlinskih endemitov na nadomestnih rastiščih : (Poročilo). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Botanični vrt, 1997. 13 str. [COBISS.SI-ID 7028441]
786. BAVCON, Jože. Vzgoja visokobarjanskih in nizkobarjanskih rastlin v kulturi : (Fazno poročilo). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Botanični vrt, 1997. 19 str. [COBISS.SI-ID 7027161]
787. BAVCON, Jože. Vzgoja visokobarjanskih in nizkobarjanskih rastlin v kulturi : (Poročilo). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Botanični vrt, 1997. 23 str. [COBISS.SI-ID 7022297]
788. DRUŠKOVIČ, Blanka, LOVKA, Milan, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Citogenetski monitoring polucije v Republiki Sloveniji in reakcije rastlinskega materiala na delovanje genotoksičnih agensov. Ljubljana: Inštitut za biologijo, 1995. 19 f. [COBISS.SI-ID 2366425]
789. BAVCON, Jože. Jurčevo šotišče: ureditveni načrt : opis sedanjega stanja. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 1995. 5 str. [COBISS.SI-ID 27865]
790. DRUŠKOVIČ, Blanka, LOVKA, Milan, BAVCON, Jože. Obremenjenost genetskega materiala na območju mesta Ljubljane = Genetic hazard in the municipial area of Ljubljana : poročilo o delu za leto 1994. Ljubljana: Inštitut za biologijo, 1995. 20 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 140879]
791. DRUŠKOVIČ, Blanka, BAVCON, Jože, PARADIŽ, Jasna. Obremenjenost genetskega materiala na območju mesta Ljubljane = Genetic hazard in the municipial area of Ljubljana : poročilo o delu za leto 1990/1991. Ljubljana: Inštitut za biologijo, 1993. 19 f., zvd. [COBISS.SI-ID 70223]
792. DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Raziskave širšega področja ekologije in varstvo okolja: citogenetsko ovrednotenje rastlinskega materiala. Ljubljana: Inštitut za biologijo Univerze, 1993. 30 str. Raziskave širšega področja ekologije in varstva okolja. [COBISS.SI-ID 26841]
793. BATIČ, Franc, DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Gozdarstvo : vpliv onesnaženega okolja na gozdove Slovenije ter stabilnost slovenskega gozda in prostora v luči pojava umiranja gozdov. Ljubljana: [s. n.], 1991. Loč. pag. [COBISS.SI-ID 71247]
794. DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Ocena poškodovanosti rastlinskega genetskega materiala v Saleški dolini z obrobjem (citogenetske analize rastlinskega materiala iz okolice Šoštanja). Ljubljana: Inštitut za biologijo Univerze, 1990. 51 f. [COBISS.SI-ID 6155737]
795. LOVKA, Milan, DRUŠKOVIČ, Blanka, WRABER, Tone, STRGAR, Vinko, PALMA, Maruša, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože, KRUŠNIK, Ciril, BRANCELJ, Anton, VELIKONJA, Milan, GROSMAN, Mitja, BRODAR, Vida, ŠTEFANČIČ, Marija, RAVNIK, Tatjana. Botanika. Ljubljana: RSS, 1987. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. Botanične zoološke in antropološke raziskave, Taksonomije in filogenije. [COBISS.SI-ID 17051904]
796. KALAN, Janko, DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Citogenetska bioindikacija. Ljubljana: RSS, 1987. 36 str., ilustr. Citogenetska bioindikacija, Gozdarstvo. [COBISS.SI-ID 14446080]
797. DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Citogenetska bioindikacija. Ljubljana: RSS, 1986. 32 str. Umiranje gozdov. [COBISS.SI-ID 11312384]
798. DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Citogenetske analize iglavcev : poročilo o delu. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 1986. [Loč. pag.]. Ohranjanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja in intenziviranje proizvodnje lesa. [COBISS.SI-ID 31307225]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

799. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Cvetoči travnik na strehi Kemijskega inštituta. Ljubljana: [s. n.], 2020. 4 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 46818307]
800. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Načrt zasaditve odsekov trzinske obvoznice. [Ljubljana: s. n., 2020]. 7 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 41095939]
801. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Ozelenitev nadstrešnic LPP Ljubljana. Ljubljana: [s. n.], 2020. 5 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 46819075]
802. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Revitalizacija parka na območju nekdanjega Sanatorija za pljučno tuberkolozo v Ankaranu ; Ureditev zelenih površin ob novi stanovanjski površini Ankaran. Ljubljana: [s. n.], 2020. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 46781187]
803. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Načrt ureditve zelene površine - medoviti vrt na območju Aquafil Slovenija. [Ljubljana: s. n., 2019]. 5 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 41093891]
804. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Zasaditveni načrt terapevtskega vrta Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča. Ljubljana: [s. n.], 2019. 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 41091075]
805. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta : načrt upravljanja spomenika za ministrstvo za kulturo. [S. l.: s. n., 2017]. 6 f. [COBISS.SI-ID 4519247]
806. BAVCON, Jože. Habitat nadomestnega barja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakaulteta, Oddelek za biologijo, 2006. 5 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 22088409]
807. DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Ugotavljanje citogenetske obremenjenosti rastlin z ekološko obremenjenih rastišč na območju Celja : študija o škodljivih vplivih okolja na genetski material izpostavljenih rastlin. Ljubljana: Inštitut za biologijo, 1991. 19 f. [COBISS.SI-ID 31822041]
808. BLEJEC, Andrej, MARTINČIČ, Andrej, GABERŠČIK, Alenka, POTOČNIK, Franc, KOS, Ivan, OTA, Damijana, SILAN, Darja, VRHOVŠEK, Danijel, BRICELJ, Mihael, BRANCELJ, Anton, KOSI, Gorazd, URBANC BERČIČ, Olga, KRUŠNIK, Ciril, ŠIŠKO, Miljan, AVČIN, Andrej, FANUKO-KOVAČIČ, Neda, VRIŠER, Borut, VUKOVIČ, Aleksander, TUŠNIK, Peter, FAGANELI, Jadran, ŠTIRN, Jože, TURK, Valentina, MALAČIČ, Vlado, DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Kopenski ekosistemi. Ljubljana: RSS, 1987. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. Raziskave širšega področja ekologije in varstva okolja. [COBISS.SI-ID 17037056]

 

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

809. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Projekt ozelenitve objekta Gimnazije Ledina. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 11. 7. 2014. Ni pag. [5 f.], 2 pril. (načrt), tabela. [COBISS.SI-ID 31648217]
810. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka, VREMEC, Vladimir. Zasaditveni načrt Kneippovega vrta ob hotelu Delfin v Izoli. [S. l.: s. n., 2014]. [15] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3274063]
811. BAVCON, Jože. Idejna zasnova vrta Livade v Izoli. Ljubljana, 2003. 3 f., načrt. [COBISS.SI-ID 19228889]
812. RODE, Janko, BAVCON, Jože, KOCJAN AČKO, Darja, MALEŽIČ, Matjaž, KRAJNC, Simona. Programski sklop: Parkovna ureditev : botanični in zeliščni vrt, stare kulturne rastline in sadne vrste : idejni projekt. Ljubljana; Žalec: Jelen d.o.o., 1997. 33 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2442873]

 

2.15 Izvedensko mnenje, arbitražna odločba

813. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Zasaditev dreves na Slovenski cesti : recenzija projekta. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, [2014]. Ni pag. [12 f.], pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 31648729]

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

814. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). 212 let varovanja rastlinske biodiverzitete - Botanični vrt UL. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (25 min, 2 sek)). Pogled v znanost. https://ars.rtvslo.si/2022/02/pogled-v-znanost-356/. [COBISS.SI-ID 99518979]
815. ANDERLUH, Gregor (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Zakladi zelene strehe na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (24 min, 19 sek)). Pogled v znanost. https://365.rtvslo.si/arhiv/pogled-v-znanost/174880172. [COBISS.SI-ID 112399107]
816. MARKOŠEK, Tatjana (scenarist), ŠUMRADA, Janez (intervjuvanec), VIDMAR, Luka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec), ČOT, Janez (drugo), HOČEVAR, Alenka (drugo), DOVEČER, Bojan (drugo). (Ne)znana poglavja slovenske zgodovine. Ilirske province 1809–1813 : izobraževalno-dokumentarni film, 4/4. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (23 min, 27 sek)), barve, zvok. Dokumentarni filmi in oddaje - izobraževalni program. https://365.rtvslo.si/arhiv/neznana-poglavja-slovenske-zgodovine/174824899. [COBISS.SI-ID 88762115]
817. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Ali lahko doma pridelamo ananas?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 2021. Svetovalni servis. https://radioprvi.rtvslo.si/2021/07/svetovalni-servis-1436/. [COBISS.SI-ID 74936067]
818. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BOŽIČ, Janko (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Avtohtone medovite rastline. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (26 min, 12 sek)). Pogled v znanost. https://ars.rtvslo.si/2021/08/pogled-v-znanost-330/. [COBISS.SI-ID 86406403]
819. TENZE, Goran (oseba, ki intervjuva), BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Botanični vrt Univerze v Ljubljani in njegova bogata biodiverziteta. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (29 min, 52 sek)). Pogled v znanost. https://ars.rtvslo.si/2021/05/pogled-v-znanost-319/. [COBISS.SI-ID 65558787]
820. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Ciklame : oddaja Na vrtu, RTV Slovenija, 25. 9. 2021. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka 15 min, 10 sek)). Na vrtu. https://365.rtvslo.si/arhiv/na-vrtu/174808653. [COBISS.SI-ID 86419971]
821. ADAMIČ, Dora, KOLENC, Živa, DERMASTIA, Marina (diskutant), BAVCON, Jože (diskutant), DOLENC KOCE, Jasna (diskutant), JOGAN, Jernej (diskutant). Ekstravaganca slovenskih rastlin. Ljubljana: Radio študent, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (50 min, 8 sek)). Frequenza della scienza. https://radiostudent.si/znanost/frequenza-della-scienza/ekstravaganca-slovenskih-rastlin?fbclid=IwAR0m4prLVXLaoIG1XkY-JREwu4s7dE7go7l34jTYLLfIIMXlsf24H0lgN58. [COBISS.SI-ID 47356675]
822. MELE PAVLIN, Maruša (oseba, ki intervjuva), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Je Slovenija res dežela zvončkov?. Postojna: Radio 94, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (8 min, 28 sek)). https://www.radio94.si/je-slovenija-res-dezela-zvonckov/. [COBISS.SI-ID 67658499]
823. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Kje se nahajajo dragocena rastlinska nahajališča na Primorskem? : dvesto enajst let botaničnega vrta in izdaja knjige. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 2021. Zgodbe. https://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/zgodbe/kje-se-nahajajo-dragocena-rastlinska-nahajalisca-na-primorskem/590614. [COBISS.SI-ID 74939651]
824. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Predstavitev knjige "Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 210 let varuh biodiverzitete" : oddaja Dopoldan in pol, Radio Koper, RTV4, 13. 8. 2021. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka 15 min, 21 sek)). Dopoldan in pol. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174797872?s=radio. [COBISS.SI-ID 86399235]
825. TENZE, Goran (oseba, ki intervjuva), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Življenjska moč rastlinskih semen, primer SEEDFORCE. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (26 min, 7 sek)). Pogled v znanost. https://ars.rtvslo.si/2021/11/pogled-v-znanost-346/. [COBISS.SI-ID 94052867]
826. BIZILJ, Tadeja (oseba, ki intervjuva), BAVCON, Jože (oseba, ki intervjuva), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). 210 let Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (6 min, 36 sek)). Aktualno. https://radioprvi.rtvslo.si/2020/07/210-let-botanicnega-vrta-univerze-v-ljubljani/. [COBISS.SI-ID 31030019]
827. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). 210 let od začetka Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (11 min, 13 sek)). https://4d.rtvslo.si/arhiv/val-202/174706606. [COBISS.SI-ID 40452867]
828. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). 210-letnica Botaničnega vrta. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (6 min, 36 sek)). Aktualna tema. https://4d.rtvslo.si/arhiv/aktualna-tema/174705316. [COBISS.SI-ID 51816963]
829. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Botanične lepote. Ljubljana: RTV SLO, 2020. https://radioprvi.rtvslo.si/2020/05/nocni-obisk-1955/. [COBISS.SI-ID 18183939]
830. ZAGORIČNIK, Nina (oseba, ki intervjuva), BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Brez Alexandra von Humboldta tudi Darwina ne bi bilo. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (11 min)). Reportaža. https://val202.rtvslo.si/2020/02/nedeljski-izlet-188/. [COBISS.SI-ID 5328207]
831. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Dr. Jože Bavcon : intervju. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (46 min, 35 sek)), barve, zvok. Intervju. https://4d.rtvslo.si/arhiv/intervju-tv/174703038. [COBISS.SI-ID 31547907]
832. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Dr. Jože Bavcon in dr. Blanka Ravnjak. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (112 min, 59 sek)). Nočni obisk. https://4d.rtvslo.si/arhiv/nocni-obisk/174696787. [COBISS.SI-ID 40915715]
833. KLENOVŠEK, Dušan (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Medtem ko smo bili notri --- se je zunaj začela pomlad. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (20 min, 41 sek)). Val 202. https://4d.rtvslo.si/arhiv/val-202/174683629. [COBISS.SI-ID 40756995]
834. BARANJA, Smilja (oseba, ki intervjuva), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Ohranjanje kulturne dediščine, senožeti v kmetijstvu. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (56 min, 8 sek)). Gremo plesat. https://4d.rtvslo.si/arhiv/gremo-plesat/174670812. [COBISS.SI-ID 40803075]
835. ŠKAMPERLE, Tjaša (avtor, oseba, ki intervjuva), CEGLAR-JURINČIČ, Mirela (intervjuvanec), ŠKOFIC, Jožica (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec), KEBER, Janez (intervjuvanec), JAGIČIČ, Ersilija (intervjuvanec), KOPATIN, Franc (intervjuvanec). Rožnik. Koper: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (22 min, 40 sek)). Primorski kraji in ljudje. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174700962?s=radio. [COBISS.SI-ID 52861955]
836. TENZE, Goran (oseba, ki intervjuva), BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Kaj bi Darwin brez Alexandra von Humboldta?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Pogled v znanost. https://ars.rtvslo.si/2019/12/pogled-v-znanost-244/. [COBISS.SI-ID 5250127]
837. JOCIF, Aljana, KAČIČNIK JANČAR, Martina (diskutant), BELAJ, Uršula (diskutant), KLENOVŠEK, Dušan (diskutant), BAVCON, Jože (diskutant). Zavarovane rastline. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Studio ob 17h. https://radioprvi.rtvslo.si/2019/03/studio-ob-17-ih-144/. [COBISS.SI-ID 5042511]
838. DACINGER, Renata (oseba, ki intervjuva), BRUS, Robert (intervjuvanec), LEVANIČ, Tom (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec), OSTERC, Gregor (intervjuvanec), BAJC, Marko (intervjuvanec), WESTERGREN, Marjana (intervjuvanec). Izjemna jelka. Ljubljana: RTV Slovenija, javni zavod, 2018. Ugriznimo znanost. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174583972. [COBISS.SI-ID 5285542]
839. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Cvetne formule rastlinskih družin. Ljubljana: Radio Slovenija, program Ars, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/pogled-v-znanost/174456012. [COBISS.SI-ID 4541263]
840. TENZE, Goran (oseba, ki intervjuva), BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), PRAPROTNIK, Nada (intervjuvanec). Z avtorji knjige o Fleischmannovemu rebrincu. Ljubljana: Radio Slovenija, program Ars, 2017. Pogled v znanost. http://4d.rtvslo.si/arhiv/pogled-v-znanost/174506437. [COBISS.SI-ID 4558415]
841. SNOJ, Luka (intervjuvanec), STOPAR, David (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec), SMODIŠ, Borut (intervjuvanec), CINDRO, Vladimir (intervjuvanec), HITI, Bojan (intervjuvanec), BIZJAK, Srečko, JAZBEC, Anže (intervjuvanec), KUZMAN, Uroš (intervjuvanec), DACINGER, Renata (oseba, ki intervjuva, urednik). Odporni proti sevanju : Ugriznimo znanost, TV SLO1, 17. 12. 2015. Ljubljana: RTV Slovenija, 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174377696. [COBISS.SI-ID 29170727]

 

2.22 Nova sorta

842. BAVCON, Jože. V sortno listo Republike Slovenije se vpiše sorta navadne ciklame (Cyclamen purpurascens Mill.), z odobrenim imenom Idrija, registrska številka sorte CYP002 : Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, številka: U34320-35/2014-4 z dne 18. 12. 2018. [Ljubljana: RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2018]. 2 str. [COBISS.SI-ID 4956239]
843. BAVCON, Jože. V sortno listo Republike Slovenije se vpiše sorta navadne ciklame (Cyclamen purpurascens Mill.), z odobrenim imenom Nova Gorica, registrska številka sorte CYP001 : Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, številka: U34320-34/2014-4 z dne 18. 12. 2018. [Ljubljana: RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2018]. 2 str. [COBISS.SI-ID 4955983]
844. BAVCON, Jože. V sortno listo Republike Slovenije se vpiše sorta navadne ciklame (Cyclamen purpurascens Mill.), z odobrenim imenom Podsreda, registrska številka sorte CYP003 : Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, številka: U34320-36/2014-4 z dne 18. 12. 2018. [Ljubljana: RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2018]. 2 str. [COBISS.SI-ID 4955727]
845. BAVCON, Jože. V sortno listo Republike Slovenije se vpiše sorta navadni mali zvonček (Galanthus nivalis L.), z odobrenim imenom Ljubljana, registrska številka sorte GAN001 : Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, številka: U34320-28/2014-4 z dne 18. 12. 2018. [Ljubljana: RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2018]. 2 str. [COBISS.SI-ID 4956751]
846. BAVCON, Jože. V sortno listo Republike Slovenije se vpiše sorta navadni mali zvonček (Galanthus nivalis L.), z odobrenim imenom Nova Gorica, registrska številka sorte GAN002 : Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, številka: U34320-28/2017-4 z dne 18. 12. 2018. [Ljubljana: RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2018]. 2 str. [COBISS.SI-ID 4956495]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

847. MALOVRH, Katja, TOMŠIČ, Maja (avtor, fotograf), BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Tropski rastlinjak v Botaničnem vrtu Ljubljana = Tropical greenhouse in Botanic gardens Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 2022. 42 plakatov, barve. [COBISS.SI-ID 100546819]
848. BAVCON, Jože. European Botanic Gardens Consortium : national report : Slovenia : January to May 2021. [Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani], 2021. [4] f. [COBISS.SI-ID 67867139]
849. BAVCON, Jože. European Botanic Gardens Consortium : national report : Slovenia : July to November 2020. [Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani], 2020. [7] f. [COBISS.SI-ID 67867651]
850. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Belgian Dendrology Society Study Tour of Slovenia : September 19th - 23rd 2019. [Ljubljana?: s. n., 2019]. [26] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5305935]
851. BAVCON, Jože. Belo cvetoče različice - albini v Slovenski flori. [Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije], 2016. Serija predavanj Moje zeleno mesto 2016 - Ljubljana. http://videolectures.net/pms2016_bavcon_albini_slovenija/. [COBISS.SI-ID 1706997]
852. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Turizem, 2015. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 278291712]
853. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Turizem, 2012. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 263409408]
854. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Botanični vrt v Ljubljani. Ljubljana: Turizem Ljubljana, 2010. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 279200]
855. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Le jardin botanique de Ljubljana. Ljubljana: Office de Tourisme, 2009. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-6449-26-7. [COBISS.SI-ID 246166528]
856. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Orto botanico di Lubiana. Lubiana: Ente per il turismo, 2009. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-6449-27-4. [COBISS.SI-ID 246167296]
857. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Botanični vrt v Ljubljani. Ljubljana: Zavod za turizem, 2008. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-6449-19-9. [COBISS.SI-ID 238374912]
858. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Tourist Board, 2008. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-6449-22-9. [COBISS.SI-ID 239509504]
859. AMBROŽIČ, Ivan, BAVCON, Jože, SELJAK, Gabrijel. Novaki: pestrost sveta : razgledna sprehajalna pot Kopa. Cerkno: Turistično društvo Novaki, Občina Cerkno, 2006. Zgibanka, 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22088921]
860. BAVCON, Jože. Botanični vrt - 195 let neprekinjenega delovanja : program delovanja botaničnega vrta. Ljubljana: Botanični vrt, 2005. 110 f. [COBISS.SI-ID 20130777]
861. BAVCON, Jože. Botanični vrt Univerze v Ljubljani : [prospekt] = The Ljubljana University botanical garden. Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, 1997. [COBISS.SI-ID 7028953]

 

2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci

862. RAVNJAK, Blanka (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), BAVCON, Jože (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), SHARROCK, Suzanne (urednik, avtor dodatnega besedila), Slovenian second meeting of European Botanic Gardens Consortium with symposium, Ljubljana from 25. 5. to 29. 5. 2016. Autochthonous plants in the urban environment. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens, Department of Biology, Biotehnical Faculty, 2017. 112 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6822-46-6. [COBISS.SI-ID 293022464]
863. BAVCON, Jože, MASTNAK, Matjaž (urednik), SCHMITZER, Valentina (urednik). Zbornik recenziranih prispevkov = Proceedings. 1. izd. Volčji Potok: Arboretum, 2017. 237 str., ilustr. ISBN 978-961-91566-5-0. [COBISS.SI-ID 290408704]

 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

864. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Monstera : pogovor v oddaji Dobro jutro, RTV SLO1, 3. 1. 2022. https://365.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174836348. [COBISS.SI-ID 96321795]
865. PUŠKARIĆ, Marko (intervjuvanec), KAČAR, Mark (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Ozračje obremenjeno s cvetnim prahom : oddaja Večerni Planet danes, Planet TV, 27. maj 2022. Ljubljana: Planet TV, 2022. Večerni Planet danes. [COBISS.SI-ID 109643779]
866. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Zelene strehe : pogovor v oddaji Jutro na Planetu, 9. 6. 2022. https://www.planeteka.si/watch/rM1bLNZcMX. [COBISS.SI-ID 112165891]
867. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Biotska raznovrstnost : pogovor v oddaji Dobro jutro, RTV SLO1, 10. 12. 2021. https://365.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174829882. [COBISS.SI-ID 96317699]
868. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Čebele v Botaničnem vrtu : Ljubljana TV, 20. 5. 2021. https://www.youtube.com/watch?v=Y3t57Zv890Q. [COBISS.SI-ID 66321923]
869. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Japonske češnje : Ljubljana TV, 31. 3. 2021. https://www.youtube.com/watch?v=7daI5q779HI. [COBISS.SI-ID 67240451]
870. BAVCON, Jože. Navadna ciklama : prispevek v oddaji Dobro jutro, TV Slovenija, 1. program, 14. 9. 2021. [COBISS.SI-ID 88126467]
871. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Tropski rastlinjak v Botaničnem vrtu : Zeleni svet TV, Ljubljana, 23. okt. 2021. https://www.youtube.com/watch?v=UYHPqZvsazY. [COBISS.SI-ID 90234627]
872. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Zbirka ciklam v Botaničnem vrtu : Zeleni svet TV, Ljubljana, 2. okt. 2021. https://www.youtube.com/watch?v=VY8Ls6TLHtk. [COBISS.SI-ID 90235139]
873. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Zelene nadstrešnice : Ljubljana TV, 12. 5. 2021. https://www.youtube.com/watch?v=AJyaiCRq65Y. [COBISS.SI-ID 63124995]
874. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Zvončki : vrtni nasveti : RTV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 23. 2. 2021. [COBISS.SI-ID 54786051]
875. BAVCON, Jože (intervjuvanec), MALOVRH, Katja (intervjuvanec). Bogastvo slovenskih zvončkov : vrtni nasveti : RTV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 17. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 42041347]
876. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Botanični vrt : Ljubljana TV, 26. 10. 2020. [COBISS.SI-ID 42488835]
877. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Cepitev okrasnih rastlin : vrtni nasveti : prispevek v oddaji Dobro jutro, TV Slovenija, 1. program, 2. 3. 2020. [COBISS.SI-ID 5328463]
878. KUNTNER, Matjaž (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Kaj bo z nasadom japonskih češenj? : prispevek v oddaji Slovenska kronika, TV Slovenija, 17. 6. 2020. [COBISS.SI-ID 40796419]
879. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Ozelenjena avtobusna postajališča v Ljubljani : prispevek v oddaji Slovenska kronika, TV Slovenija, 30. 9. 2020. [COBISS.SI-ID 40746499]
880. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Marca cvetijo zvončki : RTV Slovenija, oddaja Na vrtu, 9. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 5042255]
881. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Semenska banka : oddaja Poročila ob petih, RTV SLO, Ljubljana, 5. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 5041999]
882. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: festival zvončkov : RTV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 27. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 5043535]
883. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: sanseverija - taščin jezik : RTV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 23. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 5043279]
884. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Botaničnemu vrtu Univerze v LJ mednarodna akreditacija za varstveno biologijo : najstarejša akademska ustanova pri nas letos med 11 prejemniki akreditacij o varstveni biologiji med 3500 prijavami z vsega sveta : oddaja Pogled v znanost, Radio Slovenja, Program Ars, Ljubljana, 22. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 4880207]
885. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Botanični vrt Ljubljana : Ljubljana TV, 5. 2. 2018. [COBISS.SI-ID 4634703]
886. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Cvijeće koje zlata vrijedi : Hrvatska radiotelevizija, 23. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 4920399]
887. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Kaj je užitno, kaj ne, kaj strupeno in kaj zdravilno? : 24ur.com, 5. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 4919375]
888. PIVKA, Irena (intervjuvanec), ZORMAN, Brane (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Ko se v zvočnih raziskavah narave in okolja srečata znanost in umetnost : Steklenik, galerija za zvok, bioakustiko in umetnost : oddaja Ars Humana, Program ARS, Radio Slovenija, Ljubljana, 3. 12. 2018 ob 14:05. [COBISS.SI-ID 4914511]
889. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Navdušenje nad zvončki prihaja iz Anglije : Ljubljana TV, 6. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 4634447]
890. BAVCON, Jože (intervjuvanec). O natreskih, tudi Juvanovem : oddaja Na vrtu, RTV SLO, Ljubljana, 25. 8. 2018. [COBISS.SI-ID 4879695]
891. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Od čemaža in špargljev do gob in sadja --- narava je zakladnica hrane, a nujna so tudi opozorila : 24ur.com, 4. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 4919631]
892. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Pestrost navadnega malega zvončka : TV Slovenija, oddaja Na vrtu, 24. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 4917071]
893. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Srebrnolistna pileja (Pilea cadierei) : oddaja Dobro Jutro, RTV SLO, Ljubljana, 15. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 4879951]
894. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: bršljanasti kačnik : RTV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 27. 12. 2018. [COBISS.SI-ID 5042767]
895. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: fikus benjamin : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 10. 1. 2018. [COBISS.SI-ID 4587599]
896. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: rombolistne ali ruske vite : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 30. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 4916047]
897. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Trajna semenska banka v Botaničnem vrtu : oddaja Slovenska kronika, RTV SLO, Ljubljana, 11. 7. 2018. [COBISS.SI-ID 4750159]
898. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Vrtnica: hrana za oko, zdravje, dušo in telo : SiOL.net, 18. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 4919119]
899. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Cvetoče japonske češnje : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 30. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 4533071]
900. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Divje vrtnice : Radio Koper, oddaja V središču, 6. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 4541775]
901. MATJAŠEC, Darja (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Ko bo posekano zadnje drevo --- : RTV SLO, oddaja Tednik, 6. 11. 2017 ob 20.00, ca. 3 min. http://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174500893. [COBISS.SI-ID 8854649]
902. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Monografija o Fleischmannovem rebrincu : oddaja Prvi dnevnik, Televizija Slovenija, 1. program, 28. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 4542031]
903. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: Abutilon ali sobni javor : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 26. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 4533839]
904. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: afriška vijolica : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 20. 1. 2017. [COBISS.SI-ID 4222799]
905. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: Aspidistra : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 5. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 4533327]
906. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: čolničasta tradeskanicija : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 15. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 4540495]
907. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: Dipladenia : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 3. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 4542543]
908. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: jakobinka : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 16. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 4539983]
909. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: kale ali škrniclji : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 6. 1. 2017. [COBISS.SI-ID 4183887]
910. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: kitajski jeglič ali primula : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 17. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 4532559]
911. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: slonova noga : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 24. 2. 2017. [COBISS.SI-ID 4531791]
912. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Zacvetela je volemija : TV Slovenija, oddaja Na vrtu, 18. 2. 2017. [COBISS.SI-ID 4541007]
913. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Zončki : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 2. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 4532047]
914. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: Asparagus Sprengeri : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 4. 11. 2016. [COBISS.SI-ID 4152399]
915. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: božični kaktus : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 2. 12. 2016. [COBISS.SI-ID 4152143]
916. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: ciklama : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 14. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 4152655]
917. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: pasijonka : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 16. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 4152911]
918. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Travniki - zelene površine ali pisani vrtovi : oddaja na Radiu Koper, Koper, 15. 8. 2016 ob 17:00. Koper: Radio Koper, 2016. [COBISS.SI-ID 3974735]
919. MERLJAK, Ivan, BAVCON, Jože (avtor dodatnega besedila). Zeliščni dan : nedeljska reportaža : Radio Slovenija, 1. program, Ljubljana, 31. 8. 2014. Ljubljana: RTV Slovenija, 2014. [30 min. 26 sek.]. http://radioprvi.rtvslo.si/prispevek/16459. [COBISS.SI-ID 31690969]
920. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Evropski dan parkov : gost oddaje na Radiu Koper, 24. maj 2011. Koper: Radio, 2011. [COBISS.SI-ID 29163225]
921. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Sredozemske rastline : gost oddaje na Radiu Koper, 15. marec 2011. Koper: Radio, 2011. [COBISS.SI-ID 29162969]
922. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Jutro na Radiu Koper s Smiljo Baranja : gost v oddaji na: Radio Koper, 26. januar 2010 med 6.00 in 9.00 uro. Koper, 2010. [COBISS.SI-ID 2342735]
923. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Jutro na Radiu Koper s Smiljo Baranja : gost v oddaji na: Radio Koper, 6. julij 2010 med 6.00 in 9.00 uro. Koper, 2010. [COBISS.SI-ID 2342991]
924. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Na sredi z Majdo Juvan : Gost v oddaji na: Radio Aktual, Ljubljana, 07.04.2010 ob 14.40. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 27943385]
925. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Neobvezno : Radio Slovenija, 1. program, 11. julija 2010 med 20.00 in 21.00 uro. Ljubljana: Radio Slovenija, 2010. [COBISS.SI-ID 27943129]
926. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Pogledi v znanost : [pogovor ob 200 letnici Botaničnega vrta] : Gost v oddaji na: Radio Slovenija, 3. program, Program ARS, 11. januar 2010 ob 13.05. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 27942617]
927. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Nedeljski gost : pogovor na radiu RTV Slovenija, Val 202, 06.04.2008 ob 10:40. Ljubljana: RTV SLovenija, Val 202, 2008. [COBISS.SI-ID 24183769]

 

3.12 Razstava

928. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože, SUŠNIK, Stane. Wiesen und farbenfrohe Gärten : Freisinger Gartentage, 11. bis 13. Mai 2018. [COBISS.SI-ID 4763983]
929. BAVCON, Jože (avtor razstave), RAVNJAK, Blanka (avtor razstave). Botanična zgodovina Grajskega griča : Ljubljanski grad, 16.6.2016 - 2.10.2016. Ljubljana, 2016. [COBISS.SI-ID 3911759]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

930. BAVCON, Jože. Slovenian snowdrops : Galanthus Gala at Kelly College, Tavistock, Devon 11th February 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 30434777]
931. BAVCON, Jože. 200 years Botanical Garden and plant research in Ljubljana : predavanje na: Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark in Zusammenarbeit mit dem Institut für Pflanzenwissenschaften laden ein zum, [Karl-Franzens-Universität Graz], 15. 6. 2011. Graz, 2011. [COBISS.SI-ID 29173977]
932. BAVCON, Jože. Botanični vrt, sožitje znanosti in narave : [4. slovenski festival znanosti, SZF, 14.-18. oktober, 1997]. 1997. [COBISS.SI-ID 11675097]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

933. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Die farbenfrohen Wiesen Sloweniens : Freisinger Gartentage, 11. bis 13. Mai 2018. [COBISS.SI-ID 4763727]
934. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Il ciclamino comune : Nel Giardino del Doge, Manin, 9-10 settembre 2017. [COBISS.SI-ID 4413519]
935. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Diversity among wild roses (Rosa L.) in Slovenia : First Regional WFRS Convention of Eastern and Central Europe, Ljubljana, June 11-14, 2017. [COBISS.SI-ID 4404815]
936. BAVCON, Jože. Raznolikost zvončkov v Sloveniji : Festival zvončkov v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, 3. - 5. marec 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 4254287]
937. KRAIGHER, Hojka, BAJC, Marko, BATIČ, Franc, BAVCON, Jože, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana, BOŽIČ, Gregor, BRUS, Robert, DAKSKOBLER, Igor, DRŽAJ, Andrej, GREBENC, Tine, GRECS, Zoran, JARNI, Kristjan, JURC, Dušan, KOŠIČEK, Boštjan, KOŠIR, P., KOTNIK, A., KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, OGRIS, Nikica, POLJANŠEK, Aleš, PERUŠEK, Mirko, PISEK, Rok, SADAR, Zvone, ŠTULAR, Primož, ZUPANČIČ, Mitja, VERLIČ, Andrej, WESTERGREN, Marjana. Tehnične smernice z ukrepi za zagotavljanje genetske pestrosti : [predstavljeno na delavnici ob zaključku projekta CRP V4-1140 - Določitev ukrepov za zagotavljanje genetskega varstvo gozdov, Ljubljana, 25. 09. 2014]. [COBISS.SI-ID 4028582]
938. BAVCON, Jože. Vidiki in primeri dobre prakse : predavanje na: Strokovni posvet Urejanje in vzdrževanje zelenih površin, Kulturni center Janez Trdina, Novo mesto, 4. aprila 2012. Novo mesto: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije: Mestna občina Novo mesto, 2012. [COBISS.SI-ID 30088921]
939. BAVCON, Jože. Predstavitev razmer v Ljubljani - vzdrževanje : Posvet o urejanju mestnih zelenih površin, Mestna hiša, Ljubljana, 24. marca 2010. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 27942873]
940. BAVCON, Jože. Botanični vrt Dublin in pisani Irski vrtovi : predavanje v predavalnici Botaničnega vrta, v Ljubljani 29. marec 2006. 2006. [COBISS.SI-ID 21009113]
941. BAVCON, Jože. Botanični vrt v Barceloni : predavanje v predavalnici Botaničnega vrta, v Ljubljani 15. februar 2006. 2006. [COBISS.SI-ID 20787673]
942. BAVCON, Jože. Predstavitev botaničnega vrta v Barceloni : Festival vrtnic, Nova Gorica, 20. in 21. maj 2006. 2006. [COBISS.SI-ID 22110169]
943. BAVCON, Jože. Rastline kot del celovite predstavitve Idrije v svetu : posvetovanje o evropskem pomenu Idrijske naravoslovne dediščine, 21. april 2006, Idrija. Mestni muzej: Idrija, 2006. [COBISS.SI-ID 22110425]
944. JAZBEC, Janez, BAVCON, Jože, BRINC, Julij. Slovenija - dežela cvetja, turizma in kakovosti življenja : posvetovanje Slovenija - dežela turizma v cvetju, 25. marec 2006, Celje. 2006. [COBISS.SI-ID 22110681]
945. BAVCON, Jože. Navadni zvonček in njegova raznolikost v Sloveniji. 2005. [COBISS.SI-ID 20005337]
946. BAVCON, Jože. Čudoviti svet Primorskih Alp. 2004. [COBISS.SI-ID 17672409]
947. BAVCON, Jože. Kraljevi rastlinjaki Laken v Belgiji. 2004. [COBISS.SI-ID 17392345]
948. BAVCON, Jože. Legoland za otroke in odrasle : [Predavanje v okviru prireditev December v Botaničnem vrtu, 15. december 2004]. 2004. [COBISS.SI-ID 18620121]
949. BAVCON, Jože. Rastline kot tržno blago. 2004. [COBISS.SI-ID 18298073]
950. BAVCON, Jože. Legoland - dežela kock in miniaturnih vrtov. 2003. [COBISS.SI-ID 17392089]
951. BAVCON, Jože. Skriti vrtovi Benetk. 2003. [COBISS.SI-ID 16109017]
952. BAVCON, Jože. Vrtovi Škotske : predavanje v Botaničnem vrtu, 14. maja 2003. 2003. [COBISS.SI-ID 16109529]
953. BAVCON, Jože. Floriada 2002. 2002. [COBISS.SI-ID 15631321]
954. BAVCON, Jože. Gran Canaria, Las Palmas in botanični vrt Viera y clavijo. 2002. [COBISS.SI-ID 15309529]
955. BAVCON, Jože. Provansa in njeni vrtovi. 2002. [COBISS.SI-ID 15311833]
956. BAVCON, Jože. Sprehod po avstrijskih vrtovih. 2002. [COBISS.SI-ID 16482777]
957. BAVCON, Jože. Vancouver in otok Vancouver v Britanski Kolumbiji - mesto in otok z bogatimi parki in vrtovi. 2002. [COBISS.SI-ID 16483033]
958. BAVCON, Jože. Vrtovi Belgije in Nizozemske. 2002. [COBISS.SI-ID 15311321]
959. BAVCON, Jože. Vrtovi severne Italije. 2002. [COBISS.SI-ID 16482521]
960. BAVCON, Jože. Botanični vrt Padova : najstarejši botanični vrt, ki stalno deluje na istem mestu. 2001. [COBISS.SI-ID 14030297]
961. BAVCON, Jože. Botanični vrtovi Anglije. 2001. [COBISS.SI-ID 14030553]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

962. BAVCON, Jože. Crocuses in Slovenia : Galanthus Festival, "Snowdrop & Eranthis Day", 20th February 2016, Bellefield House & Gardens, Shinrone. [COBISS.SI-ID 3941711]
963. BAVCON, Jože. Hellebores in Slovenia : Galanthus Festival, "Snowdrop & Eranthis Day", 20th February 2016, Bellefield House & Gardens, Shinrone. [COBISS.SI-ID 3941967]
964. BAVCON, Jože. Snowdrops in Slovenia : Galanthus Festival, "Snowdrop & Eranthis Day", 20th February 2016, Bellefield House & Gardens, Shinrone. [COBISS.SI-ID 3941455]
965. BAVCON, Jože. Snowdrops in Slovenia : predavanje na: Sneeuwklokjes weekend, 26 & 27 februari 2011, Arboretum, Kalmthout, België. Kalmthout, 2011. [COBISS.SI-ID 29172953]

 

3.25 Druga izvedena dela

966. BAVCON, Jože (avtor, skladatelj). Razpotje. 200?. [COBISS.SI-ID 18620377]
967. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Cvetoči travniki - kako jih ohraniti : predavanje v Centru TNP Bohinj, Stara Fužina, ob 18.00. [COBISS.SI-ID 112452611]
968. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. University Botanic Gardens Ljubljana, Tivoli glasshosue, Tivoli city park : guided tour on Intrenational Dendrology Society, 31st May 2022. [COBISS.SI-ID 112484355]
969. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. V mesto ujeta narava, pomen zelene infrastrukture : Muzejsko društvo Idrija, mestna dnevna soba Pr’Golitu, 3. maj 2022. [COBISS.SI-ID 106962947]
970. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Intervju z Jožetom Bavconom : multimedijski projekt "Ciril Jeglič, prvi vodja Arboretuma Volčji Potok", 3. 12. 2021, Volčji Potok. https://www.arboretum.si/arboretum/digitalno-gradivo/ciril-jeglic/#AnchorDva. [COBISS.SI-ID 90609667]
971. PUNGARŠEK, Špela, BAVCON, Jože, DAKSKOBLER, Igor. Lavdacija - dr. Nada Praprotnik, sedemdesetletnica : srečanje slovenskih botanikov, Wrabrov dan 2021, 6. 11. 2021, Maribor. https://botanicno-drustvo.si/files/2021/11/Program-Wraberjev-dan-2021_fin.pdf. [COBISS.SI-ID 85580291]
972. BAVCON, Jože (diskutant), HITI, Bojan (diskutant), JEREB, Saša (diskutant), KUNTNER, Matjaž (diskutant), TROHA, Nina (diskutant), TROHA, Miha (diskutant), ŽERDIN, Ali (diskutant), ZAPLOTNIK, Žiga (diskutant). Na ramenih velikana : okrogla miza v okviru VIII. Kulturnega maratona na Gimnaziji Jurija Vege Idrija, 31. 1. 2020, Idrija. [COBISS.SI-ID 5301583]
973. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Senožeti, rovti - strme in pisane površine : predstavitev knjige, organizatorja Muzejsko društvo Idrija in Bevkova knjižnica Cerkno, Cerkno, 8. okt. 2020. [COBISS.SI-ID 41097475]
974. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka, HORVAT, Ksenija. Botanični vrt Univerze v Ljubljani : Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana, 21. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 5257039]
975. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Upodobitve rastlin v Viteški dvorani : predavanje na Jesenskem druženju s Posavkami in Posavci ter gosti ob rastavi Štirje elementi: 3 - Zemlja, od brežiškega oktobra do Ta veselega dne kulture, Posavski muzej Brežice, 17. okt. 2019. [COBISS.SI-ID 5305679]
976. BAVCON, Jože. Zanimivosti iz sveta zvončkov : predavanje na Festivalu zvončkov, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 5014607]
977. BAVCON, Jože. Zvončki in njihova ekologija : predavanje v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 3. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 4631631]
978. BAVCON, Jože. Hortikulturni kotički Benetk : predavanje v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 18. oktober 2017. [COBISS.SI-ID 4478799]
979. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Pomladanske rastline : barvitost, ki vabi : Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana, 13. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 5294415]
980. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Predstavitev in pomen sajenja avtohtonih medovitih rastlin : Center kulture Španski borci, 13. april 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 4339791]
981. BAVCON, Jože. Barjanska cvetana - kako jo ohraniti : predavanje v Cankarjevi knjižnici, Vrhnika, 30. marec 2016. [COBISS.SI-ID 3897423]
982. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Ljubljansko barje : 16. november 2016, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Ljubljana. Ljubljana, 2016. [COBISS.SI-ID 4134991]
983. BAVCON, Jože. Naše rastline : predavanje v Magistratu Mestne občine Ljubljana, Ljubljana, 6. julij 2016. Ljubljana, 2016. [COBISS.SI-ID 3963471]
984. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Okrasne posodovke : tretje predavanje iz cikla Rastline nekoč in danes v naših domovih ter na javnih mestih, 12. maj 2016, Grajsko gledališče, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 3896911]
985. BAVCON, Jože. Okrasno cvetje naših babic : predavanje na Ljubljanskem gradu, Ljubljana, 17. marec 2016 ob 18.00. Ljubljana, 2016. [COBISS.SI-ID 3813199]
986. BAVCON, Jože (intervjuvanec). [Pogovorni večeri : predstavitev zelenih poklicev v okviru projekta Ljubljana - zelena prestolnica Evrope : botanik : intervju v Mestni Knjižnici Ljubljana (enota KOŽ), 29. september 2016. [2016]. [COBISS.SI-ID 1024792170]
987. BAVCON, Jože. Zasadimo vrt z avtohtonimi slovenskimi rastlinami : drugo predavanje iz cikla Rastline nekoč in danes v naših domovih ter na javnih mestih, 14. april 2016, Grajsko gledališče, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 3897167]
988. BAVCON, Jože. Belo cvetoče različice v slovenski flori : predavanje na: 11. boljšji sejem rastlin, Botanični vrt, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 16. maj 2015. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 31999705]
989. BAVCON, Jože. Belo cvetoče različice v slovenski flori : predavanje na: Dan odprtih vrat, Botanični vrt, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 10. april 2015. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 32002265]
990. BAVCON, Jože. Ko zacvetijo zvončki : predavanje v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 11. februar 2015. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 3330895]
991. PRAPROTNIK, Nada, BAVCON, Jože. 170. letnica smrti botanika Franca Hladnika : predavanje: Botanični vrt, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 25. novemeber 2014 ob 18. uri. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 31857369]
992. BAVCON, Jože. Botanični vrt - novosti in dejavnost : predavanje na: Botanična srečanja, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana, 6. januar 2014 ob 18. uri. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 31101913]
993. BAVCON, Jože. Naše rastline : predavanje na: Dan odprtih vrat, Botanični vrt, Ljubljana, 29. marec 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 31363801]
994. BAVCON, Jože. Naše rastline : predavanje s slikami in predstavitev knjige v knjigarni Libris, Koper, v sredo, 5. marca 2014 ob 19. uri. Koper, 2014. [COBISS.SI-ID 31653593]
995. BAVCON, Jože. Rastlinstvo v okolici Franje : predavanje na: Dan odprtih vrat, Botanični vrt, Ljubljana, 29. marec 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 31364057]
996. BAVCON, Jože. Senožeti - pisani vrtovi : predavanje na: 10. boljšji sejem rastlin, Botanični vrt, Univerza v Ljubljani, sobota, 17. maj 2014, Ljubljana. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 31438041]
997. BAVCON, Jože. Poletni gorski travniki : predavanje na: razstava slik akademskega slikarja Rafka Terpina Poletni gorski travniki, razstavni prostor Pri črnem orlu, Muzejsko društvo Idrija, 22. maja 2013 ob 19h. Idrija, 2013. [COBISS.SI-ID 31650521]
998. BAVCON, Jože. Poletni gorski travniki pri Črnem orlu : predavanje na: Teden Geoparka Idrija, Galerija pri Črnem orlu, četrtri del razstave v sklopu Flora Carniolica, Idrija, 22. maj 2013. Idrija, 2013. http://www.primorskival.si/novica.php?oid=4210. [COBISS.SI-ID 31691225]
999. ŠIFTAR, Aleksander, MALJEVAC, Tanja, SIMONETI, Maja, BAVCON, Jože. Mestno drevje : predstavitev normativov in standardov : predavanje na: Kultura prostora, Sklop srečanj, Pokrajinski muzej, Koper, 13. junija 2012. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem: Društvo arhitektov obale, 2012. [COBISS.SI-ID 30089433]
1000. BAVCON, Jože. 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani : Biotska raznolikost Slovenije : vabljeno predavanje: Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, četrtek, 20. 5. 2010 ob 18. uri. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 27420889]
1001. BAVCON, Jože. Botanični vrt 200 let v službi predstavitve in varovanja rastlinske raznolikosti - biodiverzitete : predavanje: Botanični vrt, Ljubljana, četrtek, 22. april 2010 ob 18. uri. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 27461849]
1002. BAVCON, Jože. Raznolikost rastlinskega sveta : vabljeno predavanje na: 6. bolšji sejem rastlin, Botanični vrt, Ljubljana, sobota, 22. maj 2010, ob 11.30. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 27421145]
1003. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Televizija Slovenija, 2. program, Večerni gost, 5. jan. 2010 ob 19.05. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 27956441]
1004. BAVCON, Jože. Vrt domovinske flore - Botanični vrt Univerze v Ljubljani dočakal 200 let : predavanje na: Gimnazija Bežigrad, Ljubljana, 8. 11. 2010, ob 18. uri. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 27933913]
1005. BAVCON, Jože. Zgodbe z ljubljanskega gradu : 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani : predavanje: Ljubljanski grad, Modra dvorana, 25. februarja 2010, ob 18. uri. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 27941081]
1006. BAVCON, Jože. Ko zadišijo ciklame : predavanje: Botanični vrt, Ljubljana, 7. oktober 2009 ob 18. uri. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 27412185]
1007. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Nedeljski gost, Radio Slovenija, Val 202, 6.4.2009 ob 10.45. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 27956185]
1008. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Nočni program, Radio Slovenia, 1. program, 9.3.2009 ob 00.10-01.00. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 27955673]
1009. BAVCON, Jože. Sicilija in njeno rastlinstvo : vabljeno predavanje: Botanični vrt, Ljubljana, sreda, 19. november 2008 ob 18. uri. 2008. [COBISS.SI-ID 25091289]
1010. BAVCON, Jože. Sredozemske in tropske rastline : vabljeno predavanje: Botanični vrt, Ljubljana, sreda, 15. oktober 2008 ob 18. uri. 2008. [COBISS.SI-ID 25091545]
1011. BAVCON, Jože. Ali Linné tudi nam še kaj sporoča? : predavanje, Botanični vrt, Ljubljana, 17. oktober 2007 : predavanje je posvečeno 300 letnici rojstva Carla Linnéja, genija iz Uppsale. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 23373273]
1012. BAVCON, Jože. Pomen izmenjave semen rastlin med botaničnimi vrtovi : predavanje na: Gimnazija Bežigrad, november 2007. 2007. [COBISS.SI-ID 23637977]
1013. BAVCON, Jože. Sinjezelena modrina : predavanje ob jubileju prof. dr. Nade Gogala, v predavalnici na Oddelku za biologijo, Ljubljana, 1. junija 2007. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 23630809]
1014. BAVCON, Jože. IGA 2003 - Mednarodna vrtnarska razstava v Rostocku : predavanje: Botanični vrt, Ljubljana, 19. november 2003. Ljubljana, 2003. [COBISS.SI-ID 16791257]
1015. IDŽOJTIĆ, Marilena, KREMER, Dario, HITREC, Igor, BAVCON, Jože. Atlas listopadne dendroflore : MZT projekt 2001-008 : interaktivni ključ za determinaciju listopadne dendroflore u zimskom periodu. 2001. http://www.sumfak.hr/~dendrolo/kljuc/kljuc.php?id=0. [COBISS.SI-ID 16483289]

 


SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1016. Botanični vrt Univerze v Ljubljani. BAVCON, Jože (urednik 1997-). Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 1997-. http://www.botanicni-vrt.si/. [COBISS.SI-ID 2721615]
1017. Idrijski razgledi. BAVCON, Jože (član uredniškega odbora 2011-). Idrija: Mestni muzej, 1956-. ISSN 0019-1523. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-U0QOJL46. [COBISS.SI-ID 4375554]
1018. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (urednik). 210 years of ex-situ conservation. Elektronska izd. Ljubljana: Botanični vrt, Biotehniška fakulteta UL, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (135 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6822-72-5. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/210-years-of-ex-situ-conservation.pdf. [COBISS.SI-ID 55477763]
1019. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (urednik, fotograf). Čebele in rastline = Bees and plants. Elektronska izd. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (187 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6822-60-2. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/bees-and-plants.pdf. [COBISS.SI-ID 15995395]
1020. PORTIR, Janoš, POŽRL, Annasibila, NABERNIK, Marija (urednik), STERGARŠEK, Jošt (urednik, avtor dodatnega besedila), BAVCON, Jože (urednik), RAVNJAK, Blanka (urednik), SEDMAK, Aleš (urednik). Likovna in vsebinska obravnava endemičnih in ogroženih rastlinskih vrst v Sloveniji = Illustrations and descriptions of endemic and endangered plant species in Slovenia. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens Ljubljana, Department of Biology, Biotechnical Faculty, 2019. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-56-5. [COBISS.SI-ID 298790912]
1021. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Globalna strategija ohranjanja rastlinskih vrst : (točka 8) = Global strategy for plant conservation : (target 8). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2018. 115 str., ilustr., načrti. ISBN 978-961-6822-54-1. [COBISS.SI-ID 298007808]
1022. RAVNJAK, Blanka (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), BAVCON, Jože (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), SHARROCK, Suzanne (urednik, avtor dodatnega besedila), Slovenian second meeting of European Botanic Gardens Consortium with symposium, Ljubljana from 25. 5. to 29. 5. 2016. Autochthonous plants in the urban environment. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens, Department of Biology, Biotehnical Faculty, 2017. 112 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6822-46-6. [COBISS.SI-ID 293022464]
1023. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (urednik, fotograf). Botanični vrt v letu zelene prestolnice Evrope = Botanic gardens in the year of European green capital. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2017. 126 str., ilustr. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/botanic-gardens-in-the-year-of-european-green-capital.pdf. [COBISS.SI-ID 4528463]
1024. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (urednik, fotograf). Botanični vrt v letu zelene prestolnice Evrope = Botanic gardens in the year of European green capital. E-version. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-6822-45-9. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/botanic-gardens-in-the-year-of-european-green-capital.pdf. [COBISS.SI-ID 292549888]
1025. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (urednik). Travniki - zelene površine ali pisani vrtovi? = Meadows - green surfaces or colorful gardens?. E version. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2016. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-37-4. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/meadows-green-surfaces-or-colourful-gardens.pdf. [COBISS.SI-ID 284829696]
1026. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Seeds collecting for in situ and ex situ conservation purpose. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2014. ISBN 978-961-6822-20-6. http://www.botanicni-vrt.si/o-botanicnem-vrtu/publikacije. [COBISS.SI-ID 273152000]
1027. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Nabiranje semen v sušnem letu 2012 = Seeds collecting in the dry year 2012. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2013. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-16-9. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/seeds-collecting-in-the-dry-year-2012.pdf. [COBISS.SI-ID 265271808]
1028. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), PRAPROTNIK, Nada (urednik). Franc Hladnik - ustanovitelj Botaničnega vrta v Ljubljani = Franc Hladnik - founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012. 392 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-13-8. [COBISS.SI-ID 260129792]
1029. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Tropski rastlinjak v Ljubljani = The tropical greenhouse in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012. 175 str., ilustr. Index seminum. ISBN 978-961-6822-14-5. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 260206848]
1030. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Botanic gardens and biodiversity. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-06-0. [COBISS.SI-ID 254435328]
1031. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. 177 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6822-07-7. [COBISS.SI-ID 254709760]
1032. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). 200 let botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years - botanic gardens in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. 193 str., [2] zganj. pril. zvd., ilustr. Index seminum. ISBN 978-961-6822-00-8. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 249579008]
1033. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years of Botanic gardens in Ljubljana = 200 ans du Jardin botanique de Ljubljana = I 200 anni dell'Orto botanico di Lubiana = 200 Jahre des Botanischen Gartens in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. 256 str., [2] f. zvd., ilustr. ISBN 978-961-6822-02-2. [COBISS.SI-ID 251058688]
1034. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). 120 let nabiranja semen rastlin za Index seminum = 120 years of seed harvesting for Index seminum : 120 let prvega natisa Index seminum = 120 years of the first printed Index seminum : Index seminum anno 2008 collectorum. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2009. 103 str., ilustr. Index seminum. ISBN 978-961-90262-6-7. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 243651840]
1035. Index seminum anno ... collectorum. BAVCON, Jože (urednik 1996-2007). Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani: = University of Ljubljana Department of Biology, Botanical Garden, 1920-2007. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 30412544]
1036. BAVCON, Jože (urednik), MAKŠE, Janja (urednik). Index seminum anno 2007 collectorum. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 2007. 44 str. Index seminum ... ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 24179161]

 

Avtor dodatnega besedila

1037. GOLOB-KLANČIČ, Jožica. Trajnice za pametne lenuhe : vsak si lahko ustvari čudovit vrt!. 1. ponatis. Trst: Založništvo tržaškega tiska; [Ljubljana]: Buča, 2021. 318 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-264-9. [COBISS.SI-ID 48540931]
1038. GOLOB-KLANČIČ, Jožica. Trajnice za pametne lenuhe : vsak si lahko ustvari čudovit vrt!. Trst: ZTT: = EST, 2020. 318 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-264-9. [COBISS.SI-ID 20743171]
1039. RAVNJAK, Blanka (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), BAVCON, Jože (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), SHARROCK, Suzanne (urednik, avtor dodatnega besedila), Slovenian second meeting of European Botanic Gardens Consortium with symposium, Ljubljana from 25. 5. to 29. 5. 2016. Autochthonous plants in the urban environment. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens, Department of Biology, Biotehnical Faculty, 2017. 112 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6822-46-6. [COBISS.SI-ID 293022464]
1040. MALUS, Meta, PUŠENJAK, Miša. Lunine bukve 2011. Ljubljana: Kmečki glas, 2010. [51] str., ilustr. ISBN 978-961-203-375-0. [COBISS.SI-ID 253009152]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

1041. RAVNJAK, Blanka. Značilnosti naseljevanja rastlin in izbranih skupin talnih živali na presvetlitve dinarskega jelovo-bukovega gozda (Omphalodo-Fagetum) : doktorska disertacije = Characteristics of canopy gaps colonization by plants and some soil fauna groups in Dinaric fir-beech forest (Omphalodo-Fagetum) : doctoral dissertation. Ljubljana: [B. Ravnjak], 2019. XVIII, 161 f., [46] f. pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113493. [COBISS.SI-ID 303275776]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1042. KERMAVNAR, Neža. Razlike v morfoloških in kemijskih lastnostih ciklam (Cyclamen purpurascens Mill.) : magistrsko delo = Differences in morphological and chemical properties of cyclamen (Cyclamen purpurascens Mill.) : M. Sc. thesis. Ljubljana: [N. Kermavnar], 2016. IX, 41 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Hortikultura, 43. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/du2_kermavnar_neza.pdf. [COBISS.SI-ID 8588921]

 

Somentor pri diplomskih delih

1043. FLAJŠMAN, Silva. Primerjava vegetativnega razmnoževanja z delitvijo čebulic pri navadnem malem zvončku (Galanthus nivalis L.) in njegovi sorti 'Flore Pleno' : diplomsko delo = Comparison of the vegetative propagation using bulb dividing at common snowdrop (Galanthus nivalis L.) and its variety 'Flore Pleno' : graduation thesis. Ljubljana: [S. Flajšman], 2009. IX, 28 f., ilustr., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Diplomska dela, 439. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_flajsman_silva.pdf. [COBISS.SI-ID 5894521]
1044. PFAJFAR, Urša. Sezonska dinamika aktivnosti navadne ciklame (Cyclamen purpurascens) : diplomsko delo : univerzitetni študij = Seasonal dynamic of activity of cyclamen (Cyclamen purpurascens) : graduation thesis : university studies. Ljubljana: [U. Pfajfar], 2007. XI, 41 f., pril., graf. prikazi. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_pfajfar_ursa.pdf. [COBISS.SI-ID 1815631]
1045. PFAJFAR, Urša. Sezonska dinamika aktivnosti navadne ciklame (Cyclamen purpurascens) : diplomsko delo : univerzitetni študij = Seasonal dynamic of activityof cyclamen (Cyclamen purpurascens) : graduation thesis : university studies. Ljubljana: [U. Pfajfar], 2007. 1 el. optični disk (CD-ROM). http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_pfajfar_ur. [COBISS.SI-ID 2046287]

 

Intervjuvanec

1046. JANKOVIČ, Jaroslav. Nad avtobusnimi postajališči zasajene kraševke, pa tudi zvončki in jarice. Delo.si. [Spletna izd.]. 16. 6. 2022, 1 spletni vir, ilustr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/lokalno/ljubljana-in-okolica/nad-avtobusnimi-postajalisci-zasajene-krasevke-pa-tudi-zvoncki-in-jarice/. [COBISS.SI-ID 112455427]
1047. INTIHAR, Anja. Odprli so se prvi češnjevi cvetovi – sakure. Delo.si. [Spletna izd.]. 31. 3. 2022, 1 spletni vir, ilustr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/magazin/zanimivosti/odprli-so-se-prvi-cesnjevi-cvetovi-sakure/. [COBISS.SI-ID 112454403]
1048. OREL JAKIČ, Maja. Dr. Jože Bavcon in dr. Blanka Ravnjak sta botanika v najžlahtnejšem pomenu beede. Obala plus : časopis s pogledom na morje. apr. 2022, leto [4], št. 38, str. 20-22, ilustr. ISSN 2670-4609. [COBISS.SI-ID 112451331]
1049. FERRARI STOJANOVIĆ, Uroš (oseba, ki intervjuva). Slovenski zvončki tudi v znamenitem londonskem botaničnem vrtu. 24ur.com. 27. feb. 2021. ISSN 1581-3711. https://www.24ur.com/novice/slovenija/slovenski-zvoncki-tudi-v-znamenitem-londonskem-botanicnem-vrtu.html. [COBISS.SI-ID 54793219]
1050. KRALJ, Anja. Prvi 'beli biseri' v slovenski Istri že zacveteli, v Evropi uspevajo tudi v eminentnih ustanovah. Časzazemljo. 24. 12. 2021, 1 spletni vir, ilustr. ISSN 2784-4676. https://www.caszazemljo.si/ekologija/prvi-zvoncki-ze-zacveteli.html. [COBISS.SI-ID 95377667]
1051. INTIHAR, Anja. Prvi beli krasotci že razprli cvetove. Delo.si. [Spletna izd.]. 27. 12. 2021, 1 spletni vir, ilustr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/lokalno/primorska-in-notranjska/prvi-beli-krasotci-ze-razprli-cvetove/. [COBISS.SI-ID 95188739]
1052. INTIHAR, Anja (oseba, ki intervjuva). Voda je zdramila slovenske volivke in volivce. Delo.si. [Spletna izd.]. 9. jul. 2021. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/novice/slovenija/voda-je-zdramila-ljudstvo/. [COBISS.SI-ID 70077699]
1053. BURGER, Betka (oseba, ki intervjuva). Na Japonskem češnje še nikoli niso zacvetele tako zgodaj. Delo.si. [Spletna izd.]. 30. 3. 2021, ilustr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/magazin/zanimivosti/na-japonskem-cesnje-se-nikoli-niso-zacvetele-takoj-zgodaj/. [COBISS.SI-ID 85648387]
1054. PIRMAN, Irena (oseba, ki intervjuva). Najlepša učilnica. Finance manager. 5. mar. 2021, št. 44, str. 40-45, ilustr. ISSN 2670-6989. [COBISS.SI-ID 54776835]
1055. HROVATIN, Marjetka (avtor, fotograf). Varuhi rastlinske pestrosti. Moj mali svet. dec. 2021, letn. 53, [št. 12], str. [12-16], ilustr. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 90228995]
1056. Zacveteli so božični zvončki. Primorske novice. [Spletna izd.]. 21. 12. 2021, 1 spletni vir, ilustr. ISSN 1580-4747. https://www.primorske.si/primorska/istra/zacveteli-so-bozicni-zvoncki. [COBISS.SI-ID 95311619]
1057. JANKOVIČ, Jaroslav. Po mokrem božiču očitno tudi novoletni prazniki zeleni. Slovenske novice. [Spletna izd.]. 27. 12. 2021, 1 spletni vir, ilustr. ISSN 2232-5050. https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/po-mokrem-bozicu-suhi-silvester/. [COBISS.SI-ID 95186435]
1058. KRALJ, Anja (oseba, ki intervjuva). Porušili bodo rastlinjak, kam z rastlinami, še ne vedo: 'Kot da bi Narodni galeriji odvzeli pol zbirke'. 24ur.com. 6. sep. 2020. ISSN 1581-3711. https://www.24ur.com/novice/slovenija/rusitev-rastlinjaka.html. [COBISS.SI-ID 40518659]
1059. LEVPUŠČEK, Danijela (oseba, ki intervjuva). Bo nasad japonskih češenj mogoče rešiti?. 24ur.com. 12. jul. 2020. ISSN 1581-3711. https://www.24ur.com/novice/slovenija/cesnje.html. [COBISS.SI-ID 42508547]
1060. KONTLER-SALAMON, Jasna (oseba, ki intervjuva). Pisane senožeti, naša zelena nafta. Delo.si. [Spletna izd.]. 12. mar. 2020, ilustr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/novice/znanoteh/pisane-senozeti-nasa-zelena-nafta/. [COBISS.SI-ID 40524803]
1061. BILJAK GERJEVIČ, Romana (oseba, ki intervjuva). Botanični vrt v pričakovanju zime : velika zbirka rastlin kmalu brez doma. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 3. sep. 2020. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042937940. [COBISS.SI-ID 42280195]
1062. ROKAVEC, Živa (oseba, ki intervjuva). Japonske češnje bodo ostale ob Večni poti. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 8. okt. 2020. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042940577. [COBISS.SI-ID 40798467]
1063. LEVIČNIK, Vesna (oseba, ki intervjuva). Naravoslovec, ki je utišal Charlesa Darwina. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 21. feb. 2020. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042922905/lokalno/ljubljana/naravoslovec-ki-je-utisal-charlesa-darwina. [COBISS.SI-ID 5320015]
1064. ROKAVEC, Živa (oseba, ki intervjuva). Rumeni dren v Botaničnem vrtu ima več kot 200 let. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 21. jun. 2020. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042934578. [COBISS.SI-ID 40506883]
1065. ROKAVEC, Živa. Botanični vrt bo ostal brez rastlinjaka ob Večni poti : biotehnološko stičišče. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 3. sep. 2020, leto 70, št. 203, str. 10, fotogr. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 27057923]
1066. ROKAVEC, Živa. Sredozemske rastline so preselili : Botanični vrt. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 70, str. 10. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 44966403]
1067. SUBOTIĆ, Dolores (oseba, ki intervjuva), BEVČIČ, Alenka (oseba, ki intervjuva), KLEMENC, Marjeta (oseba, ki intervjuva). Botanični vrt zaradi pomanjkanja kadra ostaja zaprt tudi ob koncih tedna. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 4. maj 2020. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/tureavanture/botanicni-vrt-zaradi-pomanjkanja-kadra-ostaja-zaprt-tudi-ob-koncih-tedna/522748. [COBISS.SI-ID 42277123]
1068. DAUGUL, Larisa (oseba, ki intervjuva). Posek japonskih češenj bi lahko pustil grd madež na slovensko-japonskih odnosih. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 17. jun. 2020. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/ljubljana/posek-japonskih-cesenj-bi-lahko-pustil-grd-madez-na-slovensko-japonskih-odnosih/527035. [COBISS.SI-ID 40513283]
1069. PENJAK, Alenka. Reševanje 200 rastlin, izgnanih iz Ljubljane. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 74, št. 238, str. 14. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 44963075]
1070. PENJAK, Alenka. Beg iz mrzle prestolnice v Koper. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 74, št. 241, str. 20. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 44963843]
1071. HIENG, Primož (oseba, ki intervjuva). Lipo jim je posadil guverner Ilirskih provinc. Slovenske novice. [Spletna izd.]. 19. jun. 2020. ISSN 2232-5050. https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/lipo-jim-je-posadil-guverner-ilirskih-provinc-317261. [COBISS.SI-ID 40764419]
1072. HIENG, Primož (oseba, ki intervjuva). Kap vas bo : 1600 evrov je plačal za slovenski zvonček. Slovenske novice. [Spletna izd.]. 28. feb. 2020. ISSN 2232-5050. https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/kap-vas-bo-1600-evrov-je-placal-za-slovenski-zvoncek-281866. [COBISS.SI-ID 40334595]
1073. ROKAVEC, Živa (oseba, ki intervjuva). Botanični vrt hrani več kot petino slovenske flore. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 7. feb. 2019. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042861613. [COBISS.SI-ID 5041743]
1074. MLJAČ, Natalija. Rastline ne ubijajo, ubija neznanje. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. okt. 2019, letn. 29, str. 20-25, barvne fotogr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 4814705]
1075. SVETE, Tatjana. Komu cingljajo zvončki?. Misteriji. [Slovenska izd.]. 2019, letn. 26, št. 308, str. 17-18, ilustr. ISSN 1318-1777. [COBISS.SI-ID 66313731]
1076. CAH, Katja. Obudimo, kar je odličnega! : semena avtohtonega rastja. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. 12. mar. 2019, letn. 21, št. 10, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-3028. [COBISS.SI-ID 66316035]
1077. MOSCATELLI, Aliana. Botanični vrt - prostor za pobeg. Rudniška četrtinka. 29. nov. 2019, letn. 16, št. 1, str. 16-17, ilustr. ISSN 2712-2425. [COBISS.SI-ID 66317315]
1078. HORVAT, Tina. Tujci po zvončke prihajajo kar z letali. Slovenske novice. [Tiskana izd.]. 23. feb. 2019, letn. 29, št. 52, str. 4-5, ilustr. ISSN 0354-1088. [COBISS.SI-ID 66315267]
1079. ŽIBRET, Andreja (oseba, ki intervjuva). Ljubljanska rastlina, ki ima svojo znamko in učno pot. Delo.si. [Spletna izd.]. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/novice/ljubljana/ljubljanska-rastlina-ki-ima-svojo-znamko-in-ucno-pot.html. [COBISS.SI-ID 4586319]
1080. RESNIK, Lilijana (oseba, ki intervjuva). Zvončki kljubujejo mrazu. Delo. [Tiskana izd.]. 3. mar. 2018, leto 60, št. 51, str. 11, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 4760911]
1081. ŽIBRET, Andreja (oseba, ki intervjuva). Ljubljanska rastlina je ovekovečena v knjigi. Delo. [Tiskana izd.]. 6. jan. 2018, str. 15, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 4760399]
1082. ROKAVEC, Živa (oseba, ki intervjuva). Festival zvončkov v Botaničnem vrtu Ljubljana : zvončki so rastline zime. Dnevnik online. [Spletna izd.]. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042802901. [COBISS.SI-ID 4917839]
1083. Ljubljančani, ocvetličite mesto in pomagajte čebelam. Dnevnik online. [Spletna izd.]. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042818308. [COBISS.SI-ID 4917583]
1084. ROKAVEC, Živa (oseba, ki intervjuva). V ljubljanskem botaničnem vrtu hranijo več kot petino slovenske flore. Dnevnik online. [Spletna izd.]. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042832699/lokalno/ljubljana/v-ljubljanskem-botanicnem-vrtu-hranijo-vec-kot-petino-slovenske-flore. [COBISS.SI-ID 4917327]
1085. MAGER, Ingrid. Steklenik : zvok (narave) v galerijskem prostoru. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 18. okt. 2018, ilustr. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042843720. [COBISS.SI-ID 4878159]
1086. KAVČIČ, Ivica (oseba, ki intervjuva). Botanični vrt med svetovno elito. Idrijske novice. 18. maj 2018, št. 436, str. 14, ilustr. ISSN 1580-7061. [COBISS.SI-ID 4761679]
1087. HLAJ, Nataša. Za kaos na trgu Brolo naj bi bilo krivo slabo obveščanje. Primorske novice. [Spletna izd.]. 9. okt. 2018, ilustr. ISSN 1580-4747. http://www.primorske.si/primorska/istra/za-kaos-na-trgu-brolo-naj-bi-bilo-krivo-slabo-obve. [COBISS.SI-ID 4877903]
1088. ŽIBRET, Andreja (oseba, ki intervjuva). Prvi zvončki že naznanjajo pomlad. Delo.si. [Spletna izd.]. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/novice/ljubljana/prvi-zvoncki-ze-naznanjajo-pomlad.html. [COBISS.SI-ID 4538191]
1089. ŽIBRET, Andreja (oseba, ki intervjuva). Inšpekcija botaničnemu vrtu prepoveduje rabo vode. Delo. [Tiskana izd.]. 12. avg. 2017, leto 59, št. 186, str. 12, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 4414031]
1090. VALENČIČ, Darja (oseba, ki intervjuva). Drevo na ʺzdravniški pregledʺ enkrat na leto: mestna drevesa. Dnevnik online. [Spletna izd.]. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042784155/lokalno/ljubljana/niti-drevesa-niso-vecna. [COBISS.SI-ID 4537679]
1091. VALENČIČ, Darja (oseba, ki intervjuva). Kranjske sivke se dobro počutijo kot meščanke. Dnevnik online. [Spletna izd.]. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042768431. [COBISS.SI-ID 4536655]
1092. VAUPOTIČ, Vesna (oseba, ki intervjuva), KNEZ, Primož (oseba, ki intervjuva). Ne upam si pomisliti, kaj bi bilo, če bi naju namesto veje zadelo deblo: po nesreči na Bregu ob Ljubljanici. Dnevnik online. [Spletna izd.]. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042782148. [COBISS.SI-ID 4537423]
1093. VALENČIČ, Darja (oseba, ki intervjuva). Zaradi vode botanični vrt v birokratskem mlinu. Dnevnik online. [Spletna izd.]. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042781370/lokalno/ljubljana/zaradi-vode-botanicni-vrt-v-birokratskem-mlinu. [COBISS.SI-ID 4537167]
1094. ROKAVEC, Živa (oseba, ki intervjuva). Ljubljana, mesto zvončkov : Botanični vrt. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 4. mar. 2017, leto 67, št. 52, str. 10, ilustr. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 1112726366]
1095. JANKOVIČ, Jaroslav (oseba, ki intervjuva). Botanični vrt inšpektorica označila za navadno vrtnarijo!. Slovenske novice. [Tiskana izd.]. 10. avg. 2017, letn. 27, št. 223, str. 4-5, ilustr. ISSN 0354-1088. [COBISS.SI-ID 4413775]
1096. HLAJ, Nataša (oseba, ki intervjuva). Ne pomlajevanje, ampak hitrejše staranje dreves. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 21. jan. 2016, leto 70, št. 17, str. 7. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 4393551]
1097. MAGER, Ingrid (oseba, ki intervjuva). Rastline z vrtov naših babic : odprta vrata Botaničnega vrta. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 31. 3. 2014, letn. 63, št. 114, str. 11, ilustr. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 31650265]
1098. BAVČAR, Julijana (oseba, ki intervjuva). Jože Bavcon : koščki življenja. Delo in dom +. 29. nov. 2013, št. 18, str. 56-59, ilustr. ISSN 2232-2930. [COBISS.SI-ID 31649753]
1099. ILICH, Iztok (oseba, ki intervjuva). Osemnajstkrat zelje, pa je spet nedelja ---. Odprta kuhinja : tedenski kulinarični vodnik. 20. jan. 2013, leto 6, št. 3, str. [20-21], ilustr. ISSN 1854-8156. [COBISS.SI-ID 31650009]
1100. BOJC, Saša (oseba, ki intervjuva). V ljubljanskem botaničnem vrtu so dozorele banane. Delo. [Tiskana izd.]. 21. april 2012, letn. 54, št. 93, str.17, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 30469849]
1101. ŠULIGOJ, Boris (oseba, ki intervjuva). Zima prizadela Popovičev ponos. Delo. [Tiskana izd.]. 9. junij 2012, letn. 54, št. 132, str.16, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 30469337]
1102. KONTLER-SALAMON, Jasna (oseba, ki intervjuva). Slovenski zvončki za Angleže. Nedelo. 26. februarja 2012, letn. 18, št. 8, str. 40, ilustr. ISSN 1318-7023. [COBISS.SI-ID 30470105]
1103. DOLNIČAR, Boris (oseba, ki intervjuva). S slovenskimi zvončki na botanični zemljevid Evrope : življenje v objektivu. Slovenske novice. [Tiskana izd.]. 12. marca 2012, str. 12 in 17, ilustr. ISSN 0354-1088. [COBISS.SI-ID 30468825]
1104. DOLNIČAR, Boris (oseba, ki intervjuva). Tropska vročina - tropski rastlinjak : življenje v objektivu. Slovenske novice. [Tiskana izd.]. 6. julija 2012, str. 16-17, ilustr. ISSN 0354-1088. [COBISS.SI-ID 30468569]
1105. KASTELIC, Lovro (oseba, ki intervjuva). Plečnikova razvalina kot Življenje po ljudeh. Slovenske novice. [Tiskana izd.]. 1. decembra 2012, str. 8, ilustr. ISSN 0354-1088. [COBISS.SI-ID 30469081]
1106. KARNEŽA CERJAK, Biserka (oseba, ki intervjuva). Jože Bavcon - biolog : nevidni človek. Več : tednik Časopisne hiše Delo. 9. junija 2006, letn. 4, št. 23, str. 29. ISSN 1581-8233. [COBISS.SI-ID 22456793]
1107. KARNEŽA CERJAK, Biserka (oseba, ki intervjuva). Operne bukve zadnji spev. Več : tednik Časopisne hiše Delo. 2006, letn. 4, št. 27, str. 14-17. ISSN 1581-8233. [COBISS.SI-ID 22446041]

 

Fotograf

1108. Botanični vrt Univerze v Ljubljani. BAVCON, Jože (fotograf 1997-). Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 1997-. http://www.botanicni-vrt.si/. [COBISS.SI-ID 2721615]
1109. TOME, Davorin (avtor, fotograf), VREZEC, Al (avtor, fotograf). Evolucija, biotska pestrost in ekologija. Ekologija : [učbenik za biologijo v programih gimnazijskega izobraževanja]. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2022. 166 st., ilustr. Biologija v gimnaziji. ISBN 978-961-02-0197-7. [COBISS.SI-ID 90089475]
1110. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (urednik). 210 years of ex-situ conservation. Elektronska izd. Ljubljana: Botanični vrt, Biotehniška fakulteta UL, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (135 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6822-72-5. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/210-years-of-ex-situ-conservation.pdf. [COBISS.SI-ID 55477763]
1111. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (urednik, fotograf). Čebele in rastline = Bees and plants. Elektronska izd. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (187 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6822-60-2. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/bees-and-plants.pdf. [COBISS.SI-ID 15995395]
1112. TOME, Davorin (avtor, fotograf), VREZEC, Al (avtor, fotograf). Evolucija, biotska pestrost in ekologija. Ekologija : [učbenik za biologijo v programih gimnazijskega izobraževanja]. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2019. 166 st., ilustr. Biologija v gimnaziji. ISBN 978-961-02-0197-7. [COBISS.SI-ID 300757504]
1113. COX, Freda, BAVCON, Jože (927, fotograf), et al. A gardener's guide to snowdrops. 2nd ed. Ramsbury: The Crowood Press, 2019. 302 str., ilustr. ISBN 978-1-78500-449-0. [COBISS.SI-ID 85063171]
1114. BEVK, Danilo (avtor, fotograf), KODERMAN, Blaž (avtor, fotograf), PIBERNIK, Mojca, COLARIČ, Mateja. Kmetijstvo in biodiverziteta na skupni poti. Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 2019. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (11 str.)), ilustr. https://www.naturaviva.si/wp-content/uploads/2019/12/Kmetijstvo_in_biodiverziteta_na_skupni_poti.pdf. [COBISS.SI-ID 40662533]
1115. BAVČAR, Julijana. Naravni rozariji na pašnikih. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 13. feb. 2019, leto 26, št. 3, str. 24-25. ISSN 1318-069X. [COBISS.SI-ID 5069903]
1116. BAVČAR, Julijana. Slovenski šipki : naravni rozariji na pašnikih. Delo in dom. [Spletna izd.]. 23. feb. 2019. ISSN 2591-1538. https://deloindom.delo.si/vrt-in-zivali/okrasni-vrtovi/slovenski-sipki-naravni-rozariji-na-pasnikih. [COBISS.SI-ID 5041231]
1117. RAVNJAK, Blanka. Trdoleske barvajo jesen s svojimi vpadljivimi plodovi. Rože & vrt, Zeleni raj : slovenski nasveti za slovenske vrtove v najbolj priljubljeni reviji. nov. 2019, str. 64-65, ilustr. ISSN 2670-6490. [COBISS.SI-ID 5304143]
1118. TOME, Davorin (avtor, fotograf), VREZEC, Al (avtor, fotograf). Evolucija, biotska pestrost in ekologija. Ekologija : [učbenik za biologijo v programih gimnazijskega izobraževanja]. 1. elektronska izd. PDF. Ljubljana: DZS, 2018. Biologija v gimnaziji. ISBN 978-961-02-0447-3. http://www.eVedez.si. [COBISS.SI-ID 295311872]
1119. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Globalna strategija ohranjanja rastlinskih vrst : (točka 8) = Global strategy for plant conservation : (target 8). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2018. 115 str., ilustr., načrti. ISBN 978-961-6822-54-1. [COBISS.SI-ID 298007808]
1120. PUNGARŠEK, Špela (avtor, ilustrator, fotograf). How do seeds travel. Ljubljana: Slovenian Museum of Natural History, 2018. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-6367-48-6. [COBISS.SI-ID 297453568]
1121. PUNGARŠEK, Špela (avtor, ilustrator, fotograf). Kako potujejo semena. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2018. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-6367-47-9. [COBISS.SI-ID 297247232]
1122. PELJHAN, Martina, ČAR, Jože, VONČINA, Anka. Krajinski park Zgornja Idrijca. [Idrija]: Center za idrijsko dediščino, 2018. [20] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 25519363]
1123. PUNGARŠEK, Špela (avtor, ilustrator, fotograf). Wie verbreiten sich die Samen?. Ljubljana: Naturhistorisches Museum Sloweniens, 2018. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-6367-49-3. [COBISS.SI-ID 297454080]
1124. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (urednik, fotograf). Botanični vrt v letu zelene prestolnice Evrope = Botanic gardens in the year of European green capital. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2017. 126 str., ilustr. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/botanic-gardens-in-the-year-of-european-green-capital.pdf. [COBISS.SI-ID 4528463]
1125. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (urednik, fotograf). Botanični vrt v letu zelene prestolnice Evrope = Botanic gardens in the year of European green capital. E-version. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-6822-45-9. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/botanic-gardens-in-the-year-of-european-green-capital.pdf. [COBISS.SI-ID 292549888]
1126. ŠIFTAR, Aleksander, MALJEVAC, Tanja, SIMONETI, Maja, BAVCON, Jože, BAVCON, Jože (urednik). Mestno drevje. 2. izd. s popravki. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2017. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-41-1. [COBISS.SI-ID 289667584]
1127. KOVAČIČ, Nevenka. Bodika. Koper: [samozal.] avtorica, 2016. 194 str. ISBN 978-961-283-581-1. [COBISS.SI-ID 284028416]
1128. BAJD, Barbara. Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2016. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-25-5. [COBISS.SI-ID 286013696]
1129. MELIK, Jelka (avtor, fotograf), JERAJ, Mateja (avtor, fotograf). Ljubljana, the green city. 1st printing. Ljubljana: Hart, 2016. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-21-7. [COBISS.SI-ID 284090880]
1130. MELIK, Jelka (avtor, fotograf), JERAJ, Mateja (avtor, fotograf). Ljubljana, zeleno mesto. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2016. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-20-0. [COBISS.SI-ID 283411456]
1131. TOME, Staša, RAVNJAK, Blanka, GLAŽAR, Saša A., REPNIK, Robert, KOŠIR, Katarina (urednik, ilustrator). Ste jo videli že, srno? : naravoslovje za 7. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-241-950-9. [COBISS.SI-ID 284156416]
1132. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (urednik). Travniki - zelene površine ali pisani vrtovi? = Meadows - green surfaces or colorful gardens?. E version. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2016. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-37-4. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/meadows-green-surfaces-or-colourful-gardens.pdf. [COBISS.SI-ID 284829696]
1133. BAJD, Barbara. Alpine plants : simplified identification key. 1st ed. Ljubljana: Hart, 2015. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-15-6. [COBISS.SI-ID 278049536]
1134. PRIJATELJ, Nadja. Farmakognozija. Kemijska struktura naravnih spojin : učbenik za 4. letnik programa Farmacevtski tehnik. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2015. 155 str., ilustr. ISBN 978-86-341-4016-3. [COBISS.SI-ID 278121728]
1135. BAJD, Barbara (avtor, fotograf). Moje prve pozimi zelene rastline : preprost določevalni ključ. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2015. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-16-3. [COBISS.SI-ID 278905600]
1136. BAJD, Barbara. Moje prve alpske rastline : preprost določevalni ključ. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2014. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-12-5. [COBISS.SI-ID 274449920]
1137. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Seeds collecting for in situ and ex situ conservation purpose. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2014. ISBN 978-961-6822-20-6. http://www.botanicni-vrt.si/o-botanicnem-vrtu/publikacije. [COBISS.SI-ID 273152000]
1138. TOME, Davorin (avtor, fotograf), VREZEC, Al (avtor, fotograf). Evolucija, biotska pestrost in ekologija. Ekologija : [učbenik za biologijo v programih gimnazijskega izobraževanja]. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2013. 166 str., ilustr. Biologija v gimnaziji. ISBN 978-961-02-0197-7. [COBISS.SI-ID 265630464]
1139. MATHEW, Brian (urednik). Genus Cyclamen : in science, cultivation, art and culture. Richmond: Royal Botanic Gardens, 2013. XVIII, 574 str., ilustr. ISBN 978-1-84246-472-4. [COBISS.SI-ID 2808399]
1140. PELJHAN, Martina, ČAR, Jože, VONČINA, Anka. Krajinski park Zgornja Idrijca. [Idrija: Center za idrijsko dediščino - Geopark, 2013]. [19] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 272538624]
1141. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), POTOČNIK, Nataša. Mali radovednež na obisku pri treh rastlinah. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 31 str., ilustr. Zbirka Domače branje Knjiga pred noskom. ISBN 978-961-01-2118-3. [COBISS.SI-ID 265407744]
1142. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Nabiranje semen v sušnem letu 2012 = Seeds collecting in the dry year 2012. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2013. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-16-9. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/seeds-collecting-in-the-dry-year-2012.pdf. [COBISS.SI-ID 265271808]
1143. GABERŠČIK, Alenka, DERMASTIA, Marina (urednik, fotograf). Spoznajmo svoje domovanje : [ekologija za gimnazije]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 211 str., ilustr. ISBN 978-961-271-302-7. [COBISS.SI-ID 268099840]
1144. PELJHAN, Martina, ČAR, Jože, VONČINA, Anka. Zgornja Idrijca landscape park. [Idrija: Idrija Heritage Centre - Geopark, 2013]. [19] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 272546560]
1145. ZALAR, Matej (avtor, fotograf). Polhov Gradec. Moj planet : revija, s katero se zabavam in raziskujem svet. apr. 2013, letn. 8, št. 8, str. 46-47, ilustr. ISSN 1854-2883. [COBISS.SI-ID 274848256]
1146. DAKSKOBLER, Igor. Nova monografija o telohih (Helleborus L.) v Sloveniji. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. apr. 2013, letn. 75, [št.] 8, str. 373-376, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 36100397]
1147. TOME, Davorin (avtor, fotograf), VREZEC, Al (avtor, fotograf). Evolucija, biotska pestrost in ekologija. Ekologija : [učbenik za biologijo v programih gimnazijskega izobraževanja]. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2012. 166 str., ilustr. Biologija v gimnaziji. ISBN 978-961-02-0197-7. [COBISS.SI-ID 259975936]
1148. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), PRAPROTNIK, Nada (urednik). Franc Hladnik - ustanovitelj Botaničnega vrta v Ljubljani = Franc Hladnik - founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012. 392 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-13-8. [COBISS.SI-ID 260129792]
1149. VELIKONJA, Elvica (avtor, fotograf). Rastejo pri nas : rastline Trnovskega gozda. Predmeja: samozal., 2012. 252 str., ilustr. ISBN 978-961-276-530-9. [COBISS.SI-ID 263330304]
1150. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Tropski rastlinjak v Ljubljani = The tropical greenhouse in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012. 175 str., ilustr. Index seminum. ISBN 978-961-6822-14-5. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 260206848]
1151. TURK, Miha. Botanični vrt Univerze v Ljubljani. Ognjišče. [Tiskana izd.]. maj 2012, letn. 48, št. 5, str. 76-78, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 30422233]
1152. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Botanic gardens and biodiversity. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-06-0. [COBISS.SI-ID 254435328]
1153. TOME, Davorin (avtor, fotograf), VREZEC, Al (avtor, fotograf). Evolucija, biotska pestrost in ekologija. Ekologija : biologija v gimnaziji. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2011. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0197-7. [COBISS.SI-ID 254829056]
1154. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. 177 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6822-07-7. [COBISS.SI-ID 254709760]
1155. ŠIFTAR, Aleksander, MALJEVAC, Tanja, SIMONETI, Maja, BAVCON, Jože. Mestno drevje. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-11-4. [COBISS.SI-ID 258818304]
1156. KOVAČIČ, Nevenka (avtor, fotograf). Reminiscence. Koper: Libris, 2011. 174 str. ISBN 978-961-6618-29-8. [COBISS.SI-ID 257832960]
1157. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). 200 let botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years - botanic gardens in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. 193 str., [2] zganj. pril. zvd., ilustr. Index seminum. ISBN 978-961-6822-00-8. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 249579008]
1158. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years of Botanic gardens in Ljubljana = 200 ans du Jardin botanique de Ljubljana = I 200 anni dell'Orto botanico di Lubiana = 200 Jahre des Botanischen Gartens in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. 256 str., [2] f. zvd., ilustr. ISBN 978-961-6822-02-2. [COBISS.SI-ID 251058688]
1159. TOME, Davorin (avtor, fotograf), VREZEC, Al (avtor, fotograf). Evolucija, biotska pestrost in ekologija. Ekologija : [učbenik za biologijo v programih gimnazijskega izobraževanja]. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2010. 166 str., ilustr. Biologija v gimnaziji. ISBN 978-961-02-0197-7. [COBISS.SI-ID 252899072]
1160. TOME, Davorin (avtor, fotograf), VREZEC, Al (avtor, fotograf). Evolucija, biotska pestrost in ekologija. Ekologija : [učbenik za biologijo v programih gimnazijskega izobraževanja]. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2010. 166 str., ilustr. Biologija v gimnaziji. ISBN 978-961-02-0197-7. [COBISS.SI-ID 251482624]
1161. Ljubljana : Dónde? : guía turística. Ljubljana: Tourism, 2010. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 272930304]
1162. Ljubljana : Dove? : guida turistica. Lubiana: Turismo, 2010. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 272930048]
1163. Ljubljana : kuda? : turističeskij putevoditel'. Ljubljana: Turizem, 2010. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 279278592]
1164. Ljubljana : Où? : guide touristique. Ljubljana: Tourism, 2010. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 272930560]
1165. Ljubljana : where to go? : tourist guide. Ljubljana: Tourism, 2010. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 272296960]
1166. Ljubljana : [Wohin? : Stadtführer]. Ljubljana: Tourism, 2010. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 272929792]
1167. LESKOVEC, Ivana, PELJHAN, Martina. Idrija : zgodba o petstoletnem srebrnem studencu. Idrija: Občina: Rudnik živega srebra, 2009. 86 str., ilustr. ISBN 978-961-90052-8-6. [COBISS.SI-ID 248673792]
1168. Ljubljana 2010 : 200 Years of Botanic Garden : World Book Capital. Ljubljana: Tourism, 2009. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 27821273]
1169. BAVDAŽ, Marija, GORJUP-KAVČIČ, Mojca, PELJHAN, Martina. Ob Rakah : po poti idrijskih naravoslovcev. Kobarid: Posoški razvojni center; Idrija: Občina, 2009. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 3981467]
1170. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). 120 let nabiranja semen rastlin za Index seminum = 120 years of seed harvesting for Index seminum : 120 let prvega natisa Index seminum = 120 years of the first printed Index seminum : Index seminum anno 2008 collectorum. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2009. 103 str., ilustr. Index seminum. ISBN 978-961-90262-6-7. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 243651840]
1171. MAHNIČ, Mateja (avtor, urednik). Ljubljana: mesto doživetij. Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, feb. 2008. 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 24137433]
1172. SUŠNIK, Stane. Neslišno zvončkljanje belih posebnežev : zvončki. Dnevnik. [Tiskana izd.]. jan. 2008, letn. 58, št. 21, str. 27. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 24184281]
1173. SUŠNIK, Stane. Od grma do drevesa. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 36. ISSN 1580-8246. [COBISS.SI-ID 24162265]
1174. Index seminum anno ... collectorum. BAVCON, Jože (fotograf 1998-2007). Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani: = University of Ljubljana Department of Biology, Botanical Garden, 1920-2007. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 30412544]
1175. MAHNIČ, Mateja (avtor, urednik). Ljubljana: where all of Europe meets. Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, dec. 2007. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 23966169]
1176. PRIJATELJ, Nadja. Farmakognozija. Kemijska struktura naravnih spojin : učbenik za 4. letnik programa Farmacevtski tehnik. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2005. 155 str., ilustr. ISBN 86-341-4016-4. [COBISS.SI-ID 221330176]
1177. NIKOLOSKI, Trajče. Rastlina "za letet". Moj mali svet. 2004, št. 8, str. 46, ilustr. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 5307289]
1178. ALEXEEVA, Nina, et al. The iris year book. [S.l.]: The British Iris Society, 2003. 128 str. ISBN 0-901483-48-6. [COBISS.SI-ID 17391321]
1179. BAVDAŽ, Marija (avtor, ilustrator), ČAR, Jože, KAVČIČ, Janez, PELHAN, Emil, PELJHAN, Martina (avtor, urednik). Ob Rakah : po poti idrijskih naravoslovcev. Idrija: Rudnik živega srebra v zapiranju, 1999. 136 str., ilustr. ISBN 961-90141-3-8. [COBISS.SI-ID 104973312]
1180. SUŠNIK, Stane. Zbirka rastlin za radovedne oči : botanični vrt v Ljubljani. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. 6, št. 1 (januar 1996), str. 72-73. ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 9029945]
1181. TRPIN, Darinka, VREŠ, Branko. Register flore Slovenije. Praprotnice in cvetnice = Register of the flora of Slovenia. Ferns and vascular plants. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1995. 143 str., [8] str. barvnih pril., ilustr. Zbirka ZRC, 7. ISBN 961-90125-6-9. [COBISS.SI-ID 48137984]

 

Recenzent

1182. CONTA, Barbara. Pomen strokovnega vzdrževanja dreves v urbanem okolju : diplomsko delo = The importance of the professional maintenance of trees in the urban environment : graduation thesis. Ljubljana: [B. Conta], 2016. VIII, 37 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Diplomska dela, 639. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/vs_conta_barbara.pdf. [COBISS.SI-ID 8466041]
1183. BAJD, Barbara. Alpine plants : simplified identification key. 1st ed. Ljubljana: Hart, 2015. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-15-6. [COBISS.SI-ID 278049536]
1184. BAJD, Barbara. Moje prve alpske rastline : preprost določevalni ključ. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2014. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-12-5. [COBISS.SI-ID 274449920]

 

Član komisije za zagovor

1185. POLUTNIK, Mateja. Fenotipska plastičnost znotraj populacij in med njimi na primeru avstrijskega gadnjaka (Scorzonera austriaca, Cichoriaceae) : magistrsko delo. Maribor: [M. Koprivc Polutnik], 2016. XIII f., 125 str., ilustr., zvd. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=59080. [COBISS.SI-ID 22532360]
1186. CONTA, Barbara. Pomen strokovnega vzdrževanja dreves v urbanem okolju : diplomsko delo = The importance of the professional maintenance of trees in the urban environment : graduation thesis. Ljubljana: [B. Conta], 2016. VIII, 37 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Diplomska dela, 639. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/vs_conta_barbara.pdf. [COBISS.SI-ID 8466041]

 

Drugo

1187. SUŠNIK, Stane (scenarist, urednik). Botanični vrt Univerze v Ljubljani : [200 let] = University Botanic gardens Ljubljana : [200 years]. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, cop. 2010. 1 video DVD (ca 30 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1096930910]
1188. SUŠNIK, Stane (urednik, scenarist). Pod dvestoletno lipo : 200 let Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Radio Televizija Slovenija, 2010. 1 DVD, 46 min., barve, zvok. [COBISS.SI-ID 28076761]

 


NERAZPOREJENO

1189. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. The treasures of a green roof : the Institute roof as the habitat and guardian of plant species native to Slovenia. 1st ed. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2022. ISBN 978-961-6104-77-7. [COBISS.SI-ID 110171651]
1190. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Botanično priljubljeni Porezen. Idrijski razgledi. 2021, 66, [št.] 1, str. 75-83, ilustr. ISSN 0019-1523. [COBISS.SI-ID 95751171]
1191. RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf), BAVCON, Jože (avtor, fotograf), PRAPROTNIK, Nada. Po poti Fleischmannovega rebrinca = Path of the Fleischmannʼs parsnip. Ljubljana: Ljubljanski grad: Botanični vrt Univerze, 2016. [24] str., fotogr. ISBN 978-961-6822-36-7. [COBISS.SI-ID 284578560]
1192. PRAPROTNIK, Nada, BAVCON, Jože. Botanik Franc Hladnik. Trdoživ : bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave. [Tiskana izd.]. jun. 2015, letn. 4, št. 1, str. 51-52, ilustr. ISSN 2232-5999. [COBISS.SI-ID 281264384]
1193. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Le jardin botanique de Ljubljana. Ljubljana: Office de tourisme, 2014. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 274104576]
1194. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Botanični vrt v Ljubljani. Ljubljana: Turizem, 2012. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 266148864]
1195. BAVCON, Jože. Franc Hladnik, ustanovitelj botaničnega vrta v Ljubljani. Idrijski razgledi. 2010, leto 55, št. 2, str. 28-37, ilustr. ISSN 0019-1523. [COBISS.SI-ID 14924338]
1196. DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Citogenetska raziskava rastlin na območju občine Škofja Loka : poročilo za leto 1994. Ljubljana: Inštitut za biologijo, 1995. [Loč. pag.], graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 237903]
 
 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. New varieties of the common cyclamen (Cyclamen purpurascens Mill.) in Slovenia. Horticulturae. 2023, vol. 9, iss. 2, art. 206, 17 str., ilustr. ISSN 2311-7524. https://www.mdpi.com/2311-7524/9/2/206, DOI: 10.3390/horticulturae9020206. [COBISS.SI-ID 141639171]
2. KUNC, Nina, HUDINA, Metka, BAVCON, Jože, VREŠ, Branko, LUTHAR, Zlata, GOSTINČAR, Kristina, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, OSTERC, Gregor, RAVNJAK, Blanka. Characterization of the Slovene autochthonous rose hybrid Rosa pendulina × spinosissima (Rosa reversa Waldst. and Kit) using biochemical patterns of the plant blossoms. Plants. 2023, vol. 12, iss. 3, art. 505, 16 str., ilustr. ISSN 2223-7747. https://www.mdpi.com/2223-7747/12/3/505, DOI: 10.3390/plants12030505. [COBISS.SI-ID 139079171]
3. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože, ČARNI, Andraž. Plant species turnover on forest gaps after natural disturbances in the Dinaric fir beech forests (Omphalodo-Fagetum sylvaticae). Diversity. 2022, vol. 14, iss. 3, 17 str. ISSN 1424-2818. https://www.mdpi.com/1424-2818/14/3/209, DOI: 10.3390/d14030209. [COBISS.SI-ID 100764163]
4. KUNC, Nina, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, HUDINA, Metka, BAVCON, Jože, VREŠ, Branko, OSTERC, Gregor, RAVNJAK, Blanka. Autochthonous rose hybrid Rosa pendulina X spinosissima overshines main genotype Rosa pendulina in the biochemical characteristics of their hips. Horticulturae. 2022, vol. 8, iss. 8, art. 669, 12 str., ilustr. ISSN 2311-7524. https://www.mdpi.com/2311-7524/8/8/669, DOI: 10.3390/horticulturae8080669. [COBISS.SI-ID 120555779]
5. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Grasslands in Slovenian Karst and Istria as cultural heritage. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 31, št. 2, str. 209-224, ilustr. ISSN 1408-5348. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2021/10/ASHS_31-2021-2_RAVNJAKBAVCON.pdf, DOI: 10.19233/ASHS.2021.14. [COBISS.SI-ID 124456451]
6. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože, OSTERC, Gregor. Physiological response of local populations of species Cyclamen purpurascens Mill. to forest gaps. Applied ecology and environmental research : international scientific journal. 2019, vol. 17, no. 5, str. 11489-11508, ilustr. ISSN 1785-0037. DOI: 10.15666/aeer/1705_1148911508. [COBISS.SI-ID 9325689]
7. OSTERC, Gregor, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, ŠTAMPAR, Franci, KIPROVSKI, Biljana, RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Characterization of various color parameters (anthocyanins and flavonols) of leaves and flowers in different autochthonous genotypes of Cyclamen purpurascens. Journal of the American Society for Horticultural Science. [Print ed.]. 2018, vol. 143, no. 2, str. 118-129. ISSN 0003-1062. DOI: 10.21273/JASHS04320-17. [COBISS.SI-ID 8947321]
8. OSTERC, Gregor, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, ŠTAMPAR, Franci, RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Impact of specific environmental characteristics of the site of origin (shady, sunny) on anthocyanin and flavonol contents of replanted plants at common cyclamen (Cyclamen purpurascens Mill.). Acta physilogiae plantarum. 2017, vol. 39, iss. 2, str. 1-10. ISSN 0137-5881. DOI: 10.1007/s11738-017-2355-3. [COBISS.SI-ID 8626553]
9. HAVINGA, Reinout, KOOL, Anneleen, ACHILLE, Frédéric, BAVCON, Jože, BERG, Christian, BONOMI, Costantino, BURKART, Michael, DE MEYERE, Dirk, 'T HART, Joke, HAVSTRÖM, Mats, KESSLER, Paul, KNICKMANN, Barbara, KÖSTER, Nils, MARTINEZ, Rémy, OSTGAARD, Havard, RAVNJAK, Blanka, SCHEEN, Anne-Cathrine, SMITH, Pamela, SMITH, Paul, SOCHER, Stephanie A., VANGE, Vibekke. The Index seminum : seeds of change for seed exchange. Taxon : journal of The International Association for Plant Taxonomy. [Print. ed.]. 2016, vol. 65, no. 2, str. 333-336. ISSN 0040-0262. http://dx.doi.org/10.12705/652.9, DOI: 10.12705/652.9. [COBISS.SI-ID 3912015]
10. KOS, Ivan, RAVNJAK, Blanka, VODE, Branka. Prispevek k poznavanju strig (Chilopoda) v Triglavskem narodnem parku = Centipedes (Chilopoda) in the Triglav National Park. Acta Triglavensia. jun. 2015, leto 3, [št.] 3, str. 88-97, ilustr. ISSN 2232-495X. [COBISS.SI-ID 3597391]
11. RAVNJAK, Blanka, KOS, Ivan. Mokrice (Isopoda: Oniscidae) Triglavskega narodnega parka = Woodlice (Isopoda: Oniscidae) in the Triglav National Park. Acta Triglavensia. jun. 2015, leto 3, [št.] 3, str. 98-106, ilustr. ISSN 2232-495X. [COBISS.SI-ID 3597647]
12. RAVNJAK, Blanka, KOS, Ivan. The current knowledge on centipedes (Chilopoda) in Slovenia : faunistic and ecological records from a national database. ZooKeys. 2015, vol. 510, str. 223-231. ISSN 1313-2989. DOI: 10.3897/zookeys.510.8672. [COBISS.SI-ID 3538767]
13. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Seed banks as a partnership for global plant conservation = Semenske banke kot oblika partnerstva za globalno varovanje rastlinskih vrst. Acta biologica slovenica : ABS. [Tiskana izd.]. 2014, vol. 57, št. 1, str. 3-13, ilustr. ISSN 1408-3671. [COBISS.SI-ID 31582681]
14. RAVNJAK, Blanka, KOS, Ivan. Faunistic survey of terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea) in the Boč Massif area = Favnistični pregled mokric (Isopoda: Oniscidea) na območju Boškega masiva. Natura Sloveniae : revija za terensko biologijo. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 16, št. 1, str. 5-14, ilustr. ISSN 1580-0814. http://web.bf.uni-lj.si/bi/NATURA-SLOVENIAE/vol16.php#1. [COBISS.SI-ID 3179087]

1.02 Pregledni znanstveni članek

15. OSTERC, Gregor, RAVNJAK, Blanka, HUDINA, Metka, BAVCON, Jože. Genotype diversity assessment of common snowdrop (Galanthus nivalis L.) based on chlorophyll and carotenoids partitioning among different plant organs. European journal of horticultural science. 2021, vol. 86, no. 3, str. 252-259, ilustr. ISSN 1611-4426. DOI: 10.17660/eJHS.2021/86.3.4. [COBISS.SI-ID 64929539]
16. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Botanični vrt kot izvor šolskih vrtov = The botanical garden as the origins of the school garden. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2015, letn. 24 = 48, št. 3, str. 285-296, ilustr. ISSN 1318-6728. [COBISS.SI-ID 284106496]

1.04 Strokovni članek

17. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Požarišče ozeleniti ali prepustiti naravi?. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 10. sep. 2022, leto 64, št. 210, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 122076675]
18. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Zvončki, cvetlice z novimi presenečenji. Moj mali svet. mar. 2022, letn. 54, str. 10-13, ilustr. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 112441603]
19. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka, PRAPROTNIK, Nada. Kongres svete alianse, priložnost za srečanje pomembnih botanikov : dvesto let. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 24. apr. 2021, št. [16], fotogr., portreti. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 63140867]
20. RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf), BAVCON, Jože (avtor, fotograf), PRAPROTNIK, Nada. Senožeti - naravni pisani vrtovi. Domači kraji : zbornik Občine Dobrova - Polhov Gradec in okoliških krajev. 2021, letn. 5, št. 5, str. 28-43, ilustr. ISSN 2385-9768. [COBISS.SI-ID 61184515]
21. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Kojca in njeno rastlinstvo. Idrijski razgledi. 2021, 66, [št.] 2, str. 99-106, ilustr. ISSN 0019-1523. [COBISS.SI-ID 91256835]
22. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Pisani cvetoči travniki : rajski vrtovi pred domačim pragom. Zelena dežela : glasilo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. jun. 2021, št. 166, str. 11, ilustr. ISSN 1581-9027. [COBISS.SI-ID 67163395]
23. RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf), BAVCON, Jože. Avtohtone medovite rastline. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije. maj 2019, letn. 121, št. 5, str. 140-141, ilustr. ISSN 0350-4697. [COBISS.SI-ID 5088847]

1.05 Poljudni članek

24. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Božično-novoletni zvončki. Primorske novice. [Spletna izd.]. 28. 12. 2022, ilustr. ISSN 1580-4747. https://www.primorske.si/zanimivosti/bozicno-novoletni-zvoncki. [COBISS.SI-ID 136951811]
25. PRIJATELJ, Maja, RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Džungla na Ižanski cesti: od ananasa do monstere : Botanični vrt Univerze v Ljubljani. Delo. [Tiskana izd.]. 11. avg. 2020, leto 62, št. 184, str. 17, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 24847363]
26. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Zaklad pred domačim pragom. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 13. jun. 2020, str. 26-28, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 31091971]
27. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Mož, ki je pred dvesto leti izmeril, da sečnja gozdov dviguje temperaturo. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 12. okt. 2019, str. 22-23, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 5306191]
28. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Nežna lepotička, ki zasije, ko druge odcvetijo. Rože & vrt, Zeleni raj : slovenski nasveti za slovenske vrtove v najbolj priljubljeni reviji. sep. 2019, str. 50-51, ilustr. ISSN 2670-6490. [COBISS.SI-ID 5303887]
29. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Ožepek : zdravilna modrina na jesenskih pobočjih. Rože & vrt, Zeleni raj : slovenski nasveti za slovenske vrtove v najbolj priljubljeni reviji. okt. 2019, str. 52-53, ilustr. ISSN 2670-6490. [COBISS.SI-ID 5304399]
30. RAVNJAK, Blanka. Trdoleske barvajo jesen s svojimi vpadljivimi plodovi. Rože & vrt, Zeleni raj : slovenski nasveti za slovenske vrtove v najbolj priljubljeni reviji. nov. 2019, str. 64-65, ilustr. ISSN 2670-6490. [COBISS.SI-ID 5304143]
31. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Kloček (Staphylea pinnata) - odganjalec zlih duhov. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove. apr. 2019, letn. 5, str. 46-48, ilustr. ISSN 2386-0634. [COBISS.SI-ID 5088335]
32. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Rumeni dren - za zdravje in prvi pomladni užitek. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove. mar. 2019, letn. 5, str. 48-50, ilustr. ISSN 2386-0634. [COBISS.SI-ID 5088591]
33. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Glavinci - modrina, ki se poslavlja s travnikov. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove. jul.-avg. 2019, letn. 5, str. 50-51, ilustr. ISSN 2386-0634. [COBISS.SI-ID 31564035]
34. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Metuljasti cvetovi za sončne kotičke : ranjaki. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove. jun. 2019, letn. 5, str. 50-51, ilustr. ISSN 2386-0634. [COBISS.SI-ID 5303631]
35. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Zlata ʺkronaʺ na vrtu : grmičasta šmarna detelja. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove. maj 2019, letn. 5, str. 50-51, ilustr. ISSN 2386-0634. [COBISS.SI-ID 5295183]
36. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Pomladna modrina. Delo. [Tiskana izd.]. 20. apr. 2018, leto 60, št. 91, str. 19. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 4760655]
37. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Nekdaj hrana za sužnje, zdaj v vsakem domu. Delo. [Tiskana izd.]. 4. jan. 2018, str. 18. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 4612687]
38. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Trsni sladkor je bil najprej zdravilo. Delo. [Tiskana izd.]. 19. jan. 2018, str. 23. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 4612943]
39. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Raste že 208 let. Enigma : mesečnik. jul. 2018, letn. 5, št. 33, str. 8, ilustr. ISSN 2463-8145. [COBISS.SI-ID 4771407]
40. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Franc de Paula Hladnik. Enigma : mesečnik. jul. 2018, letn. 5, št. 33, str. 14, ilustr. ISSN 2463-8145. [COBISS.SI-ID 4771663]
41. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Raznolikost rastlinstva v vrtu. Enigma : mesečnik. jul. 2018, letn. 5, št. 33, str. 33, ilustr. ISSN 2463-8145. [COBISS.SI-ID 4771919]
42. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Varovanje rastlinskih vrst. Enigma : mesečnik. jul. 2018, letn. 5, št. 33, str. 38, ilustr. ISSN 2463-8145. [COBISS.SI-ID 4772175]
43. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. V družbi najboljših. Enigma : mesečnik. jul. 2018, letn. 5, št. 33, str. 50, ilustr. ISSN 2463-8145. [COBISS.SI-ID 4772431]
44. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Navadni jetrnik ni vselej čisto navaden. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove. apr. 2018, letn. 4, str. 42-43, ilustr. ISSN 2386-0634. [COBISS.SI-ID 4759631]
45. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Trajna lepota listov jelenovega jezika. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove. feb. 2018, letn. 4, str. 42-43, ilustr. ISSN 2386-0634. [COBISS.SI-ID 4619599]
46. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Kobulnice - množica drobnih zvezdic. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove. jul.-avg. 2018, letn. 4, str. 44-45, ilustr. ISSN 2386-0634. [COBISS.SI-ID 4759887]
47. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Jesenček, pomladni okras kraških gmajn. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove. jun. 2018, letn. 4, str. 44-45, ilustr. ISSN 2386-0634. [COBISS.SI-ID 4760143]
48. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Kako so pljučniki dobili ime?. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove. maj 2018, letn. 4, str. 44-45, ilustr. ISSN 2386-0634. [COBISS.SI-ID 4759375]
49. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Jesenski luki. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove. nov. 2018, letn. 4, str. 48-49, ilustr. ISSN 2386-0634. [COBISS.SI-ID 4923983]
50. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Šetraj. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove. sep. 2018, letn. 4, str. 48-49, ilustr. ISSN 2386-0634. [COBISS.SI-ID 4923471]
51. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Rastlinski zajčki. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove. okt. 2018, letn. 4, str. 50-51, ilustr. ISSN 2386-0634. [COBISS.SI-ID 4924239]
52. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Lobodika. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove. dec. 2018, letn. 4, str. 52-53, ilustr. ISSN 2386-0634. [COBISS.SI-ID 4923727]
53. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Dišeča magnolija. Delo.si. [Spletna izd.]. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-diseca-magnolija.html. [COBISS.SI-ID 4538959]
54. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Kabinet čudes : ribji repi na palmi?. Delo.si. [Spletna izd.]. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/znanost/kabinet-cudes-ribji-repi-na-palmi.html. [COBISS.SI-ID 4538447]
55. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Kabinet čudes : sladka trava. Delo.si. [Spletna izd.]. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-sladka-trava.html. [COBISS.SI-ID 4586575]
56. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Mavrica barv. Delo.si. [Spletna izd.]. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-mavrica-barv.html. [COBISS.SI-ID 4539215]
57. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Pomaranča, ki ni pomaranča. Delo.si. [Spletna izd.]. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-pomaranca-ki-ni-pomaranca.html. [COBISS.SI-ID 4539727]
58. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Strupeni ali ne ---?. Delo.si. [Spletna izd.]. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-strupeni-ali-ne.html. [COBISS.SI-ID 4539471]
59. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Rdeče kot rdečilo za ustnice. Delo. [Tiskana izd.]. 6. mar. 2017, str. 13. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 4393295]
60. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Narava ne potrebuje sort, potrebuje jih človek. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove. mar. 2017, letn. 3, str. 20-22, ilustr. ISSN 2386-0634. [COBISS.SI-ID 4392015]
61. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Volčič in tevje sta deželo Kranjsko ponesla v svet. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove. maj 2017, letn. 3, str. 26-28, ilustr. ISSN 2386-0634. [COBISS.SI-ID 4391759]
62. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Perunike - vladarski simbol. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove. jun. 2017, letn. 3, str. 36-38, ilustr. ISSN 2386-0634. [COBISS.SI-ID 4391503]
63. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Lilije - dišeče in elegantne. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove. jul.-avg. 2017, letn. 3, str. 37-39, ilustr. ISSN 2386-0634. [COBISS.SI-ID 4391247]
64. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Ko zadišijo ciklame. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove. sep. 2017, letn. 3, str. 38-40, ilustr. ISSN 2386-0634. [COBISS.SI-ID 4413263]
65. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Nebine ali astre - lepe v naravi in na vrtu. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove. okt. 2017, letn. 3, str. 40-41, ilustr. ISSN 2386-0634. [COBISS.SI-ID 4558671]
66. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Brin - z gmajn na vrtove. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove. dec. 2017, letn. 3, str. 41-43, ilustr. ISSN 2386-0634. [COBISS.SI-ID 4517199]
67. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Jesenska modrina sviščev. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove. nov. 2017, letn. 3, str. 42-43, ilustr. ISSN 2386-0634. [COBISS.SI-ID 4517711]
68. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Kosmatinci, nežni puhavčki : kot mlada mucka, ki se postavlja in šopiri, takšni so kosmatinci, ki rinejo na plano. Delo.si. [Spletna izd.]. 5. 4. 2016, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-kosmatinci-nezni-puhavcki.html. [COBISS.SI-ID 32816089]
69. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Vonj po divjih lukih : ob besedi luk pomislimo na rastlino neprijetnega vonja, vendar so skoraj da nepogrešljivi v kuhi. Delo.si. [Spletna izd.]. 12. 8. 2016, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes_10.html. [COBISS.SI-ID 32816857]
70. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Granatno jabolko : ko lep cvet da sočen plod in se potem razpoči, se porodi ideja o smrtonosnem orožju. Vse in še več ponuja granatno jabolko. Delo.si. [Spletna izd.]. 20. 5. 2016, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-granatno-jabolko.html. [COBISS.SI-ID 32816345]
71. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Zvonček, cingeljček, dremavka : v svetu zbirateljsko strast do zvončkov imenujejo že kar "galantomanija". Delo.si. [Spletna izd.]. 26. 2. 2016, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-zvoncek-cingeljcek-dremavka.html. [COBISS.SI-ID 32815833]
72. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Poletje, ujeto v šipkovem cvetu : več o bodičastem naznanilcu poletja in predhodniku vrtnice, ljudem najbolj znanem v obliki čaja ali marmelade. Delo.si. [Spletna izd.]. 28. 6. 2016, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-poletje-ujeto-v-sipkovem-cvetu.html. [COBISS.SI-ID 32816601]
73. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Starodavna opojna začimba : cimetovec so zaradi omamne dišave poimenovali dišeči les. Delo.si. [Spletna izd.]. 2. 1. 2015, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-starodavna-opojna-zacimba.html. [COBISS.SI-ID 32814041]
74. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Ko se lepota razpira : med majsko zelenino se tako v naravi kot na številnih domačih vrtovih bohotijo veliki cvetovi potonik, ki v svoj objem vabijo mimoidočega in številne opraševalce ---. Delo.si. [Spletna izd.]. 5. 5. 2015, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-ko-se-lepota-razpira.html. [COBISS.SI-ID 32814553]
75. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Ko zadišijo citrusi : ko je Aleksander Veliki osvajal vzhod in prispel do Indije, je tam našel tudi zanimive sadeže - citruse. Delo.si. [Spletna izd.]. 11. 9. 2015, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-ko-zadisijo-citrusi.html. [COBISS.SI-ID 32815321]
76. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Kraj, kjer so vrtnice doma. Delo.si. [Spletna izd.]. 12. okt. 2015. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/prosti-cas/potovanja/kraj-kjer-so-vrtnice-doma.html. [COBISS.SI-ID 5272655]
77. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Svet banan : nekdaj hrana za sužnje so dandanes prav priljubljen sadež v vsakem domu. Delo.si. [Spletna izd.]. 20. 10. 2015, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-svet-banan.html. [COBISS.SI-ID 32815577]
78. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Tropska osvežitev v poletju : pasijonka (Passiflora) - njeni sočni sladko-kisli plodovi so v tropskih predelih nepogrešljiv vir osvežilnih napitkov. Delo.si. [Spletna izd.]. 28. 7. 2015, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-tropska-osvezitev-v-poletju.html. [COBISS.SI-ID 32815065]
79. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Pijača bogov : kakavovec je rastlina, ki je že v času Majev s svojimi plodovi dražila okušalne brbončice. Delo.si. [Spletna izd.]. 18. 11. 2014, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-pijaca-bogov.html. [COBISS.SI-ID 32813785]
80. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Čar Sredozemlja. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove. jul.-avg. 2014, letn. 8, št. 7/8, str. [20-21], ilustr. ISSN 2386-0634. [COBISS.SI-ID 31649497]
81. RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Kjer si rastlinski in živalski svet segata v roko. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove. nov. 2013, letn. 12, št. 11, str. 34-37, ilustr. ISSN 2386-0634. [COBISS.SI-ID 5088079]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

82. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Botanic gardens - promoters of ecotourism. V: ZSIGMOND, Vince (ur.). Proceedings of the 3rd Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens, 9-11 October, 2017, Budapest, Hungary : Botanic Gardens - delivering public goods and supporting society. 3rd Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens, 9 -11 October, 2017, Budapest, Hungary. Budapest: Hungarian Association of Arboreta and Botanic Gardens, 2019. Str. 28-35. ISBN 978-615-00-5416-2. http://eastcentgard.mabotkertek.hu/pdf/ECG_final_proof_20190606.pdf. [COBISS.SI-ID 67181315]
83. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože, BABIČ, Veronika. Roof garden - Biology classroom. V: ZSIGMOND, Vince (ur.). Proceedings of the 3rd Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens, 9-11 October, 2017, Budapest, Hungary : Botanic Gardens - delivering public goods and supporting society. 3rd Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens, 9 -11 October, 2017, Budapest, Hungary. Budapest: Hungarian Association of Arboreta and Botanic Gardens, 2019. Str. 56-61. ISBN 978-615-00-5416-2. http://eastcentgard.mabotkertek.hu/pdf/ECG_final_proof_20190606.pdf. [COBISS.SI-ID 5169487]
84. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Some traditional plant uses in Slovenia. V: LARPIN, Denis (ur.). Proceedings of the EuroGard VII Congress : European botanic gardens in the decade on biodiversity challenges and responsabilities in the count-down towards 2020. EuroGard VII Congress, Paris, July 6-10, 2015. [S. l.: s. n., 2018]. Str. 109-118, ilustr. https://www.bgci.org/files/EUConsortium/EuroGard%20vii/EuroGardVII.pdf. [COBISS.SI-ID 4762191]
85. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Urban hobby gardening and botanic gardens. V: LARPIN, Denis (ur.). Proceedings of the EuroGard VII Congress : European botanic gardens in the decade on biodiversity challenges and responsabilities in the count-down towards 2020. EuroGard VII Congress, Paris, July 6-10, 2015. [S. l.: s. n., 2018]. Str. 385-393, ilustr. https://www.bgci.org/files/EUConsortium/EuroGard%20vii/EuroGardVII.pdf. [COBISS.SI-ID 4762447]
86. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Botanic gardens integration into city green policy. V: SHARROCK, Suzanne (ur.), RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Autochthonous plants in the urban environment. Slovenian second meeting of European Botanic Gardens Consortium with symposium, Ljubljana from 25. 5. to 29. 5. 2016. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens, Department of Biology, Biotehnical Faculty, 2017. Str. 15-28, ilustr. ISBN 978-961-6822-46-6. [COBISS.SI-ID 4561231]
87. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Green walls as a natural display window. V: SHARROCK, Suzanne (ur.), RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Autochthonous plants in the urban environment. Slovenian second meeting of European Botanic Gardens Consortium with symposium, Ljubljana from 25. 5. to 29. 5. 2016. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens, Department of Biology, Biotehnical Faculty, 2017. Str. 88-99, ilustr. ISBN 978-961-6822-46-6. [COBISS.SI-ID 4561487]
88. BAVCON, Jože, PRAPROTNIK, Nada, RAVNJAK, Blanka. Franc Hladnik und seine Zusammenarbeit mit Nicolaus Thomas Host. V: SEIDL, Johannes (ur.). Deutsche und österreichische Forschungsreisen auf den Balkan und nach Nahost. Aachen: Shaker, 2017. Str. 323-344. Europäische Wissenschaftsbeziehungen, Bd. 13. ISBN 978-3-8440-5012-7, ISBN 3-8440-5012-4. ISSN 1868-6125. [COBISS.SI-ID 4300623]
89. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Diversity among wild roses (Rosa L.) in Slovenia. V: MASTNAK, Matjaž (ur.), SCHMITZER, Valentina (ur.), BAVCON, Jože. Zbornik recenziranih prispevkov = Proceedings. 1. izd. Volčji Potok: Arboretum, 2017. Str. 162-178, ilustr. ISBN 978-961-91566-5-0. [COBISS.SI-ID 4392271]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

90. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Travniki, biodiverziteta, ki izginja = Livade, bioraznolikost koja nestaje = Meadows, a disappearing biodiversity. V: Zbornik povzetkov = Zbornik sažetaka = Book of abstracts. [S. l.: s. n., 2021]. Str. [27], fotogr. [COBISS.SI-ID 67630595]
91. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Pomen travnatih površin na Kočevskem. V: MORIC, Anja (ur.). Kulturna dediščina in krajina : ohranjanje, obnova, revitalizacija - možnosti in priložnosti : interdisciplinarni posvet : 5. Dnevi kočevarske kulture, Kulturni center Kočevje, 26. 9. 2019 : [program in povzetki]. 5. Dnevi kočevarske kulture, Kulturni center Kočevje, 26. 9. 2019. Kočevje: Zavod Putscherle, cop. 2019. Str. [20]. [COBISS.SI-ID 5294671]
92. PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. New advances in the use of PGD biomonitoring for Galanthus nivalis L. cytogenome diversity assessment. V: BAEBLER, Špela (ur.), et al. 7th Slovenian Symposium on Plant Biology with International Participation, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, September 17-18, 2018, Ljubljana, Slovenia. 1st electronic ed. Ljubljana: Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Forestry Institute, 2018. ISBN 978-961-6993-44-9. https://doi.org/10.20315/SilvaSlovenica.0009. [COBISS.SI-ID 34119385]
93. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. City trees and role of Botanic Gardens. V: ESPÍRITO-SANTO, M. Dalila (ur.). Book of abstracts. 8th EUROGARD Congress, Lisboa, May 7th-11th, 2018. [S. l.]: ISA Press/LEAF, [2018]. Str. 65-66. ISBN 978-972-8669-75-1. [COBISS.SI-ID 4767311]
94. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Garden of flowering carpet. V: ESPÍRITO-SANTO, M. Dalila (ur.). Book of abstracts. 8th EUROGARD Congress, Lisboa, May 7th-11th, 2018. [S. l.]: ISA Press/LEAF, [2018]. Str. 125. ISBN 978-972-8669-75-1. [COBISS.SI-ID 4767567]
95. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Botanic gardens - promotors of ecotourism. V: Botanic gardens - delivering public goods and supporting society : programme. 3rd Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens, 9 -11 October, 2017, Budapest, Hungary. [S. l.: s. n., 2017]. Str. [13-14]. [COBISS.SI-ID 4518223]
96. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože, ŠUŠTERŠIČ, Matej. An innovative approach to decreasing Japanese Knotweed, Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. V: Botanic gardens in society: visions for the future : book of abstracts. 6th Global Botanic Gardens Congress, 26-30 June 2017, Geneva. [S. l.: s. n., 2017]. Str. 39. http://www.bgci.org/files/6GBGC/Book%20of%20abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 4526671]
97. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka, PRAPROTNIK, Nada. Long-term Ex-Situ conservation of Fleischmann's Parsnip (Pastinaca sativa L. var. fleischmannii (Hladnik) Burnat). V: Botanic gardens in society: visions for the future : book of abstracts. 6th Global Botanic Gardens Congress, 26-30 June 2017, Geneva. [S. l.: s. n., 2017]. Str. 37. http://www.bgci.org/files/6GBGC/Book%20of%20abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 4526415]
98. BAVCON, Jože, PRAPROTNIK, Nada, RAVNJAK, Blanka. Franc Hladnik und seine Zusammenarbeit mit Nicolaus Thomas Host. V: Deutsch-Österreichische Forschungsreisen auf dem Balkan und nach Nahost : Programm & Abstracts. Europäische Wirtschaftsbeziehungen 13, 19.-21. Mai 2016, Wien. [S. l.: s. n., 2016]. Str. 16-17. [COBISS.SI-ID 3890511]
99. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. In-situ conservation of meadow plant species. V: REŠETNIK, Ivana (ur.). Knjiga sažetaka = Book of abstracts. 5. Hrvatski botanički simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, Primošten, Hrvatska, 22.-25. rujna 2016. Zagreb: Hrvatsko botaničko društvo, 2016. Str. 47. ISBN 978-953-8097-00-3. [COBISS.SI-ID 4053327]
100. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Plant colonization into natural gap oppenings in forest. V: REŠETNIK, Ivana (ur.). Knjiga sažetaka = Book of abstracts. 5. Hrvatski botanički simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, Primošten, Hrvatska, 22.-25. rujna 2016. Zagreb: Hrvatsko botaničko društvo, 2016. Str. 65. ISBN 978-953-8097-00-3. [COBISS.SI-ID 4053583]
101. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Population occurrence of white flowered varieties of some plant species in the submediterranean area of Slovenia. V: FIŠER, Živa (ur.), LUŽNIK, Martina (ur.). Biodiversity in the Mediterranean basin : book of abstract : University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies, Department of Biodiversity : Koper, 11-13 March 2015. Koper: University of Primorska Press, 2015. Str. 27. [COBISS.SI-ID 3401295]
102. RAVNJAK, Blanka, KOS, Ivan. Overview of current state of research on centipede (Chilopoda) in Slovenia. V: TUF, Ivan H. (ur.), TAJOVSKÝ, Karel (ur.). Book of abstracts. Olomouc: Faculty of Science, Palacký University; České Budějovice: Biology Centre ASCR, 2014. Str. 73. ISBN 978-80-86525-28-0, ISBN 80-86525-28-7. [COBISS.SI-ID 3333199]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

103. RAVNJAK, Blanka, KOS, Ivan, PAGON, Nives. Diversity and biogeography of centipedes, diplopods and isopods in eastern Slovenia. V: TAJOVSKÝ, Karel (ur.). Abstract book with programme and list of participants [of th]e 9th central European workshop on soil zoology, Apr 17-20, 2007, České Budějovice. Česke Budejovice: Biology centre, Institute of soil biology, 2007. Str. 54. ISBN 978-80-86525-09-9. [COBISS.SI-ID 22970841]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

104. BAVCON, Jože, PRAPROTNIK, Nada, RAVNJAK, Blanka. 210 years of Ex-situ conservation. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). 210 years of ex-situ conservation. Elektronska izd. Ljubljana: Botanični vrt, Biotehniška fakulteta UL, 2021. Str. 5-89, ilustr. ISBN 978-961-6822-72-5. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/210-years-of-ex-situ-conservation.pdf. [COBISS.SI-ID 67895299]
105. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Čebele in rastline = Bees and plants. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). Čebele in rastline = Bees and plants. Elektronska izd. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL, 2020. Str. 7-144, ilustr. ISBN 978-961-6822-60-2. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/bees-and-plants.pdf. [COBISS.SI-ID 67874051]
106. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka, MAKŠE, Janja, DAKSKOBLER, Igor. Globalna strategija ohranjanja rastlinskih vrst (točka 8). V: BAVCON, Jože (ur.). Globalna strategija ohranjanja rastlinskih vrst : (točka 8) = Global strategy for plant conservation : (target 8). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2018. Str. 4-72, ilustr. ISBN 978-961-6822-54-1. [COBISS.SI-ID 4966479]
107. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Travniki - zelene površine ali pisani vrtovi? = Meadows - green surfaces or colorful gardens?. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). Travniki - zelene površine ali pisani vrtovi? = Meadows - green surfaces or colorful gardens?. E version. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2016. Str. 3-98, ilustr. ISBN 978-961-6822-37-4. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/meadows-green-surfaces-or-colourful-gardens.pdf. [COBISS.SI-ID 3967311]
108. BAVCON, Jože, DAKSKOBLER, Igor, DAKSKOBLER, Ljudmila, DOLINAR, Branko, MAKŠE, Janja, RAVNJAK, Blanka. Semina e plantis spontaneis in loco natali annis 2015 et 2014 lecta. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). Travniki - zelene površine ali pisani vrtovi? = Meadows - green surfaces or colorful gardens?. E version. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2016. Str. [119-131]. ISBN 978-961-6822-37-4. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/meadows-green-surfaces-or-colourful-gardens.pdf. [COBISS.SI-ID 3968079]
109. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Seed collecting for in situ and ex situ conservation purpose. V: BAVCON, Jože (ur.). Seeds collecting for in situ and ex situ conservation purpose. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2014. ISBN 978-961-6822-20-6. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/seeds-collecting-for-in-situ-and-ex-situ-purpose.pdf. [COBISS.SI-ID 3113039]
110. BAVCON, Jože, DAKSKOBLER, Igor, DAKSKOBLER, Ljudmila, DOLINAR, Branko, MAKŠE, Janja, RAVNJAK, Blanka. Semina e plantis spontaneis in loco natali annis 2013 et 2012 lecta. V: BAVCON, Jože (ur.). Seeds collecting for in situ and ex situ conservation purpose. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2014. ISBN 978-961-6822-20-6. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/seeds-collecting-for-in-situ-and-ex-situ-purpose.pdf. [COBISS.SI-ID 3113551]
111. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka, RAVNJAK, Blanka. Novi tropski rastlinjak = The new tropical greenhouse. V: BAVCON, Jože (ur.). Tropski rastlinjak v Ljubljani = The tropical greenhouse in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012. Str. 7-79. Index seminum. ISBN 978-961-6822-14-5. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 29662169]
112. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka, RAVNJAK, Blanka. 200 years of the University botanic gardens in Ljubljana. V: BAVCON, Jože (ur.). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. Str. 7-18. ISBN 978-961-6822-07-7. [COBISS.SI-ID 28117465]
113. BAVCON, Jože, DAKSKOBLER, Igor, DAKSKOBLER, Ljudmila, DOLINAR, Branko, MARINČEK, Alenka, FIŠER, Stanislava, MAKŠE, Janja, SELIŠKAR, Andrej, VREŠ, Branko, RAVNJAK, Blanka. Semina e plantis spontaneis in loco natali annis 2010 et 2009 lecta. V: BAVCON, Jože (ur.). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. Str. 44-54. ISBN 978-961-6822-07-7. [COBISS.SI-ID 28118233]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

114. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja, RAVNJAK, Blanka. Index seminum annis 2020 collectorum. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). 210 years of ex-situ conservation. Elektronska izd. Ljubljana: Botanični vrt, Biotehniška fakulteta UL, 2021. Str. 90-106, ilustr. ISBN 978-961-6822-72-5. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/210-years-of-ex-situ-conservation.pdf. [COBISS.SI-ID 67896579]
115. BAVCON, Jože, DAKSKOBLER, Igor, DAKSKOBLER, Ljudmila, MAKŠE, Janja, PODOBNIK, Andrej, RAVNJAK, Blanka. Semina e plantis spontaneis in loco natali annis 2020 et 2019 lecta. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). 210 years of ex-situ conservation. Elektronska izd. Ljubljana: Botanični vrt, Biotehniška fakulteta UL, 2021. Str. 107-127. ISBN 978-961-6822-72-5. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/210-years-of-ex-situ-conservation.pdf. [COBISS.SI-ID 67897603]
116. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja, RAVNJAK, Blanka. Index seminum annis 2019 et 2018 collectorum. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). Čebele in rastline = Bees and plants. Elektronska izd. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL, 2020. Str. 145-162. ISBN 978-961-6822-60-2. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/bees-and-plants.pdf. [COBISS.SI-ID 67879171]
117. BAVCON, Jože, DAKSKOBLER, Igor, DAKSKOBLER, Ljudmila, DOLINAR, Branko, MAKŠE, Janja, PODOBNIK, Andrej, RAVNJAK, Blanka. Semina e plantis spontaneis in loco natali annis 2019 et 2018 lecta. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). Čebele in rastline = Bees and plants. Elektronska izd. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL, 2020. Str. 163-176. ISBN 978-961-6822-60-2. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/bees-and-plants.pdf. [COBISS.SI-ID 67881987]
118. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. New snowdrop findings in Slovenia. V: BASSETT-SMITH, Camilla (ur.), et al. Daffodil : snowdrop and tulip yearbook 2020 : an annual for amateurs and specialists growing and showing daffodils, snowdrops and tulips in association with Royal Horticultural Society, London. London: Royal Horticultural Society, 2020. Str. 64-68, ilustr. ISBN 978-191-166-60-97. [COBISS.SI-ID 44972803]
119. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja, RAVNJAK, Blanka. Index seminum annis 2015 et 2014 collectorum. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). Travniki - zelene površine ali pisani vrtovi? = Meadows - green surfaces or colorful gardens?. E version. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2016. Str. [101-118]. ISBN 978-961-6822-37-4. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/meadows-green-surfaces-or-colourful-gardens.pdf. [COBISS.SI-ID 3967823]
120. BAVCON, Jože, DAKSKOBLER, Igor, DAKSKOBLER, Ljudmila, DOLINAR, Branko, MARINČEK, Alenka, FIŠER, Stanislava, MAKŠE, Janja, PODOBNIK, Andrej, SELIŠKAR, Andrej, VREŠ, Branko, RAVNJAK, Blanka, SURINA, Boštjan, TRNKOCZY, Amadej, VELIKONJA, Elvica. Semina e plantis spontaneis in loco natali annis 2011 et 2010 lecta. V: BAVCON, Jože (ur.). Tropski rastlinjak v Ljubljani = The tropical greenhouse in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012. Str. 147-156. Index seminum. ISBN 978-961-6822-14-5. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 29663193]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

121. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. European Consortium of Botanic Gardens in Ljubljana. V: SHARROCK, Suzanne (ur.), RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Autochthonous plants in the urban environment. Slovenian second meeting of European Botanic Gardens Consortium with symposium, Ljubljana from 25. 5. to 29. 5. 2016. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens, Department of Biology, Biotehnical Faculty, 2017. Str. 10-11. ISBN 978-961-6822-46-6. [COBISS.SI-ID 4561743]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

122. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Senožeti - najlepši pisani naravni vrtovi : naravna raznolikost. Delo. [Tiskana izd.]. 17. jun. 2017, leto 59, št. 138, str. 5, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 4392783]

1.22 Intervju

123. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Zelenje v mestu hladi, pomirja in vpliva optimizem. Delo. [Tiskana izd.]. 6. avg. 2022, leto 64, št. 181, str. 10, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 118173187]
124. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Zeleni biser pod Golovcem, ki ga država 30 let finančno zanemarja, v svetovnem vrhu. Časzazemljo. 1 spletni vir. ISSN 2784-4676. https://www.caszazemljo.si/beseda-o-zemlji/botanicni-vrt.html. [COBISS.SI-ID 74945283]
125. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec, fotograf). Lov na rumenega lepotca je odprt. Delo. [Tiskana izd.]. 28. apr. 2021, leto 63, št. 96, str. 17, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 64706819]
126. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Rastline so odlične terapevtke za čas pandemije. Delo. [Tiskana izd.]. 6. maj. 2021, leto 63, št. 102, str. 14, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 64711171]
127. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Prvi znanilci pomladi v polnem razcvetu. Delo. [Tiskana izd.]. 25. feb. 2021, leto 63, št. 145, str. 22, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 64714243]
128. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Zvonček ljubljana je dobil potomce. Slovenske novice. [Spletna izd.]. 9. 3. 2021, ilustr. ISSN 2232-5050. https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/zvoncek-ljubljana-je-dobil-potomce/. [COBISS.SI-ID 85588995]
129. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Mleček povzroča opekline : [napisal] Aleksander Brudar. Slovenske novice. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 31, št. 289, str. 6. ISSN 0354-1088. [COBISS.SI-ID 83142403]
130. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Botanični vrt Univerze v Ljubljani praznuje 211 let. STA znanost. 1 spletni vir, ilustr. ISSN 2536-1422. http://znanost.sta.si/2922358/botanicni-vrt-univerze-v-ljubljani-praznuje-211-let. [COBISS.SI-ID 74961923]
131. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Ko se spominjamo tistih, ki jih več ni. Dom in vrt.si : umetnost bivanja. 21. okt. 2020. ISSN 2630-1709. https://www.dominvrt.si/rubrika/roze-vrt/aranzmaji-jesen-grob-rastline.html. [COBISS.SI-ID 40775171]
132. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Kako jeseni poskrbeti za čebele?. Dom in vrt.si : umetnost bivanja. 23. okt. 2020. ISSN 2630-1709. https://www.dominvrt.si/rubrika/zivali/cebela-med-jesen-cebele.html. [COBISS.SI-ID 40787971]
133. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Na vsak slovenski vrt sodi malo solatke. Nedeljski dnevnik. 30. sep. 2020, letn. 59, št. 39, str. 16-17. ISSN 1318-0339. [COBISS.SI-ID 30989827]
134. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Na sprehod po ''Vrtu domovinske flore''. Novi tednik NT&RC. 16. jul. 2020, leto 75, št. 29, str. 36-37, ilustr. ISSN 0353-734X. [COBISS.SI-ID 31106563]
135. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Steber slovenstva iz rastlin. Reporter : informativni tednik. [Tiskana izd.]. 22. jun. 2020, letn. 13, št. 25, str., ilustr. ISSN 1855-3699. [COBISS.SI-ID 31675907]
136. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Botanični vrt 210 let varuh biodiverzitete. Slovenska tiskovna agencija. 9. jul. 2020. ISSN 1854-214X. http://znanost.sta.si/2784534/botanicni-vrt-210-let-varuh-biodiverzitete. [COBISS.SI-ID 42491907]
137. RAVNJAK, Blanka, KELT, Eva. Na mednarodni dan čebel gremo v Botanični vrt na kavo in palačinke. Mozaik. ISSN 2670-6059. https://www.mozaik.si/prosti-cas/16511/na-mednarodni-dan-cebel-gremo-v-botanicni-vrt-na-kavo-in-palacinke. [COBISS.SI-ID 5108047]
138. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Tudi drevesa životarijo. Delo.si. [Spletna izd.]. 18. okt. 2018, ilustr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/lokalno/ljubljana-in-okolica/tudi-drevesa-zivotarijo-103702.html. [COBISS.SI-ID 4878415]
139. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka. Od enega do drugega urada bi potrebovali drevored. Delo. [Tiskana izd.]. 19. okt. 2018, leto 60, št. 242, str. 7, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 4922959]
140. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Botanični vrt : med misijami tudi varovanje rastlinskih vrst v obliki semenske banke. Liza : polna dobrih idej!. 2018, št. 26, str. 20, ilustr. ISSN 2536-2224. [COBISS.SI-ID 4750415]
141. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Ljubljanski botanični vrt med sedmimi najboljšimi na svetu. Slovenske novice. [Tiskana izd.]. 23. maj 2018, letn. 28, št. 136, str. 8, ilustr. ISSN 0354-1088. [COBISS.SI-ID 4761423]
142. MARKOVČIČ, Maruška (intervjuvanec), BOŽIČ, Janko (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Mestne čebele pridelajo več medu. 24ur.com. ISSN 1581-3711. http://www.24ur.com/novice/slovenija/foto-mestne-cebele-pridelajo-vec-medu.html. [COBISS.SI-ID 4535375]
143. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Zvončki so zakladi Slovenije : Ljubljana. V: HIENG, Primož. Nenavadni vodnik po nenavadni Sloveniji. Del 2, 100 novih idej za izlete in potepanja. 1. natis. Brezovica pri Ljubljani: Harlekin No. 1, 2017. Str. 132-134, ilustr. ISBN 978-961-6008-49-5. [COBISS.SI-ID 4612431]
144. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Ne nabirajmo brezglavo!. Ona plus. [Spletna izd.]. ISSN 2591-0485. http://www.onaplus.si/ne-nabirajmo-brezglavo. [COBISS.SI-ID 4538703]

1.25 Drugi sestavni deli

145. KOROŠEC, Maja, ŠUC, Lea (intervjuvanec), GABROVŠEK, Lea (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Rastline v terapevtskem vrtu URI Soča, ki pomagajo pacientom pri rehabilitaciji. 24ur.com. ISSN 1581-3711. https://www.24ur.com/novice/slovenija/rastilne-v-terpevtskem-vrtu-uri-soca-ki-pomagajo-pacientom-pri-rehabilitaciji.html. [COBISS.SI-ID 97000707]
146. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja, RAVNJAK, Blanka. Index seminum annis 2021 collectorum. Botanični vrt Univerze v Ljubljani. 23. feb. 2022, 1 spletni vir. http://www.botanicni-vrt.si/index-seminum. [COBISS.SI-ID 132701187]
147. BAVCON, Jože, DAKSKOBLER, Igor, DAKSKOBLER, Ljudmila, MAKŠE, Janja, PODOBNIK, Andrej, RAVNJAK, Blanka. Semina e plantis spontaneis in loco natali annis 2021 et 2020 lecta. Botanični vrt Univerze v Ljubljani. 23. feb. 2022, 1 spletni vir. http://www.botanicni-vrt.si/index-seminum. [COBISS.SI-ID 132704771]
148. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Botanični vrt Univerze v Ljubljani je praznoval 210-letnico delovanja. Hladnikia. [Tiskana izd.]. nov. 2020, [št.] 46, str. 100-104, ilustr. ISSN 1318-2293. [COBISS.SI-ID 48122371]
149. RAVNJAK, Blanka. Sodelovanje ljubljanskega s pekinškim botaničnim vrtom. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove. dec. 2017, letn. 3, str. 58, ilustr. ISSN 2386-0634. [COBISS.SI-ID 4517455]
150. RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Strokovna ekskurzija v Zeleno prestolnico Evrope. Slovenski čebelar : glasilo čebelarskih organizacij Slovenije. dec. 2016, letn. 118, št. 12, str. 430. ISSN 0350-4697. [COBISS.SI-ID 5087311]
151. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Der Botanische Garten : Eine grüne Oase in Ljubljana - seit 200 Jahren = Botanični vrt : zelena oaza v Ljubljani - že 200 let. B&B Aktuell : mitarbeiterinfo. Sep. 2012, str.46, ilustr. [COBISS.SI-ID 30429657]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

152. BAVCON, Jože (avtor, urednik, fotograf), PRAPROTNIK, Nada, RAVNJAK, Blanka (avtor, urednik, fotograf). Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 210 let varuh biodiverzitete = The Univeristy Botanic Gardens Ljubljana, the guardians of biodiveristy for 210 years. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens Ljubljana, Biotehnical Faculty, 2021. 206 str., fotogr. ISBN 978-961-6822-76-3. [COBISS.SI-ID 68003331]
153. PRAPROTNIK, Nada, BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Botanik Alfonz Paulin (1853-1942) = Botanist Alfonz Paulin (1853-1942). Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta UL: = University Botanic Gardens Ljubljana, Biotechnical Faculty UL, 2021. 317 str., fotogr. ISBN 978-961-6822-81-7. [COBISS.SI-ID 86429955]
154. BAVCON, Jože (avtor, fotograf, urednik), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf, urednik), VREŠ, Branko (avtor, fotograf). Jegliči v Sloveniji - primule v Sloveniji = Primroses in Slovenia. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta UL: = University Botanic Gardens Ljubljana, Biotehnical Faculty UL, 2021. 207 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6822-83-1. [COBISS.SI-ID 90748931]
155. RAVNJAK, Blanka (avtor, urednik, fotograf), BAVCON, Jože (avtor, urednik, fotograf), GABROVŠEK, Lea (avtor, fotograf), ŠUC, Lea. Terapevtski vrt = Therapeutic garden. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens Ljubljana, Biotehnical Faculty, 2021. 189 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-82-4. [COBISS.SI-ID 87608835]
156. RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf, urednik), BAVCON, Jože (avtor, fotograf, urednik), BOŽIČ, Janko (avtor, fotograf, urednik). Avtohtone medovite rastline = Autochthonous melliferous plants. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens Ljubljana, Department of Biology, Biotechnical Faculty, 2020. 285 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-69-5. [COBISS.SI-ID 40632323]
157. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf, ilustrator), PRAPROTNIK, Nada. Senožeti, rovti - strme in pisane površine = Meadows - steep and colourful grasslands. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens Ljubljana, Department of Biology, Biotechnical Faculty, 2019. 235 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-59-6. [COBISS.SI-ID 303330304]
158. BAVCON, Jože (avtor, urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, urednik), PRAPROTNIK, Nada. Tradicionalna košnja ohranja rastlinsko biodiverziteto = Traditional mowing preserves plant biodiversity. Elektronska izd. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL, 2019. 145 str. ISBN 978-961-6822-57-2. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/traditional-mowing-preserves-plant-biodiversity.pdf. [COBISS.SI-ID 300429824]
159. PRAPROTNIK, Nada (avtor, fotograf), BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Narcise v Sloveniji : gorski narcis, bedenica ali ključavnica (Narcissus poeticus L. subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker) = Daffodils in Slovenia : poet's daffodil, poet's narcissus, nargis, pheasant's eye, findern flower or pinkster lily (Narcissus poeticus L. subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker). Ljubljana: University Botanic Gardens, Department of Biology, Biotehnical [!] Faculty, 2018. 213 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-53-4. [COBISS.SI-ID 297920512]
160. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf), VREŠ, Branko (avtor, fotograf). Raznolikost šipkov (Rosa L.) v Sloveniji = Wild roses diversity (Rosa L.) in Slovenia. Ljubljana: University Botanic Gardens, Department of Biology, Biote[c]hnical Faculty, 2018. 223 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6822-52-7. [COBISS.SI-ID 297697024]
161. BAVCON, Jože (avtor, fotograf, urednik), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf, urednik), BAVCON, David. Cvetne formule rastlinskih družin v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani = Floral formulas of plant families in the University Botanic Gardens Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani: = University Botanic Gardens Ljubljana, 2017. 501 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-40-4. [COBISS.SI-ID 288296704]
162. PRAPROTNIK, Nada (avtor, urednik), BAVCON, Jože (avtor, fotograf, urednik), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf, urednik). Fleischmannov rebrinec (Pastinaca sativa L. var. fleischmanni (Hladnik) Burnat) : dragocenost Botaničnega vrta in Ljubljane = Fleischmann's Parsnip (Pastinaca sativa L. var. fleischmanni (Hladnik) Burnat) : Botanic Garden's and Ljubljana's treasure. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2017. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-44-2. [COBISS.SI-ID 292496128]
163. BAVCON, Jože (avtor, fotograf, urednik), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf, urednik), VREŠ, Branko (avtor, fotograf, urednik). Wild roses (Rosa L.) in Slovenia. Ljubljana: University Botanic Gardens, Department of Biology, Biotechnical Faculty, 2017. 109 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6822-43-5. [COBISS.SI-ID 290449152]
164. BAVCON, Jože (avtor, urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, urednik, fotograf), BAVCON, David (urednik, fotograf). Travniška kadulja (Salvia pratensis L.) v Sloveniji = Meadow clary (Salvia pratensis L.) in Slovenia. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2015. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-26-8. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/meadow-clary-salvia-pratensis-l-in-slovenia.pdf. [COBISS.SI-ID 278704896]

2.02 Strokovna monografija

165. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Zakladi zelene strehe : streha Kemijskega inštituta kot rastišče in varuhinja slovenskih avtohtonih rastlinskih vrst. 1. izd. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2022. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-6104-76-0. [COBISS.SI-ID 103725571]
166. BAVCON, Jože (avtor, fotograf, urednik), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf, urednik). Tropske rastline = Tropical plants. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens Ljubljana, Department of Biology, Biotechnical Faculty, 2020. 291 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-63-3. [COBISS.SI-ID 20919043]
167. ZANOŠKI, Natalija, TEKSTOR, Viktorija, BAVCON, Jože, BERNARD, Gregor, HUDOKLIN, Andrej, RAVNJAK, Blanka, SIMIČ, Mitja, ZELIČ, Živa (avtor, ilustrator), ŽITNIK, Denis. Dihaj z mano : mestno drevje v Novem mestu. Novo mesto: Est=etika, društvo za vzpodbujanje etike v prostoru, 2017. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-285-930-5. [COBISS.SI-ID 292375296]

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

168. TOME, Staša, RAVNJAK, Blanka, GLAŽAR, Saša A., REPNIK, Robert, KOŠIR, Katarina (ilustrator, urednik). Ste jo videli že, srno? : naravoslovje za 7. razred osnovne šole. [Interaktivni učbenik]. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. ISBN 978-961-287-042-3. http://www.mozaweb.com/sl. [COBISS.SI-ID 290994176]
169. TOME, Staša, RAVNJAK, Blanka, GLAŽAR, Saša A., REPNIK, Robert, KOŠIR, Katarina (urednik, ilustrator). Ste jo videli že, srno? : naravoslovje za 7. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-241-950-9. [COBISS.SI-ID 284156416]

2.05 Drugo učno gradivo

170. TOME, Staša, RAVNJAK, Blanka, GLAŽAR, Saša A., REPNIK, Robert. Ste jo videli že, srno? : naravoslovje za 7. razred osnovne šole. Delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-287-020-1. [COBISS.SI-ID 290829568]

2.08 Doktorska disertacija

171. RAVNJAK, Blanka. Značilnosti naseljevanja rastlin in izbranih skupin talnih živali na presvetlitve dinarskega jelovo-bukovega gozda (Omphalodo-Fagetum) : doktorska disertacije = Characteristics of canopy gaps colonization by plants and some soil fauna groups in Dinaric fir-beech forest (Omphalodo-Fagetum) : doctoral dissertation. Ljubljana: [B. Ravnjak], 2019. XVIII, 161 f., [46] f. pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113493. [COBISS.SI-ID 303275776]

2.09 Magistrsko delo

172. RAVNJAK, Blanka. Optimizacija terenskega raziskovanja strig (Chilopoda) Slovenije : magistrsko delo = Optimisation of the field research of Slovenian centipedes (Chilopoda) : master thesis. Ljubljana: [B. Ravnjak], 2012. XIII, 84 f., [19] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 762231]

2.11 Diplomsko delo

173. RAVNJAK, Blanka. Raba prostora in biodiverziteta strig (Chilopoda), dvojnonog (Diplopoda) in mokric (Isopoda) na območju Voglajnsko-sotelske regije : diplomska naloga : univerzitetni študij = Land use and biodiversity of centipedes (Chilopoda), millipedes (Diplopoda) and isopods (Isopoda) in Voglajnsko-sotelska region (Slovenia) : graduation thesis : university studies. Ljubljana: [B. Ravnjak], 2006. XI, 76 f., ilustr., graf. prikazi, pril. [COBISS.SI-ID 1655631]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

174. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Vzpostavitev travnika pri Cukrarni : projektna naloga. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 2021. 6 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 134767107]
175. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka, BOŽIČ, Janko. Študija pelodne pestrosti ljubljanskega medu : končno poročilo. Ljubljana: [s. n.], 2020. 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 41084419]
176. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Ocena posega v habitat vodnega in obrežnega rastja jezera Jasna. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 2018. 6 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 134559747]
177. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Končno poročilo strokovnega posveta ʺLjubljana - mesto zvončkovʺ. Ljubljana: [s. n.], 2017. 7 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4518991]
178. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Testiranje ustreznosti komposta podjetja Snaga, pri uporabi za sajenje rastlin : končno poročilo. Ljubljana: [s. n.], 2017. 7 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4394063]
179. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Vrt cvetočih preprog. Ljubljana: [s. n.], 2017. 5 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4559695]
180. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Arboristično mnenje o stanju Kettejevega drevoreda v Novem mestu : končno poročilo. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, 2016. 31 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4135247]
181. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Drevored Koprivovca na Straški cesti v Novem mestu : arboristično mnenje : končno poročilo. Ljubljana: [s. n.], 2016. 9 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4518735]
182. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Posegi v obstoječo obrežno vegetacijo Ljubljanice : v okviru projekta ureditve parka Muste. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 2016. 6 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 134571779]
183. KOS, Ivan (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf), VODE, Branka, KLJUN, Franc (avtor, fotograf), POTOČNIK, Hubert. Prostorska inventarizacija prostoživečih vrst strig in mokric na območju Triglavskega narodnega parka v okviru projekta ʺrecharge.greenʺ - Usklajevanje izrabe obnovljivih virov energije in ohranjanje narave v Alpah : projektna naloga : zaključno poročilo. Ljubljana: [s. n.], 2015. 29 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3930959]
184. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Ureditev in vzdrževanje zbirke rastlin v osrednjem delu Botaničnega vrta : končno poročilo. Ljubljana: [s. n.], 2015. 12 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3664719]
185. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Urejanje mestnih zelenih površin : končno poročilo posveta. Ljubljana: [s. n.], 2015. 12 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3665999]
186. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka, MARINČEK, Alenka. Ohranimo suhi travnik v Ljubljani : zaključno poročilo. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 4. 9. 2014. Ni pag. [12 f.], 2 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 31647961]
187. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka, FIŠER, Stanislava. Problematika tujerodne invazivne rastlinske vrste orjaškega dežena (Heracleum mantegazzianum) v Botaničnem vrtu Ljubljana : končno poročilo. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 1. 9. 2014. Ni pag. [13 f.], ilustr., tabela. [COBISS.SI-ID 31648985]
188. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka (avtor, prevajalec). Seed collecting in Slovenia for Millenium seed bank : final report. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, dec. 2013. 8 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 31197145]
189. GABERŠČIK, Alenka, TROŠT SEDEJ, Tadeja, STRGULC-KRAJŠEK, Simona, ZELNIK, Igor, GERM, Mateja, KUHAR, Urška, DOLINAR, Nataša, ABRAM, Dragan, RAVNJAK, Blanka, BORDJAN, Dejan, PETRAS, Tina. Poročilo projekta LIFE06NAT/SLO/000069 "Presihajoče Cerkniško jezero" Št. 02-07 : kartiranje habitatnih tipov na območju Cerkniškega jezera : končno poročilo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2009. 29 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2134351]
190. ČAS, Miran (avtor, urednik), URBANČIČ, Mihej, SIMONČIČ, Primož, ŽLINDRA, Daniel, KRAIGHER, Hojka, AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar, GRGIČ, Tanja, KOS, Ivan, RAVNJAK, Blanka, SLAMERŠEK, Andreja, PAGON, Nives, REKELJ, Jurij, GRECS, Zoran. Revitalizacija sterilnih tal in biodiverzitete talne favne na saniranih deponijah Duplica in TEŠ RLV Velenje : zbornik končnih poročil segmenta raziskave za Center odličnosti GIS v sodelovanju z Občino Kamnik in Občino Velenje ter Šoštanj. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2007. str. 55 f. [COBISS.SI-ID 1949862]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

191. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Cvetoči travnik na strehi Kemijskega inštituta. Ljubljana: [s. n.], 2020. 4 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 46818307]
192. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Načrt zasaditve odsekov trzinske obvoznice. [Ljubljana: s. n., 2020]. 7 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 41095939]
193. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Ozelenitev nadstrešnic LPP Ljubljana. Ljubljana: [s. n.], 2020. 5 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 46819075]
194. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Revitalizacija parka na območju nekdanjega Sanatorija za pljučno tuberkolozo v Ankaranu ; Ureditev zelenih površin ob novi stanovanjski površini Ankaran. Ljubljana: [s. n.], 2020. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 46781187]
195. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Načrt ureditve zelene površine - medoviti vrt na območju Aquafil Slovenija. [Ljubljana: s. n., 2019]. 5 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 41093891]
196. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Zasaditveni načrt terapevtskega vrta Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča. Ljubljana: [s. n.], 2019. 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 41091075]
197. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta : načrt upravljanja spomenika za ministrstvo za kulturo. [S. l.: s. n., 2017]. 6 f. [COBISS.SI-ID 4519247]
198. ČAS, Miran (avtor, urednik), URBANČIČ, Mihej, ŽLINDRA, Daniel, KOBAL, Milan, KRAIGHER, Hojka, AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar, GRGIČ, Tanja, KOS, Ivan, RAVNJAK, Blanka, SLAMERŠEK, Andreja, PAGON, Nives, REKELJ, Jurij, GRECS, Zoran, ZABRET, Miha. Ekoremediacija sterilnih tal in revitalizacija biodiverzitete talne favne na deponijah Duplica in TEŠ RLV Velenje. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2007. 23 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1948582]

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

199. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Projekt ozelenitve objekta Gimnazije Ledina. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 11. 7. 2014. Ni pag. [5 f.], 2 pril. (načrt), tabela. [COBISS.SI-ID 31648217]
200. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka, VREMEC, Vladimir. Zasaditveni načrt Kneippovega vrta ob hotelu Delfin v Izoli. [S. l.: s. n., 2014]. [15] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3274063]

2.15 Izvedensko mnenje, arbitražna odločba

201. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Zasaditev dreves na Slovenski cesti : recenzija projekta. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, [2014]. Ni pag. [12 f.], pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 31648729]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

202. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). 212 let varovanja rastlinske biodiverzitete - Botanični vrt UL. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (25 min, 2 sek)). Pogled v znanost. https://ars.rtvslo.si/2022/02/pogled-v-znanost-356/. [COBISS.SI-ID 99518979]
203. LIČEN, Nataša (oseba, ki intervjuva), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). O bogati slovenski hortikulturi v knjižnih delih. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (9 min, 17 sek)). Zakladi naše dediščine. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/zakladi_2022_02_08. [COBISS.SI-ID 97783811]
204. PETAUER, Nadia (oseba, ki intervjuva), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Oleandri in druge sredozemske rastline. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 2022. Svetovalni servis. https://radioprvi.rtvslo.si/2022/04/svetovalni-servis-1606/. [COBISS.SI-ID 106966275]
205. MURŠIČ, Zarja (oseba, ki intervjuva), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Spoznavanje Botaničnega vrta v Ljubljani. Ljubljana: Zavod Radio Študent, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (16 min, 36 sek)). Noč raziskovalcev. https://radiostudent.si/znanost/noc-raziskovalcev/spoznavanje-botanicnega-vrta-v-ljubljani. [COBISS.SI-ID 122837507]
206. ANDERLUH, Gregor (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Zakladi zelene strehe na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (24 min, 19 sek)). Pogled v znanost. https://365.rtvslo.si/arhiv/pogled-v-znanost/174880172. [COBISS.SI-ID 112399107]
207. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BOŽIČ, Janko (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Avtohtone medovite rastline. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (26 min, 12 sek)). Pogled v znanost. https://ars.rtvslo.si/2021/08/pogled-v-znanost-330/. [COBISS.SI-ID 86406403]
208. DULAR RADOVAN, Anna (scenarist), TOME, Davorin (intervjuvanec), BEVK, Danilo (intervjuvanec), TURK, Tom (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), JANČAR, Tomaž (intervjuvanec). Biodiverziteta. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (8 min, 28 sek)). Na kratko. https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-kratko/174754819. [COBISS.SI-ID 55075843]
209. TENZE, Goran (oseba, ki intervjuva), BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Botanični vrt Univerze v Ljubljani in njegova bogata biodiverziteta. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (29 min, 52 sek)). Pogled v znanost. https://ars.rtvslo.si/2021/05/pogled-v-znanost-319/. [COBISS.SI-ID 65558787]
210. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Prezimovanje rastlin : klet, garaža ali dnevna soba?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 2021. Svetovalni servis. https://radioprvi.rtvslo.si/2021/11/svetovalni-servis-1502/. [COBISS.SI-ID 86447107]
211. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Vrtnarski nasveti : oddaja Dobro jutro. Ljubljana: Televizija Slovenija 1, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (12 min, 36 sek)), barve, zvok. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174816918?s=tv. [COBISS.SI-ID 83137539]
212. TENZE, Goran (oseba, ki intervjuva), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Življenjska moč rastlinskih semen, primer SEEDFORCE. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (26 min, 7 sek)). Pogled v znanost. https://ars.rtvslo.si/2021/11/pogled-v-znanost-346/. [COBISS.SI-ID 94052867]
213. BIZILJ, Tadeja (oseba, ki intervjuva), BAVCON, Jože (oseba, ki intervjuva), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). 210 let Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (6 min, 36 sek)). Aktualno. https://radioprvi.rtvslo.si/2020/07/210-let-botanicnega-vrta-univerze-v-ljubljani/. [COBISS.SI-ID 31030019]
214. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). 210 let od začetka Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (11 min, 13 sek)). https://4d.rtvslo.si/arhiv/val-202/174706606. [COBISS.SI-ID 40452867]
215. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). 210-letnica Botaničnega vrta. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (6 min, 36 sek)). Aktualna tema. https://4d.rtvslo.si/arhiv/aktualna-tema/174705316. [COBISS.SI-ID 51816963]
216. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Botanične lepote. Ljubljana: RTV SLO, 2020. https://radioprvi.rtvslo.si/2020/05/nocni-obisk-1955/. [COBISS.SI-ID 18183939]
217. ZAGORIČNIK, Nina (oseba, ki intervjuva), BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Brez Alexandra von Humboldta tudi Darwina ne bi bilo. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (11 min)). Reportaža. https://val202.rtvslo.si/2020/02/nedeljski-izlet-188/. [COBISS.SI-ID 5328207]
218. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Dr. Jože Bavcon : intervju. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (46 min, 35 sek)), barve, zvok. Intervju. https://4d.rtvslo.si/arhiv/intervju-tv/174703038. [COBISS.SI-ID 31547907]
219. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Dr. Jože Bavcon in dr. Blanka Ravnjak. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (112 min, 59 sek)). Nočni obisk. https://4d.rtvslo.si/arhiv/nocni-obisk/174696787. [COBISS.SI-ID 40915715]
220. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), JOŠAR, Jerneja (intervjuvanec). Kako do domačih limon iz ene peške?. Ljubljana: RTV Slovenija, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka 13 min, 23 sek)). Mimo grede. https://val202.rtvslo.si/2020/10/mimo-grede-12/. [COBISS.SI-ID 33930243]
221. TENZE, Goran (oseba, ki intervjuva), BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Kaj bi Darwin brez Alexandra von Humboldta?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Pogled v znanost. https://ars.rtvslo.si/2019/12/pogled-v-znanost-244/. [COBISS.SI-ID 5250127]
222. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), JONAK, Radoslav (intervjuvanec), BJELIĆ, Ana (intervjuvanec), ROVERE, Janez (intervjuvanec), STEBLOVNIK, Aleksander (intervjuvanec), KOROŠEC, Mojca (intervjuvanec), OGRINC, Nives (intervjuvanec), STROJNIK, Lidija (intervjuvanec), DAVIDOVIĆ, Nejc (intervjuvanec). Kraljica začimb vanilja : oddaja Ugriznimo znanost, TV Slovenija 1, 9. 5. 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174613892. [COBISS.SI-ID 6707994]
223. DACINGER, Renata (oseba, ki intervjuva), BRUS, Robert (intervjuvanec), LEVANIČ, Tom (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec), OSTERC, Gregor (intervjuvanec), BAJC, Marko (intervjuvanec), WESTERGREN, Marjana (intervjuvanec). Izjemna jelka. Ljubljana: RTV Slovenija, javni zavod, 2018. Ugriznimo znanost. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174583972. [COBISS.SI-ID 5285542]
224. LESKOVEC, Bojan, OGRIN, Lea, RAVNJAK, Blanka (diskutant), FIŠER, Stanislava (diskutant). Botanični vrt Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Prvi na obisku. https://radioprvi.rtvslo.si/2017/03/prvi-na-obisku-81/. [COBISS.SI-ID 4541519]
225. ŠVALJ, Miha, GNEZDA, Veronika, JOŠAR, Jerneja (diskutant), RAVNJAK, Blanka (diskutant), ŠEGULA, Sabina (diskutant). Na balkon, po hren in med trajnice. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Val 202, 2017. Mimo grede. http://val202.rtvslo.si/2017/04/mimo-grede-2/. [COBISS.SI-ID 4305487]
226. ŠVALJ, Miha, GNEZDA, Veronika, FINALE, Rock (diskutant), BEVK, Danilo (diskutant), RAVNJAK, Blanka (diskutant). Opraševalci in drugi mali vrtni pomočniki. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Val 202, 2017. Mimo grede. https://val202.rtvslo.si/2017/04/mimo-grede-4/. [COBISS.SI-ID 4334415]
227. TENZE, Goran (oseba, ki intervjuva), BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), PRAPROTNIK, Nada (intervjuvanec). Z avtorji knjige o Fleischmannovemu rebrincu. Ljubljana: Radio Slovenija, program Ars, 2017. Pogled v znanost. http://4d.rtvslo.si/arhiv/pogled-v-znanost/174506437. [COBISS.SI-ID 4558415]
228. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Blanka Ravnjak : oddaja Nočni obisk, Radio Slovenija, 1. program, 24. 10. 2016. Ljubljana: RTV Slovenija, 2016. http://radioprvi.rtvslo.si/2016/10/nocni-obisk-596/. [COBISS.SI-ID 4074575]
229. SNOJ, Luka (intervjuvanec), STOPAR, David (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec), SMODIŠ, Borut (intervjuvanec), CINDRO, Vladimir (intervjuvanec), HITI, Bojan (intervjuvanec), BIZJAK, Srečko, JAZBEC, Anže (intervjuvanec), KUZMAN, Uroš (intervjuvanec), DACINGER, Renata (oseba, ki intervjuva, urednik). Odporni proti sevanju : Ugriznimo znanost, TV SLO1, 17. 12. 2015. Ljubljana: RTV Slovenija, 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174377696. [COBISS.SI-ID 29170727]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

230. BERTONCELJ, Tjaša, BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka, BERTONCELJ, Tjaša (urednik), GRABNAR, Tin (urednik). Izginjajoči svet : [gledališki list]. Ljubljana: Lutkovno gledališče Ljubljana, 2022. 1 spletni vir, ilustr. http://www.lgl.si/si/izginjajoci-svet. [COBISS.SI-ID 132089859]
231. MALOVRH, Katja, TOMŠIČ, Maja (avtor, fotograf), BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Tropski rastlinjak v Botaničnem vrtu Ljubljana = Tropical greenhouse in Botanic gardens Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 2022. 42 plakatov, barve. [COBISS.SI-ID 100546819]
232. RAVNJAK, Blanka. Soodvisnost rastlin in medonosne čebele ter drugih opraševalcev : e-priročnik. [S. l.: s. n., 2021?]. 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([14] str.)), ilustr. https://lasko.info/wp-content/uploads/2020/04/e-priro%C4%8Dnik-SOODVISNOST-RASTLIN-IN-OPRA%C5%A0EVALCEV.pdf. [COBISS.SI-ID 55075587]
233. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Alexander von Humbolt : (1769-1859) - svetovni polihistor : 250 let od njegovega rojstva. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 2019. 11 plakatov, barve. [COBISS.SI-ID 134547203]
234. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Belgian Dendrology Society Study Tour of Slovenia : September 19th - 23rd 2019. [Ljubljana?: s. n., 2019]. [26] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5305935]

2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci

235. RAVNJAK, Blanka (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), BAVCON, Jože (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), SHARROCK, Suzanne (urednik, avtor dodatnega besedila), Slovenian second meeting of European Botanic Gardens Consortium with symposium, Ljubljana from 25. 5. to 29. 5. 2016. Autochthonous plants in the urban environment. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens, Department of Biology, Biotehnical Faculty, 2017. 112 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6822-46-6. [COBISS.SI-ID 293022464]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

236. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Orhideje : pogovor v oddaji Dobro jutro, RTV SLO1, 11. 1. 2023. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174927893. [COBISS.SI-ID 137478915]
237. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Presajanje orhidej : pogovor v oddaji Dobro jutro, RTV SLO1, 18. 1. 2023. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174929569. [COBISS.SI-ID 139131395]
238. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Jesensko obarvanje listja : pogovor v oddaji Dobro jutro, RTV SLO1, 24. 10. 2022. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174908366. [COBISS.SI-ID 127402499]
239. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Kokedama : nov trend urejanja notranjih prostorov : pogovor v oddaji Dobro jutro, RTV SLO1, 2. 3. 2022. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174852652. [COBISS.SI-ID 99748867]
240. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Lanterne : pogovor v oddaji Dobro jutro, RTV SLO1, 5. 7. 2022. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174884816. [COBISS.SI-ID 118085635]
241. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Siljenje čebulnic : pogovor v oddaji Dobro jutro, RTV SLO1, 2. 2. 2022. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174844706. [COBISS.SI-ID 96332547]
242. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Skrivnosti pravilnega kompostiranja : pogovor v oddaji Dobro jutro, RTV SLO1, 28. 9. 2022. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174902116. [COBISS.SI-ID 125800451]
243. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Slovenija - zelena dežela : sodelovanje v 12. oddaji Zelena Dežela, POP TV, 11.12.2022. https://voyo.si/oddaje/slovenske. [COBISS.SI-ID 135209219]
244. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). So vam božični kaktusi že zacveteli? : pogovor v oddaji Na vrtu, RTV SLO, 3. 12. 2022. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174918718?s=tv. [COBISS.SI-ID 132697603]
245. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Tradeskancija : pogovor v oddaji Dobro jutro, RTV SLO1, 23. 5. 2022. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174874721. [COBISS.SI-ID 111381251]
246. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Trajnostne božične zvezde : pogovor v oddaji Na vrtu, RTV SLO, 3. 12. 2022. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174918718?s=tv. [COBISS.SI-ID 132696579]
247. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Tropski rastlinjak : sodelovanje v 10. oddaji Zelena Dežela, POP TV, 27.11.2022. https://voyo.si/oddaje/slovenske. [COBISS.SI-ID 135115523]
248. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Vodne rastline : pogovor v oddaji Dobro jutro, RTV SLO1, 13. 6. 2022. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174880126. [COBISS.SI-ID 112158723]
249. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Vrtni nasveti : pogovor v oddaji Dobro jutro, RTV SLO1, 12. 1. 2022. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174838768?s=tv. [COBISS.SI-ID 93235203]
250. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Zasaditve za opraševalce : pogovor v oddaji Dobro jutro, RTV SLO1, 25. 4. 2022. https://365.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174867545. [COBISS.SI-ID 106974467]
251. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Zelene strehe : pogovor v oddaji Jutro na Planetu, 9. 6. 2022. https://www.planeteka.si/watch/rM1bLNZcMX. [COBISS.SI-ID 112165891]
252. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Čebele v Botaničnem vrtu : Ljubljana TV, 20. 5. 2021. https://www.youtube.com/watch?v=Y3t57Zv890Q. [COBISS.SI-ID 66321923]
253. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). O citrusih : pogovor v oddaji Dobro jutro, RTV SLO1, 15. 1. 2021. https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174746580. [COBISS.SI-ID 48755203]
254. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Primule ali trobentice : vrtni nasveti : RTV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 23. 2. 2021. [COBISS.SI-ID 54784003]
255. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Skrb za sredozemske rastline : pogovor v oddaji Dobro jutro, RTV SLO 1, 11. 5. 2021. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174774773. [COBISS.SI-ID 63104003]
256. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Sobne rastline : vrtni nasveti : RTV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 19. 1. 2021. [COBISS.SI-ID 47854851]
257. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Zelene nadstrešnice : Ljubljana TV, 12. 5. 2021. https://www.youtube.com/watch?v=AJyaiCRq65Y. [COBISS.SI-ID 63124995]
258. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Botanični vrt : Ljubljana TV, 26. 10. 2020. [COBISS.SI-ID 42488835]
259. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Cepitev okrasnih rastlin : vrtni nasveti : prispevek v oddaji Dobro jutro, TV Slovenija, 1. program, 2. 3. 2020. [COBISS.SI-ID 5328463]
260. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Dišavnice : vrtni nasveti : RTV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 23. 6. 2020. [COBISS.SI-ID 42029315]
261. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Dišavnice in zelišča : vrtni nasveti : RTV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 18. 5. 2020. [COBISS.SI-ID 42044675]
262. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Izdelajte svoj adventni venček : vrtni nasveti : RTV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 24. 11. 2020. [COBISS.SI-ID 39849987]
263. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Naravni pripravki : vrtni nasveti : RTV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 8. 6. 2020. [COBISS.SI-ID 42035203]
264. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Nega sobnih rastlin : vrtni nasveti : RTV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 13. 1. 2020. [COBISS.SI-ID 5309007]
265. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Pred festivalom zvončkov : RTV Slovenija, oddaja Na vrtu, 15. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 5319759]
266. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Razmnoževanje pelargonij : vrtni nasveti : RTV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 3. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 5308751]
267. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Zasaditev avtobusnih postajališč : ekoljubica : prispevek v oddaji Dobro jutro, RTV Slovenija, 13. okt. 2020. [COBISS.SI-ID 40806915]
268. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Botaničnemu vrtu Univerze v LJ mednarodna akreditacija za varstveno biologijo : najstarejša akademska ustanova pri nas letos med 11 prejemniki akreditacij o varstveni biologiji med 3500 prijavami z vsega sveta : oddaja Pogled v znanost, Radio Slovenja, Program Ars, Ljubljana, 22. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 4880207]
269. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Botanični vrt Ljubljana : Ljubljana TV, 5. 2. 2018. [COBISS.SI-ID 4634703]
270. PIVKA, Irena (intervjuvanec), ZORMAN, Brane (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Ko se v zvočnih raziskavah narave in okolja srečata znanost in umetnost : Steklenik, galerija za zvok, bioakustiko in umetnost : oddaja Ars Humana, Program ARS, Radio Slovenija, Ljubljana, 3. 12. 2018 ob 14:05. [COBISS.SI-ID 4914511]
271. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Navdušenje nad zvončki prihaja iz Anglije : Ljubljana TV, 6. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 4634447]
272. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Sredozemske rastline : oddaja Svetovalni servis, Radio Slovenija. Prvi program, Ljubljana, 27. 7. 2018. [COBISS.SI-ID 4777295]
273. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Trajna semenska banka v Botaničnem vrtu : oddaja Prvi dnevnik, RTV SLO, Ljubljana, 11. 7. 2018. [COBISS.SI-ID 4749903]
274. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Trajna semenska banka v Botaničnem vrtu : oddaja Slovenska kronika, RTV SLO, Ljubljana, 11. 7. 2018. [COBISS.SI-ID 4750159]
275. BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Vrtnica: hrana za oko, zdravje, dušo in telo : SiOL.net, 18. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 4919119]
276. RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec). Mag. Blanka Ravnjak : oddaja Jutranji pogovori, Radio Študent, Ljubljana, 16.11. 2017 ob 10:10. [COBISS.SI-ID 4503631]

3.12 Razstava

277. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože, SUŠNIK, Stane. Wiesen und farbenfrohe Gärten : Freisinger Gartentage, 11. bis 13. Mai 2018. [COBISS.SI-ID 4763983]
278. BAVCON, Jože (avtor razstave), RAVNJAK, Blanka (avtor razstave). Botanična zgodovina Grajskega griča : Ljubljanski grad, 16.6.2016 - 2.10.2016. Ljubljana, 2016. [COBISS.SI-ID 3911759]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

279. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Die farbenfrohen Wiesen Sloweniens : Freisinger Gartentage, 11. bis 13. Mai 2018. [COBISS.SI-ID 4763727]
280. RAVNJAK, Blanka. Predstavitev projekta Life NATURAVIVA : 14. bolšji sejem rastlin, Botanični vrt, Ljubljana, 21. april 2018. [COBISS.SI-ID 4682319]
281. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Il ciclamino comune : Nel Giardino del Doge, Manin, 9-10 settembre 2017. [COBISS.SI-ID 4413519]
282. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Diversity among wild roses (Rosa L.) in Slovenia : First Regional WFRS Convention of Eastern and Central Europe, Ljubljana, June 11-14, 2017. [COBISS.SI-ID 4404815]
283. RAVNJAK, Blanka. Zvončki in etnobotanika : Festival zvončkov v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, 3. - 5. marec 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 4254031]
284. MIHELČIČ, Alenka, RAVNJAK, Blanka, PRAPROTNIK, Eva, JUGOVIC, Jure. Biodiversity of seven caves from flysch and limestone regions in SW Slovenia : International workshop on conservation biology, Koper, Slovenia, 14th May 2013. Koper, 2013. [COBISS.SI-ID 2425811]

3.25 Druga izvedena dela

285. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Cvetoči travniki - kako jih ohraniti : predavanje v Centru TNP Bohinj, Stara Fužina, ob 18.00. [COBISS.SI-ID 112452611]
286. RAVNJAK, Blanka. Pollinators diversity and their role in ecosystems : Gimnazija Jurija Vege, Idrija, 3. maj 2022. [COBISS.SI-ID 107037955]
287. BEVK, Danilo, RAVNJAK, Blanka. Predavanje o opraševalcih in zeleni infrastrukturi : LIFE Naturaviva; projekt Čebelarske zveze Slovenije »Dan vseslovenskega sajenja medovitih rastlin«, 25. marec 2022 ob 17. uri, Uprava Kozjanskega parka, Podsreda. [COBISS.SI-ID 110221827]
288. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. University Botanic Gardens Ljubljana, Tivoli glasshosue, Tivoli city park : guided tour on Intrenational Dendrology Society, 31st May 2022. [COBISS.SI-ID 112484355]
289. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. V mesto ujeta narava, pomen zelene infrastrukture : Muzejsko društvo Idrija, mestna dnevna soba Pr’Golitu, 3. maj 2022. [COBISS.SI-ID 106962947]
290. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Senožeti, rovti - strme in pisane površine : predstavitev knjige, organizatorja Muzejsko društvo Idrija in Bevkova knjižnica Cerkno, Cerkno, 8. okt. 2020. [COBISS.SI-ID 41097475]
291. RAVNJAK, Blanka. Bogata rastlinska pestrost tekom celega leta vpilva na zdrave čebelje populacije : predavanje za Čebelarsko društvo Ljubljana Moste Polje, Zadružni dom Zadvor, Ljubljana - Dobrunje, 26.3. 2019. [COBISS.SI-ID 5025871]
292. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka, HORVAT, Ksenija. Botanični vrt Univerze v Ljubljani : Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana, 21. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 5257039]
293. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. O Scopoliju : predavanje na VII. Kulturnem maratonu na Gimnaziji Jurija Vege Idrija, 25. jan. 2019. [COBISS.SI-ID 133817859]
294. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Upodobitve rastlin v Viteški dvorani : predavanje na Jesenskem druženju s Posavkami in Posavci ter gosti ob rastavi Štirje elementi: 3 - Zemlja, od brežiškega oktobra do Ta veselega dne kulture, Posavski muzej Brežice, 17. okt. 2019. [COBISS.SI-ID 5305679]
295. RAVNJAK, Blanka. Zvončki v našem vsakdanu : predavanje na Festivalu zvončkov, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 5014863]
296. RAVNJAK, Blanka. Galantomanija : predavanje v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 4631375]
297. RAVNJAK, Blanka. Rastlinstvo barja : Usposabljanje vodnikov, Krajinski park Ljubljansko barje, Škofljica, 15. februar 2018. [COBISS.SI-ID 4624719]
298. RAVNJAK, Blanka. Soodvisnost čebel in rastlin : Čebelarsko društvo Ljubljana Moste Polje, 14. 3. 2018, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 4644687]
299. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Pomladanske rastline : barvitost, ki vabi : Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana, 13. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 5294415]
300. RAVNJAK, Blanka. Predstavitev delovanja najstarejše in največje semenske banke avtohtonih rastlin v Sloveniji : Svetovni dan čebel, shod proti Monsantu, Šola vožnje POB, 20. maj 2017, Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 4340047]
301. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Predstavitev in pomen sajenja avtohtonih medovitih rastlin : Center kulture Španski borci, 13. april 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 4339791]
302. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Ljubljansko barje : 16. november 2016, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Ljubljana. Ljubljana, 2016. [COBISS.SI-ID 4134991]
303. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Okrasne posodovke : tretje predavanje iz cikla Rastline nekoč in danes v naših domovih ter na javnih mestih, 12. maj 2016, Grajsko gledališče, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 3896911]
304. RAVNJAK, Blanka. Jesenski plodovi : Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 19. nov. 2015, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 3671119]
305. RAVNJAK, Blanka. Sprehod med rastlinstvom Karibskih otokov : predavanje na: 11. boljšji sejem rastlin, Botanični vrt, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 17. maj 2015. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 32001497]
306. RAVNJAK, Blanka. Sprehod med rastlinstvom Karibskih otokov : predavanje na: Dan odprtih vrat, Botanični vrt, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 10. april 2015. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 32002521]
307. RAVNJAK, Blanka. Sprehod med rastlinstvom Karibskih otokov : predavanje: Botanični vrt, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 4. marec 2015 ob 18. uri. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 31909849]
308. MARINČEK, Alenka, RAVNJAK, Blanka. Na toplo v trope Kostarike : predavanje v Botaničnem vrtu, Ljubljana, 20. februar 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 30468313]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

309. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (urednik, fotograf). Varovanje nekaterih izbranih Natura 2000 rastlinskih vrst : (LIFESeedforce projekt) = Protection of selected Natura 2000 plant species : (LIFE Seedforce project). Elektronska izd. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (138 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6822-90-9. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=144443. [COBISS.SI-ID 142766595]
310. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (urednik). 210 years of ex-situ conservation. Elektronska izd. Ljubljana: Botanični vrt, Biotehniška fakulteta UL, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (135 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6822-72-5. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/210-years-of-ex-situ-conservation.pdf. [COBISS.SI-ID 55477763]
311. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (urednik, fotograf). Čebele in rastline = Bees and plants. Elektronska izd. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (187 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6822-60-2. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/bees-and-plants.pdf. [COBISS.SI-ID 15995395]
312. PORTIR, Janoš, POŽRL, Annasibila, NABERNIK, Marija (urednik), STERGARŠEK, Jošt (urednik, avtor dodatnega besedila), BAVCON, Jože (urednik), RAVNJAK, Blanka (urednik), SEDMAK, Aleš (urednik). Likovna in vsebinska obravnava endemičnih in ogroženih rastlinskih vrst v Sloveniji = Illustrations and descriptions of endemic and endangered plant species in Slovenia. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens Ljubljana, Department of Biology, Biotechnical Faculty, 2019. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-56-5. [COBISS.SI-ID 298790912]
313. RAVNJAK, Blanka (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), BAVCON, Jože (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), SHARROCK, Suzanne (urednik, avtor dodatnega besedila), Slovenian second meeting of European Botanic Gardens Consortium with symposium, Ljubljana from 25. 5. to 29. 5. 2016. Autochthonous plants in the urban environment. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens, Department of Biology, Biotehnical Faculty, 2017. 112 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6822-46-6. [COBISS.SI-ID 293022464]
314. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (urednik, fotograf). Botanični vrt v letu zelene prestolnice Evrope = Botanic gardens in the year of European green capital. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2017. 126 str., ilustr. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/botanic-gardens-in-the-year-of-european-green-capital.pdf. [COBISS.SI-ID 4528463]
315. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (urednik, fotograf). Botanični vrt v letu zelene prestolnice Evrope = Botanic gardens in the year of European green capital. E-version. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-6822-45-9. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/botanic-gardens-in-the-year-of-european-green-capital.pdf. [COBISS.SI-ID 292549888]
316. PRAPROTNIK, Nada (avtor, urednik), BAVCON, Jože (avtor, fotograf, urednik), RAVNJAK, Blanka (urednik). Andrej Fleischmann (1804-1867), vrtnar in vodja v Botaničnem vrtu v Ljubljani = Andrej Fleischmann (1804-1867), gardener and head of the Botanic Gardens in Ljubljana. V Ljubljani: Botanični vrt Univerze: = University Botanic Gardens, 2016. 455 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-39-8. [COBISS.SI-ID 287757824]
317. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (urednik). Travniki - zelene površine ali pisani vrtovi? = Meadows - green surfaces or colorful gardens?. E version. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2016. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-37-4. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/meadows-green-surfaces-or-colourful-gardens.pdf. [COBISS.SI-ID 284829696]

Prevajalec

318. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Seeds collecting for in situ and ex situ conservation purpose. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2014. ISBN 978-961-6822-20-6. http://www.botanicni-vrt.si/o-botanicnem-vrtu/publikacije. [COBISS.SI-ID 273152000]
319. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Nabiranje semen v sušnem letu 2012 = Seeds collecting in the dry year 2012. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2013. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-16-9. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/seeds-collecting-in-the-dry-year-2012.pdf. [COBISS.SI-ID 265271808]

Avtor dodatnega besedila

320. RAVNJAK, Blanka (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), BAVCON, Jože (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), SHARROCK, Suzanne (urednik, avtor dodatnega besedila), Slovenian second meeting of European Botanic Gardens Consortium with symposium, Ljubljana from 25. 5. to 29. 5. 2016. Autochthonous plants in the urban environment. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta: = University Botanic Gardens, Department of Biology, Biotehnical Faculty, 2017. 112 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6822-46-6. [COBISS.SI-ID 293022464]

Intervjuvanec

321. JANKOVIČ, Jaroslav. Nad avtobusnimi postajališči zasajene kraševke, pa tudi zvončki in jarice. Delo.si. [Spletna izd.]. 16. 6. 2022, 1 spletni vir, ilustr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/lokalno/ljubljana-in-okolica/nad-avtobusnimi-postajalisci-zasajene-krasevke-pa-tudi-zvoncki-in-jarice/. [COBISS.SI-ID 112455427]
322. INTIHAR, Anja. Botanični vrt znova vabi z malimi belimi lepotci. Delo.si. [Spletna izd.]. 25. 2. 2022, 1 spletni vir, ilustr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/lokalno/ljubljana-in-okolica/botanicni-vrt-znova-vabi-z-malimi-belimi-lepotci/. [COBISS.SI-ID 119565571]
323. MREVLJE, Neža (oseba, ki intervjuva). Nove zelene nadstrešnice avtobusnih postajališč. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 22. sep. 2022, leto 72, št. 220, str. 9. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 123066371]
324. OREL JAKIČ, Maja. Dr. Jože Bavcon in dr. Blanka Ravnjak sta botanika v najžlahtnejšem pomenu beede. Obala plus : časopis s pogledom na morje. apr. 2022, leto [4], št. 38, str. 20-22, ilustr. ISSN 2670-4609. [COBISS.SI-ID 112451331]
325. FERRARI STOJANOVIĆ, Uroš (oseba, ki intervjuva). Slovenski zvončki tudi v znamenitem londonskem botaničnem vrtu. 24ur.com. 27. feb. 2021. ISSN 1581-3711. https://www.24ur.com/novice/slovenija/slovenski-zvoncki-tudi-v-znamenitem-londonskem-botanicnem-vrtu.html. [COBISS.SI-ID 54793219]
326. KRALJ, Anja. Prvi 'beli biseri' v slovenski Istri že zacveteli, v Evropi uspevajo tudi v eminentnih ustanovah. Časzazemljo. 24. 12. 2021, 1 spletni vir, ilustr. ISSN 2784-4676. https://www.caszazemljo.si/ekologija/prvi-zvoncki-ze-zacveteli.html. [COBISS.SI-ID 95377667]
327. INTIHAR, Anja. Prvi beli krasotci že razprli cvetove. Delo.si. [Spletna izd.]. 27. 12. 2021, 1 spletni vir, ilustr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/lokalno/primorska-in-notranjska/prvi-beli-krasotci-ze-razprli-cvetove/. [COBISS.SI-ID 95188739]
328. PIRMAN, Irena (oseba, ki intervjuva). Najlepša učilnica. Finance manager. 5. mar. 2021, št. 44, str. 40-45, ilustr. ISSN 2670-6989. [COBISS.SI-ID 54776835]
329. HROVATIN, Marjetka (avtor, fotograf). Varuhi rastlinske pestrosti. Moj mali svet. dec. 2021, letn. 53, [št. 12], str. [12-16], ilustr. ISSN 0580-8197. [COBISS.SI-ID 90228995]
330. Zacveteli so božični zvončki. Primorske novice. [Spletna izd.]. 21. 12. 2021, 1 spletni vir, ilustr. ISSN 1580-4747. https://www.primorske.si/primorska/istra/zacveteli-so-bozicni-zvoncki. [COBISS.SI-ID 95311619]
331. KONTLER-SALAMON, Jasna (oseba, ki intervjuva). Pisane senožeti, naša zelena nafta. Delo.si. [Spletna izd.]. 12. mar. 2020, ilustr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/novice/znanoteh/pisane-senozeti-nasa-zelena-nafta/. [COBISS.SI-ID 40524803]
332. PRIJATELJ, Maja. Džungla na Ižanski cesti : od ananasa do monstere. Delo. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 62, št. 184, str. 17. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 44961027]
333. LEVIČNIK, Vesna (oseba, ki intervjuva). Naravoslovec, ki je utišal Charlesa Darwina. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 21. feb. 2020. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042922905/lokalno/ljubljana/naravoslovec-ki-je-utisal-charlesa-darwina. [COBISS.SI-ID 5320015]
334. PENJAK, Alenka. Beg iz mrzle prestolnice v Koper. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 74, št. 241, str. 20. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 44963843]
335. HIENG, Primož (oseba, ki intervjuva). Lipo jim je posadil guverner Ilirskih provinc. Slovenske novice. [Spletna izd.]. 19. jun. 2020. ISSN 2232-5050. https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/lipo-jim-je-posadil-guverner-ilirskih-provinc-317261. [COBISS.SI-ID 40764419]
336. SENICA, Saša (oseba, ki intervjuva). V semenski banki že več kot 20 odstotkov slovenske flore : Botanični vrt : redke in ogrožene slovenske avtohtone vrste poslali tudi v hrambo milenijski semenski banki. Delo. [Tiskana izd.]. 6. feb. 2019, leto 61, št. 30, str. 4, ilustr. + portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 1115676254]
337. MLJAČ, Natalija. Rastline ne ubijajo, ubija neznanje. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. okt. 2019, letn. 29, str. 20-25, barvne fotogr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 4814705]
338. HIENG, Primož (oseba, ki intervjuva). Škoti nabirali slovenska semena. Slovenske novice. [Spletna izd.]. 26. jul. 2019, 1 spletni vir. ISSN 2232-5050. https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/skoti-nabirali-slovenska-semena/. [COBISS.SI-ID 134588675]
339. Ljubljančani, ocvetličite mesto in pomagajte čebelam. Dnevnik online. [Spletna izd.]. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042818308. [COBISS.SI-ID 4917583]
340. BIZILJ, Tadeja (oseba, ki intervjuva). Priprava na praznične dni : oddaja Kulturomat, Prvi program Radia Slovenija, 23. 12. 2017. [COBISS.SI-ID 4558159]
341. LEŠNIČAR, Tina (oseba, ki intervjuva). Izrisane značilnosti ljubljanskih tropov. Delo.si. [Spletna izd.]. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/novice/ljubljana/izrisane-znacilnosti-ljubljanskih-tropov.html. [COBISS.SI-ID 4537935]
342. ROKAVEC, Živa (oseba, ki intervjuva). V Botaničnem vrtu novo domovanje mestnih čebel. Dnevnik online. [Spletna izd.]. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042777683. [COBISS.SI-ID 4536911]
343. VALENČIČ, Darja (oseba, ki intervjuva). Niso vsi cvetovi pisani in lepi : tropski rastlinjak. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 20. feb. 2017, leto 67, št. 41, str. 8, ilustr. + portret. ISSN 1318-0320. https://www.dnevnik.si/1042763243/lokalno/ljubljana/tropski-rastlinjak-niso-vsi-cvetovi-pisani-in-lepi. [COBISS.SI-ID 1112629854]
344. ROKAVEC, Živa (oseba, ki intervjuva). Čebele izpod Rožnika domujejo v Botaničnem vrtu. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 11. jul. 2017, leto 67, št. 158, str. 8. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 4393039]
345. HIENG, Primož (oseba, ki intervjuva). Mestnim čebelam dom zasnovali arhitekti. Slovenske novice. [Spletna izd.]. ISSN 2232-5050. http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/mestnim-cebelam-dom-zasnovali-arhitekti. [COBISS.SI-ID 4542287]

Fotograf

346. DACINGER, Renata (oseba, ki intervjuva, voditelj oddaje), ŠIRCELJ, Helena (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec), MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja (intervjuvanec), ELER, Klemen (intervjuvanec). Strupene rastline. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (25 min, 14 sek)), barve, zvok. Ugriznimo znanost. https://365.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174936304. [COBISS.SI-ID 142375427]
347. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (urednik, fotograf). Varovanje nekaterih izbranih Natura 2000 rastlinskih vrst : (LIFESeedforce projekt) = Protection of selected Natura 2000 plant species : (LIFE Seedforce project). Elektronska izd. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (138 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6822-90-9. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=144443. [COBISS.SI-ID 142766595]
348. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (urednik, fotograf). Čebele in rastline = Bees and plants. Elektronska izd. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (187 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6822-60-2. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/bees-and-plants.pdf. [COBISS.SI-ID 15995395]
349. BAVCON, Jože (intervjuvanec, fotograf). Samo košnjo malo opustite. Nedelja : cerkveni list krške škofije. Mar. 2020, str. 22-23, ilustr. ISSN 1024-1485. [COBISS.SI-ID 31133187]
350. BAVČAR, Julijana. Naravni rozariji na pašnikih. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 13. feb. 2019, leto 26, št. 3, str. 24-25. ISSN 1318-069X. [COBISS.SI-ID 5069903]
351. BAVČAR, Julijana. Slovenski šipki : naravni rozariji na pašnikih. Delo in dom. [Spletna izd.]. 23. feb. 2019. ISSN 2591-1538. https://deloindom.delo.si/vrt-in-zivali/okrasni-vrtovi/slovenski-sipki-naravni-rozariji-na-pasnikih. [COBISS.SI-ID 5041231]
352. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Globalna strategija ohranjanja rastlinskih vrst : (točka 8) = Global strategy for plant conservation : (target 8). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2018. 115 str., ilustr., načrti. ISBN 978-961-6822-54-1. [COBISS.SI-ID 298007808]
353. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Rastlinstvo okolice "Franje" = The flora of "Franja" and its surrounding. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta: = University Botanic gardens Ljubljana, Department of Biology, Biotechnical Faculty, 2018. 167 str., fotogr. ISBN 978-961-6822-49-7. [COBISS.SI-ID 295886592]
354. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (urednik, fotograf). Botanični vrt v letu zelene prestolnice Evrope = Botanic gardens in the year of European green capital. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2017. 126 str., ilustr. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/botanic-gardens-in-the-year-of-european-green-capital.pdf. [COBISS.SI-ID 4528463]
355. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (urednik, fotograf). Botanični vrt v letu zelene prestolnice Evrope = Botanic gardens in the year of European green capital. E-version. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-6822-45-9. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/botanic-gardens-in-the-year-of-european-green-capital.pdf. [COBISS.SI-ID 292549888]
356. MERLJAK, Marija, JAKOB MERLJAK, Petra (avtor, fotograf). Olja za prehrano, zdravje in nego telesa. 1. ponatis. Ljubljana: Kmečki glas, 2016. 202 str., ilustr. ISBN 978-961-203-435-1. [COBISS.SI-ID 285130752]
357. TOME, Staša, RAVNJAK, Blanka, GLAŽAR, Saša A., REPNIK, Robert, KOŠIR, Katarina (urednik, ilustrator). Ste jo videli že, srno? : naravoslovje za 7. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-241-950-9. [COBISS.SI-ID 284156416]
358. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Telohi (Helleborus L.) - raznolikost v Sloveniji = Hellebore (Helleborus L.) - diversity in Slovenia. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2016. 235 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-34-3. [COBISS.SI-ID 284070912]
359. BAVCON, Jože (intervjuvanec, fotograf). Blažen med rožami : pogovor z Jožetom Bavconom, vodjem Botaničnega vrta. Vzajemna. apr. 2016, št. 4, str. 24-25, ilustr. ISSN 1580-4925. [COBISS.SI-ID 4052559]
360. KOCJAN AČKO, Darja (avtor, fotograf). Poljščine : pridelava in uporaba. Dotis 1. izd. Ljubljana: Kmečki glas, 2015. 187 str., fotogr. ISBN 978-961-203-440-5. [COBISS.SI-ID 279475968]
361. KOCJAN AČKO, Darja (avtor, fotograf). Poljščine : pridelava in uporaba. Ljubljana: Kmečki glas, 2015. 187 str., fotogr. ISBN 978-961-203-440-5. [COBISS.SI-ID 278183168]
362. PRAPROTNIK, Nada, DAKSKOBLER, Igor. Dr. Jože Bavcon, dobitnik Mednarodne nagrade Marsh za ohranjanje rastlin. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. nov. 2015, letn. 78, [št.] 3, str. 133-134, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 59516514]
363. MERLJAK, Marija, JAKOB MERLJAK, Petra (avtor, fotograf). Olja za prehrano, zdravje in nego telesa. Ljubljana: Kmečki glas, 2014. 202 str., ilustr. ISBN 978-961-203-435-1. [COBISS.SI-ID 275891200]
364. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Botanic gardens and biodiversity. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-06-0. [COBISS.SI-ID 254435328]

Recenzent

365. BAJD, Barbara. Alpine plants : simplified identification key. 1st ed. Ljubljana: Hart, 2015. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-15-6. [COBISS.SI-ID 278049536]
366. BAJD, Barbara. Moje prve alpske rastline : preprost določevalni ključ. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2014. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-12-5. [COBISS.SI-ID 274449920]

Drugo

367. GRABNAR, Tin (avtor, režiser). Izginjajoči svet. Ljubljana: Lutkovno gledališče Ljubljana, 2022. [COBISS.SI-ID 128427779]


NERAZPOREJENO

368. TOME, Staša, RAVNJAK, Blanka, GLAŽAR, Saša A., REPNIK, Robert, KOŠIR, Katarina (ilustrator, urednik). Ste jo videli že, srno? : naravoslovje za 7. razred osnovne šole. [Interaktivni učbenik]. 1. elektronska izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka HTML), ilustr. ISBN 978-961-7121-72-8. https://www.irokus.si. [COBISS.SI-ID 109980931]
369. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. The treasures of a green roof : the Institute roof as the habitat and guardian of plant species native to Slovenia. 1st ed. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2022. ISBN 978-961-6104-77-7. [COBISS.SI-ID 110171651]
370. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Botanično priljubljeni Porezen. Idrijski razgledi. 2021, 66, [št.] 1, str. 75-83, ilustr. ISSN 0019-1523. [COBISS.SI-ID 95751171]
371. RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf), BAVCON, Jože (avtor, fotograf), PRAPROTNIK, Nada. Po poti Fleischmannovega rebrinca = Path of the Fleischmannʼs parsnip. Ljubljana: Ljubljanski grad: Botanični vrt Univerze, 2016. [24] str., fotogr. ISBN 978-961-6822-36-7. [COBISS.SI-ID 284578560]

INSTITUTION WITH THE TRADITION AND KNOW-HOW, EVER SINCE 1810!

BOTANIC GARDEN CELEBRATES - BIODIVERSITY GUARDIAN FOR 214 YEARS!