Tropski rastlinjak

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OSTERC, Gregor, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, ŠTAMPAR, Franci, RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Impact of specific environmental characteristics of the site of origin (shady, sunny) on anthocyanin and flavonol contents of replanted plants at common cyclamen (Cyclamen purpurascens Mill.). Acta physilogiae plantarum, ISSN 0137-5881, 2017, vol. 39, iss. 2, str. 1-10, doi: 10.1007/s11738-017-2355-3. [COBISS.SI-ID 8626553]

2. HAVINGA, Reinout, KOOL, Anneleen, ACHILLE, Frédéric, BAVCON, Jože, BERG, Christian, BONOMI, Costantino, BURKART, Michael, DE MEYERE, Dirk, 'T HART, Joke, HAVSTRÖM, Mats, KEßLER, Paul, KNICKMANN, Barbara, KÖSTER, Nils, MARTINEZ, Rémy, OSTGAARD, Havard, RAVNJAK, Blanka, SCHEEN, Anne-Cathrine, SMITH, Pamela, SMITH, Paul, SOCHER, Stephanie A., VANGE, Vibekke. The Index seminum : seeds of change for seed exchange. Taxon, ISSN 0040-0262, 2016, vol. 65, no. 2, str. 333-336. http://dx.doi.org/10.12705/652.9, doi: 10.12705/652.9. [COBISS.SI-ID 3912015]

3. BAVCON, Jože. White Purple broom (Chamaecytisus purpureus Scop.) = Rdeči reličnik (Chamaecytisus purpureus Scop.). Folia biologica et geologica, ISSN 1855-7996. [Tiskana izd.], 2015, letn. 56, št. 3, str. 17-23. [COBISS.SI-ID 39780397]

4. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Seed banks as a partnership for global plant conservation = Semenske banke kot oblika partnerstva za globalno varovanje rastlinskih vrst. Acta biologica slovenica : ABS, ISSN 1408-3671. [Tiskana izd.], 2014, vol. 57, št. 1, str. 3-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 31582681]

5. OSTERC, Gregor, CUNJA, Vlasta, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, SCHMITZER, Valentina, ŠTAMPAR, Franci, BAVCON, Jože. Foliage identification of different autochtonous common cyclamen genotypes (Cyclamen purpurascens Mill.) using various biochemical parameters. Scientia horticulturae, ISSN 0304-4238. [Print ed.], 2014, vol. 173, str. 37-44. [COBISS.SI-ID 7956089]

6. BAVCON, Jože. Conservation in the University botanic garden Ljubljana. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, ISSN 1230-3291, 2008, letn. 17, str. 3-6. [COBISS.SI-ID 25756633]

7. BAVCON, Jože. Snowdrop (Galanthus nivalis L.) and its phenotypic diversity in Slovenia = Fenotipska raznolikost malega zvončka (Galanthus nivalis L.) v Sloveniji. Acta biologica slovenica : ABS, ISSN 1408-3671. [Tiskana izd.], 2007, vol. 50, št. 1, str. 53-58. [COBISS.SI-ID 1866319]

8. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka, LESAR, Helena. Lectures and workshops as a source of instruction and education on the world of plants. Scripta Botanica Belgica, ISSN 0779-2387, 2004, letn. 29, str. 25-27. [COBISS.SI-ID 18480601]

9. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. A dry meadow as a live seed bank and an object of research. Scripta Botanica Belgica, ISSN 0779-2387, 2004, letn. 29, str. 131-134. [COBISS.SI-ID 18480857]

10. BAVCON, Jože, DRUŠKOVIČ, Blanka, GOGALA, Nada. Effects of UV-B radiation on growth and mitotic activity in the norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) = Vpliv UV-B sevanja na rast in mitotsko aktivnost pri smreki (Picea abies (L.) Karst.). Acta biologica slovenica : ABS, ISSN 1408-3671. [Tiskana izd.], 1999, letn. 42, št. 2, str. 9-16. [COBISS.SI-ID 10578649]

11. BAVCON, Jože, GOGALA, Nada, GABERŠČIK, Alenka. Influence of UV-B radiation on Norway spruce seedlings (Picea abies (L.) Karst.) = Vpliv UV-B sevanja na sejanke smreke (Picea abies (L.) Karst.). Radiology and oncology, ISSN 1318-2099. [Print ed.], 1998, let. 32, št. 1, str. 83-87. [COBISS.SI-ID 7680217]

12. BAVCON, Jože, GOGALA, Nada. The influence of UV-B irradiation on the mitotic activity in Picea abies (L.) Karst. Phyton : annales rei botanicae, ISSN 0079-2047, 1996, 36, št. 3 Suppl, str. 47-50. [COBISS.SI-ID 888399]

13. BAVCON, Jože, GABERŠČIK, Alenka, BATIČ, Franc. Influence of UV-B radiation on photosynthetic activity and chlorophyll fluorescence kinetics in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) seedlings. Trees, ISSN 0931-1890, 1996, let. 10, str. 172-176. [COBISS.SI-ID 103385]

14. BAVCON, Jože, GABERŠČIK, Alenka, GOGALA, Nada. Influence of low temperatures and UV-B radiation on chlorophyll flourescence kinetic in Picea abies (L.) Karst. Acta pharmaceutica, ISSN 1330-0075, 1995, št. 2, suppl. 1, str. 359-362. [COBISS.SI-ID 27097]

15. BAVCON, Jože, DRUŠKOVIČ, Blanka, PAPEŠ, Dražena. Germination of seeds and cytogenetic analysis of the spruce in differently polluted areas of Slovenia. Phyton : annales rei botanicae, ISSN 0079-2047, 1994, let. 33, št. 2, str. 267-277. [COBISS.SI-ID 158425]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

16. BAVCON, Jože. Botanični vrt Univerze v Ljubljani - 200 let = University botanic gardens Ljubljana - 200 years. Acta biologica slovenica : ABS, ISSN 1408-3671. [Tiskana izd.], 2010, vol. 53, no. 1, str. 3-34. [COBISS.SI-ID 2298703]

17. GERM, Mateja, GABERŠČIK, Alenka, TROŠT SEDEJ, Tadeja, MAZEJ, Zdenka, BAVCON, Jože. The effects of UV-B radiation on aquatic and terrestrial primary producers. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia naturalis, ISSN 1408-533X. [Tiskana izd.], 2003, letn. 13, št. 2, str. 281-288, graf. prik. [COBISS.SI-ID 674003]

18. BAVCON, Jože. The Ljubljana botanical garden - biodiversity of plants = Ljubljanski botanični vrt - biodiverziteta rastlinskega sveta. Acta biologica slovenica : ABS, ISSN 1408-3671. [Tiskana izd.], 2000, letn. 43, št. 3, str. 33-39. [COBISS.SI-ID 825167]

 

1.04 Strokovni članek

19. BAVCON, Jože. Naše rastline. V: FILIPIČ, Hanzi (ur.), HREN, Karl (ur.). Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu : za navadno leto 2015, (Koledar ... Mohorjeve družbe, ISSN 1024-1493, 2015). Celovec: Mohorjeva družba. 2014, str. 115-119, ilustr. [COBISS.SI-ID 31807193]

20. BAVCON, Jože. Rastline iz Botaničnega vrta Ljubljana = Flora from the Ljubljana Botanical gardens = Pflanzen aus dem Botanischen Garten in Ljubljana. Bilten : poštne znamke, ISSN 1854-2891, 2012, št. 90, str. 8-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 30429401]

21. BAVCON, Jože. Galanthus Gala : največja razstava zvončkov na svetu. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2012, letn. 11, št. 4, str. 42-45, ilustr. [COBISS.SI-ID 30038233]

22. BAVCON, Jože. Žafrani v Sloveniji. Flos, ISSN 2232-5212, 2011, letn. 1, št. 1, str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 29752537]

23. BAVCON, Jože. Očarljivo cvetenje še pred olistanjem. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, feb. 2011, letn. 17, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 29143769]

24. BAVCON, Jože. Rastline so lahko tudi droge. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, jul. 2011, letn. 17, str. 6-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 30421465]

25. BAVCON, Jože. Kako prezimimo občutljive rastline. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, okt., nov. 2011, letn. 17, str. 6-8. [COBISS.SI-ID 29143257]

26. BAVCON, Jože. Orjaški lokvanj. Gea : poljudnoznanstvena revija, ISSN 0353-782X. [Tiskana izd.], avg. 2011, letn. 21, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 29141977]

27. BAVCON, Jože, BOŽIČ, Gregor, KUTNAR, Lado, KOŠIČEK, Boštjan. Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov : maklen, trokrpi javor in tatarski javor : Acer campestre, Acer monspessulanum, Acer tataricum : Slovenija. Gozdarski vestnik : Slovenska strokovna revija za gozdarstvo, ISSN 0017-2723. [Tiskana izd.], 2011, letn. 69, št. 9, str. [417-424], ilustr. [COBISS.SI-ID 3258022]

28. BAVCON, Jože. Kaj je novega v Botaničnem vrtu v Ljubljani?. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, sep. 2011, letn. 10, št. 9, str. 28-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 29145049]

29. BAVCON, Jože. Vrt mnogih generacij : 200 let Ljubljanskega botaničnega vrta. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic, ISSN 1318-069X. [Tiskana izd.], 2010, letn. 18, št. 7, str. 43-44, ilustr. [COBISS.SI-ID 27764441]

30. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Nimajo jih vsi v takem izobilju : dober dan, pomlad. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic, ISSN 1318-069X. [Tiskana izd.], 2010, letn. 18, št. 10, str. 102-105, ilustr. [COBISS.SI-ID 27764185]

31. BAVCON, Jože. April prinese prebujenje : botanični vrt praznuje. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic, ISSN 1318-069X. [Tiskana izd.], 2010, letn. 18, št. 13, str. 45-47, ilustr. [COBISS.SI-ID 27763929]

32. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Maj v kraljestvu cvetov : botanični vrt praznuje. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic, ISSN 1318-069X. [Tiskana izd.], 2010, letn. 18, št. 17, str. 79-81, ilustr. [COBISS.SI-ID 27760601]

33. BAVCON, Jože. Junija v znamenju travniških lepotic: botanični vrt praznuje. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic, ISSN 1318-069X. [Tiskana izd.], 2010, letn. 18, št. 22, str. 48-49, ilustr. [COBISS.SI-ID 27763673]

34. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Julij, mesec slavja : Botanični vrt praznuje. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic, ISSN 1318-069X. [Tiskana izd.], 2010, letn. 18, št. 26, str. 54-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 27868633]

35. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Lepotice visokega poletja : botanični vrt praznuje - avgusta vas pričakuje. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic, ISSN 1318-069X. [Tiskana izd.], 2010, letn. 18, št. 31, str. 39-40, ilustr. [COBISS.SI-ID 27764953]

36. BAVCON, Jože. Septembra modrina prinaša jesen : botanični vrt praznuje. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic, ISSN 1318-069X. [Tiskana izd.], 2010, letn. 18, št. 34, str. 53, ilustr. [COBISS.SI-ID 27765209]

37. BAVCON, Jože. Sončnice za užitek in sanjarjenje. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, 2010, letn. 16, št. 157, str. 20-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 27765977]

38. BAVCON, Jože. Mokra poletja škodijo cvetovom. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, 2010, letn. 16, št. 160, str. 4-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 27460057]

39. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Zakladi pred domačim pragom : senožeti, dragoceni vrt za vsakogar. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic, ISSN 1318-069X. [Tiskana izd.], 2009, letn. 17, št. 26, str. 38-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 27764697]

40. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Cvetje v jeseni : ciklame. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic, ISSN 1318-069X. [Tiskana izd.], avg. 2009, letn. 17, št. 32, str. 35-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 26653657]

41. BAVCON, Jože. Vse o sredozemskih rastlinah v loncih, ki potrebujejo posebno nego. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, jul. 2009, letn. 15, št. 149, str. 10-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 26653401]

42. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Stari botanični vrt v Jeni. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, apr. 2009, letn. 12, št. 4, str. 77-79, ilustr. [COBISS.SI-ID 26652377]

43. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Wakehurst Place v jesenski podobi. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, okt. 2009, letn. 12, št. 10, str. 71-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 26653145]

44. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Botanični vrt v Zagrebu. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, nov. 2009, letn. 12, št. 11, str. 71-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 26652889]

45. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Botanični vrt v Barceloni. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, dec. 2009, letn. 12, št. 12, str. 69-71, ilustr. [COBISS.SI-ID 26652633]

46. BAVCON, Jože. Mit, da čebulnice sadimo le jeseni, ne velja!. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, feb. 2008, letn. 14, št. 2, str. 4-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 24178905]

47. BAVCON, Jože. Skalnjak tudi na okenski polici. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, 2008, letn. 14, št. 136, str. 8. [COBISS.SI-ID 24895705]

48. BAVCON, Jože. [Vse o] ... okrasnih zdravilnih rastlinah. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, 2008, letn. 14, št. 140, str. 9-11. [COBISS.SI-ID 24895193]

49. BAVCON, Jože. Parazitske cvetnice. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, 2008, letn. 14, št. 141, str. 13. [COBISS.SI-ID 24894937]

50. BAVCON, Jože. Z bukvijo v vrtu popestrimo letne čase. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, nov. 2008, letn. 14, št. 142, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 25039577]

51. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Novozelandsko božično drevo. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, feb. 2008, letn. 40, št. 2, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 24174041]

52. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Kaliandra. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, 2008, letn. 40, št. 4, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 24173785]

53. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Zvezdasti jasmin. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, 2008, letn. 40, št. 5, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 24894681]

54. BAVCON, Jože. Vrt v Padovi: prvi botanični vrt nove dobe. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2008, letn. 11, št. 1-2, str. 125-128. [COBISS.SI-ID 24893401]

55. BAVCON, Jože. Vrt v Padovi : prvi botanični vrt nove dobe. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, jan.-feb. 2008, letn. 11, št. 1-2, str. 125-128, ilustr. [COBISS.SI-ID 24174553]

56. BAVCON, Jože. Bogastvo velikega vrta v Berlinu. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2008, letn. 11, št. 3, str. 82-84. [COBISS.SI-ID 24893657]

57. BAVCON, Jože. Bogastvo velikega vrta v Berlinu. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, mar. 2008, letn. 11, št. 3, str. 82-84, ilustr. [COBISS.SI-ID 24174297]

58. BAVCON, Jože. Lepa stara Chelsa. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2008, letn. 11, št. 4, str. 78-80, ilustr. [COBISS.SI-ID 24893913]

59. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Glasnevin - vrt v Dublinu. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2008, letn. 11, št. 5, str. 80-83, ilustr. [COBISS.SI-ID 24894169]

60. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Dunajski botanični vrt. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2008, letn. 11, št. 6, str. 80-82, ilustr. [COBISS.SI-ID 24894425]

61. BAVCON, Jože. Genij iz Upsale : pred 300 leti se je rodil Carl Linné. Delo, ISSN 0350-7521, 13. sep. 2007, leto 49, št. 211, str. 20, ilustr. [COBISS.SI-ID 235376128]

62. BAVCON, Jože. [Vse o] --- praktičnih rešitvah za zeleni kotiček. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, maj 2007, letn. 13, št. 127, str. 9-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 23567321]

63. BAVCON, Jože. [Vse o] --- vodnih motivih v vrtu. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, jun. 2007, letn. 13, št. 128, str. 9-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 23566553]

64. BAVCON, Jože. [Vse o] --- varovanju rastlin pred vročino. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, jul. 2007, letn. 13, št. 129, str. 9-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 23567065]

65. BAVCON, Jože. Poliški šopek. Idrijski razgledi, ISSN 0019-1523, 2007, letn. 52, št. 1, str. 72-74. [COBISS.SI-ID 23566297]

66. DAKSKOBLER, Igor, BAVCON, Jože. Seznam popisanih praprotnic in semenk v okolici Polic na Cerkljanskem. Idrijski razgledi, ISSN 0019-1523, 2007, letn. 52, št. 1, str. 122-139, ilustr. [COBISS.SI-ID 26879789]

67. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Zakaj ne koprive, pa čeprav mrtve?. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2007, letn. 6, št. 5, str. 71, ilustr. [COBISS.SI-ID 23561177]

68. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Ko zacveti lan, se nebo spusti na zemljo. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2007, letn. 6, št. 6, str. 48-49, ilustr. [COBISS.SI-ID 23559641]

69. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Zaobljena bodičavost. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2007, letn. 6, št. 9, str. 50-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 23558617]

70. BAVCON, Jože. Guava. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2007, letn. 10, št. 11, str. 93-95, ilustr. [COBISS.SI-ID 23555801]

71. BAVCON, Jože. Citrusi. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, dec. 2007, letn. 10, št. 12, str. 92-95, ilustr. [COBISS.SI-ID 24175065]

72. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. 80 years of Alpinum "Juliana" = 80 let alpinuma Juliana. Index seminum anno ... collectorum, ISSN 1318-170X, 2006, str. 1-40. [COBISS.SI-ID 22843097]

73. BAVCON, Jože. Strupen lepotec. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2006, letn. 9, št. 10, str. 94-95. [COBISS.SI-ID 22383321]

74. BAVCON, Jože. Kjer se meja med kopnim in morjem zabriše. Delo, ISSN 0350-7521, 2005, letn. 47, št. 124. [COBISS.SI-ID 20179417]

75. BAVCON, Jože. Vi sprašujete - strokovnjaki odgovarjajo. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, 2005, letn. 37, št. 12, str. 23. [COBISS.SI-ID 20169689]

76. BAVCON, Jože. Konzorcij botaničnih vrtov Evropski[!] unije v razširjeni sestavi. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805, maj 2005, letn. 67, št. 9/10, str. 454, ilustr. [COBISS.SI-ID 24083501]

77. BAVCON, Jože. Dediščina, raziskovanje, izobraževanje : današnja vloga botaničnih vrtov. Delo, ISSN 0350-7521, 23. sep. 2004, leto 46, št. 223, str. 18, ilustr. [COBISS.SI-ID 216158208]

78. BAVCON, Jože. Drevo iz dobe dinozavrov : volemija v Evropi. Delo, ISSN 0350-7521, 2. dec. 2004, leto 46, št. 280, str. 19, ilustr. [COBISS.SI-ID 217269504]

79. BAVCON, Jože. Kijasti lisičjak in uadla. Idrijski razgledi, ISSN 0019-1523, 2004, letn. 19, št. 1, str. 120. [COBISS.SI-ID 18485209]

80. BAVCON, Jože. Renovation of the Ljubljana botanical garden. IFPRA bulletin, ISSN 1012-7720, 2004, sept. [COBISS.SI-ID 20173785]

81. BAVCON, Jože. Kot dodatna soba s pogledom v nebo in na morje. Nedelo : slovenski nedeljski časnik, ISSN 1318-7023, 16. maja 2004, letn. 9, št. 20, str. 22-23. [COBISS.SI-ID 18235097]

82. BAVCON, Jože. Z alpskimi botaničnimi vrtovi v Primorskih Alpah. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805, jan. 2004, letn. 66, št. 5, str. 220-221, ilustr. [COBISS.SI-ID 21935917]

83. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, januar 2004, letn. 3, št. 1, str. 48. [COBISS.SI-ID 17436633]

84. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2004, letn. 3, št. 8, str. 68. [COBISS.SI-ID 18483673]

85. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2004, letn. 3, št. 10, str. 68. [COBISS.SI-ID 18482905]

86. BAVCON, Jože. Legoland : po svetu. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2004, letn. 7, št. 7/8, str. 97-105. [COBISS.SI-ID 18235353]

87. MARINČEK, Alenka, BAVCON, Jože. Optimističen, a odgovoren pogled na svet : projekt Eden. Delo, ISSN 0350-7521, 2. jun. 2003, leto 45, št. 125, ilustr. [COBISS.SI-ID 124630528]

88. BAVCON, Jože, SUŠNIK, Stane. Eranthis hyemalis (L.) Salisb. Hladnikia, ISSN 1318-2293, december 2003, št. 15-16, str. 93-94. [COBISS.SI-ID 18041561]

89. BAVCON, Jože. Symphoricarpus albus (L.) blake. Hladnikia, ISSN 1318-2293, 2003, št. 15-16, str. 99. [COBISS.SI-ID 18137817]

90. BAVCON, Jože (rubrikator). Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, februar 2003, letn. 2, št. 1-2, str. 48. [COBISS.SI-ID 16258521]

91. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja : Že dve leti .... Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 3, str. 64-65. [COBISS.SI-ID 16186329]

92. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 4, str. 82-83. [COBISS.SI-ID 16348889]

93. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 5, str. 58-59. [COBISS.SI-ID 16187865]

94. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 8, str. 49-50. [COBISS.SI-ID 16789209]

95. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Črničevje : (črnika, črni hrast). Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo, ISSN 1318-2579, 2003, letn. 11, št. 6, str. 22-23. [COBISS.SI-ID 15968729]

96. BAVCON, Jože. Domači posebneži med navadnimi zvončki. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo, ISSN 1318-2579, februar-marec 2003, letn. 12, št. 1, str. 14-17. [COBISS.SI-ID 16177881]

97. BAVCON, Jože. Lepljivec. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo, ISSN 1318-2579, februar-marec 2003, letn. 12, št. 1, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 16178137]

98. BAVCON, Jože. Zelenika. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo, ISSN 1318-2579, 2003, letn. 12, št. 2, str. 20-21. [COBISS.SI-ID 16182489]

99. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Feijoa. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo, ISSN 1318-2579, 2003, letn. 12, št. 3, str. 24-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 16477401]

100. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Projekt Eden. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo, ISSN 1318-2579, 2003, letn. 12, št. 3, str. 48-50, ilustr. [COBISS.SI-ID 16477657]

101. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Rujevina. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo, ISSN 1318-2579, 2003, letn. 12, št. 4, str. 16-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 16808665]

102. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Oljka. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo, ISSN 1318-2579, 2003, letn. 12, št. 5, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 16808153]

103. BAVCON, Jože. The Ljubljana botanical garden and its role in the conservation of plants. IFPRA bulletin, ISSN 1012-7720, 2002, str. 10. http://www.ifpra.org. [COBISS.SI-ID 15996121]

104. BAVCON, Jože, BUDNA, Sonja, CENČIČ, Drago, DAKSKOBLER, Igor, DAKSKOBLER, Ljudmila, LESAR, Helena, MARINČEK, Alenka, PODOBNIK, Andrej, ŠEN, Jasna, WRABER, Tone. Semina e plantis spontaneis in loco natali anno 2000, 2001 et 2002 lecta. Index seminum anno ... collectorum, ISSN 1318-170X, 2002, str. 19-26. [COBISS.SI-ID 15964377]

105. BAVCON, Jože, SUŠNIK, Stane. Jarica v Kozjanskem parku. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805, mar. 2002, letn. 64, št. 7, str. 330-331, ilustr. [COBISS.SI-ID 19738413]

106. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2002, letn. 1, št. 11, str. 48. [COBISS.SI-ID 15965145]

107. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Nepravi lovor. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo, ISSN 1318-2579, februar-marec 2002, letn. 11, št. 1, str. 14. [COBISS.SI-ID 14959577]

108. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Lovor. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo, ISSN 1318-2579, april-maj 2002, letn. 11, št. 2, str. 18. [COBISS.SI-ID 14959833]

109. BAVCON, Jože. Oleander. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo, ISSN 1318-2579, junij-julij 2002, letn. 11, št. 3, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 15025625]

110. BAVCON, Jože. Mirta - lepa in dišeča. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo, ISSN 1318-2579, 2002, letn. 11, št. 5, str. 20-21. [COBISS.SI-ID 15488985]

111. BAVCON, Jože. Bugenvileja. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo, ISSN 1318-2579, avgust-september 2002, letn. 11, št. 5, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 15474905]

112. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. Začutite umetnost narave. Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo, ISSN 1580-7584, 15. julija 2002, letn. 44, št. 160, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 14961625]

113. BAVCON, Jože. Ena izmed poti za varovanje in ohranjanje rastlinskih vrst : odprli so milenijsko semensko banko. Delo, ISSN 0350-7521, 3. jan. 2001, leto 43, št. 1, str. 20, ilustr. [COBISS.SI-ID 110810624]

114. DAKSKOBLER, Igor, BAVCON, Jože, ČUŠIN, Boško, KOŠIR, Petra, VREŠ, Branko. Notulae ad floram Sloveniae. 45, Scopolia carniolica Jacq. Hladnikia, ISSN 1318-2293, 2001, št. 11, str. 31-38. [COBISS.SI-ID 18804781]

115. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Spreminjavka. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo, ISSN 1318-2579, 2001, letn. 10, št. 4, str. 12. [COBISS.SI-ID 14075865]

116. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Wakehurst place v jesenski podobi. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo, ISSN 1318-2579, 2001, letn. 10, št. 5, str. 46-48. [COBISS.SI-ID 14076377]

117. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Jagodičnica. Vrtnar : revija za vrtno in cvetlično kulturo, ISSN 1318-2579, 2001, letn. 10, št. 6, str. 12. [COBISS.SI-ID 14075609]

118. BAVCON, Jože. Botanični vrt Univerze v Ljubljani : spomenik oblikovane narave. Herbika : revija o pridelavi, predelavi in uporabi zdravilnih rastlin, ISSN 1580-3627, julij/avgust 2000, str. 32-35. [COBISS.SI-ID 12505817]

119. BAVCON, Jože. Varuhi domovinske flore. Herbika : revija o pridelavi, predelavi in uporabi zdravilnih rastlin, ISSN 1580-3627, 2000, str. 36-38. [COBISS.SI-ID 12504537]

120. BAVCON, Jože. Rastlina in človek. Idrijski razgledi, ISSN 0019-1523, 2000, letn. 45, št. 2, str. 16-18. [COBISS.SI-ID 12688345]

121. BAVCON, Jože. Botanični vrtovi pomembno prispevajo k ohranjanju biološke raznovrstnosti : preteklost, sedanjost in prihodnost Botaničnega vrta v Ljubljani. Delo, ISSN 0350-7521, 19.V.1999, letn. 41, št. 113, str. 13. [COBISS.SI-ID 1175357]

122. DAKSKOBLER, Igor, BAVCON, Jože, ČUŠIN, Boško, DAKSKOBLER, Ljudmila, MAYER, Ernest, PAPEŽ, Jože, ROBIČ, Dušan, ZADRAVEC, Bojan. Nova nahajališča = New localities, Aconitum angustifolium, Asperula taurina, Cotoneaster integerrimus, Epipogium aphyllum, Epipactis palustris, Galeobdolon flavidum, Hordelymus europaeus, Melica picta, Nepeta pannonica, Pinus mugo, Pulmonaria australis, Pulmonaria striaca, Scrophularia scopolii, Senecio pseudocrispus, Seseli gouanii, Stemmacantha rhapontica, Taxus baccata, Trifolium noricum, Trifolium ochroleucon, Veratrum nigrum, Vicia oroboides. Hladnikia, ISSN 1318-2293, 1998, št. 10, str. 60-65. [COBISS.SI-ID 10036269]

123. BAVCON, Jože. Rastlina meseca novembra : tisa - človekova spremljevalka = The plant of the month in November : the yew (Taxus baccata). Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805, november 1998, letn. 61, št. 3, str. 137-139, ilustr. [COBISS.SI-ID 8230105]

124. BAVCON, Jože. Ljubljanski botanični vrt: pogled v prihodnost. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805, jan. 1997, letn. 59, št. 5, str. 226-228, ilustr. [COBISS.SI-ID 10627373]

125. BAVCON, Jože. Botanični vrt v februarju. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805, feb. 1996, letn. 59, št. 6, str. 278-279, ilustr. [COBISS.SI-ID 10693677]

126. BAVCON, Jože. Na prehodu iz zime v pomlad : Ljubljanski botanični vrt = [The Ljubljana botanical garden in March]. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805, marec 1997, let. 59, št. 7, str. 324-326. [COBISS.SI-ID 8188121]

127. BAVCON, Jože. Cvetoči april v ljubljanskem botaničnem vrtu = [The Ljubljana botanical garden in April]. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805, april 1997, let. 59, št. 8, str. 382-384. [COBISS.SI-ID 8106969]

128. BAVCON, Jože. Maj in junij v Botaničnem vrtu. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805, 1997, let. 59, št. 9/10, str. 468-470, ilustr. [COBISS.SI-ID 7024345]

129. BAVCON, Jože. Junij v Botaničnem vrtu = [The Ljubljana botanical garden in June]. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805, 1997, letn. 59, št. 9-10, str. 468-470. [COBISS.SI-ID 8112857]

130. BAVCON, Jože. Kratka zgodovina ljubljanskega Botaničnega vrta. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805, dec. 1996, 59, št. 4, str. 179-181, ilustr. [COBISS.SI-ID 80139776]

131. BAVCON, Jože. Ljubljanski botanični vrt v septembru. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805, sep. 1996, letn. 59, št. 1, str. 38-40. [COBISS.SI-ID 10542381]

132. BAVCON, Jože. Ljubljanski botanični vrt v oktobru = The Ljubljana botanical garden in October. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805, okt. 1996, let. 59, št. 2, str. 81-83, ilustr. [COBISS.SI-ID 8125401]

133. BAVCON, Jože. Ljubljanski botanični vrt v novembru. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805, nov. 1996, letn. 59, št. 3, str. 131-133, ilustr. [COBISS.SI-ID 10554157]

134. BAVCON, Jože. Bodiki. Idrijski razgledi, ISSN 0019-1523, 37, št. 1/2 (1992), str. 93-94. Ilustr. [COBISS.SI-ID 35386368]

135. BAVCON, Jože. Nova nahajališča kranjskega jegliča. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805, maj-jun. 1987, letn. 49, št. 9-10, str. 373-374, ilustr. [COBISS.SI-ID 11360045]

 

1.05 Poljudni članek

136. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Dišeča magnolija. Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.]. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-diseca-magnolija.html. [COBISS.SI-ID 4538959]

137. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Kabinet čudes : ribji repi na palmi?. Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.]. http://www.delo.si/znanje/znanost/kabinet-cudes-ribji-repi-na-palmi.html. [COBISS.SI-ID 4538447]

138. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Kabinet čudes : sladka trava. Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.]. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-sladka-trava.html. [COBISS.SI-ID 4586575]

139. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Mavrica barv. Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.]. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-mavrica-barv.html. [COBISS.SI-ID 4539215]

140. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Pomaranča, ki ni pomaranča. Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.]. https://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-pomaranca-ki-ni-pomaranca.html. [COBISS.SI-ID 4539727]

141. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Strupeni ali ne ---?. Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.]. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-strupeni-ali-ne.html. [COBISS.SI-ID 4539471]

142. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Rdeče kot rdečilo za ustnice. Delo, ISSN 0350-7521, 6. mar. 2017, str. 13. [COBISS.SI-ID 4393295]

143. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Narava ne potrebuje sort, potrebuje jih človek. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove, ISSN 2386-0634, mar. 2017, letn. 3, str. 20-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 4392015]

144. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Volčič in tevje sta deželo Kranjsko ponesla v svet. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove, ISSN 2386-0634, maj 2017, letn. 3, str. 26-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 4391759]

145. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Perunike - vladarski simbol. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove, ISSN 2386-0634, jun. 2017, letn. 3, str. 36-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 4391503]

146. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Lilije - dišeče in elegantne. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove, ISSN 2386-0634, jul.-avg. 2017, letn. 3, str. 37-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 4391247]

147. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Ko zadišijo ciklame. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove, ISSN 2386-0634, sep. 2017, letn. 3, str. 38-40, ilustr. [COBISS.SI-ID 4413263]

148. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Nebine ali astre - lepe v naravi in na vrtu. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove, ISSN 2386-0634, okt. 2017, letn. 3, str. 40-41, ilustr. [COBISS.SI-ID 4558671]

149. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Brin - z gmajn na vrtove. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove, ISSN 2386-0634, dec. 2017, letn. 3, str. 41-43, ilustr. [COBISS.SI-ID 4517199]

150. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Jesenska modrina sviščev. Zeleni raj : nasveti za slovenske vrtove, ISSN 2386-0634, nov. 2017, letn. 3, str. 42-43, ilustr. [COBISS.SI-ID 4517711]

151. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Kosmatinci, nežni puhavčki : kot mlada mucka, ki se postavlja in šopiri, takšni so kosmatinci, ki rinejo na plano. Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.], 5. 4. 2016, ilustr. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-kosmatinci-nezni-puhavcki.html. [COBISS.SI-ID 32816089]

152. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Vonj po divjih lukih : ob besedi luk pomislimo na rastlino neprijetnega vonja, vendar so skoraj da nepogrešljivi v kuhi. Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.], 12. 8. 2016, ilustr. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes_10.html. [COBISS.SI-ID 32816857]

153. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Granatno jabolko : ko lep cvet da sočen plod in se potem razpoči, se porodi ideja o smrtonosnem orožju. Vse in še več ponuja granatno jabolko. Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.], 20. 5. 2016, ilustr. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-granatno-jabolko.html. [COBISS.SI-ID 32816345]

154. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Zvonček, cingeljček, dremavka : v svetu zbirateljsko strast do zvončkov imenujejo že kar "galantomanija". Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.], 26. 2. 2016, ilustr. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-zvoncek-cingeljcek-dremavka.html. [COBISS.SI-ID 32815833]

155. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Poletje, ujeto v šipkovem cvetu : več o bodičastem naznanilcu poletja in predhodniku vrtnice, ljudem najbolj znanem v obliki čaja ali marmelade. Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.], 28. 6. 2016, ilustr. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-poletje-ujeto-v-sipkovem-cvetu.html. [COBISS.SI-ID 32816601]

156. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Starodavna opojna začimba : cimetovec so zaradi omamne dišave poimenovali dišeči les. Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.], 2. 1. 2015, ilustr. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-starodavna-opojna-zacimba.html. [COBISS.SI-ID 32814041]

157. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Ko se lepota razpira : med majsko zelenino se tako v naravi kot na številnih domačih vrtovih bohotijo veliki cvetovi potonik, ki v svoj objem vabijo mimoidočega in številne opraševalce ---. Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.], 5. 5. 2015, ilustr. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-ko-se-lepota-razpira.html. [COBISS.SI-ID 32814553]

158. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Ko zadišijo citrusi : ko je Aleksander Veliki osvajal vzhod in prispel do Indije, je tam našel tudi zanimive sadeže - citruse. Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.], 11. 9. 2015, ilustr. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-ko-zadisijo-citrusi.html. [COBISS.SI-ID 32815321]

159. BAVCON, Jože. Sredozemke, omamne in bleščave lepotice : s prihodom poletja zažarijo bleščeče barve sredozemskih rastlin. Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.], 19. 6. 2015, ilustr. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-sredozemke-omamne-in-blescave-lepotice.html. [COBISS.SI-ID 32814809]

160. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Svet banan : nekdaj hrana za sužnje so dandanes prav priljubljen sadež v vsakem domu. Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.], 20. 10. 2015, ilustr. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-svet-banan.html. [COBISS.SI-ID 32815577]

161. BAVCON, Jože. Prihaja pomlad : pisane preproge spomladanskih cvetic kar vabijo, da si človek vzame vsaj malo časa za občudovanje prebujajočega življenja ---. Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.], 27. 3. 2015, ilustr. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-prihaja-pomlad.html. [COBISS.SI-ID 32814297]

162. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Tropska osvežitev v poletju : pasijonka (Passiflora) - njeni sočni sladko-kisli plodovi so v tropskih predelih nepogrešljiv vir osvežilnih napitkov. Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.], 28. 7. 2015, ilustr. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-tropska-osvezitev-v-poletju.html. [COBISS.SI-ID 32815065]

163. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Zasaditev hruške v spomin na prof. dr. Darinko Soban. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805, mar. 2015, letn. 77, [št.] 7, str. 324-326, ilustr. [COBISS.SI-ID 57809762]

164. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Pijača bogov : kakavovec je rastlina, ki je že v času Majev s svojimi plodovi dražila okušalne brbončice. Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.], 18. 11. 2014, ilustr. http://www.delo.si/znanje/izobrazevanje/kabinet-cudes-pijaca-bogov.html. [COBISS.SI-ID 32813785]

165. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Čar Sredozemlja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, jul.-avg. 2014, letn. 8, št. 7/8, str. [20-21], ilustr. [COBISS.SI-ID 31649497]

166. BAVCON, Jože. 200th anniversary of the Ljubljana Botanic garden. A perfect rendezvous : newsletter for travel trade professionals, [2012], str. 4, ilustr. [COBISS.SI-ID 29759705]

167. BAVCON, Jože. Senožeti : zakladi pred domačim pragom. Mohorjev koledar ..., ISSN 1318-5462, 2011, str. 70-75, ilustr. [COBISS.SI-ID 28061145]

168. BAVCON, Jože. 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani = 200th Anniversary of the Botanical Garden in Ljubljana = 200 Jahre Botanischer Garten in Ljubljana. Bilten : poštne znamke, ISSN 1854-2891, 2010, št. 81, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 27941593]

169. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Čas nežnih vijoličastih preprog : Botanični vrt praznuje. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic, ISSN 1318-069X. [Tiskana izd.], 2010, letn. 18, št. 40, str. 52-53, ilustr. [COBISS.SI-ID 28060889]

170. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Kot ognjeni zublji : Botanični vrt praznuje. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic, ISSN 1318-069X. [Tiskana izd.], 2010, letn. 18, št. 43, str. 52-53, ilustr. [COBISS.SI-ID 28059865]

171. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Da rastlino spoznamo, jo moramo videti, potipati in poduhati : Botanični vrt praznuje. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic, ISSN 1318-069X. [Tiskana izd.], 2010, letn. 18, št. 47, str. 54-56, ilustr. [COBISS.SI-ID 28060377]

172. BAVCON, Jože. Palme so lepe in nezahtevne rastline. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, 2010, letn. 16, št. 159, str. 6-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 27760089]

173. BAVCON, Jože. 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani. Gea : poljudnoznanstvena revija, ISSN 0353-782X. [Tiskana izd.], maj 2010, letn. 20, str. 32-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 27815897]

174. BAVCON, Jože (intervjuvanec). V senci Marmontove lipe: Ljubljanski botanični vrt, častitljivi 200-letnik. Idrijske novice, ISSN 1580-7061, 30. april 2010, št. 226, str. 6. [COBISS.SI-ID 27928793]

175. BAVCON, Jože. Vrhunski ortoped in ljubitelj vrtnic : slovensko odlikovanje za prof. dr. Gianfranca Fineschija. Delo, ISSN 0350-7521, 29. okt. 2009, letn. 51, št. 251, str. 23, ilustr. [COBISS.SI-ID 26742233]

176. BAVCON, Jože. Vrt domovinske flore - botanični vrt. Le monde diplomatique : v slovenščini, ISSN 1854-3197, 2009, letn. 5, št. 45, str. [37]. [COBISS.SI-ID 27930329]

177. BAVCON, Jože (intervjuvanec). En velik korak za tropski rastlinjak : botanični vrt: Univerza v Ljubljani je za gradnjo tropskega rastlinjaka izbrala Lesnino Inženiring. Žurnal24 : Ljubljana, ISSN 1855-0940. [Tiskana izd.], 30. okt. 2009, št. 185, str. 5. [COBISS.SI-ID 26762201]

178. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Kompost nas pričakuje. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, jan. 2008, letn. 7, št. 1, str. 26. [COBISS.SI-ID 24166361]

179. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Zimski počitek. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, jan. 2008, letn. 7, št. 1, str. 26. [COBISS.SI-ID 24166105]

180. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Mojstri za vse. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, jan. 2008, letn. 7, št. 1, str. 27. [COBISS.SI-ID 24167129]

181. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). S katalogom v roki. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, jan. 2008, letn. 7, št. 1, str. 27. [COBISS.SI-ID 24166617]

182. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Topla greda. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, jan. 2008, letn. 7, št. 1, str. 27. [COBISS.SI-ID 24166873]

183. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Rastline na toplem. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, jan. 2008, letn. 7, št. 1, str. 28. [COBISS.SI-ID 24167385]

184. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Sobne lončnice. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, jan. 2008, letn. 7, št. 1, str. 28. [COBISS.SI-ID 24167641]

185. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Privoščimo trajnicam počitek. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, jan. 2008, letn. 7, št. 1, str. 29. [COBISS.SI-ID 24167897]

186. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Pripravimo toplo gredo. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 9. [COBISS.SI-ID 24163545]

187. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Balkonsko cvetje pozimi. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 28. [COBISS.SI-ID 24162521]

188. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Prebujanje rastlin v prezimovališčih. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 28. [COBISS.SI-ID 24163033]

189. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Skrb za oleandre in limonovce. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 28. [COBISS.SI-ID 24163289]

190. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Začnimo delati. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 29. [COBISS.SI-ID 24163801]

191. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Pripravimo etikete in preglejmo zaloge semen. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 30. [COBISS.SI-ID 24164057]

192. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Uredimo špalirje ter poskrbimo za maline in robide. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 30. [COBISS.SI-ID 24164313]

193. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Vzgojimo koščičasto sadje po lastni izbiri. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 31. [COBISS.SI-ID 24164569]

194. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Marca je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 30. [COBISS.SI-ID 24171481]

195. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Kako z žago pri drevesih?. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 32. [COBISS.SI-ID 24171993]

196. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Ko je zemlja suha in topla, se lotimo gredic. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 32. [COBISS.SI-ID 24171737]

197. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Tudi jedilni pribor je lahko vrtno orodje. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 32. [COBISS.SI-ID 24172249]

198. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Katere grme obrežemo zdaj in katere pozneje?. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 33. [COBISS.SI-ID 24172505]

199. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Rez sadnih dreves. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 33. [COBISS.SI-ID 24172761]

200. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Čiščenje in obrezovanje čebrovk. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 34. [COBISS.SI-ID 24173273]

201. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Dodajanje prsti k čebulnicam. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 34. [COBISS.SI-ID 24173529]

202. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Umetnost obrezovanja špalirjev. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, mar. 2008, letn. 7, št. 3, str. 34. [COBISS.SI-ID 24173017]

203. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Aprila je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 50. [COBISS.SI-ID 24168665]

204. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Končno na svojem prostoru. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 50. [COBISS.SI-ID 24168921]

205. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Še vedno previdno z balkonskim cvetjem. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 50. [COBISS.SI-ID 24169177]

206. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Zelenjavni vrt. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 50. [COBISS.SI-ID 24169433]

207. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Cvetje za eno samo poletje. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 51. [COBISS.SI-ID 24170713]

208. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Grmovnice - nekatere cvetijo, druge šele sadimo. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 51. [COBISS.SI-ID 24169945]

209. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Okrasni vrt je prebujen. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 51. [COBISS.SI-ID 24170201]

210. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Zaščita naj bo vedno pri roki. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 51. [COBISS.SI-ID 24170457]

211. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Rododendroni in azaleje. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 52. [COBISS.SI-ID 24170969]

212. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Trata ponovno zeleni. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 53. [COBISS.SI-ID 24171225]

213. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Ljubljanski botanični vrt. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, apr. 2008, letn. 7, št. 4, str. 60-64. [COBISS.SI-ID 24168153]

214. BAVCON, Jože. Maja je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2008, letn. 7, št. 5, str. 30-36. [COBISS.SI-ID 24890585]

215. BAVCON, Jože. Junija je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2008, letn. 7, št. 6, str. 38-44. [COBISS.SI-ID 24891353]

216. BAVCON, Jože. Julij. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2008, letn. 7, št. 7, str. 30-36. [COBISS.SI-ID 24891865]

217. BAVCON, Jože. Avgust. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2008, letn. 7, št. 8, str. 30-36. [COBISS.SI-ID 24892121]

218. BAVCON, Jože. Že res, da je september .... Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2008, letn. 7, št. 9, str. 30-34. [COBISS.SI-ID 24892889]

219. BAVCON, Jože. Oktober je lahko najbarvitejši mesec .... Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2008, letn. 7, št. 10, str. 48-51. [COBISS.SI-ID 24893145]

220. BAVCON, Jože. Vrt in posluh, denar in turizem. Delo FT : gospodarsko-finančna priloga, ISSN 1854-5483, 30. jul. 2007, št. 59, str. 32. [COBISS.SI-ID 23635929]

221. BAVCON, Jože. Edinstveni cvetoči raj za ljubitelje narave : botanični utrinki s Sardinije. Delo, ISSN 0350-7521, 2007, letn. 49, št. 111, str. 16. [COBISS.SI-ID 22871257]

222. BAVCON, Jože. Privabimo metulje v vrt!. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, apr. 2007, letn. 13, št. 126, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 22868953]

223. BAVCON, Jože. Novosti med trajnicami. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, maj 2007, letn. 13, št. 127, str. 8-11. [COBISS.SI-ID 22868697]

224. BAVCON, Jože. 2 x sto alpskih rastlin na Slovenskem. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, jan. 2007, letn. 39, št. 1, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 22869977]

225. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Zgodba, stara skoraj 200 let. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, maj 2007, letn. 39, št. 5, str. 47. [COBISS.SI-ID 22869721]

226. BAVCON, Jože. Januarja je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2007, letn. 6, št. 1, str. 28-30. [COBISS.SI-ID 22871513]

227. BAVCON, Jože. Februarja je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2007, letn. 6, št. 2, str. 29-31. [COBISS.SI-ID 22871769]

228. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Srobot. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2007, letn. 6, št. 2, str. 50. [COBISS.SI-ID 22872025]

229. BAVCON, Jože. Marca je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2007, letn. 6, št. 3, str. 27-30. [COBISS.SI-ID 22872281]

230. BAVCON, Jože. Aprila je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2007, letn. 6, št. 4, str. 55-59. [COBISS.SI-ID 22872537]

231. BAVCON, Jože. Kdor ve, ta zna : maja je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2007, letn. 6, št. 5, str. 39-44, ilustr. [COBISS.SI-ID 23560665]

232. BAVCON, Jože. Kdor ve, ta zna. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2007, letn. 6, št. 6, str. 28-32, ilustr. [COBISS.SI-ID 23559385]

233. BAVCON, Jože. Kdro ve, ta zna : avgusta je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2007, letn. 6, št. 8, str. 30-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 23559129]

234. BAVCON, Jože. Kdor ve, ta zna. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2007, letn. 6, št. 9, str. 26-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 23558105]

235. BAVCON, Jože. Kdor ve, ta zna. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2007, letn. 6, št. 10, str. 48-50, ilustr. [COBISS.SI-ID 23557593]

236. BAVCON, Jože. Kdor ve, ta zna. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2007, letn. 6, št. 11, str. 28-32, ilustr. [COBISS.SI-ID 23556313]

237. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Rastline, ki bivajo z nami. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, dec. 2007, letn. 6, št. 12, str. 29. [COBISS.SI-ID 24165081]

238. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Shrambe za rastline. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, dec. 2007, letn. 6, št. 12, str. 29. [COBISS.SI-ID 24164825]

239. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). December na vrtu. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, dec. 2007, letn. 6, št. 12, str. 30. [COBISS.SI-ID 24165337]

240. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Plodovi za okras. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, dec. 2007, letn. 6, št. 12, str. 31. [COBISS.SI-ID 24165849]

241. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), HERNAUS, Ana Marija, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf), CORTESE, Dario (avtor, fotograf). Še pogled v shrambo. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, dec. 2007, letn. 6, št. 12, str. 31. [COBISS.SI-ID 24165593]

242. BAVCON, Jože. Zdrsi na bananinem olupku. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, jan. 2007, letn. 10, št. 1, str. 95-97. [COBISS.SI-ID 22868441]

243. BAVCON, Jože. Ko zadišijo klinčki. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, feb. 2007, letn. 10, št. 2, str. 102-103. [COBISS.SI-ID 22867417]

244. BAVCON, Jože. Ananas - storž. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, mar. 2007, letn. 10, št. 3, str. 100-101. [COBISS.SI-ID 22870489]

245. BAVCON, Jože. Avokado - zeleni plod. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, apr. 2007, letn. 10, št. 4, str. 95-96. [COBISS.SI-ID 22868185]

246. BAVCON, Jože. Plutovec. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, maj 2007, letn. 10, št. 5, str. 95-96. [COBISS.SI-ID 22867673]

247. BAVCON, Jože. Medinila - pacifiška lepotica. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2007, letn. 10, št. 6, str. 96-97, ilustr. [COBISS.SI-ID 23565785]

248. BAVCON, Jože. Razvajeni davitelj. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2007, letn. 10, št. 7-8, str. 143-144, ilustr. [COBISS.SI-ID 23565273]

249. BAVCON, Jože. Solandra - zlata čašica. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2007, letn. 10, št. 9, str. 95-96, ilustr. [COBISS.SI-ID 23564761]

250. BAVCON, Jože. Mandevila - južnoameriška lepotica. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2007, letn. 10, št. 10, str. 90-91, ilustr. [COBISS.SI-ID 23564505]

251. BAVCON, Jože. Vsa sredozemlja sveta ujeta v botaničnem vrtu = All the Mediterraneans of the world captured in a botanical garden. Adria : Adria Airways in-flight magazine, ISSN 1318-0789, junij-julij 2006, str. 48-49. [COBISS.SI-ID 22457305]

252. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Volemija, za katero je veljalo, da je izumrla že pred milijoni let, zdaj tudi v Ljubljani : rastlina iz dobe dinozavrov : Wollemia nobilis je botanično odkritje 20. stoletja : leta 1994 so jo po naključju našli v Avstraliji : evropska glavna mesta, ki jim je uspelo pridobiti rastlino, so vedno redka. Delo, ISSN 0350-7521, 29. sep. 2006, leto 48, št. 226, str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 17372471]

253. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Botaničnega vrta ne vidijo, trosijo pa cvetke o prirodoslovju : za ureditev novega botaničnega vrta država ne da denarja. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 27. junija 2006, letn. 56, št. 172, str. 10. [COBISS.SI-ID 22489561]

254. BAVCON, Jože. Rastline čakajo na pomladansko svetlobo. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, 2006, letn. 12, št. 114, str. 12. [COBISS.SI-ID 22043609]

255. BAVCON, Jože. Rastline, ki najbolje plezajo. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, 2006, letn. 12, št. 115, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 22397657]

256. BAVCON, Jože. Domačnost in izginotje gorenjskega nageljna. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, 2006, letn. 12, št. 117, str. 22. [COBISS.SI-ID 22397401]

257. BAVCON, Jože. Vse o --- sredozemskih rastlinah. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, 2006, letn. 12, št. 119, str. 10-12. [COBISS.SI-ID 22397913]

258. BAVCON, Jože. Vse o --- mediteranskih lepoticah. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, 2006, letn. 12, št. 120, str. 10-12. [COBISS.SI-ID 22397145]

259. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Volemija. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, 2006, letn. 38, št. 12, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 22396889]

260. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Trden kot dren. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2006, letn. 5, št. 3, str. 58. [COBISS.SI-ID 22384089]

261. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Beli oblaki črnega trna. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2006, letn. 5, št. 4, str. 72. [COBISS.SI-ID 22385113]

262. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Perunike. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2006, letn. 5, št. 5, str. 48. [COBISS.SI-ID 22389465]

263. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Čmerika. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2006, letn. 5, št. 6, str. 48. [COBISS.SI-ID 22385881]

264. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Kdo oblači vrbe?. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2006, letn. 5, št. 7, str. 42-43. [COBISS.SI-ID 22388953]

265. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Tam, kjer murke cveto. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2006, letn. 5, št. 7, str. 50. [COBISS.SI-ID 22388697]

266. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Planika, očnica - roža mogočna. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2006, letn. 5, št. 8, str. 48. [COBISS.SI-ID 22386393]

267. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Bele zaplate smetlike. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2006, letn. 5, št. 10, str. 75. [COBISS.SI-ID 22388185]

268. BAVCON, Jože. Sibirska cedra ali kedr sibirski po rusko. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2006, letn. 5, št. 11, str. 14-15. [COBISS.SI-ID 22389977]

269. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Brogovita. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2006, letn. 5, št. 11, str. 48. [COBISS.SI-ID 22389721]

270. BAVCON, Jože. Decembra je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2006, letn. 5, št. 12, str. 28. [COBISS.SI-ID 22044633]

271. BAVCON, Jože. Čilensko ognjeno drevo. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2006, letn. 8, št. 7-8, str. 130-131. [COBISS.SI-ID 22391001]

272. BAVCON, Jože. Ko zadiši vanilija. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2006, letn. 9, št. 1, str. 94-95. [COBISS.SI-ID 22396377]

273. BAVCON, Jože. Sladkosti lotosa. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2006, letn. 9, št. 1, str. 100-101. [COBISS.SI-ID 22395609]

274. BAVCON, Jože. Plavajoči papirjevec. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2006, letn. 9, št. 2, str. 88. [COBISS.SI-ID 22396121]

275. BAVCON, Jože. Viktorija je kriva. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2006, letn. 9, št. 3, str. 94-95. [COBISS.SI-ID 22395865]

276. BAVCON, Jože. Afriška lepotica. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2006, letn. 9, št. 5, str. 92-93. [COBISS.SI-ID 22395353]

277. BAVCON, Jože. Božanska hrana - Theobroma. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2006, letn. 9, št. 6, str. 90-91. [COBISS.SI-ID 22395097]

278. BAVCON, Jože. Karminasti čilenski lampijončki. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2006, letn. 9, št. 9, str. 90-91. [COBISS.SI-ID 22390745]

279. BAVCON, Jože. Bauhinija. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2006, letn. 9, št. 11, str. 96-97. [COBISS.SI-ID 22043865]

280. BAVCON, Jože. Papaja. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2006, letn. 9, št. 12, str. 94-95. [COBISS.SI-ID 22396633]

281. BAVCON, Jože. Zapeljivi čari sredozemskega rastlinja. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, 2005, letn. 11, št. 109, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 20152025]

282. BAVCON, Jože. Tropski raj v domačem vrtu. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, 2005, letn. 11, št. 110, str. 22-23. [COBISS.SI-ID 20103385]

283. BAVCON, Jože. Cerkljansko idrijski svet. Idrijski razgledi, ISSN 0019-1523, 2005, letn. 50, št. 2, str. 26-28. [COBISS.SI-ID 20889561]

284. BAVCON, Jože. Vrtnice v javnem zelenju. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, 2005, letn. 37, str. 7. [COBISS.SI-ID 20169177]

285. BAVCON, Jože. 200 letnica rojstva Andreja Fleischmanna. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805, jan. 2005, letn. 67, št. 5, str. 226-227, ilustr. [COBISS.SI-ID 23505709]

286. BAVCON, Jože. Januarja je čas za. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2005, letn. 4, št. 1, str. 22. [COBISS.SI-ID 20891353]

287. BAVCON, Jože. Ni ga čez brinovec!. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2005, letn. 4, št. 1, str. 41. [COBISS.SI-ID 20891609]

288. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Zvonček - nenavadnosti navadne cvetlice. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2005, letn. 4, št. 2, str. 37. [COBISS.SI-ID 20169945]

289. BAVCON, Jože. Kako jim rečemo pri nas. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2005, letn. 4, št. 3, str. 10. [COBISS.SI-ID 20890585]

290. BAVCON, Jože. Marca je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2005, letn. 4, št. 3, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 20890841]

291. BAVCON, Jože. Veliki zvonček ali kronica. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2005, letn. 4, št. 3, str. 56-57. [COBISS.SI-ID 20891097]

292. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Velikan med rastlinami - navadni repuh. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2005, letn. 4, št. 4, str. 80-81. [COBISS.SI-ID 20177369]

293. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Ko zelenino zamenja belina. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2005, letn. 4, št. 5, str. 74. [COBISS.SI-ID 20174041]

294. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Drobni zvončki visokogorske pomladi. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2005, letn. 4, št. 6, str. 64. [COBISS.SI-ID 20166105]

295. BAVCON, Jože. Scopolijev vrt v Idriji. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2005, letn. 4, št. 7, str. 27. [COBISS.SI-ID 20889817]

296. BAVCON, Jože. Julija je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2005, letn. 4, št. 7, str. 28. [COBISS.SI-ID 20890073]

297. BAVCON, Jože. "Kaktusi" na vodi. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2005, letn. 4, št. 7, str. 48. [COBISS.SI-ID 20890329]

298. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Navadna krvanka. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2005, letn. 4, št. 8, str. 51. [COBISS.SI-ID 20178137]

299. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Griva brez konja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2005, letn. 4, št. 9, str. 51. [COBISS.SI-ID 20180697]

300. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Jesenski podlesek : ena rastlina, dve podobi. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2005, letn. 4, št. 10, str. 61. [COBISS.SI-ID 20180441]

301. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Mokovec - od kod mu ime?. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2005, letn. 4, št. 11, str. 43. [COBISS.SI-ID 20178393]

302. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Asparagusi in beluši. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2005, letn. 4, št. 12, str. 47. [COBISS.SI-ID 20177625]

303. BAVCON, Jože. Cvetovi so kot metlice. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2005, letn. 8, št. 1, str. 100. [COBISS.SI-ID 20179929]

304. BAVCON, Jože. Proteje. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2005, letn. 8, št. 2, str. 94. [COBISS.SI-ID 20174297]

305. BAVCON, Jože. Grevileje. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2005, letn. 8, št. 3, str. 90-91. [COBISS.SI-ID 20159961]

306. BAVCON, Jože. Callistemon "Captain Cook". Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2005, letn. 8, št. 4, str. 95-96. [COBISS.SI-ID 20179673]

307. BAVCON, Jože. Helikonije. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2005, letn. 8, št. 5, str. 99. [COBISS.SI-ID 20180185]

308. BAVCON, Jože. Koralnik. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2005, letn. 8, št. 6, str. 99. [COBISS.SI-ID 20891865]

309. BAVCON, Jože. Sredozemski plevel. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2005, letn. 8, št. 7/8, str. 139-140. [COBISS.SI-ID 20174553]

310. BAVCON, Jože. Drevesasti paradižnik. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2005, letn. 8, št. 9, str. 98. [COBISS.SI-ID 20153305]

311. BAVCON, Jože. Ko zadiši kava. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2005, letn. 8, št. 10, str. 100-101. [COBISS.SI-ID 20160473]

312. BAVCON, Jože. Popenjavi poprovec. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2005, letn. 8, št. 11, str. 98. [COBISS.SI-ID 20178905]

313. BAVCON, Jože. Zakaj mreže botaničnih vrtov. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805, feb. 2004, letn. 66, št. 6, str. 276-277, ilustr. [COBISS.SI-ID 22077485]

314. BAVCON, Jože. Januarja je čas za ___. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, januar 2004, letn. 3, št. 1, str. 26. [COBISS.SI-ID 17435353]

315. BAVCON, Jože. Zeleni repki lisičjakovk. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, januar 2004, letn. 3, št. 1, str. 50-51. [COBISS.SI-ID 17435609]

316. BAVCON, Jože. Februarja je čas za. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, februar 2004, letn. 3, št. 2, str. 26. [COBISS.SI-ID 17435865]

317. BAVCON, Jože. Kako z zimzelenimi rastlinami?. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, februar 2004, letn. 3, št. 2, str. 48. [COBISS.SI-ID 17436121]

318. BAVCON, Jože. Žafrani obarvajo pomlad. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, februar 2004, letn. 3, št. 2, str. 50. [COBISS.SI-ID 17436377]

319. BAVCON, Jože. Avgusta je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2004, letn. 3, št. 8, str. 22-23. [COBISS.SI-ID 18483161]

320. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Porezen. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2004, letn. 3, št. 8, str. 31. [COBISS.SI-ID 18483417]

321. BAVCON, Jože. Septembra je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2004, letn. 3, št. 9, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 18483929]

322. BAVCON, Jože. Jeseni delo, spomladi užitek. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2004, letn. 3, št. 9, str. 28. [COBISS.SI-ID 18484185]

323. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Peca. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2004, letn. 3, št. 9, str. 39. [COBISS.SI-ID 18484441]

324. BAVCON, Jože. Bode, pa bode, ta bodeča neža. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2004, letn. 3, št. 9, str. 48. [COBISS.SI-ID 18484697]

325. BAVCON, Jože. Oktobra je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2004, letn. 3, št. 10, str. 24-26. [COBISS.SI-ID 18482393]

326. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Mehkoba resav. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2004, letn. 3, št. 10, str. 67. [COBISS.SI-ID 18482649]

327. BAVCON, Jože. Novembra je čas za ___ : prezimovanje se lahko začne. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, november 2004, letn. 3, št. 11, str. 26-32. [COBISS.SI-ID 18738393]

328. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Ruj je vedno lep. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, november 2004, letn. 3, št. 11, str. 50. [COBISS.SI-ID 18738649]

329. BAVCON, Jože. Rastlina - medijska zvezda!. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, december 2004, letn. 3, št. 12, str. 8. [COBISS.SI-ID 18737369]

330. BAVCON, Jože. Decembra je čas za ___. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, december 2004, letn. 3, št. 12, str. 22-23. [COBISS.SI-ID 18737625]

331. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Ko ozeleni črnika. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, december 2004, letn. 3, št. 12, str. 40. [COBISS.SI-ID 18737881]

332. BAVCON, Jože. Ko balast oživi. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2004, letn. 7, št. 9, str. 98. [COBISS.SI-ID 18481625]

333. BAVCON, Jože. Cikasi niso palme. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, 2004, letn. 7, št. 10, str. 96. [COBISS.SI-ID 18722009]

334. BAVCON, Jože. Aravkarije. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, november 2004, letn. 7, št. 11, str. 102. [COBISS.SI-ID 18713049]

335. BAVCON, Jože. Rastlina iz dobe dinozavrov. Svet & ljudje, ISSN 1408-7952, december 2004, letn. 7, št. 12, str. 98. [COBISS.SI-ID 18722265]

336. BAVCON, Jože. Rajski vrt : največja rastlinjaka na svetu. Gea : poljudnoznanstvena revija, ISSN 0353-782X. [Tiskana izd.], 2003, letn. 13, št. 8, str. 38-41, ilustr. [COBISS.SI-ID 16818649]

337. BAVCON, Jože. Slovenski farmacevti v naravoslovju : zbornik referatov s simpozija ob 200-letnici rojstva Henrika Freyerja (1802-1866) v Mariboru 14. 6. 2002. Idrijski razgledi, ISSN 0019-1523, 2003, letn. 48, št. 1, str. 156-159. [COBISS.SI-ID 16789721]

338. BAVCON, Jože. Sonceljubi zlati koren. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, 2003, letn. 35, št. 2, str. 34. [COBISS.SI-ID 16182745]

339. BAVCON, Jože. Resasti sviščevec cveti jeseni. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, 2003, letn. 35, št. 11, str. 16, ilustr. [COBISS.SI-ID 16808409]

340. BAVCON, Jože. Odkritje plošče Henriku Freyerju ob dvestoletnici njegovega rojstva. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805, jan. 2003, letn. 65, št. 5, str. 234-235, ilustr. [COBISS.SI-ID 20653869]

341. BAVCON, Jože. Zvončki. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, februar 2003, letn. 2, št. 1/2, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 16161753]

342. BAVCON, Jože. Z oprašitvijo do semen rastlin. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, februar 2003, letn. 2, št. 1/2, str. 26. [COBISS.SI-ID 16162009]

343. BAVCON, Jože. Februarja je čas za:. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, februar 2003, letn. 2, št. 1/2, str. 27. [COBISS.SI-ID 16162265]

344. BAVCON, Jože. Pelargonije in fuksije. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, februar 2003, letn. 2, št. 1/2, str. 31-32. [COBISS.SI-ID 16162521]

345. BAVCON, Jože. Jarica : rumena družica zvončkov. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, februar 2003, letn. 2, št. 1/2, str. 51. [COBISS.SI-ID 16162777]

346. BAVCON, Jože. James Bond v rajskem vrtu. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 3, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 16185561]

347. BAVCON, Jože. Rastline in pustni čas. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 3, str. 11. [COBISS.SI-ID 16185817]

348. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Obnovljena parka v Izoli. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 3, str. 28. [COBISS.SI-ID 16186073]

349. BAVCON, Jože. Marca je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 3, str. 31. [COBISS.SI-ID 16185305]

350. BAVCON, Jože. Zgodnja solata. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 3, str. 33. [COBISS.SI-ID 16184793]

351. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Zeleno cvetje - ki to ni!. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 3, str. 67. [COBISS.SI-ID 16185049]

352. BAVCON, Jože. Aprila je čas za:. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 4, str. 32. [COBISS.SI-ID 16347609]

353. BAVCON, Jože. Brez prsti ni nič. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 4, str. 52-53. [COBISS.SI-ID 16347865]

354. BAVCON, Jože. Trata. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 4, str. 63. [COBISS.SI-ID 16348121]

355. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Kako vzgojimo asparagus?. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 4, str. 64. [COBISS.SI-ID 16348377]

356. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Zob, ki ne grize. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 4, str. 91. [COBISS.SI-ID 16348633]

357. BAVCON, Jože. Maja je čas za. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 5, str. 30. [COBISS.SI-ID 16187097]

358. BAVCON, Jože. Travne preproge. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 5, str. 32. [COBISS.SI-ID 16186585]

359. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), SUŠNIK, Stane (fotograf). Konopnice in penuše : okras senčnih gozdov. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 5, str. 67, ilustr. [COBISS.SI-ID 16188377]

360. BAVCON, Jože. Junija je čas za. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, junij 2003, letn. 2, št. 6, str. 28. [COBISS.SI-ID 16485081]

361. BAVCON, Jože. Kako z lilijami. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, junij 2003, letn. 2, št. 6, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 18240217]

362. BAVCON, Jože. Cvetoči travniki. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, junij 2003, letn. 2, št. 6, str. 57. [COBISS.SI-ID 18240473]

363. BAVCON, Jože. Zapeljive lilije. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, junij 2003, letn. 2, št. 6, str. 58. [COBISS.SI-ID 16485337]

364. BAVCON, Jože. Julija je čas za:. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 7, str. 28-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 16822233]

365. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Kamnokreči. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 7, str. 52, ilustr. [COBISS.SI-ID 16821977]

366. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Lučniki - prinašalci svetlobe. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 8, ?, ilustr. [COBISS.SI-ID 16809689]

367. BAVCON, Jože. Avgusta je čas za. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 8, str. 26. [COBISS.SI-ID 16808921]

368. BAVCON, Jože. Od vejice do grma. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 8, str. 30. [COBISS.SI-ID 16811737]

369. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Vzgoja lučnikov. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 8, str. 30, ilustr. [COBISS.SI-ID 16809177]

370. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Čaven. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 8, str. 40, ilustr. [COBISS.SI-ID 16809433]

371. BAVCON, Jože. Septembra je čas za:. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 9, str. 28-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 16812249]

372. BAVCON, Jože. Nova trata. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 9, str. 30. [COBISS.SI-ID 16790233]

373. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Udomačene nebine. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 9, str. 37. [COBISS.SI-ID 16790489]

374. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Nebine - bi, ne bi?. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 9, str. 52, ilustr. [COBISS.SI-ID 16812761]

375. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 9, str. 58, ilustr. [COBISS.SI-ID 16813529]

376. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Zasavska Sveta gora. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 10, str. 17, ilustr. [COBISS.SI-ID 16820697]

377. BAVCON, Jože. Oktobra je čas za:. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 10, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 16820953]

378. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Jesenski zaspanci - svišči. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 10, str. 62, ilustr. [COBISS.SI-ID 16821209]

379. BAVCON, Jože. Mraz je tu ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 10, str. 62. [COBISS.SI-ID 16789977]

380. BAVCON, Jože. Novembra je čas:. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 11, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 16818905]

381. BAVCON, Jože. Davitelj rastlin. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 11, str. 35. [COBISS.SI-ID 16820185]

382. BAVCON, Jože. Trdoleska iz semena. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 11, str. 35. [COBISS.SI-ID 16819161]

383. BAVCON, Jože. Žive ograje. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 11, str. 36. [COBISS.SI-ID 16819417]

384. BAVCON, Jože. Trdoleske : rdeče ogrinjalo trdega lesa. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2003, letn. 2, št. 11, str. 56-57, ilustr. [COBISS.SI-ID 16819673]

385. BAVCON, Jože. Decembra je čas za ___. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, december 2003, letn. 2, št. 12, str. 36-37. [COBISS.SI-ID 17431513]

386. BAVCON, Jože. Rebrinčevolistna hladnikija. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, julij 2002, letn. 34, str. 36. [COBISS.SI-ID 14957273]

387. BAVCON, Jože. Fleischmannov rebrinec. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, avgust 2002, letn. 34, str. 36-37. [COBISS.SI-ID 14956249]

388. BAVCON, Jože. Juvanov netresek. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, september 2002, letn. 34, str. 37. [COBISS.SI-ID 14957529]

389. BAVCON, Jože. Endemiti. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, april 2002, letn. 34, str. 38. [COBISS.SI-ID 14957017]

390. BAVCON, Jože. Kranjski jeglič. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, maj 2002, letn. 34, str. 40. [COBISS.SI-ID 14955993]

391. BAVCON, Jože. Kojniška in bohinjska perunika. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, junij 2002, letn. 34, str. 44-45. [COBISS.SI-ID 14956761]

392. BAVCON, Jože. Pljučniki. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, marec 2002, letn. 1, št. 2, str. 59. [COBISS.SI-ID 14958041]

393. BAVCON, Jože. Orlice : cvetlice z ostrogami. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, april 2002, letn. 1, št. 3, str. 67. [COBISS.SI-ID 14958297]

394. BAVCON, Jože. Muslinasto cvetje krvomočnic. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, maj 2002, letn. 1, št. 4, str. 59. [COBISS.SI-ID 14959065]

395. BAVCON, Jože. Beli dežnički kobulnic. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, junij 2002, letn. 1, št. 5, str. 59. [COBISS.SI-ID 14959321]

396. BAVCON, Jože. Skoraj pozabljeni netreski. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, julij 2002, letn. 1, št. 6, str. 59. [COBISS.SI-ID 14957785]

397. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Šetraj. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, avgust 2002, letn. 1, št. 7, str. 51. [COBISS.SI-ID 14958809]

398. BAVCON, Jože. Gojenje ciklam. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2002, letn. 1, št. 8, str. 34. [COBISS.SI-ID 15477209]

399. BAVCON, Jože, SUŠNIK, Stane (avtor, fotograf). Ciklame : dišeča skromnost. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2002, letn. 1, št. 8, str. 59. [COBISS.SI-ID 15477465]

400. BAVCON, Jože. Plamenke prasketajo. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2002, letn. 1, št. 9, str. 34. [COBISS.SI-ID 15476697]

401. BAVCON, Jože. Jelenov jezik. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2002, letn. 1, št. 9, str. 59. [COBISS.SI-ID 15476953]

402. BAVCON, Jože. Oleandre lahko obrežemo jeseni. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2002, letn. 1, št. 10, str. 30. [COBISS.SI-ID 15477721]

403. BAVCON, Jože. Barbarine vejice cvetijo za praznike. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2002, letn. 1, št. 10, str. 31. [COBISS.SI-ID 15477977]

404. BAVCON, Jože. Rumenenje listov in množenje bodike. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2002, letn. 1, št. 10, str. 37. [COBISS.SI-ID 15478233]

405. BAVCON, Jože. Metle iz različnega rastlinja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2002, letn. 1, št. 10, str. 40. [COBISS.SI-ID 15475929]

406. BAVCON, Jože. Bodika : zimski okras vrta. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2002, letn. 1, št. 10, str. 50-51. [COBISS.SI-ID 15476185]

407. BAVCON, Jože. Omela - večni krog življenja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2002, letn. 1, št. 10, str. 57. [COBISS.SI-ID 15476441]

408. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Lobodiki - bodeči neznanki. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2002, letn. 1, št. 11, str. 50, ilustr. [COBISS.SI-ID 15965401]

409. BAVCON, Jože. Narcise da in ne?. Idrijski razgledi, ISSN 0019-1523, 2001, letn. 46, št. 1, str. 94-95. [COBISS.SI-ID 14078425]

410. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Butarice s Kanarskih otokov. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, april 2001, letn. 33, št. 4, str. 46. [COBISS.SI-ID 824911]

411. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Las Palmas in Gran Canaria. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, 2001, letn. 33, št. 9, str. 46-47. [COBISS.SI-ID 14077913]

412. BAVCON, Jože. Botanični vrt v Ljubljani - 190-letnik. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, oktober 2000, letn. 32, str. 80-81. [COBISS.SI-ID 12501209]

413. BAVCON, Jože. Plamenke. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, november 1998, letn. 30, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 8230361]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

414. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Botanic gardens integration into city green policy. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). Autochthonous plants in the urban environment, Slovenian second meeting of European Botanic Gardens Consortium with symposium, Ljubljana from 25. 5. to 29. 5. 2016. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2017, str. 15-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 4561231]

415. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Green walls as a natural display window. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). Autochthonous plants in the urban environment, Slovenian second meeting of European Botanic Gardens Consortium with symposium, Ljubljana from 25. 5. to 29. 5. 2016. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2017, str. 88-99, ilustr. [COBISS.SI-ID 4561487]

416. BAVCON, Jože, PRAPROTNIK, Nada, RAVNJAK, Blanka. Franc Hladnik und seine Zusammenarbeit mit Nicolaus Thomas Host. V: SEIDL, Johannes (ur.). Deutsche und österreichische Forschungsreisen auf den Balkan und nach Nahost, (Europäische Wissenschaftsbeziehungen, ISSN 1868-6125, Bd. 13). Aachen: Shaker. 2017 , str. 323-344. [COBISS.SI-ID 4300623]

417. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. Diversity among wild roses (Rosa L.) in Slovenia. V: MASTNAK, Matjaž (ur.), SCHMITZER, Valentina (ur.), BAVCON, Jože. Zbornik recenziranih prispevkov = Proceedings. 1. izd. Volčji Potok: Arboretum. 2017, str. 162-178, ilustr. [COBISS.SI-ID 4392271]

418. PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože, VRHOVŠEK, Danijel. Pollen grain deformation assay on Galanthus for variability assessment and environmental biomonitoring. V: MLADENOVIĆ DRINIĆ, Snežana (ur.), ANĐELKOVIĆ, Violeta. Book of papers. Belgrade: Serbian Genetic Society. 2014, str. 135-140. [COBISS.SI-ID 3307343]

419. BAVCON, Jože. Helleborus diversity in Slovenia. V: KRIGAS, Nikos (ur.). European botanic gardens in a changing world : insights into Eurogard VI. Thessaloniki: Balkan Botanic Garden of Kroussia, Hellenic Agriculture Organisation-Demeter: Botanic Gardens Conservation International. 2014, str. 53-62. [COBISS.SI-ID 3412303]

420. BAVCON, Jože. Crocus reticulatus and its hybrids in Slovenia. V: SANTANA ORTEGA, Ana T. (ur.). Book of abstracts : COST action FA1101 - main questions and foreseen solutions in the frame of Saffronomics research, WG2 Interim Meeting on Phytochemistry and Metabolics and WG2/WG4 Looking for Synergy and Dissemination Capacity Building (Athens, May 24-26, 2012), WG1 Interim Meeting on Genetics, Genomics & Transcriptomics and WG2/WG3/WG4 Looking for Synergy and Dissemination Capacity Building (Toledo, June 21-22, 2012), EU Seminar on Saffronomics in Conjuction with the First Management Committee Meeting and Working Groups Meetings (Cuenca, November 7-9, 2012). [S. l.]: COST Office. 2012, str. 203-220, ilustr. [COBISS.SI-ID 30424281]

421. BAVCON, Jože. Seed exchange on the basis of Index seminum. V: SCHULMAN, Leif (ur.), KOTZE, Johan (ur.), LEHVÄVIRTA, Susanna (ur.). EuroGard V : botanic gardens in the age of climate change : supplementary proceedings, (Ulmus, ISSN 0782-3851, 14). [Helsinki]: Botanic Garden of the University of Helsinki. [2012], str. 8-14. http://www.luomus.fi/eurogardv/eurogardV_supplementary_proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 2557007]

422. BAVCON, Jože. University Botanic gardens Ljubljana-200 years od dedicated conservation and presentation of biodiversity. V: BAVCON, Jože (ur.). Botanic gardens and biodiversity. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2011, str. 123-146. [COBISS.SI-ID 2353231]

423. BAVCON, Jože. Can natural plants make a horticultural surprise? Spring bulbs. V: OLDROYD, David (ur.). Conference proceedings : back to Eden : challenges for contemporary gardens : Katowice, Ustroń, Mikołów, 21st-23rd May 2011. Mikołów: Silesian botanical garden. 2011, str. 137-155. [COBISS.SI-ID 2488399]

424. MARINČEK, Alenka, BAVCON, Jože. Carnivorous plants project. V: Nature of success: success for nature, BCGI's 6th international congress on education in botanic gardens, Sunday 10th - Thursday 14th September 2006, Oxford. Richmond, Surrey: Botanic gardens conservation international. 2006, str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 22492633]

425. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. How to remain in the public eye. V: Nature of success: success for nature, BCGI's 6th international congress on education in botanic gardens, Sunday 10th - Thursday 14th September 2006, Oxford. Richmond, Surrey: Botanic gardens conservation international. 2006, str. [1-5]. [COBISS.SI-ID 22492377]

426. BAVCON, Jože. Conservation efforts in the Ljubljana University botanical garden. V: HOBSON, Christopher Michael (ur.). European botanic gardens : studies in conservation and education : papers from the EuroGard 2000 congress, [Marec 2000]. [Richmond: Botanic Gardens Conservation International Descanso House. 2003], str. 26-30. [COBISS.SI-ID 16484825]

427. BAVCON, Jože. Botanical garden as a source of plant material. V: JAVORNIK, Branka (ur.), LUTHAR, Zlata (ur.). Proceedings of Genetika 2003, 3rd Congress of the Genetic Society of Slovenia with International Participation, Bled, May 31-June 4, 2003. Ljubljana: Genetic Society of Slovenia. 2003, str. 212-214. [COBISS.SI-ID 16201177]

428. BAVCON, Jože. Conservation of some threatened and endemic plants of Slovenia. V: Botanikus kertek mint élö múzeumok : [publikáciok] = Botanical gardens as live museums : [publications]. Budapest: [s.n.]. 1999, str. 15-20. [COBISS.SI-ID 10606041]

429. BAVCON, Jože. Educational work with young peoplein The Ljubljana university botanical garden. V: Botanikus kertek mint élö múzeumok : [publikáciok] = Botanical gardens as live museums : [publications]. Budapest: [s.n.]. 1999, str. 57-59. [COBISS.SI-ID 887887]

430. BAVCON, Jože, DRUŠKOVIČ, Blanka, GOGALA, Nada. Effects of increased ultraviolet radiation on mitosis in Norway spruce (Picea abies). V: BORZAN, Želimir (ur.), SCHLAURBAUM, Scott E... (ur.). Cytogenetic studies of forest trees and shrub species : contributions by members of the IUFRO cytogenetics working party : proceedings of the first IUFRO cytogenetics working party S2.04-08 symposium September 8-11, 1993 Brijuni national park, Croatia. Zagreb: Šumarski fakultet sveučilišta, Hrvatske šume. 1997, str. 203-209. [COBISS.SI-ID 7027929]

431. BAVCON, Jože, GOGALA, Nada, DRUŠKOVIČ, Blanka. The influence of UV-B irradiation on chromosome aberrations in Picea abies (L.) Karst. V: DOVČ, Peter (ur.), et al. Proceedings of the 1st Congress of the Genetics Society of Slovenia, 2-5 September 1997, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Genetics Society of Slovenia. 1997, str. 51-52. [COBISS.SI-ID 7033561]

432. BAVCON, Jože, GOGALA, Nada. The influence of UV-B irradiation on the mitotic activity in Picea abies ( L.)Karst. V: KRAIGHER, Hojka (ur.), et al. Proceedings of the International Colloquium on Bioindication of Forest Site Pollution: Development of Methodology and Training (BIOFOSP), August 22-31 1995, Ljubljana, Slovenia, (Tempus M-JEP 04667). Ljubljana: Slovenian Forestry Institute: Biotechnical Faculty, Agronomy Department. 1995, str. 55-61. [COBISS.SI-ID 27353]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

433. GABERŠČIK, Alenka, BAVCON, Jože, URBANC-BERČIČ, Olga, GERM, Mateja, MAZEJ, Zdenka. Detailed report of the individual partners. V: UVAQTER. [s.l.: Abisko Research Station. 1999], [Str. Part B]. [COBISS.SI-ID 13120217]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

434. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Botanic gardens - promotors of ecotourism. V: Botanic gardens - delivering public goods and supporting society : programme, 3rd Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens, 9 -11 October, 2017, Budapest, Hungary. [S. l.: s. n. 2017], str. [13-14]. [COBISS.SI-ID 4518223]

435. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože, BABIČ, Veronika. Roof garden - biology classroom. V: Botanic gardens - delivering public goods and supporting society : programme, 3rd Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens, 9 -11 October, 2017, Budapest, Hungary. [S. l.: s. n. 2017], str. [17]. [COBISS.SI-ID 4518479]

436. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka, PRAPROTNIK, Nada. Long-term Ex-Situ conservation of Fleischmann's Parsnip (Pastinaca sativa L. var. fleischmannii (Hladnik) Burnat). V: Botanic gardens in society: visions for the future : book of abstracts, 6th Global Botanic Gardens Congress, 26-30 June 2017, Geneva. [S. l.: s. n. 2017], str. 37. http://www.bgci.org/files/6GBGC/Book%20of%20abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 4526415]

437. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože, ŠUŠTERŠIČ, Matej. An innovative approach to decreasing Japanese Knotweed, Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. V: Botanic gardens in society: visions for the future : book of abstracts, 6th Global Botanic Gardens Congress, 26-30 June 2017, Geneva. [S. l.: s. n. 2017], str. 39. http://www.bgci.org/files/6GBGC/Book%20of%20abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 4526671]

438. BAVCON, Jože, PRAPROTNIK, Nada, RAVNJAK, Blanka. Franc Hladnik und seine Zusammenarbeit mit Nicolaus Thomas Host. V: Deutsch-Österreichische Forschungsreisen auf dem Balkan und nach Nahost : Programm & Abstracts, Europäische Wirtschaftsbeziehungen 13, 19.-21. Mai 2016, Wien. [S. l.: s. n. 2016], str. 16-17. [COBISS.SI-ID 3890511]

439. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. In-situ conservation of meadow plant species. V: REŠETNIK, Ivana (ur.). Knjiga sažetaka = Book of abstracts, 5. Hrvatski botanički simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, Primošten, Hrvatska, 22.-25. rujna 2016. Zagreb: Hrvatsko botaničko društvo. 2016, str. 47. [COBISS.SI-ID 4053327]

440. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Plant colonization into natural gap oppenings in forest. V: REŠETNIK, Ivana (ur.). Knjiga sažetaka = Book of abstracts, 5. Hrvatski botanički simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, Primošten, Hrvatska, 22.-25. rujna 2016. Zagreb: Hrvatsko botaničko društvo. 2016, str. 65. [COBISS.SI-ID 4053583]

441. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Population occurrence of white flowered varieties of some plant species in the submediterranean area of Slovenia. V: FIŠER PEČNIKAR, Živa (ur.), LUŽNIK, Martina (ur.). Book of abstracts, International workshop biodiversity in the Mediterranean basin Koper, 11 - 13 March 2015. Koper: University of Primorska Press. 2015, str. 27. [COBISS.SI-ID 3401295]

442. MITIĆ, Božena, ARAPCESKA, Mila, HALBRITTER, Heidemarie, JANKULOSKI, Živko, BAVCON, Jože, HRUŠEVAR, Dario, MIHELJ, Darko. Pollen morphology and its taxonomical implications - case studies of some alpine-dinaric taxa of the genus Crocus L. (Iridaceae). V: Food and agriculture COST action FA1101 : Saffronomics: omics technologies for crop improvement, traceability, determination of authenticity, adulteration and origin in saffron : book of abstracts, Final Conference On Saffronomics (Almagro, Spain, September 16-18, 2015) in conjunction with International day on saffron Research and Innovation. [S. l.: s. n. 2015], str. 57. [COBISS.SI-ID 4406351]

443. SEHR, Eva M., MEIRA, Liliana, ARAPCESKA, Mila, HANSEL-HOHL, Karin, MITIĆ, Božena, BAVCON, Jože, FLUCH, Silvia. Investigations on genetic diversity of Crocus species from the Balkan Peninsula in view of genetic resources and domestication history of the saffron crocus. V: Food and agriculture COST action FA1101 : Saffronomics: omics technologies for crop improvement, traceability, determination of authenticity, adulteration and origin in saffron : book of abstracts, Final Conference On Saffronomics (Almagro, Spain, September 16-18, 2015) in conjunction with International day on saffron Research and Innovation. [S. l.: s. n. 2015], str. 69. [COBISS.SI-ID 4406607]

444. PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. PGD bioassay of deviating Galanthus nivalis variants applicable to environmental alterations. V: JAKŠE, Jernej (ur.), et al. Genetika 2015 : book of abstracts, 7th Congress of the Genetic Society of Slovenia and 7th Meeting of the Slovenian Society of Human Genetics, 20-23 September 2015, Rogaška Slatina, Slovenia. Ljubljana: Genetic Society of Slovenia: The Slovenian Society of Human Genetics. 2015, str. 50. [COBISS.SI-ID 32397017]

445. PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Galanthus intraspecific diversity monitoring by pollen grain deformation assay. V: VASILJEVIĆ, Branka (ur.), MLADENOVIĆ DRINIĆ, Snežana (ur.). Book of abstracts. Belgrade: Serbian Genetic Society. 2014, str. 139. [COBISS.SI-ID 31750105]

446. BAVCON, Jože. Crocus reticulatus x C. vernus subsp. albiflorus in Slovenia. V: Food and Agriculture COST action FA1101 ´SaffronOmics´ 2014 annual conference, 2 & 3 October 2014, Wageningen, The Netherlands. [S. l.: s. n. 2014], str. 15. [COBISS.SI-ID 3295055]

447. MIHELJ, Darko, KOVAČIĆ, Sanja, SANDEV, Dubravka, BAVCON, Jože. Novi lokaliteti išaranoga šarana (Crocus reticulatus Steven ex Adams) u Sloveniji i Hrvatskoj. V: ALEGRO, Antun L. (ur.), BORŠIĆ, Igor (ur.). Knjiga sažetaka = Book of abstracts, 4. hrvatski botanički simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, 27.-29. rujna 2013, Split, Hrvatska = 4th Croatian Botanical Symposium with International Participation, September 27-29, 2013, Split, Croatia. [Split: Sveučilište: HBOD. 2013], str. 117. [COBISS.SI-ID 4393807]

448. PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Karyological differentiation of Galanthus nivalis L. cytotypes in Slovenian wetlands. V: POTOČNIK, Uroš (ur.). Genetika 2012 : book of abstracts = zbornik povzetkov. Ljubljana: Genetic Society of Slovenia. 2012, str. 70. [COBISS.SI-ID 30148825]

449. BAVCON, Jože. Crocus in Slovenia and its intraspecific diversity. V: 4th Global Botanic Gardens Congress : Addressing global change: a new agenda for botanic gardens, Conference Programme and Book of Abstracts, 13th - 18th June 2010, Dublin. [Dublin: National Botanic Gardens of Ireland. 2010], str. 119. [COBISS.SI-ID 27790297]

450. BAVCON, Jože. Cyclamen fatrense & Soják tudi v Sloveniji = Cyclamen fatrense Halda & Soják also in Slovenia. V: JOGAN, Jernej (ur.), et al. Posebna številka ob Simpoziju Flora in vegetacija Slovenije 2008 : Ljubljana, Slovenija, 17. in 18. oktober 2008 : simpozij je posvečen 70-letnici dr. Toneta Wraberja in 10-letnici Botaničnega društva Slovenije, (Hladnikia, ISSN 1318-2293, 22(2008) pos. št.). Ljubljana: Botanično društvo Ljubljana. 2008, letn. 22, poseb. št., str. 32. [COBISS.SI-ID 25052121]

451. BAVCON, Jože. Il Giardino botanico di Lubiana - piante alpine coltivate a bassa quota. V: 110ème Anniversaire du Jardin Botanique Alpin Chanousia, 12-13 Juillet 2007, La Thuile - Col du Petit-Saint-Bernard : L'importance de la coopération territoriale. La Thuile: [S.n.]. 2007, str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 23636697]

452. BAVCON, Jože. Conservation in the University botanic garden Ljubljana. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, ISSN 1230-3291, 2007, letn. 16A, str. 20. [COBISS.SI-ID 23629273]

453. MARINČEK, Alenka, BAVCON, Jože. Recruiting biology students to work in the botanic garden. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, ISSN 1230-3291, 2007, letn. 16A, št. 35. [COBISS.SI-ID 23629529]

454. MARINČEK, Alenka, BAVCON, Jože. How to remain in the public eye. V: Abstract of papers and workshops, BGCI's 6th international congress on Education in botanic gardens, 10th-14th September 2006, Oxford. Oxford: Botanic gardens conservation international: University of Oxford. 2006, str. 34. [COBISS.SI-ID 22267353]

455. BAVCON, Jože. Leaf patterning in Cyclamen purpurascens in Slovenia. V: HANZELKA, Petr (ur.). EuroGard IV : botanic gardens and the 2010 challenge. Prague: Czech botanic gardens union. 2006, str. 38. [COBISS.SI-ID 22493913]

456. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. Galanthus nivalis in Slovenia and observed anomalies. V: Abstracts : botanic gardens: a world of resources and heritage for humankind. 2004. [COBISS.SI-ID 18138585]

457. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. A dry meadow as a live seed bank and an object of research. Scripta Botanica Belgica, ISSN 0779-2387, 2003, št. 27, str. 13. [COBISS.SI-ID 16825817]

458. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka, LESAR, Helena. Lectures and workshops as a source of instruction and education on the world of plants. Scripta Botanica Belgica, ISSN 0779-2387, 2003, št. 27, str. 69. [COBISS.SI-ID 16825049]

459. GERM, Mateja, GABERŠČIK, Alenka, TROŠT-SEDEJ, Tadeja, BAVCON, Jože. An overview of UV-B research in primary producers. V: KALIGARIČ, Mitja (ur.), ŠKORNIK, Sonja (ur.). Izvlečki = Abstracts, Simpozij Flora in vegetacija v spreminjajočem se okolju, Maribor 14.-15. 11. 2002. Maribor: Pedagoška fakulteta; Ljubljana: Botanično društvo Slovenije. 2002, str. 24. [COBISS.SI-ID 15492569]

460. MARINČEK, Alenka, BAVCON, Jože. Dry meadows - how to conserve them?. V: KALIGARIČ, Mitja (ur.), ŠKORNIK, Sonja (ur.). Izvlečki = Abstracts, Simpozij Flora in vegetacija v spreminjajočem se okolju, Maribor 14.-15. 11. 2002. Maribor: Pedagoška fakulteta; Ljubljana: Botanično društvo Slovenije. 2002, str. 34. [COBISS.SI-ID 15492825]

461. BAVCON, Jože. Implementing action plants for botanic gardens in Europe : conservation in the Ljubljana University botanical garden. V: Eurogard 2000. [S.l.: s.n.]. 2000, str. 2-3. [COBISS.SI-ID 12225241]

462. BAVCON, Jože. Educational work in the Ljubljana University botanical garden. V: Programme & abstracts. [Birmingham: Birmingham Botanical Gardens and Glasshouses. 2000]. [COBISS.SI-ID 12223193]

463. BAVCON, Jože. 190 let delovanja Botaničnega vrta. V: JOGAN, Jernej (ur.). Zbornik izvlečkov referatov Simpozija Flora Slovenije 2000, 20. in 21. 10. 2000 v Ljubljani. Ljubljana: Botanično društvo Slovenije. 2000, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 12220377]

464. BAVCON, Jože. Biodiverziteta rastlinskega sveta. V: 80-letnica biologije na Univerzi v Ljubljani : zbornik povzetkov : Ljubljana, 1. oktober 1999. Ljubljana: Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 1999, str. 7. [COBISS.SI-ID 10176217]

465. BAVCON, Jože. Botanični vrt in varstvo rastlinskih vrst = Botanical garden and the protection of plants. V: JOGAN, Jernej (ur.). Zbornik izvlečkov referatov simpozija Flora in vegetacija Slovenije 1999, 26. in 27. 11. 1999 v Ljubljani. Ljubljana: Botanično društvo Slovenije. 1999, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 10582233]

466. BAVCON, Jože, DRUŠKOVIČ, Blanka, GOGALA, Nada. Effects of UV-B radiation on the Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in five years. V: Cytogenetic studies of forest trees and shrubs - review, present status, and outlook on the future; Graz, September 6-11, 1998. Graz: [Institut für Pflanzenphyisologie. 1998], str. 7. [COBISS.SI-ID 8229081]

467. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Gene bank of the Ljubljana University Botanical garden. Periodicum biologorum : an interdisciplinary international journal of the Societas Scientarium Naturalium Croatica established 1885, ISSN 0031-5362, 1998, let. 100, suppl. 1, str. 31. [COBISS.SI-ID 7258841]

468. BAVCON, Jože, GOGALA, Nada, GABERŠČIK, Alenka. The influence of UV-B radiation on Norway spruce sedlings (Picea abies (L.) karst.). V: SERŠA, Gregor (ur.), MIKLAVČIČ, Damijan (ur.). Book of abstracts & programme, International Conference Life Sciences '97 & 2nd Slovenian-Croatian Meeting on Molecular Oncology Today, Gozd Martuljek, Slovenia, 16-19, October, 1997. Ljubljana: Institute of Oncology: Slovenian Biophysical Society. 1997, str. 119. [COBISS.SI-ID 7044313]

469. DRUŠKOVIČ, Blanka, ŠOLAR, Mojca, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. A comparison of cytogenetically and visually observed damage to the Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in Slovenia. Mutation research, Section on environmental mutagenesis and related subjects, ISSN 0165-1161, 1992, vol. 271, no. 2, str. 147. [COBISS.SI-ID 28520665]

470. DRUŠKOVIČ, Blanka, ŠOLAR, Mojca, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. A comparison of cytogenetically and visually observed damage to the Norway spruce (Picea abies (L.) Karst) in Slovenia. V: Abstracts book, 21st Annual Meeting of EEMS on Environmental Mutagens - Carcinogens, Prague, August 25-31, 1991. [Prague: European Environmental Mutagen Society. 1991], [P-6-7]. [COBISS.SI-ID 28498393]

471. DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. The damages of genetic material as a possible cause of forest decline. V: [Proceedings]. Forest plants and forest protection, Div. 2. Ljubljana: Yugoslav IUFRO World Congress Organizing Committee. 1986, str. 830. [COBISS.SI-ID 28497625]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

472. BAVCON, Jože. Botanički vrt Sveučilišta u Ljubljani. V: KOVAČIĆ, Sanja (ur.), STAMENKOVIĆ, Vanja (ur.). Simpozij Botanički vrtovi i arboretumi Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 30 svibnja 2011 : [knjižica sažetaka]. Zagreb: Sekcija botaničkih vrtova i arboretuma, Hrvatskog botaničkog društva. 2011, str. 14-15. [COBISS.SI-ID 29170137]

473. BAVCON, Jože. Kratek pregled 200-letne zgodovine Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. V: PERENIČ, Irena (ur.). Evolucija človeka in biodiverziteta v teoriji in praksi, Zbornik povzetkov 8. kongresa, Ljubljana, 24. - 25.9.2010. Ljubljana: Društvo učiteljev biologije Slovenije. 2010, str. 11. [COBISS.SI-ID 28074969]

474. BAVCON, Jože. Franc Hladnik, ustanovitelj in prvi vodja Botaničnega vrta v Ljubljani. V: Strokovni posvet o botaniku in pedagogu Francu Hladniku (1773-1844), 8. oktobra 2010, Razstavišče Nikolaja Pirnata na gradu Gewerkenegg v Idriji : [povzetki predavanj]. [Idrija: Muzejsko društvo Idrija. 2010], ni pag. [2 str.]. [COBISS.SI-ID 28057049]

475. BAVCON, Jože. Avtohtone rastline v javnih nasadih. V: Rastline v urbanem okolju : zbornik izvlečkov : Ljubljana, 16. februar 2007. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za krajinsko arhitekturo. 2007, str. 15-17. [COBISS.SI-ID 22791385]

476. BAVCON, Jože. Vpliv reje drobnice proti zaraščanju travnatih površin. V: Povzetek predavanj ob petem dnevu drobnice : Cerkno 31. 8. 2001. [Cerkno: Društvo rejcev drobnice Idrija Cerkno. 2001], str. 1-2. [COBISS.SI-ID 14110937]

477. BAVCON, Jože. Drevesa in vrtovi so tudi del rudarskega mesta. V: Rudarsko mesto nekoč in danes : 500 let Antonijevega rova, Idrija 20.6.2000. Idrija: Rudnik živega srebra: Mestni muzej. 2000, str. 14. [COBISS.SI-ID 12225753]

478. BAVCON, Jože. Botanični vrt in njegov pomen. V: ŠUHEL, Peter (ur.). Znanje za razvoj slovenske družbe : "Delavnica 97", Ljubljana, 19. junij 1997 : (pisni prispevki). 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko. 1997, str. 95-96. [COBISS.SI-ID 6776793]

479. BAVCON, Jože, DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna. Damage of genetic material and known and unknown pollutants = Poškodbe genetskega materiala ter poznani in nepoznani onesnaževalci. V: CANKI, Nina (ur.). Izvlečki = Abstracts, Tretji kongres genetikov Jugoslavije z mednarodno udeležbo = Third Congress of Yugoslav Geneticists with international participation, Ljubljana, Yugoslavia, May 31 - June 4, 1987, Medicinska fakulteta. [S. l.: Zveza društev genetikov Jugoslavije; Ljubljana: Društvo genetikov Slovenije. 1987, [21]. [COBISS.SI-ID 28519385]

480. DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože, ŠOLAR, Mojca. Map of burdened plant genetic material caused by genotoxic pollutants in Slovenia = Karta obremenjenosti rastlinskega genetskega materiala z genotoksičnimi polutanti v Sloveniji. V: CANKI, Nina (ur.). Izvlečki = Abstracts, Tretji kongres genetikov Jugoslavije z mednarodno udeležbo = Third Congress of Yugoslav Geneticists with international participation, Ljubljana, Yugoslavia, May 31 - June 4, 1987, Medicinska fakulteta. [S. l.: Zveza društev genetikov Jugoslavije; Ljubljana: Društvo genetikov Slovenije. 1987, [26]. [COBISS.SI-ID 28519897]

481. PARADIŽ, Jasna, DRUŠKOVIČ, Blanka, BAVCON, Jože. Cytogenetic evaluation of plant material = Citogenetsko ovrednotenje rastlinskega materiala. V: CANKI, Nina (ur.). Izvlečki = Abstracts, Tretji kongres genetikov Jugoslavije z mednarodno udeležbo = Third Congress of Yugoslav Geneticists with international participation, Ljubljana, Yugoslavia, May 31 - June 4, 1987, Medicinska fakulteta. [S. l.: Zveza društev genetikov Jugoslavije; Ljubljana: Društvo genetikov Slovenije. 1987, [32]. [COBISS.SI-ID 28520153]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

482. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Travniki - zelene površine ali pisani vrtovi? = Meadows - green surfaces or colorful gardens?. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). Travniki - zelene površine ali pisani vrtovi? = Meadows - green surfaces or colorful gardens?. E version. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2016, str. 3-98, ilustr. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/meadows-green-surfaces-or-colourful-gardens.pdf. [COBISS.SI-ID 3967311]

483. BAVCON, Jože, DAKSKOBLER, Igor, DAKSKOBLER, Ljudmila, DOLINAR, Branko, MAKŠE, Janja, RAVNJAK, Blanka. Semina e plantis spontaneis in loco natali annis 2015 et 2014 lecta. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). Travniki - zelene površine ali pisani vrtovi? = Meadows - green surfaces or colorful gardens?. E version. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2016, str. [119-131]. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/meadows-green-surfaces-or-colourful-gardens.pdf. [COBISS.SI-ID 3968079]

484. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Index seminum annis 2013 et 2012 collectorum. V: BAVCON, Jože (ur.). Seeds collecting for in situ and ex situ conservation purpose. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2014. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/seeds-collecting-for-in-situ-and-ex-situ-purpose.pdf. [COBISS.SI-ID 3113295]

485. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Seed collecting for in situ and ex situ conservation purpose. V: BAVCON, Jože (ur.). Seeds collecting for in situ and ex situ conservation purpose. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2014. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/seeds-collecting-for-in-situ-and-ex-situ-purpose.pdf. [COBISS.SI-ID 3113039]

486. BAVCON, Jože, DAKSKOBLER, Igor, DAKSKOBLER, Ljudmila, DOLINAR, Branko, MAKŠE, Janja, RAVNJAK, Blanka. Semina e plantis spontaneis in loco natali annis 2013 et 2012 lecta. V: BAVCON, Jože (ur.). Seeds collecting for in situ and ex situ conservation purpose. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2014. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/seeds-collecting-for-in-situ-and-ex-situ-purpose.pdf. [COBISS.SI-ID 3113551]

487. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Index seminum annis 2012 et 2011 collectorum. V: BAVCON, Jože (ur.). Nabiranje semen v sušnem letu 2012 = Seeds collecting in the dry year 2012. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2013. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/seeds-collecting-in-the-dry-year-2012.pdf. [COBISS.SI-ID 3114063]

488. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Nabiranje semen v sušnem letu 2012. V: BAVCON, Jože (ur.). Nabiranje semen v sušnem letu 2012 = Seeds collecting in the dry year 2012. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2013. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/seeds-collecting-in-the-dry-year-2012.pdf. [COBISS.SI-ID 3113807]

489. BAVCON, Jože, DAKSKOBLER, Igor, DAKSKOBLER, Ljudmila, DOLINAR, Branko, MAKŠE, Janja. Semina e plantis spontaneis in loco natali annis 2012 et 2011 lecta. V: BAVCON, Jože (ur.). Nabiranje semen v sušnem letu 2012 = Seeds collecting in the dry year 2012. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2013. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/seeds-collecting-in-the-dry-year-2012.pdf. [COBISS.SI-ID 3114319]

490. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka, RAVNJAK, Blanka. Novi tropski rastlinjak = The new tropical greenhouse. V: BAVCON, Jože (ur.). Tropski rastlinjak v Ljubljani = The tropical greenhouse in Ljubljana, (Index seminum, ISSN 1318-170X). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2012, str. 7-79. [COBISS.SI-ID 29662169]

491. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka, RAVNJAK, Blanka. 200 years of the University botanic gardens in Ljubljana. V: BAVCON, Jože (ur.). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2011, str. 7-18. [COBISS.SI-ID 28117465]

492. BAVCON, Jože. Index seminum 2010. V: BAVCON, Jože (ur.). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2011, str. 19-22. [COBISS.SI-ID 28117721]

493. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Index seminum annis 2010 et 2009 collectorum. V: BAVCON, Jože (ur.). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2011, str. 23-43. [COBISS.SI-ID 28117977]

494. BAVCON, Jože, DAKSKOBLER, Igor, DAKSKOBLER, Ljudmila, DOLINAR, Branko, MARINČEK, Alenka, FIŠER, Stanislava, MAKŠE, Janja, SELIŠKAR, Andrej, VREŠ, Branko, RAVNJAK, Blanka. Semina e plantis spontaneis in loco natali annis 2010 et 2009 lecta. V: BAVCON, Jože (ur.). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2011, str. 44-54. [COBISS.SI-ID 28118233]

495. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Seed collecting in the botanic garden and in nature over the last 15 years. V: BAVCON, Jože (ur.). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2011, str. 55-59. [COBISS.SI-ID 28118489]

496. BAVCON, Jože. Franc Hladnik, founder of the Ljubljana Botanic garden. V: BAVCON, Jože (ur.). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2011, str. 162-173. [COBISS.SI-ID 28118745]

497. BAVCON, Jože. 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years of Botanic gardens in Ljubljana = 200 ans du Jardin botanique de Ljubljana = I 200 anni dell'Orto botanico di Lubiana = 200 Jahre des Botanischen Gartens in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2010, str. 6-37. [COBISS.SI-ID 2288463]

498. BAVCON, Jože. 200 let botaničnega vrta v Ljubljani = 200 Years of the Ljubljana Botanic Garden. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years - botanic gardens in Ljubljana, (Index seminum, ISSN 1318-170X). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2010, str. 7-71. [COBISS.SI-ID 26649305]

499. BAVCON, Jože. 200 years of the Ljubljana Botanic gardens. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years of Botanic gardens in Ljubljana = 200 ans du Jardin botanique de Ljubljana = I 200 anni dell'Orto botanico di Lubiana = 200 Jahre des Botanischen Gartens in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2010, str. 73-103. [COBISS.SI-ID 2288719]

500. BAVCON, Jože. 200 ans du Jardin botanique de Ljubljana. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years of Botanic gardens in Ljubljana = 200 ans du Jardin botanique de Ljubljana = I 200 anni dell'Orto botanico di Lubiana = 200 Jahre des Botanischen Gartens in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2010, str. 123-152. [COBISS.SI-ID 2288975]

501. BAVCON, Jože. Index seminum 2009 = Index seminum 2009. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years - botanic gardens in Ljubljana, (Index seminum, ISSN 1318-170X). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2010, str. 126-135. [COBISS.SI-ID 26650329]

502. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Index seminum annis 2009 et 2008 collectorum. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years - botanic gardens in Ljubljana, (Index seminum, ISSN 1318-170X). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2010, str. 136-163. [COBISS.SI-ID 26650585]

503. BAVCON, Jože. Pregled naročil = Survey of Orders. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years - botanic gardens in Ljubljana, (Index seminum, ISSN 1318-170X). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2010, str. 164-172. [COBISS.SI-ID 26650841]

504. BAVCON, Jože. I 200 anni dell'Orto Botanico di Lubiana. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years of Botanic gardens in Ljubljana = 200 ans du Jardin botanique de Ljubljana = I 200 anni dell'Orto botanico di Lubiana = 200 Jahre des Botanischen Gartens in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2010, str. 167-194. [COBISS.SI-ID 2289231]

505. BAVCON, Jože. 200 Jahre des Botanischen Gartens in Ljubljana. V: BAVCON, Jože (ur.). 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years of Botanic gardens in Ljubljana = 200 ans du Jardin botanique de Ljubljana = I 200 anni dell'Orto botanico di Lubiana = 200 Jahre des Botanischen Gartens in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2010, str. 209-237. [COBISS.SI-ID 2289487]

506. BAVCON, Jože. 120 let nabiranja semen rastlin za Index Seminum = 120 years of seed harvesting for Index seminum. V: BAVCON, Jože (ur.). 120 let nabiranja semen rastlin za Index seminum = 120 years of seed harvesting for Index seminum : 120 let prvega natisa Index seminum = 120 years of the first printed Index seminum : Index seminum anno 2008 collectorum, (Index seminum, ISSN 1318-170X). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2009, str. 5-34. [COBISS.SI-ID 25374681]

507. BAVCON, Jože. Index seminum 2008 = Index seminum 2008. V: BAVCON, Jože (ur.). 120 let nabiranja semen rastlin za Index seminum = 120 years of seed harvesting for Index seminum : 120 let prvega natisa Index seminum = 120 years of the first printed Index seminum : Index seminum anno 2008 collectorum, (Index seminum, ISSN 1318-170X). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2009, str. 35-44, ilustr. [COBISS.SI-ID 25374937]

508. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Insex seminum annis 2008 et 2007 collectorum. V: BAVCON, Jože (ur.). 120 let nabiranja semen rastlin za Index seminum = 120 years of seed harvesting for Index seminum : 120 let prvega natisa Index seminum = 120 years of the first printed Index seminum : Index seminum anno 2008 collectorum, (Index seminum, ISSN 1318-170X). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2009, str. 45-62. [COBISS.SI-ID 25375193]

509. BAVCON, Jože, CENČIČ, Drago, DAKSKOBLER, Ljudmila, DAKSKOBLER, Igor, DOLINAR, Brane, VONČINA, Anka, MAKŠE, Janja, SENICA, Marjan, PODOBNIK, Andrej, VREŠ, Branko. Semina e plantis spontaneis in loco natali annis 2008 et 2007 lecta. V: BAVCON, Jože (ur.). 120 let nabiranja semen rastlin za Index seminum = 120 years of seed harvesting for Index seminum : 120 let prvega natisa Index seminum = 120 years of the first printed Index seminum : Index seminum anno 2008 collectorum, (Index seminum, ISSN 1318-170X). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2009, str. 63-76. [COBISS.SI-ID 25375449]

510. BAVCON, Jože. Primerjava Index seminum 1888 z letom 2008 = Comparison between the Index seminum of 1888 and that of 2008. V: BAVCON, Jože (ur.). 120 let nabiranja semen rastlin za Index seminum = 120 years of seed harvesting for Index seminum : 120 let prvega natisa Index seminum = 120 years of the first printed Index seminum : Index seminum anno 2008 collectorum, (Index seminum, ISSN 1318-170X). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2009, str. 77-86, ilustr. [COBISS.SI-ID 25375705]

511. MARINČEK, Alenka, BAVCON, Jože. Recruitement of Biology Students for the Activities Provided to the General Public by the Botanic Garden Ljubljana. V: RYBCZYŃSKI, Jan Jarosĺaw (ur.), PUCHALSKI, Jerzy T. (ur.). Monographs of botanical gardens Vol. 1 (2007) : European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies. Warsaw: Botanic garden - Center for biological diversity conservation of the Polish academy of sciences. 2007, str. 35-37. [COBISS.SI-ID 24890329]

512. BAVCON, Jože, DRUŠKOVIČ, Blanka, GOGALA, Nada. Five year effects of ultraviolet-B irradiation on Norway spruce Picea abies (L.) karts. seedlings. V: GUTTENBERGER, Helmut (ur.), et al. Cytogenetic Studies of Forest Trees and Shrubs : Review, Present Status, and Outlook on the Future, (Forest genetics, Special issue). Zvolen, Slovakia: cop. Arbora Publishers. 2000, str. 21-26. [COBISS.SI-ID 12564697]

513. BAVCON, Jože, DRUŠKOVIČ, Blanka, GOGALA, Nada. Five years effects of ultraviolet-B irradiation on Norway spruce Picea abies (L.) Karst. seedlings. V: GUTTENBERGER, Helmut (ur.), et al. Cytogenetic Studies of Forest Trees and Shrubs : Review, Present Status, and Outlook on the Future, (Forest genetics, Special issue). Zvolen, Slovakia: cop. Arbora Publishers. 2000, str. 21-26. [COBISS.SI-ID 24725293]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

514. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Index seminum annis 2015 et 2014 collectorum. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). Travniki - zelene površine ali pisani vrtovi? = Meadows - green surfaces or colorful gardens?. E version. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2016, str. [99-100]. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/meadows-green-surfaces-or-colourful-gardens.pdf. [COBISS.SI-ID 3967567]

515. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja, RAVNJAK, Blanka. Index seminum annis 2015 et 2014 collectorum. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). Travniki - zelene površine ali pisani vrtovi? = Meadows - green surfaces or colorful gardens?. E version. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2016, str. [101-118]. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/meadows-green-surfaces-or-colourful-gardens.pdf. [COBISS.SI-ID 3967823]

516. BAVCON, Jože. Franc Hladnik, ustanovitelj Botaničnega vrta v Ljubljani = Franc Hladnik, founder of the Ljubljana botanic garden. V: BAVCON, Jože (ur.), PRAPROTNIK, Nada (ur.). Franc Hladnik - ustanovitelj Botaničnega vrta v Ljubljani = Franc Hladnik - founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2012, str. 185-196, 373-385. [COBISS.SI-ID 29510617]

517. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Vremenske spremembe in rastline = Weather changes and plants. V: BAVCON, Jože (ur.). Tropski rastlinjak v Ljubljani = The tropical greenhouse in Ljubljana, (Index seminum, ISSN 1318-170X). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2012, str. 80-125, ilustr. [COBISS.SI-ID 29662425]

518. BAVCON, Jože, MAKŠE, Janja. Index seminum annis 2011 et 2010 collectorum. V: BAVCON, Jože (ur.). Tropski rastlinjak v Ljubljani = The tropical greenhouse in Ljubljana, (Index seminum, ISSN 1318-170X). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2012, str. 126-146. [COBISS.SI-ID 29662937]

519. BAVCON, Jože, DAKSKOBLER, Igor, DAKSKOBLER, Ljudmila, DOLINAR, Branko, MARINČEK, Alenka, FIŠER, Stanislava, MAKŠE, Janja, PODOBNIK, Andrej, SELIŠKAR, Andrej, VREŠ, Branko, RAVNJAK, Blanka, SURINA, Boštjan, TRNKOCZY, Amadej, VELIKONJA, Elvica. Semina e plantis spontaneis in loco natali annis 2011 et 2010 lecta. V: BAVCON, Jože (ur.). Tropski rastlinjak v Ljubljani = The tropical greenhouse in Ljubljana, (Index seminum, ISSN 1318-170X). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2012, str. 147-156. [COBISS.SI-ID 29663193]

520. BAVCON, Jože. The common snowdrop in Slovenia. V: Daffodil : snowdrop and tulip yearbook 2011 : an annual for amateurs and specialists growing and showing daffodils, snowdrops and tulips in association with Royal horticultural society, London. London: Royal horticultural society. 2011, str. 39-42. [COBISS.SI-ID 2494031]

521. BAVCON, Jože. Spominčice. V: KOVAČIČ, Nevenka. Reminiscence. Koper: Libris. 2011, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 29157593]

522. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Slovenia: Ljubljana university botanic garden. V: MONEM, Nadine Käthe (ur.), CRAIG, Blanche (ur.). Botanic gardens : a living history. London: Black dog publishing. 2007, str. 192-193. [COBISS.SI-ID 23638489]

523. WRABER, Tone, SKOBERNE, Peter, SELIŠKAR, Andrej, VREŠ, Branko, BABIJ, Valerija, ČARNI, Andraž, ČUŠIN, Boško, DAKSKOBLER, Igor, SURINA, Boštjan, ŠILC, Urban, ZELNIK, Igor, ŽAGAR, Vinko, JOGAN, Jernej, KALIGARIČ, Mitja, BAVCON, Jože, et al. Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta). V: Odredba o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeče sezname. Ljubljana. 2002, str. 5-20. [COBISS.SI-ID 26746157]

524. BAVCON, Jože. Globalizacija s premislekom. V: KOPRIVNIKAR, Vladimir (ur.), KOPRIVNIKAR, Vladimir. Mladinska raziskovalna dejavnost v Ljubljani 6. Ljubljana: Mestna občina, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost. 2001, str. 63-67. [COBISS.SI-ID 14086105]

525. BAVCON, Jože. Rastline, vrt in mladi. V: KOPRIVNIKAR, Vladimir (ur.), LAVTAR, Roman. Mladinska raziskovalna dejavnost v Ljubljani. Ljubljana: Mestna občina, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost. 2000, str. 74-78. [COBISS.SI-ID 825423]

526. BAVCON, Jože. Botanični vrt in mladi. V: KOPRIVNIKAR, Vladimir (ur.), et al. Mladinska raziskovalna dejavnost v Ljubljani 4. Ljubljana: Mestna občina, Mestna uprava, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost. 1999, str. 38-41. [COBISS.SI-ID 10607833]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

527. BAVCON, Jože. Nada Praprotnik: Rastlinstvo na stezah ovčarja Marka : nove knjige / new books. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805, sep. 2015, letn. 78, [št.] 1, str. 41-42, ilustr. [COBISS.SI-ID 1559029]

528. BAVCON, Jože (recenzent). Alpski botanični vrt Juliana - 80 let delovanja : [recenzija filma]. Moj mali svet, ISSN 0580-8197, mar. 2007, letn. 39, št. 3, str. 20. [COBISS.SI-ID 22870233]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

529. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka. European Consortium of Botanic Gardens in Ljubljana. V: BAVCON, Jože (ur.), RAVNJAK, Blanka (ur.). Autochthonous plants in the urban environment, Slovenian second meeting of European Botanic Gardens Consortium with symposium, Ljubljana from 25. 5. to 29. 5. 2016. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2017, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 4561743]

530. BAVCON, Jože. European Botanic Gardens Consortium in Slovenia. V: BAVCON, Jože (ur.). Botanic gardens and biodiversity. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta. 2011, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 28079321]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

531. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Senožeti - najlepši pisani naravni vrtovi. Delo, ISSN 0350-7521, 17. jun. 2017, str. 5. [COBISS.SI-ID 4392783]

532. BAVCON, Jože. V naravi rastlin ne bi smeli nabirati v večjih količinah, posebej ne za prodajo!. Pomagaj si sam : posebna izdaja revije Zarja, ISSN 2232-3600, 29. maj 2017, št. 25, str. 16. [COBISS.SI-ID 4390991]

533. BAVCON, Jože. Učbeniki naravoslovja. Delo, ISSN 0350-7521, 2005, letn. 47, št. 55. [COBISS.SI-ID 20178649]

534. BAVCON, Jože. Pohitite, dražba za ljubljanski Botanični vrt se začenja!. Delo, ISSN 0350-7521, 2004, letn. 46, št. 258. [COBISS.SI-ID 18915801]

535. BAVCON, Jože. Ponovno o nepristni Sloveniji. Delo, ISSN 0350-7521, 4. november 2002, letn. 44, št. 253. [COBISS.SI-ID 15475673]

536. BAVCON, Jože. Botanični vrt - ga država še sploh potrebuje. Sobotna priloga, ISSN 1580-3007, 2001, letn. 43, št. jun 23, str. 31. [COBISS.SI-ID 14108633]

 

1.22 Intervju

537. BAVCON, Jože (intervjuvanec). V Botaničnem vrtu ne bodo smeli več zalivati rastlin?. 24ur.com, ISSN 1581-3711. http://www.24ur.com/novice/slovenija/v-botanicnem-vrtu-ne-bodo-smeli-vec-zalivati-rastlin.html. [COBISS.SI-ID 4535631]

538. BAVCON, Jože (intervjuvanec). V osrčju botaničnega vrta obdani z ljubeznijo in cvetjem. 24ur.com, ISSN 1581-3711. http://www.24ur.com/ekskluziv/ljubezen-po-domace/dr-joze-bavcon.html?bl=0. [COBISS.SI-ID 4535119]

539. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Leta 1851 so zvončki zacveteli že prvega januarja. Dnevnik online, ISSN 1581-3037. [Spletna izd.]. https://www.dnevnik.si/1042762531/lokalno/ljubljana/leta-1851-so-zvoncki-zacveteli-ze-prvega-januarja. [COBISS.SI-ID 4536399]

540. BAVCON, Jože (intervjuvanec). We brought nature into the heart of the city. V: ŽIROVNIK, Karmen (ur.). Ljubljana. For you. : report of the European Green Capital 2016 project. Ljubljana: City. [2017], str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 4560207]

541. BAVCON, Jože (intervjuvanec). V središče mesta smo prinesli naravo. V: ŽIROVNIK, Karmen (ur.). Ljubljana. Zate. : poročilo projekta Zelena prestolnica Evrope 2016. Ljubljana: Mestna občina. [2017], str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 4405839]

542. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Sadike naj še ostanejo na toplem. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic, ISSN 1318-3028, mar. 2017, leto 19, št. 12, str. 30, ilustr. [COBISS.SI-ID 4392527]

543. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Iglavci in ciprese ne sodijo med bloke. Primorske novice, ISSN 1854-0570. [Tiskana izd.], 24. avg. 2017, leto 71, št. 195, str. 8. [COBISS.SI-ID 4559439]

544. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Botanični vrt se bo pritožil na odločbo inšpektorata za okolje in prostor. Radio Ognjišče, ISSN 1581-0712. [Spletna izd.]. http://radio.ognjisce.si/sl/193/slovenija/24817/. [COBISS.SI-ID 4536143]

545. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Vodja Botaničnega vrta o uporabi vode: Odločba je absurdna. SiOL.net, ISSN 1581-0658. https://siol.net/trendi/vrt/vodja-botanicnega-vrta-odlocba-ministrstva-za-okolje-je-absurdna-447151. [COBISS.SI-ID 4535887]

546. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Interview : talking plants. BGjournal, ISSN 1811-8712, 2016, vol. 13, no. 2, str. 6. [COBISS.SI-ID 3975503]

547. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Narava je večni laboratorij : doc. dr. Jože Bavcon, vodja Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Cerkljanske novice : časopis Občine Cerkno, jun. 2016, letn. 3, št. 8, str. 4-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 4052303]

548. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Zvončkom se ni treba ravnati po modi : albini v slovenski flori. Delo, ISSN 0350-7521, 2. mar. 2016, leto 58, št. 51, str. 21, ilustr. [COBISS.SI-ID 4053071]

549. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Dobrodošli v ljubljanski džungli : 206 let Botaničnega vrta. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic, ISSN 1318-3028, jul. 2016, leto 18, št. 30, str. 14-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 4052815]

550. BAVCON, Jože (intervjuvanec, fotograf). Blažen med rožami : pogovor z Jožetom Bavconom, vodjem Botaničnega vrta. Vzajemna, ISSN 1580-4925, apr. 2016, št. 4, str. 24-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 4052559]

551. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Rastline nič ne jokajo, nič ne rečejo, preprosto izginejo : dr. Jože Bavcon, vodja Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Idrijske novice, ISSN 1580-7061, 7. jan. 2011, št. 244, str. 8, fotogr. [COBISS.SI-ID 28069081]

552. BAVCON, Jože (intervjuvanec). V naravi se nič ne zgodi čez noč, razen katastrof : Jože Bavcon, vodja botaničnega vrta. Delo, ISSN 0350-7521, 30. april 2010, letn. 52, ilustr. [COBISS.SI-ID 27928537]

553. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Zaklad pred našim pragom. Jana, ISSN 0350-9125, 2010, letn. 38, št. 17, str. 17-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 27822041]

554. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Botanični vrt - kulturna dediščina : direktor dr. Jože Bavcon ob 200-letnici ustanove. Ljubljana : glasilo Mestne občine Ljubljana, ISSN 1318-797X, 2010, letn. 15, št. 5, str. 25-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 27821785]

555. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Eden najlepših botaničnih vrtov na svetu. Vzajemnost : glasilo ZPIZ in ZDUS, ISSN 1318-1300, 2010, št. 7-8, str. 118-119, ilustr. [COBISS.SI-ID 27868889]

556. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Palme in bananovci na toplem : Botanični vrt : ob 200. obletnici odprtje novega tropskega rastlinjaka. Žurnal24 : Ljubljana, ISSN 1855-0940. [Tiskana izd.], 11. dec. 2010, št. 45, str. 8, fotogr. [COBISS.SI-ID 28068569]

557. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Evropski kovanec za rojstni dan : Botanični vrt : zbirajo denar za obnovo in rastline. Žurnal24 : Ljubljana, ISSN 1855-0940. [Tiskana izd.], 14. maja 2010, št. 92, str. 6, fotogr. [COBISS.SI-ID 28068057]

558. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Vse se začne pri semenu - in konča, če ga ni več : 120 let prvega natisa Index seminum in nabiranja semen zanj. Delo, ISSN 0350-7521, 19. mar. 2009, leto 51, št. 65, str. 20. [COBISS.SI-ID 245063936]

559. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Veliko zanimanje za majhno cvetlico : odlična prodaja knjižice o navadnem zvončku. Delo, ISSN 0350-7521, 26. mar. 2009, letn. 51, št. 71, str. 19, ilustr. [COBISS.SI-ID 26744025]

560. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Po računalniku ni mogoče obrezovati dreves : petkov pogovor: Jože Bavcon, profesor biologije. Delo, ISSN 0350-7521, 5. jun. 2009, letn. 51, št. 128, str. 9, ilustr. [COBISS.SI-ID 26743257]

561. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Grožnja z zaprtjem kot klic v sili : Jože Bavcon, vodja Botaničnega vrta. Dobro jutro : Ljubljana, ISSN 1854-0988. [Tiskana izd.], 2009, letn. 8, št. 197, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 26761689]

562. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Botanični vrt bo star dvesto let. Slovenske novice, ISSN 0354-1088. [Tiskana izd.], 2009, letn. 19, št. 229, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 27821529]

563. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Zdaj je vrt lepši, kot je v knjigi : Ljubljanski botanični vrt ima skoraj dvesto let in hudo proračunsko luknjo : intervju dr. Jože Bavcon, botanik. Dnevnik, ISSN 1318-0320, spr. 2008, letn. 58, št. 85, str. 24-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 24184537]

564. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Sramota: Botanični vrt v Ljubljani pred zaprtjem. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, ISSN 1581-372X, 11. jun. 2008. http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/sramota-botanicni-vrt-v-ljubljani-pred-zaprtjem/155500. [COBISS.SI-ID 27952089]

565. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Kljub katastrofalnim razmeram med sto najpoemembnejšimi na svetu: Botanični vrt Ljubljana. Nedelo : slovenski nedeljski časnik, ISSN 1318-7023, jun. 2008, letn. 14, št. 24, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 26653913]

566. BAVCON, Jože (intervjuvanec). So letošnji zvončki odzvonili tudi botaničnemu vrtu v Ljubljani? : agonija dvestoletnika ob Ižanki. Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo, ISSN 1580-7584, 2008, letn. 50, št. 71, str. 21. [COBISS.SI-ID 24177625]

567. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Vrt je pastorek štirih krušnih staršev. Dobro jutro : Ljubljana, ISSN 1854-0988. [Tiskana izd.], 5. maj 2007, letn. 6, št. 106, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 22871001]

568. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Luknje v botaničnem vrtu. Hopla, ISSN 1408-4937, 4. maj 2007, str. 40-41. [COBISS.SI-ID 22870745]

569. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Kjer rastline pripovedujejo svoje zgodbe : pogovor z dr. Jožetom Bavconom, vodjem Botaničnega vrta v Ljubljani. SRC info, 2007, št. 49, str. 42. [COBISS.SI-ID 23616729]

570. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Dr. Jože Bavcon - vodja ljubljanskega botaničnega vrta. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, 2003, letn. 9, št. 87, str. 24-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 16480985]

571. BAVCON, Jože (intervjuvanec). V Botaničnem vrtu bi radi predstavili čim več domačih rastlin. Gea : poljudnoznanstvena revija, ISSN 0353-782X. [Tiskana izd.], julij 1999, 9, št. 7, str. 4-5, portret. [COBISS.SI-ID 1261117]

572. BAVCON, Jože (intervjuvanec), SUŠNIK, Stane (oseba, ki intervjuva). Vrt domovinske flore (13). Moj mali svet, ISSN 0580-8197, 1996, let. 12, št. 28, str. 35. [COBISS.SI-ID 7270617]

 

1.25 Drugi sestavni deli

573. PRAPROTNIK, Nada, BAVCON, Jože. Alfonz Paulin. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, ISSN 2536-2364. http://www.sazu.si/clani/alfonz-paulin. [COBISS.SI-ID 4590671]

574. BAVCON, Jože. Cyclamen purpurascens in Slovenia. V: MATHEW, Brian (ur.). Genus Cyclamen : in science, cultivation, art and culture. Richmond: Royal Botanic Gardens. 2013, str. 166-167. [COBISS.SI-ID 3049039]

575. BAVCON, Jože. Ko so ti knjige del življenja, potem ima vsaka knjiga svojo zgodbo. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805, nov. 2013, letn. 76, [št.] 3, str. 130-133, ilustr. [COBISS.SI-ID 31164377]

576. BAVCON, Jože. Izmenjava rastlin med botaničnimi vrtovi. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, nov. 2012, letn. 11, št. 11, str. 58, ilustr. [COBISS.SI-ID 30421721]

577. BAVCON, Jože. Franc Hladnik ustanovitelj in prvi vodja Botaničnega vrta v Ljubljani. ABC, ISSN 1581-0518, 2010, letn. 20, št. 9, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 30429145]

578. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Der Botanische Garten : Eine grüne Oase in Ljubljana - seit 200 Jahren = Botanični vrt : zelena oaza v Ljubljani - že 200 let. B&B Aktuell : mitarbeiterinfo, Sep. 2012, str.46, ilustr. [COBISS.SI-ID 30429657]

579. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Ne spreglejte. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic, ISSN 1318-069X. [Tiskana izd.], 2010, letn. 18, št. 31, str. 40, ilustr. [COBISS.SI-ID 27765721]

580. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Ne spreglejte. Delo & dom : priloga Dela in Slovenskih novic, ISSN 1318-069X. [Tiskana izd.], 2010, letn. 18, št. 34, str. 54, ilustr. [COBISS.SI-ID 27765465]

581. BAVCON, Jože. Vroče ideje. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, maj 2007, letn. 13, št. 127, str. 11. [COBISS.SI-ID 23568089]

582. BAVCON, Jože. Vroče ideje. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, jun. 2007, letn. 13, št. 128, str. 11. [COBISS.SI-ID 23567577]

583. BAVCON, Jože. Vroče ideje. Gaia : glasilo kluba Gaia, ISSN 1408-7774, jul. 2007, letn. 13, št. 129, str. 11. [COBISS.SI-ID 23567833]

584. BAVCON, Jože. Strokovnjak odgovarja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2007, letn. 6, št. 5, str. 74-75. [COBISS.SI-ID 23563225]

585. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Skupno praznovanje tristoletnice rojstva Carla Linneja. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2007, letn. 6, št. 8, str. 29, ilustr. [COBISS.SI-ID 23558873]

586. BAVCON, Jože. Novo staro v Zagrebu. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2007, letn. 6, št. 10, str. 47, ilustr. [COBISS.SI-ID 23556825]

587. BAVCON, Jože. Januarja je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2006, letn. 5, št. 1, str. 28. [COBISS.SI-ID 22383065]

588. BAVCON, Jože. Februarja je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2006, letn. 5, št. 2, str. 28-30. [COBISS.SI-ID 22383577]

589. BAVCON, Jože. Marca je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2006, letn. 5, št. 3, str. 30-32. [COBISS.SI-ID 22383833]

590. BAVCON, Jože. Aprila je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2006, letn. 5, št. 4, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 22384601]

591. BAVCON, Jože. Maja je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2006, letn. 5, št. 5, str. 30-32. [COBISS.SI-ID 22389209]

592. BAVCON, Jože. Junija je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2006, letn. 5, št. 6, str. 26-28. [COBISS.SI-ID 22385625]

593. BAVCON, Jože. Julija je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2006, letn. 5, št. 7, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 22388441]

594. BAVCON, Jože. Avgusta je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2006, letn. 5, št. 8, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 22386137]

595. BAVCON, Jože. Septembra je čas za ---. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2006, letn. 5, št. 9, str. 28-30. [COBISS.SI-ID 22387161]

596. BAVCON, Jože. Kdor ve, ta zna. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2006, letn. 5, št. 10, str. 32. [COBISS.SI-ID 22387673]

597. BAVCON, Jože. Kdor ve ta zna : [februar je primeren čas...]. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, februar 2004, letn. 3, št. 2, str. 30. [COBISS.SI-ID 17436889]

598. BAVCON, Jože. Kdor ve ta zna : [februarja že lahko ...]. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, februar 2004, letn. 3, št. 2, str. 30. [COBISS.SI-ID 17437145]

599. BAVCON, Jože. Kdor ve ta zna : [vsi nestrpno pričakujemo ...]. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, februar 2004, letn. 3, št. 2, str. 31. [COBISS.SI-ID 17437401]

600. BAVCON, Jože. Aprila je čas za ___. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, april 2004, letn. 3, št. 4, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 18039513]

601. BAVCON, Jože. Trata v aprilu. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, april 2004, letn. 3, št. 4, str. 49. [COBISS.SI-ID 18039769]

602. BAVCON, Jože. Enoletnice in dvoletnice - odločitev je vaša. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, april 2004, letn. 3, št. 4, str. 52. [COBISS.SI-ID 18040025]

603. BAVCON, Jože. Kalužnice : za prgišče cekinov. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, april 2004, letn. 3, št. 4, str. 75. [COBISS.SI-ID 18040281]

604. BAVCON, Jože. Maja je čas za ___. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, maj 2004, letn. 3, št. 5, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 18039257]

605. BAVCON, Jože. Hitra rast zahteva oporo. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, junij 2004, letn. 3, št. 6, str. 31. [COBISS.SI-ID 18038745]

606. BAVCON, Jože. Rastlinska maškerada. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, junij 2004, letn. 3, št. 6, str. 59. [COBISS.SI-ID 18039001]

607. BAVCON, Jože. Zbirka starih vrtnic v Novi Gorici. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2004, letn. 3, št. 7, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 18138841]

608. BAVCON, Jože. Julija je čas za ___. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, julij 2004, letn. 3, št. 7, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 18040537]

609. BAVCON, Jože. Doma vzgojeni mečki. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, julij 2004, letn. 3, št. 7, str. 29. [COBISS.SI-ID 18040793]

610. BAVCON, Jože. Planinsko polje. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, julij 2004, letn. 3, št. 7, str. 39. [COBISS.SI-ID 18041049]

611. BAVCON, Jože. Divje gladiole. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, julij 2004, letn. 3, št. 7, str. 49. [COBISS.SI-ID 18041305]

612. BAVCON, Jože. Jeseni ne hitimo preveč. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, 2002, letn. 1, št. 9, str. 28. [COBISS.SI-ID 15478489]

613. BAVCON, Jože. Prava mala univerza. V: KOKOŠAR, Romana (ur.). Prvih sto let : Gimnazija Jurija Vege Idrija. Idrija: Gimnazija Jurija Vege. 2001, str. 105-106. [COBISS.SI-ID 14114521]

614. BAVCON, Jože. Zasaditev japonskih češenj. Vestnik, ISSN 0354-1517. [Tiskana izd.], 2001, letn. 32, št. 1-2, str. 18. [COBISS.SI-ID 14061529]

615. BAVCON, Jože. Enciklopedija zdravilnih rastlin. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805, maj-jun. 1999, letn. 61, št. 9-10, str. 463-465. [COBISS.SI-ID 7670583]

616. KRAIGHER, Hojka, JURC, Maja, ČATER, Matjaž, JURC, Dušan, KALAN, Polona, KUTNAR, Lado, SIMONČIČ, Primož, URBANČIČ, Mihej, BOGATAJ, Nevenka, KRALJ, Anton, MUNDA, Alenka, SMOLEJ, Igor, RIBARIČ-LASNIK, Cvetka, AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar, LEVANIČ, Tom, TITOVŠEK, Janez, SINKOVIČ, Tomaž, DRUŠKOVIČ, Blanka, BAVCON, Jože, JAKŠA, Jošt, GRILL, Dieter, HANKE, David H., AGERER, Reinhard. Vpliv onesnaženega zraka in drugih stresnih dejavnikov na gozdno drevje in gozdne ekosisteme : podprojekt 2 : Ekolološke in fiziološke raziskave vplivov onesnaženega zraka in drugih stresnih dejavnikov na gozdno drevje in gozdne ekosisteme : 1487/8. Letno poročilo ..., ISSN 1580-3163, 1995, str. 23-28. [COBISS.SI-ID 160422]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

617. BAVCON, Jože (avtor, fotograf, urednik), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf, urednik), BAVCON, David. Cvetne formule rastlinskih družin v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani = Floral formulas of plant families in the University Botanic Gardens Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani: = University Botanic Gardens Ljubljana, 2017. 501 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-40-4. [COBISS.SI-ID 288296704]

618. PRAPROTNIK, Nada (avtor, urednik), BAVCON, Jože (avtor, fotograf, urednik), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf, urednik). Fleischmannov rebrinec (Pastinaca sativa L. var. fleischmanni (Hladnik) Burnat) : dragocenost Botaničnega vrta in Ljubljane = Fleischmann's Parsnip (Pastinaca sativa L. var. fleischmanni (Hladnik) Burnat) : Botanic Garden's and Ljubljana's treasure. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2017. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-44-2. [COBISS.SI-ID 292496128]

619. ŠIFTAR, Aleksander (avtor, fotograf), MALJEVAC, Tanja, SIMONETI, Maja (avtor, fotograf), BAVCON, Jože (avtor, fotograf, urednik). Mestno drevje. 2. izd. s popravki. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2017. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-41-1. [COBISS.SI-ID 289667584]

620. BAVCON, Jože (avtor, fotograf, urednik), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf, urednik), VREŠ, Branko (avtor, fotograf, urednik). Wild roses (Rosa L.) in Slovenia. Ljubljana: University Botanic Gardens, Department of Biology, Biotechnical Faculty, 2017. 109 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6822-43-5. [COBISS.SI-ID 290449152]

621. PRAPROTNIK, Nada, BAVCON, Jože (avtor, fotograf, urednik), RAVNJAK, Blanka (urednik). Andrej Fleischmann (1804-1867), vrtnar in vodja v Botaničnem vrtu v Ljubljani = Andrej Fleischmann (1804-1867), gardener and head of the Botanic Gardens in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt Univerze: = University Botanic Gardens, 2016. 455 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-39-8. [COBISS.SI-ID 287757824]

622. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf), BAVCON, David (urednik, fotograf). Travniška kadulja (Salvia pratensis L.) v Sloveniji = Meadow clary (Salvia pratensis L.) in Slovenia. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2015. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-26-8. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/meadow-clary-salvia-pratensis-l-in-slovenia.pdf. [COBISS.SI-ID 278704896]

623. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Belo cvetoče različice v slovenski flori = White-flowered varieties in Slovenian flora. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2014. 349 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-23-7. [COBISS.SI-ID 276868352]

624. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Navadni mali zvončki (Galanthus nivalis L.) v Sloveniji = Common snowdrop (Galanthus nivalis L.) in Slovenia. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2014. 308 str., fotogr. ISBN 978-961-6822-24-4. [COBISS.SI-ID 276989440]

625. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Navadni mali zvonček (Galanthus nivalis L.) in njegova raznolikost v Sloveniji = Common snowdrop (Galanthus nivalis L.) and its diversity in Slovenia. 2. ponatis s popravki. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-90262-5-0. [COBISS.SI-ID 260029952]

626. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), ELER, Klemen (avtor, fotograf), ŠUŠEK, Andrej (avtor, fotograf, urednik). Telohi (Helleborus L.) v Sloveniji = Helleborus (Helleborus L.) in Slovenia. Ljubljana: Botanični vrt Univerze: = University Botanic Gardens, 2012. 205 str., ilustr., preglednice. ISBN 978-961-6822-15-2. [COBISS.SI-ID 264501760]

627. ŠIFTAR, Aleksander (avtor, fotograf), MALJEVAC, Tanja, SIMONETI, Maja (avtor, fotograf), BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Mestno drevje. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-11-4. [COBISS.SI-ID 258818304]

628. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Žafrani (Crocus L.) v Sloveniji = Crocus (Crocus L.) in Slovenia. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-04-6. [COBISS.SI-ID 253287680]

629. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Common cyclamen (Cyclamen purpurascens Mill.) and its diversity in Slovenia. Ljubljana: Botanic Gardens, Department of Biology, Biotechnical Faculty, 2009. 163 str., barvne fotogr. ISBN 978-961-90262-8-1. [COBISS.SI-ID 245522432]

630. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Navadna ciklama (Cyclamen purpurascens Mill.) in njena raznolikost v Sloveniji. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2009. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-90262-7-4. [COBISS.SI-ID 243998720]

631. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Navadni mali zvonček (Galanthus nivalis L.) in njegova raznolikost v Sloveniji = Common snowdrop (Galanthus nivalis L.) and its diversity in Slovenia. 1. ponatis s popravki. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2009. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-90262-5-0. [COBISS.SI-ID 243784960]

632. BAVCON, Jože. Navadni mali zvonček (Galanthus nivalis L.) in njegova raznolikost v Sloveniji = Common snowdrop (Galanthus nivalis L.) and its diversity in Slovenia. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2008. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-90262-5-0. [COBISS.SI-ID 237859584]

 

2.02 Strokovna monografija

633. ZANOŠKI, Natalija, TEKSTOR, Viktorija, BAVCON, Jože, BERNARD, Gregor, HUDOKLIN, Andrej, RAVNJAK, Blanka, SIMIČ, Mitja, ZELIČ, Živa (avtor, ilustrator), ŽITNIK, Denis. Dihaj z mano : mestno drevje v Novem mestu. Novo mesto: Est=etika, društvo za vzpodbujanje etike v prostoru, 2017. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-285-930-5. [COBISS.SI-ID 292375296]

634. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Turizem, 2016. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 286833920]

635. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Navadni mali zvončki (Galanthus nivalis L.) = Common snowdrops (Galanthus nivalis L.). 1. dopolnjena izd. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2016. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-31-2. [COBISS.SI-ID 283527936]

636. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Telohi (Helleborus L.) - raznolikost v Sloveniji = Hellebore (Helleborus L.) - diversity in Slovenia. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2016. 235 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-34-3. [COBISS.SI-ID 284070912]

637. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Žafrani (Crocus L.) - raznolikost v Sloveniji = Crocus (Crocus L.) - diversity in Slovenia. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2016. 177 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-35-0. [COBISS.SI-ID 284071168]

638. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Naše rastline. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2013. 256 str., fotogr. ISBN 978-3-7086-0744-3. [COBISS.SI-ID 266027008]

639. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Orto botanico di Lubiana. Lubiana: Ente per il turismo, 2013. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 270858752]

640. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Rastlinstvo okolice Franje. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2013. [18] str., ilustr. ISBN 978-961-6822-17-6. http://www.botanicni-vrt.si/ebooks/rastlinstvo-okolice-franje/. [COBISS.SI-ID 271244032]

641. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Botanični vrt Univerze v Ljubljani = University Botanic Gardens Ljubljana. Ljubljana: Kmečki glas, 2010. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-203-367-5. [COBISS.SI-ID 251430656]

642. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Navadni mali zvončki (Galanthus nivalis L.) = Common snowdrops (Galanthus nivalis L.). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. 214 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-01-5. [COBISS.SI-ID 250067968]

643. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Sredozemske in tropske rastline. Ljubljana: Kmečki glas, 2008. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-203-315-6. [COBISS.SI-ID 237527040]

644. BAVCON, Jože. Botanični vrt v Ljubljani = Ljubljana Botanical Garden. Ljubljana: Mestna občina, 2000. [16] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 1449056]

645. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Botanični vrt v Ljubljani : "Vrt domovinske flore" = Botanical garden in Ljubljana : "Native Flora Garden". Ljubljana: Kmečki glas, 2000. 111 str., ilustr. ISBN 961-203-200-9. [COBISS.SI-ID 108730112]

646. GABERŠČIK, Alenka, GERM, Mateja, URBANC-BERČIČ, Olga, BAVCON, Jože, BRANCELJ, Anton. Report of the 1st annual UVAQTER consortium meeting, 5/8 June 1998, Bohinj. Ljubljana: National Institute of Biology (NIB), 1998. [loč. pag.]. [COBISS.SI-ID 13131993]

 

2.05 Drugo učno gradivo

647. BAVCON, Jože, ŠEN, Jasna, MARINČEK, Alenka, LESAR, Alenka. Rastišča v odvisnosti od matične podlage in prsti : rastline in podlaga. Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, 2000. 4 str., priloge, ilustr. [COBISS.SI-ID 12516825]

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

648. BAVCON, Jože. Botanični vrt Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Krokar, 1998. ilustr. ISBN 961-6284-00-2. [COBISS.SI-ID 74163968]

 

2.08 Doktorska disertacija

649. BAVCON, Jože. Vpliv ultravijoličnega sevanja na smrekove presajenke (Picea abies (L.) Karst.) = Effects of UV-B radiation upon norway spruce seedlings (Picea abies (L.) Karst.). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 1996. 110 str. [COBISS.SI-ID 300623]

 

2.09 Magistrsko delo

650. BAVCON, Jože. Citogenetska istraživanja semenog materijala smreke (Picea abies L. Karst.) u polucijom opterećenim predjelima Slovenije : magistarski rad. Zagreb: [J. Bavcon], 1991. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 71503]

 

2.10 Specialistično delo

651. BAVCON, Jože. Botanični vrtovi v svetu, njihov pomen in stanje v Sloveniji : ekspertiza. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddele za biologijo, Botanični vrt, 2000. 15 f., priloge. [COBISS.SI-ID 12540121]

 

2.11 Diplomsko delo

652. BAVCON, Jože. Flora okolice "Franje" pri Cerknem : diplomska naloga. Ljubljana: [J. Bavcon], 1986. 71 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1352015]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

653. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Končno poročilo strokovnega posveta ˝Ljubljana - mesto zvončkov˝. Ljubljana: [s. n.], 2017. 7 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4518991]

654. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Testiranje ustreznosti komposta podjetja Snaga, pri uporabi za sajenje rastlin : končno poročilo. Ljubljana: [s. n.], 2017. 7 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4394063]

655. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Vrt cvetočih preprog. Ljubljana: [s. n.], 2017. 5 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4559695]

656. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Arboristično mnenje o stanju Kettejevega drevoreda v Novem mestu : končno poročilo. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, 2016. 31 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4135247]

657. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Drevored Koprivovca na Straški cesti v Novem mestu : arboristično mnenje : končno poročilo. Ljubljana: [s. n.], 2016. 9 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4518735]

658. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Ureditev in vzdrževanje zbirke rastlin v osrednjem delu Botaničnega vrta : končno poročilo. Ljubljana: [s. n.], 2015. 12 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3664719]

659. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Urejanje mestnih zelenih površin : končno poročilo posveta. Ljubljana: [s. n.], 2015. 12 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3665999]

660. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka, MARINČEK, Alenka. Ohranimo suhi travnik v Ljubljani : zaključno poročilo. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 4. 9. 2014. Ni pag. [12 f.], 2 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 31647961]

661. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka, FIŠER, Stanislava. Problematika tujerodne invazivne rastlinske vrste orjaškega dežena (Heracleum mantegazzianum) v Botaničnem vrtu Ljubljana : končno poročilo. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 1. 9. 2014. Ni pag. [13 f.], ilustr., tabela. [COBISS.SI-ID 31648985]

662. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka (avtor, prevajalec). Seed collecting in Slovenia for Millenium seed bank : final report. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, dec. 2013. 8 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 31197145]

663. MALJEVAC, Tanja, SIMONETI, Maja, ŠIFTAR, Aleksander, BAVCON, Jože. Pravila za ravnanje z mestnim drevjem v Mestni občini Ljubljana : zaključno poročilo o raziskovalni nalogi. I. del, Načrtovanje in izvedba. II. del, Smernice in standardi za kvalitetno vzdrževanje. Ljubljana: [s.n.], 2010. zv. (114, 52 str.), graf. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 517353497]

664. BAVCON, Jože. Poročilo o nadomestnem močvirskem habitatu. V Ljubljani: [Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo], 2006. 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22086617]

665. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka, BARTOL, Miloš. Informiranje javnosti o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah. Ljubljana: Botanični vrt, 2005. 26 f. [COBISS.SI-ID 20101849]

666. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. Ohranimo rastlinski svet nižinskega suhega travnika : končno poročilo. Ljubljana: [Botanični vrt], 2004. 18 f. [COBISS.SI-ID 17433305]

667. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. Poročilo infrastrukturnega centra Botanični vrt za leto 2004. Ljubljana, 2004. [Loč. pag.]. [COBISS.SI-ID 18714585]

668. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka, LESAR, Helena. Determinacija in evidentiranje rastlin v botaničnem vrtu, vnos slovenskih avtohtonih vrst v botanični vrt, raziskave njihove gojitve na nadomestnih rastiščih in vzpostavitev semenske genske banke teh rastlin : (zaključno poročilo). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2003. 9 str. [COBISS.SI-ID 16791513]

669. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. Ohranimo rastlinski svet nižinskega suhega travnika : (drugo fazno poročilo). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2003. 5 str. [COBISS.SI-ID 16800473]

670. BAVCON, Jože, MARINČEK, Alenka. Ohranimo rastlinski svet nižinskega suhega travnika : (fazno poročilo). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2003. 3 str., pril. [COBISS.SI-ID 16800985]

671. REGVAR, Marjana, GOGALA, Nada, VODNIK, Dominik, GABROVŠEK, Karin, LIKAR, Matevž, BAVCON, Jože, KUGONIČ, Nives, GROS, Milena, VOGEL, Katarina, GOLOBINEK, Vanda. Biotehnološka uporaba arbuskularne mikorize : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta za leto 2000. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2000. 66 str. [COBISS.SI-ID 11972313]

672. REGVAR, Marjana, GOGALA, Nada, VODNIK, Dominik, BAVCON, Jože, SMODIŠ, Borut, FALNOGA, Ingrid, KOVAČ, Maja, RUŽIČ, Romana, GABROVŠEK, Karin, DEBELJAK, Nika, GROS, Milena, LIKAR, Matevž, GOLOBINEK, Vanda. Fiziološke raziskave mikorize : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta za leto 1999 = Physiology of mycorrhizae. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2000. 10 str., priloge. [COBISS.SI-ID 11535321]

673. BAVCON, Jože, DAKSKOBLER, Igor, SELJAK, Gabrijel, TERPIN, Rafael. Pregled botaničnih lokalitet občine Cerkno. Ljubljana, 2000. 31 f. [COBISS.SI-ID 12679129]

674. GOGALA, Nada, REGVAR, Marjana, GABROVŠEK, Karin, BAVCON, Jože, VODNIK, Dominik, MAJER, Dušica, BYRNE, Anthony Robert, SMODIČ, Borut, SVETEK, Jelka, KOVAČ, Maja, KUGONIČ, Nives, RUŽIČ, Romana. Fiziološke raziskave mikorize : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 1998. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 1999. 12 str. [COBISS.SI-ID 8817881]

675. BAVCON, Jože. Poročilo o ekskurzijah v okolico Ljubljane. [Ljubljana[: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 1999]. [10 str.]. [COBISS.SI-ID 10583513]

676. BAVCON, Jože. Gojitev nekaterih ogroženih rastlin Slovenije na nadomestnih rastiščih : zaključno poročilo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 1998. 9 str. [COBISS.SI-ID 8231129]

677. GOGALA, Nada, GABROVŠEK, Karin, BAVCON, Jože, REGVAR, Marjana, VODNIK, Dominik, MAJER, Dušica, BYRNE, Anthony Robert, SMODIŠ, Borut, SVETEK, Jelka, KOVAČ, Maja, KUGONIČ, Nives, RUŽIČ, Romana, 12 avtorjev.. Letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 1997 : fiziološke raziskave mikorize. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 1998. 48 str. [COBISS.SI-ID 7131353]

678. GOGALA, Nada, GABROVŠEK, Karin, BAVCON, Jože, REGVAR, Marjana, VODNIK, Dominik, MAJER, Dušica, BYRNE, Anthony R., SMODIŠ, Borut, SVETEK, Jelka, KOVAČ, Maja, KUGONIČ, Nives, RUŽIČ, Romana. Fiziološke raziskave mikorize : letno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju temeljnega raziskovanja. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 1997. 71 str. [COBISS.SI-ID 7271385]

679. BAVCON, Jože. Gojitev rastlinskih endemitov na nadomestnih rastiščih : (Poročilo). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Botanični vrt, 1997. 13 str. [COBISS.SI-ID 7028441]

680. BAVCON, Jože. Vzgoja visokobarjanskih in nizkobarjanskih rastlin v kulturi : (Fazno poročilo). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Botanični vrt, 1997. 19 str. [COBISS.SI-ID 7027161]

681. BAVCON, Jože. Vzgoja visokobarjanskih in nizkobarjanskih rastlin v kulturi : (Poročilo). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Botanični vrt, 1997. 23 str. [COBISS.SI-ID 7022297]

682. DRUŠKOVIČ, Blanka, LOVKA, Milan, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Citogenetski monitoring polucije v Republiki Sloveniji in reakcije rastlinskega materiala na delovanje genotoksičnih agensov. Ljubljana: Inštitut za biologijo, 1995. 19 f. [COBISS.SI-ID 2366425]

683. BAVCON, Jože. Jurčevo šotišče: ureditveni načrt : opis sedanjega stanja. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 1995. 5 str. [COBISS.SI-ID 27865]

684. DRUŠKOVIČ, Blanka, LOVKA, Milan, BAVCON, Jože. Obremenjenost genetskega materiala na območju mesta Ljubljane = Genetic hazard in the municipial area of Ljubljana : poročilo o delu za leto 1994. Ljubljana: Inštitut za biologijo, 1995. 20 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 140879]

685. DRUŠKOVIČ, Blanka, BAVCON, Jože, PARADIŽ, Jasna. Obremenjenost genetskega materiala na območju mesta Ljubljane = Genetic hazard in the municipial area of Ljubljana : poročilo o delu za leto 1990/1991. Ljubljana: Inštitut za biologijo, 1993. 19 f., zvd. [COBISS.SI-ID 70223]

686. DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Raziskave širšega področja ekologije in varstvo okolja: citogenetsko ovrednotenje rastlinskega materiala, (Raziskave širšega področja ekologije in varstva okolja). Ljubljana: Inštitut za biologijo Univerze, 1993. 30 str. [COBISS.SI-ID 26841]

687. BATIČ, Franc, DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Gozdarstvo : vpliv onesnaženega okolja na gozdove Slovenije ter stabilnost slovenskega gozda in prostora v luči pojava umiranja gozdov. Ljubljana: [s. n.], 1991. Loč. pag. [COBISS.SI-ID 71247]

688. DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Ocena poškodovanosti rastlinskega genetskega materiala v Saleški dolini z obrobjem (citogenetske analize rastlinskega materiala iz okolice Šoštanja). Ljubljana: Inštitut za biologijo Univerze, 1990. 51 f. [COBISS.SI-ID 6155737]

689. LOVKA, Milan, DRUŠKOVIČ, Blanka, WRABER, Tone, STRGAR, Vinko, PALMA, Maruša, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože, KRUŠNIK, Ciril, BRANCELJ, Anton, VELIKONJA, Milan, GROSMAN, Mitja, BRODAR, Vida, ŠTEFANČIČ, Marija, RAVNIK, Tatjana. Botanika, (Botanične zoološke in antropološke raziskave), (Taksonomije in filogenije). Ljubljana: RSS, 1987. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 17051904]

690. KALAN, Janko, DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Citogenetska bioindikacija, (Citogenetska bioindikacija), (Gozdarstvo). Ljubljana: RSS, 1987. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14446080]

691. DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Citogenetska bioindikacija, (Umiranje gozdov). Ljubljana: RSS, 1986. 32 str. [COBISS.SI-ID 11312384]

692. DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Citogenetske analize iglavcev : poročilo o delu, (Ohranjanje gozdov v procesih onesnaževanja okolja in intenziviranje proizvodnje lesa). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 1986. [Loč. pag.]. [COBISS.SI-ID 31307225]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

693. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta : načrt upravljanja spomenika za ministrstvo za kulturo. [S. l.: s. n., 2017]. 6 f. [COBISS.SI-ID 4519247]

694. BAVCON, Jože. Habitat nadomestnega barja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakaulteta, Oddelek za biologijo, 2006. 5 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 22088409]

695. DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Ugotavljanje citogenetske obremenjenosti rastlin z ekološko obremenjenih rastišč na območju Celja : študija o škodljivih vplivih okolja na genetski material izpostavljenih rastlin. Ljubljana: Inštitut za biologijo, 1991. 19 f. [COBISS.SI-ID 31822041]

696. BLEJEC, Andrej, MARTINČIČ, Andrej, GABERŠČIK, Alenka, POTOČNIK, Franc, KOS, Ivan, OTA, Damijana, SILAN, Darja, VRHOVŠEK, Danijel, BRICELJ, Mihael, BRANCELJ, Anton, KOSI, Gorazd, URBANC BERČIČ, Olga, KRUŠNIK, Ciril, ŠIŠKO, Miljan, AVČIN, Andrej, FANUKO-KOVAČIČ, Neda, VRIŠER, Borut, VUKOVIČ, Aleksander, TUŠNIK, Peter, FAGANELI, Jadran, ŠTIRN, Jože, TURK, Valentina, MALAČIČ, Vlado, DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Kopenski ekosistemi, (Raziskave širšega področja ekologije in varstva okolja). Ljubljana: RSS, 1987. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 17037056]

 

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

697. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Projekt ozelenitve objekta Gimnazije Ledina. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 11. 7. 2014. Ni pag. [5 f.], 2 pril. (načrt), tabela. [COBISS.SI-ID 31648217]

698. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka, VREMEC, Vladimir. Zasaditveni načrt Kneippovega vrta ob hotelu Delfin v Izoli. [S. l.: s. n., 2014]. [15] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3274063]

699. BAVCON, Jože. Idejna zasnova vrta Livade v Izoli. Ljubljana, 2003. 3 f., načrt. [COBISS.SI-ID 19228889]

700. RODE, Janko, BAVCON, Jože, KOCJAN AČKO, Darja, MALEŽIČ, Matjaž, KRAJNC, Simona. Programski sklop: Parkovna ureditev : botanični in zeliščni vrt, stare kulturne rastline in sadne vrste : idejni projekt. Ljubljana; Žalec, 1997: Jelen d.o.o. 33 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2442873]

 

2.15 Izvedensko mnenje, arbitražna odločba

701. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Zasaditev dreves na Slovenski cesti : recenzija projekta. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, [2014]. Ni pag. [12 f.], pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 31648729]

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

702. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Cvetne formule rastlinskih družin. Ljubljana: Radio Slovenija, program Ars, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/pogled-v-znanost/174456012. [COBISS.SI-ID 4541263]

703. TENZE, Goran (oseba, ki intervjuva), BAVCON, Jože (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), PRAPROTNIK, Nada (intervjuvanec). Z avtorji knjige o Fleischmannovemu rebrincu, (Pogled v znanost). Ljubljana: Radio Slovenija, program Ars, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/pogled-v-znanost/174506437. [COBISS.SI-ID 4558415]

704. SNOJ, Luka (intervjuvanec), STOPAR, David (intervjuvanec), RAVNJAK, Blanka (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec), SMODIŠ, Borut (intervjuvanec), CINDRO, Vladimir (intervjuvanec), HITI, Bojan (intervjuvanec), BIZJAK, Srečko, JAZBEC, Anže (intervjuvanec), KUZMAN, Uroš (intervjuvanec), DACINGER, Renata (oseba, ki intervjuva, urednik). Odporni proti sevanju : Ugriznimo znanost, TV SLO1, 17. 12. 2015. Ljubljana: RTV Slovenija, 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174377696. [COBISS.SI-ID 29170727]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

705. BAVCON, Jože. Belo cvetoče različice - albini v Slovenski flori, (Serija predavanj Moje zeleno mesto 2016 - Ljubljana). [Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije], 2016. http://videolectures.net/pms2016_bavcon_albini_slovenija/. [COBISS.SI-ID 1706997]

706. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Turizem, 2015. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 278291712]

707. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Turizem, 2012. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 263409408]

708. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Botanični vrt v Ljubljani. Ljubljana: Turizem Ljubljana, 2010. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 279200]

709. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Le jardin botanique de Ljubljana. Ljubljana: Office de Tourisme, 2009. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-6449-26-7. [COBISS.SI-ID 246166528]

710. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Orto botanico di Lubiana. Lubiana: Ente per il turismo, 2009. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-6449-27-4. [COBISS.SI-ID 246167296]

711. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Botanični vrt v Ljubljani. Ljubljana: Zavod za turizem, 2008. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-6449-19-9. [COBISS.SI-ID 238374912]

712. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Tourist Board, 2008. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-6449-22-9. [COBISS.SI-ID 239509504]

713. AMBROŽIČ, Ivan, BAVCON, Jože, SELJAK, Gabrijel. Novaki: pestrost sveta : razgledna sprehajalna pot Kopa. Cerkno: Turistično društvo Novaki, Občina Cerkno, 2006. Zgibanka, 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22088921]

714. BAVCON, Jože. Botanični vrt - 195 let neprekinjenega delovanja : program delovanja botaničnega vrta. Ljubljana: Botanični vrt, 2005. 110 f. [COBISS.SI-ID 20130777]

715. BAVCON, Jože. Botanični vrt Univerze v Ljubljani : [prospekt] = The Ljubljana University botanical garden. Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, 1997. [COBISS.SI-ID 7028953]

 

2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci

716. BAVCON, Jože, MASTNAK, Matjaž (urednik), SCHMITZER, Valentina (urednik). Zbornik recenziranih prispevkov = Proceedings. 1. izd. Volčji Potok: Arboretum, 2017. 237 str., Ilustr. ISBN 978-961-91566-5-0. [COBISS.SI-ID 290408704]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

717. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: fikus benjamin : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 10. 1. 2018. [COBISS.SI-ID 4587599]

718. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Cvetoče japonske češnje : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 30. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 4533071]

719. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Divje vrtnice : Radio Koper, oddaja V središču, 6. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 4541775]

720. MATJAŠEC, Darja (intervjuvanec), BAVCON, Jože (intervjuvanec). Ko bo posekano zadnje drevo --- : RTV SLO, oddaja Tednik, 6. 11. 2017 ob 20.00, ca. 3 min.. http://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174500893. [COBISS.SI-ID 8854649]

721. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Monografija o Fleischmannovem rebrincu : oddaja Prvi dnevnik, Televizija Slovenija, 1. program, 28. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 4542031]

722. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: Abutilon ali sobni javor : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 26. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 4533839]

723. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: afriška vijolica : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 20. 1. 2017. [COBISS.SI-ID 4222799]

724. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: Aspidistra : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 5. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 4533327]

725. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: čolničasta tradeskanicija : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 15. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 4540495]

726. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: Dipladenia : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 3. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 4542543]

727. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: jakobinka : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 16. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 4539983]

728. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: kale ali škrniclji : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 6. 1. 2017. [COBISS.SI-ID 4183887]

729. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: kitajski jeglič ali primula : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 17. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 4532559]

730. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: slonova noga : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 24. 2. 2017. [COBISS.SI-ID 4531791]

731. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Zacvetela je volemija : TV Slovenija, oddaja Na vrtu, 18. 2. 2017. [COBISS.SI-ID 4541007]

732. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Zončki : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 2. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 4532047]

733. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: Asparagus Sprengeri : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 4. 11. 2016. [COBISS.SI-ID 4152399]

734. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: božični kaktus : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 2. 12. 2016. [COBISS.SI-ID 4152143]

735. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: ciklama : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 14. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 4152655]

736. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Te čudovite rastline: pasijonka : TV Slovenija, oddaja Dobro jutro, 16. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 4152911]

737. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Travniki - zelene površine ali pisani vrtovi : oddaja na Radiu Koper, Koper, 15. 8. 2016 ob 17:00. Koper: Radio Koper, 2016. [COBISS.SI-ID 3974735]

738. MERLJAK, Ivan, BAVCON, Jože (avtor dodatnega besedila). Zeliščni dan : nedeljska reportaža : Radio Slovenija, 1. program, Ljubljana, 31. 8. 2014. Ljubljana: RTV Slovenija, 2014. [30 min. 26 sek.]. http://radioprvi.rtvslo.si/prispevek/16459. [COBISS.SI-ID 31690969]

739. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Evropski dan parkov : gost oddaje na Radiu Koper, 24. maj 2011. Koper: Radio, 2011. [COBISS.SI-ID 29163225]

740. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Sredozemske rastline : gost oddaje na Radiu Koper, 15. marec 2011. Koper: Radio, 2011. [COBISS.SI-ID 29162969]

741. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Jutro na Radiu Koper s Smiljo Baranja : gost v oddaji na: Radio Koper, 26. januar 2010 med 6.00 in 9.00 uro. Koper, 2010. [COBISS.SI-ID 2342735]

742. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Jutro na Radiu Koper s Smiljo Baranja : gost v oddaji na: Radio Koper, 6. julij 2010 med 6.00 in 9.00 uro. Koper, 2010. [COBISS.SI-ID 2342991]

743. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Na sredi z Majdo Juvan : Gost v oddaji na: Radio Aktual, Ljubljana, 07.04.2010 ob 14.40. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 27943385]

744. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Neobvezno : Radio Slovenija, 1. program, 11. julija 2010 med 20.00 in 21.00 uro. Ljubljana: Radio Slovenija, 2010. [COBISS.SI-ID 27943129]

745. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Pogledi v znanost : [pogovor ob 200 letnici Botaničnega vrta] : Gost v oddaji na: Radio Slovenija, 3. program, Program ARS, 11. januar 2010 ob 13.05. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 27942617]

746. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Nedeljski gost : pogovor na radiu RTV Slovenija, Val 202, 06.04.2008 ob 10:40. 2008; Ljubljana: RTV SLovenija, Val 202. [COBISS.SI-ID 24183769]

 

3.12 Razstava

747. BAVCON, Jože (avtor razstave), RAVNJAK, Blanka (avtor razstave). Botanična zgodovina Grajskega griča : Ljubljanski grad, 16.6.2016 - 2.10.2016. Ljubljana, 2016. [COBISS.SI-ID 3911759]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

748. BAVCON, Jože. Slovenian snowdrops : Galanthus Gala at Kelly College, Tavistock, Devon 11th February 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 30434777]

749. BAVCON, Jože. 200 years Botanical Garden and plant research in Ljubljana : predavanje na: Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark in Zusammenarbeit mit dem Institut für Pflanzenwissenschaften laden ein zum, [Karl-Franzens-Universität Graz], 15. 6. 2011. Graz, 2011. [COBISS.SI-ID 29173977]

750. BAVCON, Jože. Botanični vrt, sožitje znanosti in narave : [4. slovenski festival znanosti, SZF, 14.-18. oktober, 1997]. 1997. [COBISS.SI-ID 11675097]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

751. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Il ciclamino comune : Nel Giardino del Doge, Manin, 9-10 settembre 2017. [COBISS.SI-ID 4413519]

752. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Diversity among wild roses (Rosa L.) in Slovenia : First Regional WFRS Convention of Eastern and Central Europe, Ljubljana, June 11-14, 2017. [COBISS.SI-ID 4404815]

753. BAVCON, Jože. Raznolikost zvončkov v Sloveniji : Festival zvončkov v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, 3. - 5. marec 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 4254287]

754. KRAIGHER, Hojka, BAJC, Marko, BATIČ, Franc, BAVCON, Jože, BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana, BOŽIČ, Gregor, BRUS, Robert, DAKSKOBLER, Igor, DRŽAJ, Andrej, GREBENC, Tine, GRECS, Zoran, JARNI, Kristjan, JURC, Dušan, KOŠIČEK, Boštjan, KOŠIR, P., KOTNIK, A., KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, OGRIS, Nikica, POLJANŠEK, Aleš, PERUŠEK, Mirko, PISEK, Rok, SADAR, Zvone, ŠTULAR, Primož, ZUPANČIČ, Mitja, VERLIČ, Andrej, WESTERGREN, Marjana. Tehnične smernice z ukrepi za zagotavljanje genetske pestrosti : [predstavljeno na delavnici ob zaključku projekta CRP V4-1140 - Določitev ukrepov za zagotavljanje genetskega varstvo gozdov, Ljubljana, 25. 09. 2014]. [COBISS.SI-ID 4028582]

755. BAVCON, Jože. Vidiki in primeri dobre prakse : predavanje na: Strokovni posvet Urejanje in vzdrževanje zelenih površin, Kulturni center Janez Trdina, Novo mesto, 4. aprila 2012. Novo mesto: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije: Mestna občina Novo mesto, 2012. [COBISS.SI-ID 30088921]

756. BAVCON, Jože. Predstavitev razmer v Ljubljani - vzdrževanje : Posvet o urejanju mestnih zelenih površin, Mestna hiša, Ljubljana, 24. marca 2010. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 27942873]

757. BAVCON, Jože. Botanični vrt Dublin in pisani Irski vrtovi : predavanje v predavalnici Botaničnega vrta, v Ljubljani 29. marec 2006. 2006. [COBISS.SI-ID 21009113]

758. BAVCON, Jože. Botanični vrt v Barceloni : predavanje v predavalnici Botaničnega vrta, v Ljubljani 15. februar 2006. 2006. [COBISS.SI-ID 20787673]

759. BAVCON, Jože. Predstavitev botaničnega vrta v Barceloni : Festival vrtnic, Nova Gorica, 20. in 21. maj 2006. 2006. [COBISS.SI-ID 22110169]

760. BAVCON, Jože. Rastline kot del celovite predstavitve Idrije v svetu : posvetovanje o evropskem pomenu Idrijske naravoslovne dediščine, 21. april 2006, Idrija. 2006; Mestni muzej: Idrija. [COBISS.SI-ID 22110425]

761. JAZBEC, Janez, BAVCON, Jože, BRINC, Julij. Slovenija - dežela cvetja, turizma in kakovosti življenja : posvetovanje Slovenija - dežela turizma v cvetju, 25. marec 2006, Celje. 2006. [COBISS.SI-ID 22110681]

762. BAVCON, Jože. Navadni zvonček in njegova raznolikost v Sloveniji. 2005. [COBISS.SI-ID 20005337]

763. BAVCON, Jože. Čudoviti svet Primorskih Alp. 2004. [COBISS.SI-ID 17672409]

764. BAVCON, Jože. Kraljevi rastlinjaki Laken v Belgiji. 2004. [COBISS.SI-ID 17392345]

765. BAVCON, Jože. Legoland za otroke in odrasle : [Predavanje v okviru prireditev December v Botaničnem vrtu, 15. december 2004]. 2004. [COBISS.SI-ID 18620121]

766. BAVCON, Jože. Rastline kot tržno blago. 2004. [COBISS.SI-ID 18298073]

767. BAVCON, Jože. Legoland - dežela kock in miniaturnih vrtov. 2003. [COBISS.SI-ID 17392089]

768. BAVCON, Jože. Skriti vrtovi Benetk. 2003. [COBISS.SI-ID 16109017]

769. BAVCON, Jože. Vrtovi Škotske : predavanje v Botaničnem vrtu, 14. maja 2003. 2003. [COBISS.SI-ID 16109529]

770. BAVCON, Jože. Floriada 2002. 2002. [COBISS.SI-ID 15631321]

771. BAVCON, Jože. Gran Canaria, Las Palmas in botanični vrt Viera y clavijo. 2002. [COBISS.SI-ID 15309529]

772. BAVCON, Jože. Provansa in njeni vrtovi. 2002. [COBISS.SI-ID 15311833]

773. BAVCON, Jože. Sprehod po avstrijskih vrtovih. 2002. [COBISS.SI-ID 16482777]

774. BAVCON, Jože. Vancouver in otok Vancouver v Britanski Kolumbiji - mesto in otok z bogatimi parki in vrtovi. 2002. [COBISS.SI-ID 16483033]

775. BAVCON, Jože. Vrtovi Belgije in Nizozemske. 2002. [COBISS.SI-ID 15311321]

776. BAVCON, Jože. Vrtovi severne Italije. 2002. [COBISS.SI-ID 16482521]

777. BAVCON, Jože. Botanični vrt Padova : najstarejši botanični vrt, ki stalno deluje na istem mestu. 2001. [COBISS.SI-ID 14030297]

778. BAVCON, Jože. Botanični vrtovi Anglije. 2001. [COBISS.SI-ID 14030553]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

779. BAVCON, Jože. Crocuses in Slovenia : Galanthus Festival, "Snowdrop & Eranthis Day", 20th February 2016, Bellefield House & Gardens, Shinrone. [COBISS.SI-ID 3941711]

780. BAVCON, Jože. Hellebores in Slovenia : Galanthus Festival, "Snowdrop & Eranthis Day", 20th February 2016, Bellefield House & Gardens, Shinrone. [COBISS.SI-ID 3941967]

781. BAVCON, Jože. Snowdrops in Slovenia : Galanthus Festival, "Snowdrop & Eranthis Day", 20th February 2016, Bellefield House & Gardens, Shinrone. [COBISS.SI-ID 3941455]

782. BAVCON, Jože. Snowdrops in Slovenia : predavanje na: Sneeuwklokjes weekend, 26 & 27 februari 2011, Arboretum, Kalmthout, België. Kalmthout, 2011. [COBISS.SI-ID 29172953]

 

3.25 Druga izvedena dela

783. BAVCON, Jože. Hortikulturni kotički Benetk : predavanje v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 18. oktober 2017. [COBISS.SI-ID 4478799]

784. RAVNJAK, Blanka, BAVCON, Jože. Predstavitev in pomen sajenja avtohtonih medovitih rastlin : Center kulture Španski borci, 13. april 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 4339791]

785. BAVCON, Jože. Barjanska cvetana - kako jo ohraniti : predavanje v Cankarjevi knjižnici, Vrhnika, 30. marec 2016. [COBISS.SI-ID 3897423]

786. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Ljubljansko barje : 16. november 2016, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Ljubljana. 2016; Ljubljana. [COBISS.SI-ID 4134991]

787. BAVCON, Jože. Naše rastline : predavanje v Magistratu Mestne občine Ljubljana, Ljubljana, 6. julij 2016. Ljubljana, 2016. [COBISS.SI-ID 3963471]

788. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Okrasne posodovke : tretje predavanje iz cikla Rastline nekoč in danes v naših domovih ter na javnih mestih, 12. maj 2016, Grajsko gledališče, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 3896911]

789. BAVCON, Jože. Okrasno cvetje naših babic : predavanje na Ljubljanskem gradu, Ljubljana, 17. marec 2016 ob 18.00. Ljubljana, 2016. [COBISS.SI-ID 3813199]

790. BAVCON, Jože (intervjuvanec). [Pogovorni večeri : predstavitev zelenih poklicev v okviru projekta Ljubljana - zelena prestolnica Evrope : botanik : intervju v Mestni Knjižnici Ljubljana (enota KOŽ), 29. september 2016. [2016]. [COBISS.SI-ID 1024792170]

791. BAVCON, Jože. Zasadimo vrt z avtohtonimi slovenskimi rastlinami : drugo predavanje iz cikla Rastline nekoč in danes v naših domovih ter na javnih mestih, 14. april 2016, Grajsko gledališče, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 3897167]

792. BAVCON, Jože. Belo cvetoče različice v slovenski flori : predavanje na: 11. boljšji sejem rastlin, Botanični vrt, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 16. maj 2015. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 31999705]

793. BAVCON, Jože. Belo cvetoče različice v slovenski flori : predavanje na: Dan odprtih vrat, Botanični vrt, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 10. april 2015. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 32002265]

794. BAVCON, Jože. Ko zacvetijo zvončki : predavanje v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 11. februar 2015. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 3330895]

795. BAVCON, Jože. Botanični vrt - novosti in dejavnost : predavanje na: Botanična srečanja, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana, 6. januar 2014 ob 18. uri. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 31101913]

796. BAVCON, Jože. Naše rastline : predavanje na: Dan odprtih vrat, Botanični vrt, Ljubljana, 29. marec 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 31363801]

797. BAVCON, Jože. Naše rastline : predavanje s slikami in predstavitev knjige v knjigarni Libris, Koper, v sredo, 5. marca 2014 ob 19. uri. Koper, 2014. [COBISS.SI-ID 31653593]

798. BAVCON, Jože. Rastlinstvo v okolici Franje : predavanje na: Dan odprtih vrat, Botanični vrt, Ljubljana, 29. marec 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 31364057]

799. BAVCON, Jože. Senožeti - pisani vrtovi : predavanje na: 10. boljšji sejem rastlin, Botanični vrt, Univerza v Ljubljani, sobota, 17. maj 2014, Ljubljana. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 31438041]

800. PRAPROTNIK, Nada, BAVCON, Jože. 170. letnica smrti botanika Franca Hladnika : predavanje: Botanični vrt, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 25. novemeber 2014 ob 18. uri. 2014; Ljubljana. [COBISS.SI-ID 31857369]

801. BAVCON, Jože. Poletni gorski travniki : predavanje na: razstava slik akademskega slikarja Rafka Terpina Poletni gorski travniki, razstavni prostor Pri črnem orlu, Muzejsko društvo Idrija, 22. maja 2013 ob 19h. Idrija, 2013. [COBISS.SI-ID 31650521]

802. BAVCON, Jože. Poletni gorski travniki pri Črnem orlu : predavanje na: Teden Geoparka Idrija, Galerija pri Črnem orlu, četrtri del razstave v sklopu Flora Carniolica, Idrija, 22. maj 2013. Idrija, 2013. http://www.primorskival.si/novica.php?oid=4210. [COBISS.SI-ID 31691225]

803. ŠIFTAR, Aleksander, MALJEVAC, Tanja, SIMONETI, Maja, BAVCON, Jože. Mestno drevje : predstavitev normativov in standardov : predavanje na: Kultura prostora, Sklop srečanj, Pokrajinski muzej, Koper, 13. junija 2012. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem: Društvo arhitektov obale, 2012. [COBISS.SI-ID 30089433]

804. BAVCON, Jože. 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani : Biotska raznolikost Slovenije : vabljeno predavanje: Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, četrtek, 20. 5. 2010 ob 18. uri. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 27420889]

805. BAVCON, Jože. Botanični vrt 200 let v službi predstavitve in varovanja rastlinske raznolikosti - biodiverzitete : predavanje: Botanični vrt, Ljubljana, četrtek, 22. april 2010 ob 18. uri. 2010; Ljubljana. [COBISS.SI-ID 27461849]

806. BAVCON, Jože. Raznolikost rastlinskega sveta : vabljeno predavanje na: 6. bolšji sejem rastlin, Botanični vrt, Ljubljana, sobota, 22. maj 2010, ob 11.30. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 27421145]

807. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Televizija Slovenija, 2. program, Večerni gost, 5. jan. 2010 ob 19.05. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 27956441]

808. BAVCON, Jože. Vrt domovinske flore - Botanični vrt Univerze v Ljubljani dočakal 200 let : predavanje na: Gimnazija Bežigrad, Ljubljana, 8. 11. 2010, ob 18. uri. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 27933913]

809. BAVCON, Jože. Zgodbe z ljubljanskega gradu : 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani : predavanje: Ljubljanski grad, Modra dvorana, 25. februarja 2010, ob 18. uri. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 27941081]

810. BAVCON, Jože (avtor, skladatelj). Razpotje. 200?. [COBISS.SI-ID 18620377]

811. BAVCON, Jože. Ko zadišijo ciklame : predavanje: Botanični vrt, Ljubljana, 7. oktober 2009 ob 18. uri. 2009; Ljubljana. [COBISS.SI-ID 27412185]

812. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Nedeljski gost, Radio Slovenija, Val 202, 6.4.2009 ob 10.45. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 27956185]

813. BAVCON, Jože (intervjuvanec). Nočni program, Radio Slovenia, 1. program, 9.3.2009 ob 00.10-01.00. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 27955673]

814. BAVCON, Jože. Sicilija in njeno rastlinstvo : vabljeno predavanje: Botanični vrt, Ljubljana, sreda, 19. november 2008 ob 18. uri. 2008. [COBISS.SI-ID 25091289]

815. BAVCON, Jože. Sredozemske in tropske rastline : vabljeno predavanje: Botanični vrt, Ljubljana, sreda, 15. oktober 2008 ob 18. uri. 2008. [COBISS.SI-ID 25091545]

816. BAVCON, Jože. Ali Linné tudi nam še kaj sporoča? : predavanje, Botanični vrt, Ljubljana, 17. oktober 2007 : predavanje je posvečeno 300 letnici rojstva Carla Linnéja, genija iz Uppsale. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 23373273]

817. BAVCON, Jože. Pomen izmenjave semen rastlin med botaničnimi vrtovi : predavanje na: Gimnazija Bežigrad, november 2007. 2007. [COBISS.SI-ID 23637977]

818. BAVCON, Jože. Sinjezelena modrina : predavanje ob jubileju prof. dr. Nade Gogala, v predavalnici na Oddelku za biologijo, Ljubljana, 1. junija 2007. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 23630809]

819. BAVCON, Jože. IGA 2003 - Mednarodna vrtnarska razstava v Rostocku : predavanje: Botanični vrt, Ljubljana, 19. november 2003. Ljubljana, 2003. [COBISS.SI-ID 16791257]

820. IDŽOJTIĆ, Marilena, KREMER, Dario, HITREC, Igor, BAVCON, Jože. Atlas listopadne dendroflore : MZT projekt 2001-008 : interaktivni ključ za determinaciju listopadne dendroflore u zimskom periodu. 2001. http://www.sumfak.hr/~dendrolo/kljuc/kljuc.php?id=0. [COBISS.SI-ID 16483289]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

821. Botanični vrt Univerze v Ljubljani. Bavcon, Jože (urednik 1997-). Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 1997-. http://www.botanicni-vrt.si/. [COBISS.SI-ID 2721615]

822. Idrijski razgledi. Bavcon, Jože (član uredniškega odbora 2011-). Idrija: Mestni muzej, 1956-. ISSN 0019-1523. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-U0QOJL46. [COBISS.SI-ID 4375554]

823. Index seminum anno ... collectorum. Bavcon, Jože (urednik 1996-). Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani: = University of Ljubljana Department of Biology, Botanical Garden, 197?-. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 30412544]

824. BAVCON, Jože (urednik), RAVNJAK, Blanka (urednik), Slovenian second meeting of European Botanic Gardens Consortium with symposium, Ljubljana from 25. 5. to 29. 5. 2016. Autochthonous plants in the urban environment. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2017. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-46-6. [COBISS.SI-ID 293022464]

825. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (urednik, fotograf). Botanični vrt v letu zelene prestolnice Evrope = Botanic gardens in the year of European green capital. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2017. 126 str., ilustr. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/botanic-gardens-in-the-year-of-european-green-capital.pdf. [COBISS.SI-ID 4528463]

826. BAVCON, Jože (urednik), RAVNJAK, Blanka (urednik, fotograf). Botanični vrt v letu zelene prestolnice Evrope = Botanic gardens in the year of European green capital. E-version. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2017. ISBN 978-961-6822-45-9. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/botanic-gardens-in-the-year-of-european-green-capital.pdf. [COBISS.SI-ID 292549888]

827. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (urednik). Travniki - zelene površine ali pisani vrtovi? = Meadows - green surfaces or colorful gardens?. E version. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2016. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-37-4. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/meadows-green-surfaces-or-colourful-gardens.pdf. [COBISS.SI-ID 284829696]

828. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Seeds collecting for in situ and ex situ conservation purpose. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2014. ISBN 978-961-6822-20-6. http://www.botanicni-vrt.si/o-botanicnem-vrtu/publikacije. [COBISS.SI-ID 273152000]

829. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Nabiranje semen v sušnem letu 2012 = Seeds collecting in the dry year 2012. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2013. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-16-9. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/seeds-collecting-in-the-dry-year-2012.pdf. [COBISS.SI-ID 265271808]

830. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), PRAPROTNIK, Nada (urednik). Franc Hladnik - ustanovitelj Botaničnega vrta v Ljubljani = Franc Hladnik - founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012. 392 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-13-8. [COBISS.SI-ID 260129792]

831. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Tropski rastlinjak v Ljubljani = The tropical greenhouse in Ljubljana, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-14-5. [COBISS.SI-ID 260206848]

832. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Botanic gardens and biodiversity. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-06-0. [COBISS.SI-ID 254435328]

833. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. 177 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6822-07-7. [COBISS.SI-ID 254709760]

834. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). 200 let botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years - botanic gardens in Ljubljana, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. 193 str., [2] zganj. pril. zvd., ilustr. ISBN 978-961-6822-00-8. [COBISS.SI-ID 249579008]

835. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years of Botanic gardens in Ljubljana = 200 ans du Jardin botanique de Ljubljana = I 200 anni dell'Orto botanico di Lubiana = 200 Jahre des Botanischen Gartens in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. 256 str., [2] f. zvd., ilustr. ISBN 978-961-6822-02-2. [COBISS.SI-ID 251058688]

836. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). 120 let nabiranja semen rastlin za Index seminum = 120 years of seed harvesting for Index seminum : 120 let prvega natisa Index seminum = 120 years of the first printed Index seminum : Index seminum anno 2008 collectorum, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2009. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-90262-6-7. [COBISS.SI-ID 243651840]

837. BAVCON, Jože (urednik), MAKŠE, Janja (urednik). Index seminum anno 2007 collectorum, (Index seminum ...). Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 2007. 44 str. [COBISS.SI-ID 24179161]

 

Avtor dodatnega besedila

838. MALUS, Meta, PUŠENJAK, Miša. Lunine bukve 2011. Ljubljana: Kmečki glas, 2010. [51] str., ilustr. ISBN 978-961-203-375-0. [COBISS.SI-ID 253009152]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

839. KERMAVNAR, Neža. Razlike v morfoloških in kemijskih lastnostih ciklam (Cyclamen purpurascens Mill.) : magistrsko delo = Differences in morphological and chemical properties of cyclamen (Cyclamen purpurascens Mill.) : M. Sc. thesis, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Hortikultura, 43). Ljubljana: [N. Kermavnar], 2016. IX, 41 f., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/du2_kermavnar_neza.pdf. [COBISS.SI-ID 8588921]

 

Somentor pri diplomskih delih

840. FLAJŠMAN, Silva. Primerjava vegetativnega razmnoževanja z delitvijo čebulic pri navadnem malem zvončku (Galanthus nivalis L.) in njegovi sorti 'Flore Pleno' : diplomsko delo = Comparison of the vegetative propagation using bulb dividing at common snowdrop (Galanthus nivalis L.) and its variety 'Flore Pleno' : graduation thesis, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Diplomska dela, 439). Ljubljana: [S. Flajšman], 2009. IX, 28 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_flajsman_silva.pdf. [COBISS.SI-ID 5894521]

841. PFAJFAR, Urša. Sezonska dinamika aktivnosti navadne ciklame (Cyclamen purpurascens) : diplomsko delo : univerzitetni študij = Seasonal dynamic of activity of cyclamen (Cyclamen purpurascens) : graduation thesis : university studies. Ljubljana: [U. Pfajfar], 2007. XI, 41 f., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1815631]

842. PFAJFAR, Urša. Sezonska dinamika aktivnosti navadne ciklame (Cyclamen purpurascens) : diplomsko delo : univerzitetni študij = Seasonal dynamic of activityof cyclamen (Cyclamen purpurascens) : graduation thesis : university studies. Ljubljana: [U. Pfajfar], 2007. 1 el. optični disk (CD-ROM). http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_pfajfar_urša.pdf. [COBISS.SI-ID 2046287]

 

Intervjuvanec

843. ŽIBRET, Andreja (oseba, ki intervjuva). Ljubljanska rastlina, ki ima svojo znamko in učno pot. Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.]. http://www.delo.si/novice/ljubljana/ljubljanska-rastlina-ki-ima-svojo-znamko-in-ucno-pot.html. [COBISS.SI-ID 4586319]

844. ŽIBRET, Andreja (oseba, ki intervjuva). Prvi zvončki že naznanjajo pomlad. Delo.si, ISSN 1854-6544. [Spletna izd.]. http://www.delo.si/novice/ljubljana/prvi-zvoncki-ze-naznanjajo-pomlad.html. [COBISS.SI-ID 4538191]

845. ŽIBRET, Andreja (oseba, ki intervjuva). Inšpekcija botaničnemu vrtu prepoveduje rabo vode. Delo, ISSN 0350-7521, 12. avg. 2017, leto 59, št. 186, str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 4414031]

846. VALENČIČ, Darja (oseba, ki intervjuva). Drevo na ˝zdravniški pregled˝ enkrat na leto: mestna drevesa. Dnevnik online, ISSN 1581-3037. [Spletna izd.]. https://www.dnevnik.si/1042784155/lokalno/ljubljana/niti-drevesa-niso-vecna. [COBISS.SI-ID 4537679]

847. VALENČIČ, Darja (oseba, ki intervjuva). Kranjske sivke se dobro počutijo kot meščanke. Dnevnik online, ISSN 1581-3037. [Spletna izd.]. https://www.dnevnik.si/1042768431. [COBISS.SI-ID 4536655]

848. VAUPOTIČ, Vesna (oseba, ki intervjuva), KNEZ, Primož (oseba, ki intervjuva). Ne upam si pomisliti, kaj bi bilo, če bi naju namesto veje zadelo deblo: po nesreči na Bregu ob Ljubljanici. Dnevnik online, ISSN 1581-3037. [Spletna izd.]. https://www.dnevnik.si/1042782148. [COBISS.SI-ID 4537423]

849. VALENČIČ, Darja (oseba, ki intervjuva). Zaradi vode botanični vrt v birokratskem mlinu. Dnevnik online, ISSN 1581-3037. [Spletna izd.]. https://www.dnevnik.si/1042781370/lokalno/ljubljana/zaradi-vode-botanicni-vrt-v-birokratskem-mlinu. [COBISS.SI-ID 4537167]

850. ROKAVEC, Živa (oseba, ki intervjuva). Ljubljana, mesto zvončkov : Botanični vrt. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 4. mar. 2017, leto 67, št. 52, str. 10, ilustr. [COBISS.SI-ID 1112726366]

851. JANKOVIČ, Jaroslav (oseba, ki intervjuva). Botanični vrt inšpektorica označila za navadno vrtnarijo!. Slovenske novice, ISSN 0354-1088. [Tiskana izd.], 10. avg. 2017, letn. 27, št. 223, str. 4-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 4413775]

852. HLAJ, Nataša (oseba, ki intervjuva). Ne pomlajevanje, ampak hitrejše staranje dreves. Primorske novice, ISSN 1854-0570. [Tiskana izd.], 21. jan. 2016, leto 70, št. 17, str. 7. [COBISS.SI-ID 4393551]

853. MAGER, Ingrid (oseba, ki intervjuva). Rastline z vtrov naših babic : odprta vrata Botaničnega vrta. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 31. 3. 2014, letn. 63, št. 114, str. 11, ilustr. [COBISS.SI-ID 31650265]

854. BAVČAR, Julijana (oseba, ki intervjuva). Jože Bavcon : koščki življenja. Delo in dom +, ISSN 2232-2930, 29. nov. 2013, št. 18, str. 56-59, ilustr. [COBISS.SI-ID 31649753]

855. ILICH, Iztok (oseba, ki intervjuva). Osemnajstkrat zelje, pa je spet nedelja ---. Odprta kuhinja : tedenski kulinarični vodnik, ISSN 1854-8156, 20. jan. 2013, leto 6, št. 3, str. [20-21], ilustr. [COBISS.SI-ID 31650009]

856. BOJC, Saša (oseba, ki intervjuva). V ljubljanskem botaničnem vrtu so dozorele banane. Delo, ISSN 0350-7521, 21. april 2012, letn. 54, št. 93, str.17, ilustr. [COBISS.SI-ID 30469849]

857. ŠULIGOJ, Boris (oseba, ki intervjuva). Zima prizadela Popovičev ponos. Delo, ISSN 0350-7521, 9. junij 2012, letn. 54, št. 132, str.16, ilustr. [COBISS.SI-ID 30469337]

858. KONTLER-SALAMON, Jasna (oseba, ki intervjuva). Slovenski zvončki za Angleže. Nedelo : slovenski nedeljski časnik, ISSN 1318-7023, 26. februarja 2012, letn. 18, št. 8, str. 40, ilustr. [COBISS.SI-ID 30470105]

859. KASTELIC, Lovro (oseba, ki intervjuva). Plečnikova razvalina kot Življenje po ljudeh. Slovenske novice, ISSN 0354-1088. [Tiskana izd.], 1. decembra 2012, str. 8, ilustr. [COBISS.SI-ID 30469081]

860. DOLNIČAR, Boris (oseba, ki intervjuva). S slovenskimi zvončki na botanični zemljevid Evrope : življenje v objektivu. Slovenske novice, ISSN 0354-1088. [Tiskana izd.], 12. marca 2012, str. 12 in 17, ilustr. [COBISS.SI-ID 30468825]

861. DOLNIČAR, Boris (oseba, ki intervjuva). Tropska vročina - tropski rastlinjak : življenje v objektivu. Slovenske novice, ISSN 0354-1088. [Tiskana izd.], 6. julija 2012, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 30468569]

862. KARNEŽA CERJAK, Biserka (oseba, ki intervjuva). Jože Bavcon - biolog : nevidni človek. Več : tednik Časopisne hiše Delo, ISSN 1581-8233, 9. junija 2006, letn. 4, št. 23, str. 29. [COBISS.SI-ID 22456793]

863. KARNEŽA CERJAK, Biserka (oseba, ki intervjuva). Operne bukve zadnji spev. Več : tednik Časopisne hiše Delo, ISSN 1581-8233, 2006, letn. 4, št. 27, str. 14-17. [COBISS.SI-ID 22446041]

 

Fotograf

864. Botanični vrt Univerze v Ljubljani. Bavcon, Jože (fotograf 1997-). Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 1997-. http://www.botanicni-vrt.si/. [COBISS.SI-ID 2721615]

865. Index seminum anno ... collectorum. Bavcon, Jože (fotograf 1998-). Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani: = University of Ljubljana Department of Biology, Botanical Garden, 197?-. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 30412544]

866. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (urednik, fotograf). Botanični vrt v letu zelene prestolnice Evrope = Botanic gardens in the year of European green capital. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2017. 126 str., ilustr. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/botanic-gardens-in-the-year-of-european-green-capital.pdf. [COBISS.SI-ID 4528463]

867. KOVAČIČ, Nevenka. Bodika. Koper: [samozal.] avtorica, 2016. 194 str. ISBN 978-961-283-581-1. [COBISS.SI-ID 284028416]

868. BAJD, Barbara. Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2016. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-25-5. [COBISS.SI-ID 286013696]

869. MELIK, Jelka (avtor, fotograf), JERAJ, Mateja (avtor, fotograf). Ljubljana, the green city. 1st printing. Ljubljana: Hart, 2016. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-21-7. [COBISS.SI-ID 284090880]

870. MELIK, Jelka (avtor, fotograf), JERAJ, Mateja (avtor, fotograf). Ljubljana, zeleno mesto. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2016. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-20-0. [COBISS.SI-ID 283411456]

871. TOME, Staša, RAVNJAK, Blanka, GLAŽAR, Saša A., REPNIK, Robert, KOŠIR, Katarina (urednik, ilustrator). Ste jo videli že, srno? : naravoslovje za 7. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-241-950-9. [COBISS.SI-ID 284156416]

872. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), RAVNJAK, Blanka (urednik). Travniki - zelene površine ali pisani vrtovi? = Meadows - green surfaces or colorful gardens?. E version. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2016. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-37-4. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/meadows-green-surfaces-or-colourful-gardens.pdf. [COBISS.SI-ID 284829696]

873. BAJD, Barbara. Alpine plants : simplified identification key. 1st ed. Ljubljana: Hart, 2015. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-15-6. [COBISS.SI-ID 278049536]

874. PRIJATELJ, Nadja. Farmakognozija, Kemijska struktura naravnih spojin : učbenik za 4. letnik programa Farmacevtski tehnik. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2015. 155 str., ilustr. ISBN 978-86-341-4016-3. [COBISS.SI-ID 278121728]

875. BAJD, Barbara (avtor, fotograf). Moje prve pozimi zelene rastline : preprost določevalni ključ. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2015. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-16-3. [COBISS.SI-ID 278905600]

876. BAJD, Barbara. Moje prve alpske rastline : preprost določevalni ključ. 1. natis. Ljubljana: Hart, Harting, 2014. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-12-5. [COBISS.SI-ID 274449920]

877. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Seeds collecting for in situ and ex situ conservation purpose. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2014. ISBN 978-961-6822-20-6. http://www.botanicni-vrt.si/o-botanicnem-vrtu/publikacije. [COBISS.SI-ID 273152000]

878. TOME, Davorin (avtor, fotograf), VREZEC, Al (avtor, fotograf). Evolucija, biotska pestrost in ekologija, Ekologija : [učbenik za biologijo v programih gimnazijskega izobraževanja], (Biologija v gimnaziji). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2013. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0197-7. [COBISS.SI-ID 265630464]

879. MATHEW, Brian (urednik). Genus Cyclamen : in science, cultivation, art and culture. Richmond: Royal Botanic Gardens, 2013. XVIII, 574 str., ilustr. ISBN 978-1-84246-472-4. [COBISS.SI-ID 2808399]

880. PELJHAN, Martina, ČAR, Jože, VONČINA, Anka. Krajinski park Zgornja Idrijca. [Idrija: Center za idrijsko dediščino - Geopark, 2013]. [19] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 272538624]

881. BAJD, Barbara (avtor, fotograf), POTOČNIK, Nataša. Mali radovednež na obisku pri treh rastlinah, (Zbirka Domače branje Knjiga pred noskom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2118-3. [COBISS.SI-ID 265407744]

882. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Nabiranje semen v sušnem letu 2012 = Seeds collecting in the dry year 2012. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2013. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-16-9. http://www.botanicni-vrt.si/pdf/books/seeds-collecting-in-the-dry-year-2012.pdf. [COBISS.SI-ID 265271808]

883. GABERŠČIK, Alenka, DERMASTIA, Marina (urednik, fotograf). Spoznajmo svoje domovanje : [ekologija za gimnazije]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 211 str., ilustr. ISBN 978-961-271-302-7. [COBISS.SI-ID 268099840]

884. PELJHAN, Martina, ČAR, Jože, VONČINA, Anka. Zgornja Idrijca landscape park. [Idrija: Idrija Heritage Centre - Geopark, 2013]. [19] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 272546560]

885. ZALAR, Matej (avtor, fotograf). Polhov Gradec. Moj planet : revija, s katero se zabavam in raziskujem svet, ISSN 1854-2883, apr. 2013, letn. 8, št. 8, str. 46-47, ilustr. [COBISS.SI-ID 274848256]

886. DAKSKOBLER, Igor. Nova monografija o telohih (Helleborus L.) v Sloveniji. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo, ISSN 0033-1805, apr. 2013, letn. 75, [št.] 8, str. 373-376, ilustr. [COBISS.SI-ID 36100397]

887. TOME, Davorin (avtor, fotograf), VREZEC, Al (avtor, fotograf). Evolucija, biotska pestrost in ekologija, Ekologija : [učbenik za biologijo v programih gimnazijskega izobraževanja], (Biologija v gimnaziji). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2012. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0197-7. [COBISS.SI-ID 259975936]

888. BAVCON, Jože (urednik, fotograf), PRAPROTNIK, Nada (urednik). Franc Hladnik - ustanovitelj Botaničnega vrta v Ljubljani = Franc Hladnik - founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012. 392 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-13-8. [COBISS.SI-ID 260129792]

889. VELIKONJA, Elvica (avtor, fotograf). Rastejo pri nas : rastline Trnovskega gozda. Predmeja: samozal., 2012. 252 str., ilustr. ISBN 978-961-276-530-9. [COBISS.SI-ID 263330304]

890. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Tropski rastlinjak v Ljubljani = The tropical greenhouse in Ljubljana, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-14-5. [COBISS.SI-ID 260206848]

891. TURK, Miha. Botanični vrt Univerze v Ljubljani. Ognjišče, ISSN 1318-1289. [Tiskana izd.], maj 2012, letn. 48, št. 5, str. 76-78, ilustr. [COBISS.SI-ID 30422233]

892. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Botanic gardens and biodiversity. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-06-0. [COBISS.SI-ID 254435328]

893. TOME, Davorin (avtor, fotograf), VREZEC, Al (avtor, fotograf). Evolucija, biotska pestrost in ekologija, Ekologija : biologija v gimnaziji. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2011. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0197-7. [COBISS.SI-ID 254829056]

894. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2011. 177 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6822-07-7. [COBISS.SI-ID 254709760]

895. KOVAČIČ, Nevenka (avtor, fotograf). Reminiscence. Koper: Libris, 2011. 174 str. ISBN 978-961-6618-29-8. [COBISS.SI-ID 257832960]

896. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). 200 let botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years - botanic gardens in Ljubljana, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. 193 str., [2] zganj. pril. zvd., ilustr. ISBN 978-961-6822-00-8. [COBISS.SI-ID 249579008]

897. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). 200 let Botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years of Botanic gardens in Ljubljana = 200 ans du Jardin botanique de Ljubljana = I 200 anni dell'Orto botanico di Lubiana = 200 Jahre des Botanischen Gartens in Ljubljana. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2010. 256 str., [2] f. zvd., ilustr. ISBN 978-961-6822-02-2. [COBISS.SI-ID 251058688]

898. TOME, Davorin (avtor, fotograf), VREZEC, Al (avtor, fotograf). Evolucija, biotska pestrost in ekologija, Ekologija : [učbenik za biologijo v programih gimnazijskega izobraževanja], (Biologija v gimnaziji). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2010. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0197-7. [COBISS.SI-ID 251482624]

899. Ljubljana : Dónde? : guía turística. Ljubljana: Tourism, 2010. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 272930304]

900. Ljubljana : Dove? : guida turistica. Lubiana: Turismo, 2010. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 272930048]

901. Ljubljana : kuda? : turističeskij putevoditel'. Ljubljana: Turizem, 2010. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 279278592]

902. Ljubljana : Où? : guide touristique. Ljubljana: Tourism, 2010. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 272930560]

903. Ljubljana : where to go? : tourist guide. Ljubljana: Tourism, 2010. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 272296960]

904. Ljubljana : [Wohin? : Stadtführer]. Ljubljana: Tourism, 2010. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 272929792]

905. LESKOVEC, Ivana, PELJHAN, Martina. Idrija : zgodba o petstoletnem srebrnem studencu. Idrija: Občina: Rudnik živega srebra, 2009. 86 str., ilustr. ISBN 978-961-90052-8-6. [COBISS.SI-ID 248673792]

906. Ljubljana 2010 : 200 Years of Botanic Garden : World Book Capital. Ljubljana: Tourism, 2009. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 27821273]

907. BAVDAŽ, Marija, GORJUP-KAVČIČ, Mojca, PELJHAN, Martina. Ob Rakah : po poti idrijskih naravoslovcev. Kobarid: Posoški razvojni center; Idrija: Občina, 2009. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 3981467]

908. BAVCON, Jože (urednik, fotograf). 120 let nabiranja semen rastlin za Index seminum = 120 years of seed harvesting for Index seminum : 120 let prvega natisa Index seminum = 120 years of the first printed Index seminum : Index seminum anno 2008 collectorum, (Index seminum). Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2009. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-90262-6-7. [COBISS.SI-ID 243651840]

909. MAHNIČ, Mateja (avtor, urednik). Ljubljana: mesto doživetij. Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, feb. 2008. 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 24137433]

910. SUŠNIK, Stane. Neslišno zvončkljanje belih posebnežev : zvončki. Dnevnik, ISSN 1318-0320, jan. 2008, letn. 58, št. 21, str. 27. [COBISS.SI-ID 24184281]

911. SUŠNIK, Stane. Od grma do drevesa. Rože & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin, ISSN 1580-8246, feb. 2008, letn. 7, št. 2, str. 36. [COBISS.SI-ID 24162265]

912. MAHNIČ, Mateja (avtor, urednik). Ljubljana: where all of Europe meets. Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, dec. 2007. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 23966169]

913. PRIJATELJ, Nadja. Farmakognozija, Kemijska struktura naravnih spojin : učbenik za 4. letnik programa Farmacevtski tehnik. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2005. 155 str., ilustr. ISBN 86-341-4016-4. [COBISS.SI-ID 221330176]

914. NIKOLOSKI, Trajče. Rastlina "za letet". Moj mali svet, ISSN 0580-8197, 2004, št. 8, str. 46, ilustr. [COBISS.SI-ID 5307289]

915. ALEXEEVA, Nina, et al.. The iris year book. [S.l.]: The British Iris Society, 2003. 128 str. ISBN 0-901483-48-6. [COBISS.SI-ID 17391321]

916. BAVDAŽ, Marija (avtor, ilustrator), ČAR, Jože, KAVČIČ, Janez, PELHAN, Emil, PELJHAN, Martina (avtor, urednik). Ob Rakah : po poti idrijskih naravoslovcev. Idrija: Rudnik živega srebra v zapiranju, 1999. 136 str., ilustr. ISBN 961-90141-3-8. [COBISS.SI-ID 104973312]

917. SUŠNIK, Stane. Zbirka rastlin za radovedne oči : botanični vrt v Ljubljani. Gea : poljudnoznanstvena revija, ISSN 0353-782X. [Tiskana izd.], 6, št. 1 (januar 1996), str. 72-73. Ilustr. [COBISS.SI-ID 9029945]

918. TRPIN, Darinka, VREŠ, Branko. Register flore Slovenije, Praprotnice in cvetnice = Register of the flora of Slovenia, Ferns and vascular plants, (Zbirka ZRC, 7). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1995. 143 str., [8] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 961-90125-6-9. [COBISS.SI-ID 48137984]

 

Recenzent

919. CONTA, Barbara. Pomen strokovnega vzdrževanja dreves v urbanem okolju : diplomsko delo = The importance of the professional maintenance of trees in the urban environment : graduation thesis, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Diplomska dela, 639). Ljubljana: [B. Conta], 2016. VIII, 37 f., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/vs_conta_barbara.pdf. [COBISS.SI-ID 8466041]

920. BAJD, Barbara. Alpine plants : simplified identification key. 1st ed. Ljubljana: Hart, 2015. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-15-6. [COBISS.SI-ID 278049536]

921. BAJD, Barbara. Moje prve alpske rastline : preprost določevalni ključ. 1. natis. Ljubljana: Hart, Harting, 2014. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-12-5. [COBISS.SI-ID 274449920]

 

Član komisije za zagovor

922. POLUTNIK, Mateja. Fenotipska plastičnost znotraj populacij in med njimi na primeru avstrijskega gadnjaka (Scorzonera austriaca, Cichoriaceae) : magistrsko delo. Maribor: [M. Koprivc Polutnik], 2016. XIII f., 125 str., ilustr., zvd. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=59080. [COBISS.SI-ID 22532360]

923. CONTA, Barbara. Pomen strokovnega vzdrževanja dreves v urbanem okolju : diplomsko delo = The importance of the professional maintenance of trees in the urban environment : graduation thesis, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Diplomska dela, 639). Ljubljana: [B. Conta], 2016. VIII, 37 f., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/vs_conta_barbara.pdf. [COBISS.SI-ID 8466041]

 

Drugo

924. SUŠNIK, Stane (scenarist, urednik). Botanični vrt Univerze v Ljubljani : [200 let] = University Botanic gardens Ljubljana : [200 years]. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, cop. 2010. 1 video DVD (ca 30 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1096930910]

925. SUŠNIK, Stane (urednik, scenarist). Pod dvestoletno lipo : 200 let Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Radio Televizija Slovenija, 2010. 1 DVD, 46 min., barve, zvok. [COBISS.SI-ID 28076761]


SERIJSKE PUBLIKACIJE


926. Index seminum anno ... collectorum. Bavcon, Jože (avtor 1996-). Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani: = University of Ljubljana Department of Biology, Botanical Garden, 197?-. ISSN 1318-170X. [COBISS.SI-ID 30412544]


NERAZPOREJENO


927. RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf), BAVCON, Jože (avtor, fotograf), PRAPROTNIK, Nada. Po poti Fleischmannovega rebrinca = Path of the Fleischmannʼs parsnip. Ljubljana: Ljubljanski grad: Botanični vrt Univerze, 2016. [24] str., fotogr. ISBN 978-961-6822-36-7. [COBISS.SI-ID 284578560]

928. BAVCON, Jože, RAVNJAK, Blanka. Botanični vrt kot izvor šolskih vrtov = The botanical garden as the origins of the school garden. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje, ISSN 1318-6728, 2015, letn. 24 = 48, št. 3, str. 285-296, ilustr. [COBISS.SI-ID 284106496]

929. PRAPROTNIK, Nada, BAVCON, Jože. Botanik Franc Hladnik. Trdoživ : bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave, ISSN 2232-5999. [Tiskana izd.], jun. 2015, letn. 4, št. 1, str. 51-52, ilustr. [COBISS.SI-ID 281264384]

930. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Le jardin botanique de Ljubljana. Ljubljana: Office de tourisme, 2014. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 274104576]

931. BAVCON, Jože (avtor, fotograf). Botanični vrt v Ljubljani. Ljubljana: Turizem, 2012. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 266148864]

932. BAVCON, Jože. Franc Hladnik, ustanovitelj botaničnega vrta v Ljubljani. Idrijski razgledi, ISSN 0019-1523, 2010, leto 55, št. 2, str. 28-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 14924338]

933. DRUŠKOVIČ, Blanka, PARADIŽ, Jasna, BAVCON, Jože. Citogenetska raziskava rastlin na območju občine Škofja Loka : poročilo za leto 1994. Ljubljana: Inštitut za biologijo, 1995. [Loč. pag.], graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 237903]

 

 

ÉTABLISSEMENT AVEC TRADITION ET CONNAISSANCES DEPUIS 1810!

JARDIN BOTANIQUE DE FETE - BIODIVERSITÉ GARDIEN POUR 210 ANS!

Dernière modification du site: jeudi 26. mai 2022, 20:22.
© 2022 UNIVERSITY BOTANIC GARDENS LJUBLJANA